arbeidsrechter.nl

Please wait for loading...
    (170):

  /
   1  ~ 2014 jul 27vaststellingsovereenkomst ww uitkering3.1.1. Vaststellingsovereenkomst - ArbeidsrechterDat betekent bijvoorbeeld dat wanneer de vaststellingsovereenkomst per 22 juli getekend is, het UWV eerst na een maand, per 1 september de WW - uitkering  ...
   2  +1 2014 aug 14aanneming van werk1.1.3. Overeenkomst van opdracht en aanneming werkUitleg over o.a. de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk , werk door zelfstandigen, ZZP-ers, freelancers en verrichten van diensten.
   3  ~ 2014 aug 28opzegtermijn contract bepaalde tijd3.4.4. Opzeggen bepaalde tijd contract met - ArbeidsrechterUitleg over opzegging met toestemming UWV, o.a. opzegtermijn , opzegverboden , ... Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen eindigen doordat de ...
   3  ~ 2014 aug 23opstaande voet ontslag3.4.2. Ontslag op staande voet - Arbeidsrechter.nlUitleg over ontslag op staande voet , o.a. termijn, motivatie, dringende reden, procedure, ontbinding voor zover vereist.
   3  ~ 2014 aug 20overeenkomst van opdrachtARBEIDSRECHTER.nl: info over overeenkomst van opdracht en Uitleg over o.a. de overeenkomst van opdracht , aanneming van werk, werk door zelfstandigen, ZZP-ers, freelancers en verrichten van diensten.
   3  -1 2014 aug 01verplichtingen stageovereenkomst wergever7. Stage-overeenkomst - Arbeidsrechtermoet naleven tegen over de stageloper, als ware hij werkgever . ... wanneer één van de partijen wanprestatie pleegt, oftewel zijn verplichtingen niet nakomt.
   3  +6 2014 jul 28vof vennooten ontbindend contract1.8.2. De vennootschap als werkgever - ArbeidsrechterHierbij gaat het om een vennootschap onder firma (1.8.2.1.
   4  +1 2014 sep 12juridisch outlook agenda inzage leidinggevendeARBEIDSRECHTER.nl: info over privacy en het werk In veel gevallen zijn de activiteiten van de medewerker niet van dien aard dat de werkgever juridische stappen kan ondernemen. Dat neemt niet weg dat de ...
   4  -1 2014 jul 29opzeggen jaarcontract werkgever3.4.7. Opzegging door werknemer - ArbeidsrechterInleiding opzegging . De medewerker kan een arbeidsovereenkomst opzeggen , zowel mondeling als schriftelijk. De opzegging dient de werkgever te bereiken ...
   5  +2 2014 sep 22vakantie 24 uurARBEIDSRECHTER.nl: info over vakantierechten | Arbeidsrechter.nlUitleg over recht op vakantie en vakantiegeld, o.a. bereken opbouw, wettelijk minimum,
   5  -3 2014 aug 28zorgverzekering van bruto loon4.5.1.3. Ziektekosten ( zorgverzekeringswet ) - ArbeidsrechterHet kan worden afgesloten bij een zorgverzekeraar naar keuze, waarvoor .... Daartoe wordt eerst het brutoloon van een medewerker verhoogd met 7,5 %.
   5  +1 2014 aug 20concurentiebeding tijdelijk contract1.3.4. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomstUitleg over de concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, o.a. ... waarbij het concurrentiebeding tijdelijk buitenwerking wordt gesteld kan uitkomst bieden, ...
   5  +3 2014 aug 05ooglift ziektedagen of vrijedagen4.2.2.7. Ziekte en vakantie - Arbeidsrechter.nlOver de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door (2.2.2.3.). De aanspraak op vakantie wordt niet met de ziektedagen  ...
   6  +1 2014 oct 04fiscaal loon reiskosten4.5.3.2.C. Reiskostenvergoedingen - Arbeidsrechteroftewel een vergoeding die de fiscale grenzen te boven gaat, het meerdere wordt evenwel belast. Onder bepaalde voorwaarden is de reiskosten vergoeding onbelast. Dat betekent dat de vergoeding niet bij het loon wordt meegerekend en  ...
   6  -5 2014 aug 18diefstal van loon4.1.8.2. Verrekenen vordering op de werknemer met het loonUitleg over verrekenen van een vordering met het loon van de werknemer, o.a. ... of door het gebruiken van middelen van de werkgever privé ( diefstal of ...
   7  -1 2014 oct 05ontslag met wederzijds goedvinden3.1. Arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvindenUitleg over einde met wederzijds goedvinden , o.a. einde in overleg, ... De medewerker neemt ontslag waarmee de werkgever instemt. De werkgever geeft de ...
   7  +4 2014 sep 06minimale reiskosten vergoeding4.5.3.2.C. Reiskostenvergoedingen - Arbeidsrechter.nlEen medewerker heeft recht op een reiskostenvergoeding van zijn werkgever, als dat overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst of CAO. Er bestaat ...
   8  +2 2014 oct 04duur ww uitkering3.7.2. Duur en hoogte van de WW - uitkering - ArbeidsrechterEen WW - uitkering kan bestaan uit twee delen: een basisuitkering en een verlengde uitkering. Om de duur van de uitkering te bepalen worden onderstaande ...
   8  ~ 2014 oct 01hoogte ww uitkeringUitleg over de lengte en hoogte van de WW - uitkering , o.a. maatmaninkomen, arbeidsverleden, arbeidsomvang, duur.
   8  +2 2014 sep 03enkelzijdig ontbinden contract3.4. Opzegging arbeidsovereenkomst - ArbeidsrechterDan zegt de werkgever (medewerker) de arbeidsovereenkomst meteen op of hij laat deze ontbinden . Dit vindt dan plaats voordat de opzeggingstermijn verstrijkt ...
   8  -2 2014 jul 26lengte ww uitkering3.7.2. Duur en hoogte van de WW - uitkering - Arbeidsrechter.nl
   9  ~ 2014 sep 29loonheffing tabel4.5.1.7. Inhouden loonbelasting en premies ... - Arbeidsrechter.nlEr zijn verschillende tabellen waarmee de verschuldigde loonheffing ( loonbelasting + premies volksverzekering) worden berekend (4.5.3.2.A.). Het gaat in ...
   9  +11 2014 aug 02berekenen loonheffingen stagiairARBEIDSRECHTER.nl: info over loonbelasting | Arbeidsrechter.nlUitleg over loonbelasting, o.a. bereken inhouding, afdracht, betaling, ... arbeid van bijvoorbeeld thuiswerkers, stagiaires , leerlingen, freelancers en meer in het ...
   9  +9 2014 jul 26vof man vrouw overeenkomstARBEIDSRECHTER.nl: info over arbeidsovereenkomst binnen Uitleg over de (arbeids) overeenkomst binnen gezingsverhoudingen, o.a.
   11  +3 2014 aug 28stilzwijgend verlengen contracten3.2.1. Nadere uitwerking einde contract bepaalde tijd - ArbeidsrechterStilzwijgende opvolging zonder tegenspraak, wanneer de medewerker doorwerkt ... van de arbeidsovereenkomst gewijzigd hebben, in die zin dat zij is verlengd  ...
   11  +45 2014 aug 26ontslag vrije dagenBij het einde van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever een verklaring afgeven waarop het totaal aantal vakantiedagen staat vermeld die de medewerker ...
   11  +4 2014 aug 25tussentijds opzeggen overeenkomtARBEIDSRECHTER.nl: info over opzegging met toestemming UWV De overeenkomst die tussentijds opgezegd wordt, omdat één van de partijen niet wil wachten tot dat de tijd verstrijkt waarvoor die overeenkomst is aangegaan.
   11  -1 2014 aug 15duur wia uitkering2.2.5.1. WIA - uitkering ? - Arbeidsrechter.nlUitleg over recht op de WIA - uitkering voor de zieke werknemer, aanvraag, verkrijgen, hoogte, ... De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden.
   11  -3 2014 jul 23rechten en plichten werknemer2.2.2.1. Rechten en plichten van de zieke ... - Arbeidsrechter.nlUitleg over rechten en plichten bij ziekte werknemer , arbeidsongeschiktheid, ziektewet, loon, herstelmelding.
   12  +15 2014 aug 25ww uitkering wanneer3.7.1. Recht op WW - uitkering voor werknemer - Arbeidsrechter.nlWanneer bestaat er recht op een WW - uitkering ? ... Wil een werknemer voor een WW-uiterking in aanmerking komen, dan dient hij natuurlijk “werkloos” te zijn.
   12  ~ 2014 aug 04teweinig geld uitzendbureau6.3.3.7. Uitzendkrachten en uitzendbureaus - Arbeidsrechter.nlHet uitzendbureau heeft doorgaans de aansprakelijk uitgesloten en verlangt van de
   12  +3 2014 aug 01ww uitkering berekenenUitleg over de lengte en hoogte van de WW - uitkering , o.a. maatmaninkomen, ... Het jaar waarin de betrokkene werkloos is geworden telt bij deze berekening  ...
   14  +87 2014 sep 21bruto inhouding etUitleg over loonbelasting, o.a. bereken inhouding , afdracht, betaling,
   15  ~ 2014 oct 04ontslag bij ziekteARBEIDSRECHTER.nl: info over ontslag zieke werknemer Gedurende de periode dat een medewerker niet kan werken door ziekte of gebreken, ... dan kan de medewerker binnen 2 maanden het ontslag vernietigen.
   15  -1 2014 sep 03voorbeeldbrief beeindiging dienstverbandOpzegging kan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen , zoals: ... Daarmee is gezegd dat een opzegging per brief normaal een opzegging met zich ...
   15  +4 2014 aug 31geschil werkgever en werknemer7. Procederen - ArbeidsrechterUitleg over procederen werknemer , o.a. verweerschrift, verzoekschrift, ... Geschillen tussen bestuurders van een NV of BV en hun werkgever , wordt niet bij de ...
   15  -2 2014 jul 26maximum uitkering wwUitleg over de lengte en hoogte van de WW - uitkering , o.a. maatmaninkomen, ... tot een maximum dagloon, is de hoogte van de uitkering ook van dat maximum  ...
   16  -6 2014 sep 08aangepast werk bij ziekteARBEIDSRECHTER.nl: info over aanpassen loon bij ziekte Voor alle duidelijkheid wordt mogelijk schriftelijk vastgelegd dat het loon na twee ziektejaren wordt aangepast aan de verandering in het werk of het in deeltijd ...
   16  +2 2014 sep 01redenen voor ontslagARBEIDSRECHTER.nl: info over reden tot ontslag op staande voet Inhoudsopgave 3.4. De vraag of er sprake is van een dringende reden is niet alleen van belang in geval van ontslag op staande voet, maar ook als er ...
   16  -3 2014 jul 17bijzonder verlof bij overlijdenARBEIDSRECHTER.nl: info over calamiteitenverlof (kort verlof Bepaalde vormen van dit verlof worden door de wetgever “calamiteiten verlof ” genoemd, waarbij het voornamelijk gaat om geboorte, trouwen of overlijden .
   18  +7 2014 sep 22uwv werkbedrijf1.9.1. Arbeidsbemiddeling door het UWV - werkbedrijf - Arbeidsrechterhet UWV Werkbedrijf bemiddelt tussen de vraag van werkgevers enerzijds en het aanbod van medewerkers anderzijds. Voorheen was dit de taak van het CWI ...
   18  -6 2014 aug 02ontslaan bij ziekte
   19  -9 2014 sep 26werk percentage week3.7.2. Duur en hoogte van de WW-uitkering - Arbeidsrechter.nlVoor medewerkers die een variabel aantal uren werken per week , wordt het verlies ... uitgekeerd, in de maanden daaropvolgend bedraagt dit percentage 70 %.
   19  +33 2014 aug 02besluit aanmerken als opleiding4.2.2.2. Opnemen van de vakantie- en ... - Arbeidsrechter.nlMedezeggenschap over beleid en besluiten · Hst 6. ... Verhinderde dagen aanmerken als (boven-wettelijke) vakantiedagen ... voor militaire of vervangende dienst, waarbij het niet gaat om een opleiding of een (herhalings)oefening (4.2. 1.1.).
   20  +14 2014 sep 14ww aanvragen3.7.1. Recht op WW -uitkering voor werknemer - Arbeidsrechter.nlUitleg over recht op een WW-uitkering, o.a. werkloos, uitkering, WW , aanvragen , loon, arbeidsovereenkomst, diensttijd, dienstjaren.
   20  -2 2014 sep 12plichten des franchise2.8. Overgang van (een deel van) de onderneming - Arbeidsrechter.nlIn geval van overgang van de onderneming worden de rechten en plichten van de betrokken medewerkers zoveel mogelijk behouden. Zij gaan eveneens over ...
   20  -8 2014 aug 05re-integratie tweede spoorARBEIDSRECHTER.nl: info over re - integratie bij andere werkgever Uitleg over re - integreren bij andere werkgever ( tweede spoor ), plan van aanpak, UWV-oordeel, deskundigenoordeel, detachering, arbeidsovereenkomst.
   21  +8 2014 oct 03medewerker buitendienst lloonARBEIDSRECHTER: info over wijzigen loon en andere In het loon en onkostenvergoedingen waarop de medewerker recht heeft .... kan bijvoorbeeld vervallen, als een werknemer niet meer in de buitendienst werkt.
   21  +11 2014 aug 23buitengewoon verlof wettelijkUitleg over deze korte vorm van (calamiteiten) verlof , omstandigheden, ... Door het nakomen van een wettelijke verplichting voor zover het plaatsvindt binnen ...
   21  -10 2014 jul 27ontslag en danWat te doen bij ontslag ? | Arbeidsrechter.nlvoor zover vereist: Bestaat er twijfel of het contract wel daadwerkelijk geëindigd is, dan wordt er doorgaans ook een ontslag voor zover vereist aangevraagd via ...
   22  +4 2014 sep 14vakantie 2012Uitleg over recht op vakantie en vakantiegeld, o.a. bereken opbouw, wettelijk minimum, ... De wetgeving, die op 1 januari 2012 is ingegaan, zorgt er voor dat ...
   22  +1 2014 jul 29thuis studeren hboPost- HBO /WO thuisstudie Specialist Arbeidsrecht | Arbeidsrechter.nlDe opleiding Specialist Arbeidsrecht is een erkende studie op Post- HBO /WO- niveau. Een thuisstudie inclusief een cursusdag Strategisch Arbeidsrecht.
   23  +37 2014 sep 120 uren contract 3 uur6.3.3.5. - Arbeidsrechter.nlhoelang en mogelijk zelfs waar het werk wordt verricht ( 0 - uren - contract ). .... Dit recht op minimaal 3 uur loon bestaat dus niet voor een medewerker die vaste ...
   23  -11 2014 aug 30ontslag tijdens ziekteVoor medewerkers die zeer vaak ziek zijn geldt het ontslagverbod niet ... te vragen om op te mogen zeggen tijdens de eerste twee ziektejaren (3.4.3.3.).
   23  +5 2014 aug 19bezorging post stopzetten3.4. Opzegging arbeidsovereenkomst - Arbeidsrechter.nlDaarmee is gezegd dat een opzegging per brief normaal een opzegging met zich meebrengt op het moment van bezorgen . Het is aan de werkgever om aan te ...
   23  +15 2014 aug 06werkgevers en reintegratieARBEIDSRECHTER.nl: info over rechten en plichten werkgever bij Naast deze re-integratie -procedure, dient de werkgever de re-integratie inhoud te geven. Het gaat om het nemen van maatregelen, geven van voorschriften, ...
   24  -1 2014 sep 13wetgeving verlofdagenDe wetgeving , die op 1 januari 2012 is ingegaan, zorgt er voor dat werknemers die langdurig ziek zijn recht houden op hetzelfde aantal vakantiedagen als ...
   24  +34 2014 aug 05de tijd opleidingenARBEIDSRECHTER.nl: info over opleidingen voor het werk genoten Opleidingen kunnen van elkaar onderscheiden worden, afhankelijk van de ... zijn de opleiding rustig te beginnen en als de tijd het toelaat te spreiden over een ...
   26  +31 2014 sep 29wetgeving vakantiedagenVerhinderde dagen aanmerken als (boven-wettelijke) vakantiedagen ... Hoewel dit niet in de wet genoemd worden, sluit deze regeling wel bij voorgaande aan ...
   27  +9 2014 aug 23tweede pijler pensioen nlARBEIDSRECHTER. nl : info over pensioen | Arbeidsrechter. nlDe AOW is de eerste pijler , waarvan de hoogte afhankelijk is van het verblijf in Nederland. De tweede pijler is het pensioen dat samenhangt met een ...
   28  +1 2014 sep 30enkele reis openbaar vervoerDat geldt alleen voor medewerkers die met het openbaar vervoer reizen. ... Het gaat hier om het woon-werkverkeer waarbij de enkele - reisafstand berekend ...
   28  +40 2014 sep 06uitzendbureau contact weekHet uitzendbureau moet daarnaast voldoen aan bepalingen uit de Wet Allocatie .... Iedere week dat de uitzendkracht heeft gewerkt voor het uitzendbureau wordt  ...
   29  +5 2014 sep 19uwv uitkering3.7.3. Behoud van de WW- uitkering - ArbeidsrechterDaarom verdeelt het UWV de verschillende soorten overtredingen in groepen, waarbij percentages horen van inkorting op de uitkering . Maar de uitkering kan ...
   29  -1 2014 aug 30freelance werkplek vrije beroepen6.3.3.6.D. - ArbeidsrechterBij externe flexibiliteit gaat het om maatregelen waarbij een beroep wordt gedaan op
   30  -21 2014 aug 27artikelen over algemeenWet op het algemeen verbindend en het ... - Arbeidsrechter.nl“verbindendverklaring”; de in artikel 2 bedoelde algemeen verbindend verklaring ; ... van artikel 2 van deze wet verplicht is na te komen, van rechtswege over op ...
   30  +38 2014 aug 20levensloop for vitaliteitsregeling4.5.4.2.a. Vitaliteitssparen - Arbeidsrechter.nlNa het opheffen van de levensloop - en spaarloonregelingen is het mogelijk om in ... regeling of om het levenslooptegoed om te zetten naar de vitaliteitsregeling .
   31  +4 2014 aug 25ontslag aanvragen zonder cwi3.7.1. Recht op WW-uitkering voor werknemer - Arbeidsrechter.nlperiode heeft gewerkt, vervolgens volledig zonder werk komt te zitten of voor
   31  +5 2014 aug 25terugvorderen fout uwvARBEIDSRECHTER.nl: info over verjaring en verval vorderingen 6 maanden voor het inroepen van de nietigheid van de opzegging zonder vereiste vergunning van het UWV Werkbedrijf, te rekenen vanaf het moment van de ...
   31  -4 2014 jul 30uitstel van betaling3.4.6.4. Surséance van betaling - Arbeidsrechter.nlDe schuldenaar die in betalingsproblemen verkeerd kan een verzoek indienen bij de rechter tot verlenen van een surséance ( uitstel ) van betaling . In geval van ...
   32  +13 2014 aug 23aanvragen ww uitkeringUitleg over recht op een WW - uitkering , o.a. werkloos, uitkering, WW, aanvragen , loon, arbeidsovereenkomst, diensttijd, dienstjaren.
   33  +3 2014 aug 17uitkering laten herlevenWerkloosheidswet (WW) | Arbeidsrechter.nl4°. een uitkering ingevolge een voorziening op grond van een
   33  -6 2014 jul 27opleiding medewerker projectbureau6.3.3.6.D. - Arbeidsrechter.nlNa een uitgebreide selectieprocedure volgt vaak een interne opleiding . ... Dat brengt doorgaans met zich mee dat het projectbureau medewerkers laat werken  ...
   34  -12 2014 sep 22vast telefoonnummer overnemen2.9. Overnemen van arbeidsovereenkomsten - Arbeidsrechter.nlBij het overnemen van arbeidsovereenkomsten zijn de volgende partijen betrokken; de nieuwe werkgever (overnemer), de vorige werkgever (overdrager) en de ...
   34  -3 2014 sep 10voordeel in natura huishuur4.5.3.2.B. Onbelaste (onkosten)vergoedingen - Arbeidsrechter.nlDaarbij gaat het om de kosten voor inwoning, overnachtingskosten of huur van ... Bij loon in natura gaat het bijvoorbeeld om investeringen die de medewerker ... zelf maakt, cursussen, congressen, voordeel -uren-kaart, OV-kaart (4.5.3.1.B.).
   34  -1 2014 sep 07verkopers op provisie basisARBEIDSRECHTER.nl: info over prestatiebeloning | Arbeidsrechter.nlUitleg over prestatiebeloning, o.a. stukloon, provisie , prestatieloon, ... van de beoordeling door de werkgever zelf, zoals waarderingspremies op basis van de  ...
   35  +6 2014 aug 16opstaande voet ontslag uitkering3.7.1. Recht op WW- uitkering voor werknemer - Arbeidsrechter.nlUitleg over recht op een WW- uitkering , o.a. werkloos, uitkering , WW, aanvragen, loon, ... Daarbij gaat het voornamelijk om ontslag op staande voet (3.4.2.) ...
   36  +9 2014 jul 27diefstal op het werk3.4.2.3.D. - Arbeidsrechter.nlNiet iedere kleine diefstal rechtvaardigt een ontslag op staande voet. ... die hieruit voorkomen zijn erg belastend en het leidt sterk de aandacht af van het werk .
   37  +12 2014 oct 04loon berekenen zelfstandige3.7.2. Duur en hoogte van de WW-uitkering - Arbeidsrechterzijn de weken waarin de betrokkene als zelfstandige heeft gewerkt en de weken ... Voldoende is dat per jaar over minimaal 52 dagen loon is ontvangen. Het jaar waarin de betrokkene werkloos is geworden telt bij deze berekening niet mee.
   37  +8 2014 sep 28ontslag economische gronden3.3.1. Gewichtige reden voor ontbinding ... - Arbeidsrechter.nlDit zijn redenen die zo ernstig zijn dat zij ook een ontslag op staande voet ... hij meerdere ontbindingsverzoeken indient wegens economische redenen (3.4.5.).
   37  -9 2014 jul 24awb mandaat uitzendkrachtOntslagbesluit (OB) | Arbeidsrechter.nlin artikel 5 van het Organisatie-, mandaat - en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2002. .... Ingevolge artikel 3:41 van de AWB zendt het Uitvoeringsinstituut ..... en dus de uitzendarbeid voor de betrokken werknemer(s) is komen te vervallen.
   37  -11 2014 jul 17stappenplan bv ontbindenARBEIDSRECHTER.nl: info over ontbinding arbeidsovereenkomst Uitleg over ontbinding arbeidsovereenkomst, o.a. hoogte vergoeding, ... De stamrechtuitvoerder (stamrecht banksparen of stamrecht bv ) betaalt de boete over ...
   38  ~ 2014 sep 19minimumloonARBEIDSRECHTER.nl: info over minimumloon | Arbeidsrechter.nlEen beding dat de medewerker aanspraak geeft op minder dan het minimumloon of minimumvakantiebijslag, is nietig wegens strijd met de wet. In plaats ...
   38  +12 2014 jul 29pensioen en uitkering wiaSpeciale regeling en WW- uitkering - ArbeidsrechterWW- uitkering heeft verkregen, o.a. ziekte, pensioen , arbeidsongeschiktheid. ... een IVA- uitkering , omdat hij op grond van de WIA volledig arbeidsongeschikt is ...
   39  +19 2014 sep 28alleen directe werkgever vacatures2.6.1. - Arbeidsrechter.nlVerbiedt een werkgever medewerkers onder bepaalde omstandigheden een vreemde
   39  +2 2014 aug 12ww uitkering aanvragen3.7.1. Recht op WW - uitkering voor werknemer - Arbeidsrechter
   39  +2 2014 jul 16regeling deeltijd wwARBEIDSRECHTER.nl: info over werktijdverkorting | Arbeidsrechter.nlDe tijdelijke regeling deeltijd-WW is in de plaats gekomen van de bijzondere regeling werktijdverkorting. Een werkgever kan eenmalig de arbeidsuren van de  ...
   40  +8 2014 aug 09loon voor loonheffingOp het moment dat het loon genoten wordt dient er ook loonheffing over dat zelfde loon en in hetzelfde tijdvak afgedragen te worden. Ook nabetalingen ...
   41  +7 2014 sep 13vragen over arbowet5.2.3.2. Overleg over arbobeleid en rol raad of pv - Arbeidsrechter.nlUitleg over arbeidsomstandigheden, o.a. arbo , arbo -beleid, arbeidsinspectie, ... of instemming moet vragen aan de raad of personeelsvertegenwoordiging.
   42  -8 2014 sep 24mag werkgever mail lezenPrivacy bij het werk - Arbeidsrechter.nlDe medewerker mag er natuurlijk op vertrouwen dat hij buiten het werk en vooral ... Wat betreft de controle om email - en internetverkeer, dient de werkgever in ...
   42  +8 2014 sep 16komt niet door medische keuringSituationele arbeidsongeschiktheid - ArbeidsrechterEen belangrijk verschil is dat bij die WIA- keuring er niet alleen wordt gekeken of
   42  +21 2014 aug 21psychologische test aanvragen6.3.1.3. De selectie van werknemers - Arbeidsrechter.nlEr kan natuurlijk met één gesprek volstaan worden. De werkgever kan de procedure ook uitbreiden door gebruik te maken van een psychologische test (E. ), een ...
   44  -3 2014 jul 22uwv vrijwilligers werk3.7.3. Behoud van de WW-uitkering - Arbeidsrechter.nlDe vakantie dient altijd gemeld te worden bij het UWV . Als u een WW-uitkering krijgt, mag een uitkeringsgerechtigde vrijwilligerswerk doen. Maar werkloze dient  ...
   45  -5 2014 jul 16wettelijke vergoeding overwerkHet gaat om het gebruik afroepkrachten (A.) en het verrichten van overwerk (B.). ..... ook een vergoeding voor overwerk zit begrepen (hoewel dit niet uitdrukkelijk  ...
   46  -14 2014 aug 15pv opvragen friesland3.4.3.3.A. Reden van het voorgenomen ontslag - Arbeidsrechter.nlMedewerkers met betrokkenheid bij de oprichting van een ondernemingsraad of P.V. . Een medewerker die behoort tot de medezeggenschap of daartoe in de ...
   46  +7 2014 jul 24algemene voorwaarde uitzendburo6.3.3.7. - Arbeidsrechter.nlOp deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van het uitzendbureau van toepassing. Het uitzendbureau moet voldoen aan bepalingen uit de Wet ...
   46  -13 2014 jul 24kort geding kosten7. Procederen - Arbeidsrechter.nlBij een kortgeding was vroeger de president van de rechtbank bevoegd, thans kan dat ... Naast een vergoeding voor rechtsbijstand, dienen de kosten betaald te  ...
   47  -16 2014 aug 01kantonrechter duurt boete2.3.7. - ArbeidsrechterOok in een cao of een (pseudo)reglement kan de boete en de voorschriften ... De schorsing duurt vaak totdat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (3.). De medewerker kan opheffing van de schorsing vragen bij de kantonrechter , wat ...
  1 2 of 2 pages