arslege.pl

Please wait for loading...
    (496):

  /
   1  ~ 2014 oct 03egzamin na syndyka testSyndyk - pytania testowe. Przygotowanie do najważniejszego Specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu dla syndyka opracowaliśmy ... Test ułożony na podstawie ogłoszonego wykazu aktów prawnych ...
   1  +3 2014 sep 19zbieranie runa leśnego cennik 2011Art. 27. lasy - Zbiory runa leśnego - Ustawa o lasach - ArsLege1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane, z uwzględnieniem zakazów zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego : 1) na ...
   1  ~ 2014 jul 25egzamin maklerski rozwiazaniaEgzamin na maklera, testy na maklera giełdowegoZadania oraz testy prawne z poprzednich egzaminów maklerskich . Rozwiązania zadań z wyjaśnieniami oraz odwołaniami do literatury fachowej. Pytania ...
   2  ~ 2014 oct 03licencja syndyka pytaniaPrzedstawiamy bogaty zbiór ponad 16 000 pytań testowych przygotowany z myślą o osobach ubiegających się o licencję syndyka w 2014 roku.
   2  +1 2014 sep 28pismo o naruszeniu znaku towarowegoArt. 296. wł. przemysł. - Naruszenie prawa ochronnego - roszczenia Art. 296 Prawo własności przemysłowej (wł. przemysł.) . 1. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone , lub osoba, której ustawa na to ...
   2  +99 2014 sep 19ustawa o referendum lokalnymUstawa o referendum lokalnym [ref. lok.] – Aktualny stan prawnyDz.U.2013.0.706 t.j. Ustawa o referendum lokalnym , codziennie aktualizowany stan prawny.
   2  ~ 2014 aug 09egzamin na maklera gieldowegoZadania (część matematyczna) - Egzamin na maklera , testy na największa w Polsce baza pytań na przygotowujacych do egzaminy na maklera giełdowego . Zadania z KNF wraz z opracowaniami, oraz pytania prawne ...
   2  ~ 2014 aug 01kredyt ustawa bankowaArt. 69. Pr. Bank. - Umowa kredytu - Prawo bankowe - ArsLegeArt. 69 Prawo bankowe (Pr. Bank. ) . 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę ...
   2  +1 2014 jul 19ustawa o adwokaturzePrawo o adwokaturze [adwokat.] – Aktualny stan prawny - ArsLegeAdwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego. 3. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom .
   3  +98 2014 sep 21jednostki związane z internetemArt. 100. pr. telek. - Wydatki związane ze świadczeniem usług Wydatki jednostek uprawnionych bezpośrednio związane ze świadczeniem usług ... zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu  ...
   3  ~ 2014 sep 11pochylnie terenowe§ 131. - Pochylnie dla pieszych i osób niepełnosprawnych ... - ArsLegePochylnie dla ruchu pieszych i dla osób niepełnosprawnych nie powinny mieć ... ... Rozdział 2. Dostosowanie obiektów inżynierskich do warunków terenowych .
   3  ~ 2014 aug 19kodeks pracy urlop wychowawczyArt. 186. KP - Wymiar urlopu wychowawczego - Kodeks pracyArt. 186 Kodeks pracy (KP) . § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad ...
   3  ~ 2014 aug 17czyn nieuczciwej konkurencjiArt. 3. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji - ArsLegeArt. 3 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieucz. konk.) . 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub ... Czyny nieuczciwej konkurencji (5 - 17e) · Rozdział 3.
   3  +1 2014 aug 13kc rachunek bankowyArt. 725. KC - Istota umowy rachunku bankowego - Kodeks cywilnyArt. 725 Kodeks cywilny ( KC ) . Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub ...
   3  +98 2014 jul 23ustawa o notariaciePrawo o notariacie [nota.] – Aktualny stan prawny - ArsLegeDz.U.2014.0.164 t.j. Prawo o notariacie , codziennie aktualizowany stan prawny.
   3  ~ 2014 jul 20ustawa o ofercie publicznejUstawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania ... - ArsLegeDz.U.2013.0.1382 t.j. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu ...
   4  ~ 2014 oct 04egzamin na syndykaSpecjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu dla syndyka opracowaliśmy zadania problemowe z egzaminów , które odbyły się w latach 2009-2014.
   4  ~ 2014 sep 22szerokosc pasa dla autobusów§ 119. - Zatoka autobusowa - Rozporządzenie Ministra Transportu i 1) przy pasie awaryjnym - na odcinku między skrzyżowaniami lub węzłami za ... 3 ) szerokość zatoki - 3,5 m, jeżeli jest ona oddzielona od jezdni bocznym pasem  ...
   4  ~ 2014 sep 16rzecznik praw obywatelskich ustawaArt. 1. Zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich - ArsLegeArt. 1 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO) . 1. Ustanawia się Rzecznika Praw Obywatelskich . 2. Rzecznik Praw Obywatelskich , zwany dalej ...
   4  ~ 2014 sep 14js data lipiec zamiast sierpniaInterpretacja indywidualna z dnia 22 lipca 2011 r. IPPB4/415-422/11 Nr IPPB4/415-422/11-2/ JS ( data nadania 21.06.2011 r., data doręczenia ... kwoty otrzymanej zamiast comiesięcznej renty – jest prawidłowe.
   4  +97 2014 aug 10ustawa o komornikachRozdział 7. Opłaty egzekucyjne - Ustawa o komornikach sądowych i Dz.U.2011.231.1376 t.j. , Rozdział 7. Opłaty egzekucyjne, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, codziennie aktualizowany stan prawny.
   4  +1 2014 jul 27kodeks cywilny wypowiedzenie umowyArt. 673. KC - Terminy i sposób wypowiedzenia najmu - Kodeks Art. 673 Kodeks cywilny (KC) . ... najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie .
   4  +10 2014 jul 22ustawa o fuduszach inwestycyjnychUstawa o funduszach inwestycyjnych [fund. inwest.] – Aktualny stan Dz.U.2014.0.157 t.j. Ustawa o funduszach inwestycyjnych , codziennie aktualizowany stan prawny.
   5  +2 2014 oct 05ustawa o transporcie drogowymUstawa o transporcie drogowym [trans. drog.] – Aktualny stan prawnyDz.U.2013.0.1414 t.j. Ustawa o transporcie drogowym , codziennie aktualizowany stan prawny.
   5  +5 2014 sep 27odwołanie od decyzjiRozdział 10. Odwołania - Kodeks postępowania administracyjnego Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. § 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji ...
   5  +96 2014 sep 26kodeks karny pdfKodeks karny [KK] – Aktualny stan prawny - ArsLegeDz.U.1997.88.553 Kodeks karny , codziennie aktualizowany stan prawny.
   5  +2 2014 sep 20Środkami publicznymi nieRozdział 5. Zasady gospodarowania środkami publicznymi - ArsLegeŚrodki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, ...
   5  +68 2014 sep 08kodeks karny 2011
   5  +96 2014 aug 24prawo konsumenta ustawaUstawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o ... - ArsLegeDz.U.2012.0.1225 t.j. - Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt ...
   5  +4 2014 jul 24ustawa transport drogowy
   6  -1 2014 sep 29wykonawca testamentuDział IV. Wykonawca testamentu - Kodeks cywilny [KC] – Aktualny Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności ...
   6  +9 2014 sep 26jakie akty są bezpośrednio skutecznezasada bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego. notatkibezpośrednie stosowanie, bezpośredni skutek, zasada efektywności, układ: wertykalny, horyzontalny, ETS, ... Audioustawy; akty prawne. testy.
   6  +5 2014 sep 23ustawa o ufgArt. 88. o ubezp. obowiąz. , - Opłata za niedopełnienie obowiązku Art. 88 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu ... 3, podawana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do  ...
   6  +95 2014 sep 19ustawa o ochronie danych osobowychUstawa o ochronie danych osobowych [dane osob.] – Aktualny stan Dz.U.2002.101.926 t.j. Ustawa o ochronie danych osobowych , codziennie aktualizowany stan prawny.
   6  +3 2014 sep 08konwent seniorówArt. 16. reg. Sejmu - Zadania Konwentu Seniorów - Regulamin Konwent Seniorów opiniuje w szczególności: 1) projekty planów prac Sejmu, 2) projekty porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu i ich terminy, ...
   6  +95 2014 sep 08ordynacja podatkowaOrdynacja podatkowa [Ord. Podatk.] – Aktualny stan prawny - ArsLegeDz.U.2012.0.749 t.j. Ordynacja podatkowa , codziennie aktualizowany stan prawny.
   6  +22 2014 sep 07rejestracja partii politycznejArt. 11. - Zgłoszenie partii do ewidencji partii politycznych - Ustawa o Art. 11 Ustawa o partiach politycznych. 1. Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych , zwanej dalej.
   6  -2 2014 jul 19autoryzowany doradca catalystAutoryzowany doradca - pytania testowe. Przygotowanie do Największa w Polsce baza testów z autoryzowany doradca . ... ASO, Zasad Działania Catalyst , Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych (…)  ...
   6  -2 2014 jul 19autoryzowany doraca catalyst
   7  -2 2014 sep 26centralny system informacji zdrowotnejRozdział 3. System Informacji Medycznej - Ustawa o systemie System Informacji Medycznej, Ustawa o systemie informacji w ... 15 Centralny Wykaz Usługobiorców, oraz z systemów informatycznych ...
   7  +32 2014 sep 22koszty sądoweUstawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [koszt. sąd Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach ...
   7  -2 2014 aug 15ustawa o lasachArt. 3. lasy - Pojęcie lasu - Ustawa o lasach - ArsLegeArt. 3 Ustawa o lasach (lasy) . Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami ...
   7  +94 2014 aug 09ustawa o podatku dochodowymUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [pod. dochod Dz.U.2012.0.361 t.j. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, codziennie aktualizowany stan prawny.
   8  -2 2014 sep 21kontakty z dzieckiemOddział 3. Kontakty z dzieckiem - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem ( odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i ...
   8  +93 2014 sep 20ustawa o pomocy społecznejUstawa o pomocy społecznej - audioustawa - ArsLegePonad 80 000 pytań testowych z prawa. Audiobooki dla prawników. Baza materiałów, notatek oraz wzory pism i umów. Testy dla aplikantów. Aktualne akty  ...
   8  +6 2014 aug 20agencja mowa prArt. 54. pr . energ. - Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją Art. 54 Prawo energetyczne ( pr . energ.) . 1. Osoby zajmujące się ... 2) właściwych ministrów i Szefów Agencji , o których mowa w art. 21a organy właściwe w ...
   8  -1 2014 aug 11apelacja od wyrokuArt. 369. Sposób i termin wnoszenia apelacji od wyroku - ArsLegeApelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok , w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. § 2.
   8  -2 2014 aug 08chodnik na schody§ 45. - Schody i pochylnie na chodniku - Rozporządzenie Ministra Pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub ...
   8  -2 2014 aug 03warunki techniczne dla okien§ 299. tech. war. budynków - Wymogi dotyczące okien ... - ArsLege299 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tech. war. budynków) . 1.
   8  -2 2014 jul 26stawka akcyza samochodowaArt. 105. Stawka akcyzy na samochody osobowe - ArsLegeStawka akcyzy na samochody osobowe wynosi: 1) 18,6 % podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o pojemności silnika ...
   9  +1 2014 sep 30prawo podatkowe pytaniaDoradca podatkowy egzamin - ArsLegeOferujemy Państwu zestawy pytań testowych opracowane zgodnie z wykazem ... Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ...
   9  +3 2014 sep 24odrębnej własności w umowie zobowiązującejRozdział 2. Ustanowienie własności lokalu - Ustawa o ... - ArsLegeUmowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w ... własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej  ...
   9  +3 2014 sep 21stopnie wojskoweArt. 74. - Stopnie wojskowe - Ustawa o powszechnym obowiązku Ze względu na posiadany stopień wojskowy żołnierze są szeregowymi, podoficerami lub oficerami. 2. Stopniami wojskowymi są następujące stopnie, ...
   9  +2 2014 sep 18generalny inspektor instytucji finansowejRozdział 7a. Kary pieniężne - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu 1, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej ... do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w terminie 14 dni od jej ...
   9  +3 2014 sep 07rzecznik praw obywatelskich w rpArt. 209. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich - ArsLegeArt. 209 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Konst.) . 1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat. 2. Rzecznik ...
   9  ~ 2014 aug 18ministerstwo transportu morskiegoRozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - ArsLegeDz.U.1999.43.430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ...
   9  +92 2014 aug 07prawo o ruchu drogowymPrawo o ruchu drogowym [o ruchu drog.] – Aktualny stan prawnyDz.U.2012.0.1137 t.j. Prawo o ruchu drogowym , codziennie aktualizowany stan prawny.
   10  +91 2014 oct 01zasady wyceny środki trwałeArt. 28. o rach. - Zasady wyceny aktywów i pasywów - Ustawa o Art. 28 Ustawa o rachunkowości (o rach.) . 1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1) środki trwałe oraz ...
   10  +91 2014 sep 30ustawa o ochronie przyrodyArt. 86. - Wyłączenie obowiązku opłaty za usunięcie drzew - Ustawa Art. 86 Ustawa o ochronie przyrody . 1. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew: 1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 2) na których usunięcie ...
   10  +91 2014 sep 17ustawa o rachunkowościUstawa o rachunkowości - audioustawa - ArsLege
   10  +1 2014 sep 10skrypt jurystyPostępowanie cywilne - skrypt . skrypty i opracowania - ArsLegeskrypty i opracowania - Dokumenty ArsLege. ... Postępowanie cywilne - skrypt . Dodał: Michał Osuch Dodany: maj 8, 2011, ostatnia zmiana: maj 8, 2011.
   10  +91 2014 aug 19miejsca postojeowe na dzialceRozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych - ArsLegeZagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów ...
   10  ~ 2014 jul 18prawo gospodarcze przez internetPrawo gospodarcze - pytania testowe. Przygotowanie do ... - ArsLegeNajwiększa w Polsce baza testów z prawo gospodarcze . Ponad 80 000 pytań. Pytania aktualne na 2014-07-17. Aplikacja ogólna, komornicza, adwokacka i ...
   11  -6 2014 oct 03ubezpieczeniowym funduszem gwarancyjnymArt. 96. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - ArsLegeArt. 96 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (o ubezp.
   11  +3 2014 sep 29kompetencje rady pedagogicznejArt. 41. - Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej - Ustawa o Art. 41 Ustawa o systemie oświaty. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub ...
   11  +1 2014 sep 23biuro studiArt. 68. SN - Biuro Studiów i Analiz SN - Ustawa o Sądzie NajwyższymBiuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego wykonuje w szczególności zadania związane z pełnieniem przez Pierwszego Prezesa Sądu ... SN - Biuro Studi .
   11  +90 2014 sep 14kodeks pracyKodeks pracy [KP] – Aktualny stan prawny - ArsLegeDz.U.1998.21.94 t.j. Kodeks pracy , codziennie aktualizowany stan prawny.
   11  -1 2014 aug 22centralny rejestr lekarzyRozdział 4. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, Centralny Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej " rejestrem ", stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy : 1) posiadających prawo ...
   12  -5 2014 sep 23ustawa o służbie więziennejArt. 80. - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa z dnia 24 Art. 80 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr  ...
   12  +40 2014 sep 07odpowiedzialność za zamówienia publiczneArt. 141. Solidarna odpowiedzialność wykonawców - ArsLegeArt. 141 Prawo zamówień publicznych (zam. publ.) . ... 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego  ...
   12  +89 2014 jul 16ustawa o rachunkowosci
   13  -2 2014 sep 23aktualna ustawa o pomocy społecznejRozdział 2. Domy pomocy społecznej - Ustawa o pomocy ... - ArsLegeDz.U.2013.0.182 t.j. , Rozdział 2. Domy pomocy społecznej , Ustawa o pomocy społecznej , codziennie aktualizowany stan prawny.
   13  -3 2014 aug 23bank na wypadekArt. 56. Pr. Bank . - Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - Prawo Art. 56 Prawo bankowe (Pr. Bank . ) . 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty ...
   13  +5 2014 aug 19stwierdzenie nabycia spadkuArt. 677. Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku - ArsLegeSąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia ...
   13  +3 2014 aug 18wzory pism procesowychPisma procesowe - Wzory dokumentów, pism i umów - ArsLegePonad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we ... Kategorie dokumentu: pisma procesowe Typy dokumentu: druki urzędowe, ...
   13  +3 2014 aug 14suma gwarancyjna oc4. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC - ArsLegeMinimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC , w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC , wynosi ...
   14  +7 2014 sep 16sądowe ustalenie ojcostwaArt. 84. KRiO - Uprawnienie do żądania sądowego ustalenia ojcostwaSądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z ...
   14  ~ 2014 sep 12wyrok a odpis wyrokuArt. 505. KPK - Doręczenie odpisu wyroku nakazowego - Kodeks Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a oskarżonemu i jego obrońcy wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis tego wyroku  ...
   14  ~ 2014 sep 12testyTesty z prawa, egzamin na aplikacje - ArsLege.plNajwiększa w Polsce baza testów z prawa. Ponad 80 000 pytań. Pytania aktualne na 2014-09-12. testy na aplikację, egzamin na aplikacje.
   14  +2 2014 sep 08najem okazjonalny lokaluArt. 19a. Ochr. Pr. Lok. - Umowa najmu okazjonalnego - Ustawa o cywilnego (Ochr. Pr. Lok. ) . 1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta ...
   14  +2 2014 aug 22krajowe biuro wyborczeArt. 190. - Szef Krajowego Biura Wyborczego - Kodeks wyborczyArt. 190 Kodeks wyborczy. § 1. Szef Krajowego Biura Wyborczego jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. § 2.
   14  +26 2014 aug 06rejestr klauzul niedozwolonychArt. 385 3 . Katalog klauzul niedozwolonych , tzw. szara lista - ArsLegeArt. 385 [3] Kodeks cywilny (KC) . W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: 1) wyłączają lub ...
   14  -6 2014 jul 30oceny ryzyka zawodowego§ 39a. BHP - Ocena ryzyka zawodowego - Rozporządzenie Ministra Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach , w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, ...
   14  -2 2014 jul 25kurs na makleraEgzamin na maklera , testy na maklera giełdowegoMaklers.pl - profesjonalny kurs maklerski · Strona Główna ... Największa w Polsce baza pytań egzaminacyjnych na licencję maklera (3000 pytań prawnych i ok.
   15  +86 2014 sep 22ustawa o swArt. 17. o świad. rodz. - świadczenie pielęgnacyjne z tytułu ... - ArsLegeArt. 17 Ustawa o świadczeniach rodzinnych (o świad. rodz.) . 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ...
   15  -5 2014 sep 16zezwolenie na obrót produktamiArt. 54. - Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi w okresie Art. 54 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. 1. W okresie przejściowym do dnia 14 maja 2010 r. przedmiotem obrotu  ...
   15  +6 2014 sep 06karta wojskowaArt. 60. - Powołanie do czynnej służby wojskowej - Ustawa o Art. 60 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje za pomocą kart powołania, ...
   15  -2 2014 aug 23projekt budowlany a wykonawczy§ 5. odbiór. rob. bud. - Projekty wykonawcze - Rozporządzenie Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót ...
   15  +9 2014 aug 19udostepnienie danych osobowychRozdział 8b. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów Dz.U.2006.139.993 t.j. , Rozdział 8b. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych ...
   15  ~ 2014 aug 05ustawa o obywatelstwieUstawa o obywatelstwie polskim - audioustawa - ArsLege
   16  +12 2014 aug 10akty prawne sejmRegulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [reg. Sejmu ] – Aktualny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, codziennie aktualizowany stan prawny. ... AKTY PRAWNE ... Marszałek-Senior pełni funkcję do wyboru Marszałka Sejmu . 3 .
   16  +1 2014 jul 26emerytury pomostowe ustawaArt. 24. Prawo do emerytury, emerytura pomostowa - ArsLegeArt. 24 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( emer. i rent. ZUS) . 1.Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r.
   16  +2 2014 jul 25program do specyfikacjiRozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami , ...
   16  +4 2014 jul 24odestki od podatkuRozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna - Ordynacja 52 nadpłata, zwrot podatku i nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub ... Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub ...
   17  -5 2014 sep 30akty prawa miejscowegoRozdział 8. Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd Na podstawie tej ustawy oraz na podstawie upoważnień udzielonych w innych ustawach i w ich granicach sejmik województwa stanowi akty prawa  ...
   17  -3 2014 aug 20kodeks pracy urlopyArt. 182 [1a]. - Urlop rodzicielski - Kodeks pracy - ArsLegeArt. 182 [1a] Kodeks pracy . § 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze określonym w art. 182idx1 § 1 ...
   17  +12 2014 aug 12pozyskiwanie danych osobowychRozdział 4. Pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO Za pośrednictwem bazy danych SIO mogą być pozyskiwane ze zbioru PESEL dane osobowe uczniów i dane osobowe nauczycieli w zakresie ...
  1 2 of 5 pages