basu.ac.ir

Please wait for loading...
    (280):

  /
   1  ~ 2014 aug 09airline reservation system projectairlines Reservation systemwho have in various ways, helped in the successful completion of my project . ... AIRLINE . RESERVATION . SYSTEM database. REPORTS. Ticket reservation .
   3  -2 2014 oct 01معرفی مصالح و موادﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - دانشگاه بوعلی سینا١. داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری. ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻤﺎری. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺗﺎﻟﯿﻒ. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮاﻗﭽﯿﺎن. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ. زﻣﺴﺘﺎن. 1388. ﺑﺎزﻧﮕﺮ. :ی. زﻣﺴﺘﺎن. 1389 ...
   3  +1 2014 sep 02principles of quantum mechanicsPrinciples of Quantum Mechanics , 2nd ed.Principles of quantum mechanics / R. Shankar. -- 2nd ed. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-306-44790-8. 1. Quantum theory. I. Title.
   4  ~ 2014 sep 18عضویت ورودمعاونت فرهنگی و اجتماعی - عضویت - ورودکاربر مهمان, ورود اعضا | عضویت · ورود به اتوماسیون · دبیرخانه شورای فرهنگی · دبیرخانه شورای .... ورود اعضا. *. عضویت در سایت. نام, لطفاً نام را وارد کنید. نام خانوادگی
   5  ~ 2014 sep 30realistic philosophy 十 A Realist Philosophy of Social Science: Explanation and reassessment of the problem of explanation from a realist perspective. ..... 10 . A Realist Philosophy of Social Science of fatal objections to the model, but before ...
   5  ~ 2014 sep 26hka'hi fدانشگاه بوعلی سیناآشنایی با دانشگاه - کتابخانه - دانشکده ها- اعضای هیئت علمی.
   5  +3 2014 sep 25جزئیات اجرایی در ابنیه سنتیاﯾﻨﭻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ (24 ﭘﻠﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽدﻗﺖ در ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺑﺮﻋﮑﺲ. ﺷﮑﻞ. -204 ... ﮐﺮد . ﺷﮑﻞ. -208. ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺟﺪار دﯾﻮار و ﺑﺎم ﯾﮏ روش ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮارت. اﺳﺖ.
   7  +3 2014 sep 15سایت قفسهقفسه مجازی - پورتال کتابخانه دیجیتالقفسه مجازی. قفسه ریاضیات · روانشناسی، فلسفه و منطق · ادبیات · جغرافیا · اسلام · کامپیوتر · دامپزشکی · نقشه سایت , |, درباره ما, |, ارتباط با کتابخانه.
   8  +2 2014 sep 24میزان آشنایی با روش تحقیقتأثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقاء میزان آشنایی دانشجویان با جنگ این تحقیق با هدف «بررسی تأثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقاء میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم » صورت گرفته است. روش تحقیق ، توصیفی از نوع علی ...
   8  -2 2014 sep 10فرمول گزیلن سیانول ffاصل مقاله (373 K) - فناوری زیستی در کشاورزیبود. /8. 1. میکرولیتر از محصول پی. سی. آر با حجم مساوی از. بافر بارگذاری. ) 31. درصد فرمامید، mg/ml. 1. گزیلن سیانول . FF . ، mg/ml. 1. بروموفنل بلو،. mMEDTA. 11.
   9  +12 2014 sep 28database system conceptsPrefaceVolume 1. Silberschatz−Korth−Sudarshan • Database System Concepts , Fourth Edition ... In this text, we present the fundamental concepts of database manage-.
   9  +2 2014 sep 20زبان شناسیپژوهش های زبان شناسی تطبیقی( علمی - پژوهشی)پژوهش های زبان شناسی تطبیقی( علمی - پژوهشی) (RJHLL)
   9  +3 2014 sep 15زبان نشاسی
   10  -4 2014 sep 14دکتر لیلا بیاتانتشارات - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان(تاملی بر یکی از واژگان دشوار تاریخ بیهقی) ، دکتر لیلا هاشمیان و نصیرا سهرابی .... ادگار الن پو ، دکتر لیلا هاشمیان و نرگس بیات ،همايش هفتمین همایش بین المللی ...
   10  +31 2014 aug 01problem figure matlab pdfSolving optimal control problems with MATLAB — Indirect methodsThis tutorial shows common routines in MATLAB to solve both fixed and free final .... figures in this problem , * represent state trajectory from [2] while symbolic.
   11  -2 2014 sep 25sid iran docنحوه دستیابی به پایگاههای اطلاعاتی از طریق آدرس مستقیم آنهاپژوىشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران. ) ایران داک. ( www. irandoc .ac.ir. پایگاه اطالعات علمی. Scientific Information for Databas ( SID www. sid .ir. ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزي و ﻣرﮐز  ...
   11  ~ 2014 sep 18جدول دروس دکتری 92pdf/ جدول - دروس -دوره- دکتری --عربی.aspx92 . با حذف درس هحاضزه و. هقاله نويسي ار نيوسال سوم دانشجوياى به. 02. واحذ افشايش يافته است. جدول دروس . دوره دکتری گروه زباى و ادبيات ػرب دانشگاه بوػلی سينا.
   11  -9 2014 sep 16مجلات علمی پژوهشی مدیریتسامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه بوعلی سیناسامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه بوعلی سینا ... پژوهش های باستان شناسی ایران ( علمی - پژوهشی ) · پژوهش های ... پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی( علمی - پژوهشی ).
   12  +10 2014 sep 29مقاله زاگرسشرق زاگرس مرکزی در دوره نوسنگی براساس کاوش های باستانشناسی علی‌رغم پژوهش‌های گسترده‌ای‌که در بخش‌های مختلف نیمه شرقی زاگرس مرکزی انجام گرفته، شواهدی اندک و پراکنده‌ای از دوره نوسنگی و پیش از ... ارسال مقاله ; اطلاعات نشریه.
   12  ~ 2014 sep 22مقاله یکاهش مصرف آباصل مقاله (233 K)وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮي ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ. ﻣ. ﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎي ﻣﻘﻌﺮ. داﺷﺘﻨﺪ ﮐـﻪ. ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻧﮕﻬـﺪا. ري. آب را
   13  +88 2014 sep 23ساختارهای سازمانیدانشگاه بوعلی سینا - ساختار سازمانيپژوهشکده‌های وابسته, اخبار, تماس با ما · English. منو. معرفي دانشگاه · ساختار سازماني · تلفن هاي دانشگاه · آلبوم عكس · نقشه دانشگاه. درباره دانشگاه > ساختار سازماني  ...
   14  +87 2014 sep 29کتابخانه دانشگاه تربیت مدرسدان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ - مرور بر اساس نوع مدرک - پورتال کتابخانه فهرست پایان نامه های موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس از ابتدا تا پایان آبانماه ۱۳۶۸ ... گزارشی از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ( ۱۳۶۱-۱۳۶۹).
   15  +12 2014 sep 22مهندسی صنایعپژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولیدنشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع و سیستم‌های تولید با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن مهندسی صنایع ایران از سال 1392منتشر خواهد شد. اعتبار علمی پژوهشی ...
   16  ~ 2014 sep 25جمع دو رجیستراﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺿﺮب ( ﻧﺴﺨﻪ )Bus & Register Structure ... اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎی ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﯾﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ ﻧﯿﺰ ..... ﻣﻀﺮوب را ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﻀﺰب ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻩ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در رﺟﻴﺴﺘﺮ .
   16  -11 2014 sep 22مقدمه پایان نامه2 پيوست الف (واژهنامه فارسي به انگليسي)پايان ‌ نامه نوشته‌اي است شامل چكيده پايان ‌ نامه ، فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها، مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بر كارهاي انجام شده و آخرين ...
   16  +81 2014 sep 20سایت سماسما : ورود به سيستم مديريت امور آموزشيشرکت نرم افزاري سما سامانه از سال 1377 تاکنون در زمينه توليد نرم افزارهاي ... شده با مراجعه به سايت آموزش دانشگاه نسبت به ارزشيابي دروس انتخابي خود اقدام نمايند.
   16  -6 2014 sep 12سما دزفولشرکت نرم افزاري سما سامانه از سال 1377 تاکنون در زمينه توليد نرم افزارهاي دانشگاهي به ويژه سيستم مديريت امور آموزش فعاليت مي کند و بيش از 200 دانشگاه را تحت ...
   17  +6 2014 oct 03airline reservation system5) Reservations and cancellations from any where to any place. 5. AIRLINES SYSTEM . CANCELLATION. RESERVATION . UPDATION. TECHNICAL SYSTEM  ...
   17  +4 2014 sep 29تاریخ هفته پژوهشدانشگاه بوعلی سینا - مراسم اختتامیه هفته پژوهشمراسم افتتاحیه هفته پژوهش استان شنبه23/9/92 ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار می گردد. محل برگزاری: سالن اجتماعات شهید چمران تاریخ شروع: ...
   17  +3 2014 sep 07انجمن متالورژی همدانپورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدانفتاح الحسيني، احمد ساعتچي، محمد حسين فتحي ،همايش نهمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران ،تاريخ 1384/08/24 تا 1384/08/25 ، واقع در دانشگاه شيراز ...
   17  +13 2014 sep 05airline reservation sytem
   18  +3 2014 sep 18اتصال atmega128 به lcd graphicدﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪه - دانشگاه بوعلی سینارﯾﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ. از ﻗﺒﯿﻞ. TWI ... داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪه. ۵. ﺗﺮاﺷﻪ. ATmega128 (L). ﻫﺮﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ . ﭘﺮدازﺷﮕﺮ. ی. ﺑﺎ. ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻ .... Graphic LCD Connector.
   18  +16 2014 sep 01airline reservation systems
   18  +55 2014 aug 19flight reservation systemRESERVATION . SYSTEM database. REPORTS. Ticket reservation . Cancellation, . Request for enquiry. Passenger list,. Fleet info concession. Flight information,.
   18  -9 2014 jul 31c numerical recipesNumerical Recipes in C_ The Art of Scientific Computing, 2nd Ed Numerical Recipes in C . The Art of Scientific Computing. Second Edition. William H. Press. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Saul A. Teukolsky.
   19  +20 2014 oct 01سايت سما اسلامشهر
   19  -5 2014 sep 26مرتضی قائمی پورفصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه - اعضای هیات تحریریهمرتضی قائمی . دانشیار - دانشگاه بوعلی سینا. رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب ... وحید سبزیان پور . دانشیار - دانشگاه رازی کرمانشاه. رشته تخصصی: زبان و ادبیات ...
   20  +35 2014 aug 04airline resvation system
   21  ~ 2014 sep 29اهداف اسلام پژوهینظام برنامه ریزی فرهنگی شده در انقلاب اسلامی با رویکرد آینده پژوهیدر جهت تبیین مسأله در این پژوهش تلاش خواهد شد جایگاه برنامه ریزی فرهنگی شده بر مبنای روش های آینده پژوهی تبیین گردد. با توجه به هدف مقاله سؤال اساسی این است که  ...
   21  ~ 2014 sep 24انجمن مهندسي صنايع ايران
   21  -7 2014 aug 19numerical recipes for c
   22  ~ 2014 sep 29بردfpgaمقدمهشكل1- الف بلوك دياگرام برد FPGA را نمايش مي‌دهد. به ‌طور كلي اين برد شامل يك FPGA از شركت ALTERA ، منابع تغذيه ، قسمت هاي مختلف آنالوگ و ديجيتال و كانكتورها ...
   22  -7 2014 sep 20چینه شناسی ایران در نئوژنچ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - خانه - دانشگاه بوعلی سینازمین شناسی ایران :بازنگری در چینه شناسی زمانی نئوژن - کواترنر ایران · پدرامی ، منوچهر، ۱۳۱۷- ؛ تهران: سازمان زمین شناسی کشور ، ۱۳۷۲ ...
   22  +14 2014 sep 20سامانه آموزش واحد اهوازسما: ورود به سيستم مديريت امور آموزشيشرکت نرم افزاري سما سامانه از سال 1377 تاکنون در زمينه توليد نرم افزارهاي دانشگاهي به ويژه سيستم مديريت امور آموزش فعاليت مي کند و بيش از 200 ... به منظور دريافت كــارت ورود به جلسه امتحان نيمسال 922 و انتـــخاب واحد مرحله اول سال تحصيلي  ...
   22  -14 2014 aug 15numerical recipies in c
   23  +4 2014 oct 01انجمن مهندسی صنایع ایران
   23  +3 2014 sep 15آموزش fpga با isآﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰارآﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار. QuartusII. در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ. 1. ﺑﺮای. ﻣﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی. FPGA . ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. را ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر. ﯾﮏ. ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ. FPGA . ﺑﺎ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار.
   24  +10 2014 sep 20دکتر عباسیدکتر مهدي عباسي - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدانعلایق شخصی, توموگرافي امپدانس الکتريکي (EIT) روشهاي محاسباتي در مهندسي ريزپردازنده ها پردازش تصاوير طراحی مدارهای خیلی فشرده رباتیک ( تیم شبیه سازی  ...
   24  +77 2014 jul 24airline reservations system1) Faster System . 2) Accuracy. 3) Reliability. 4) Informative. 5) Reservations and cancellations from any where to any place. 5. AIRLINES SYSTEM .
   25  -13 2014 sep 13قطب جنوباولين بانوی ايراني گردشگر قطب جنوباز ايران تاکنون شش نفر در سفرهاي تحقيقاتي به قطب جنوب سفر کرده اند. اما در بهمن ماه 87 براي اولين بار نه يک محقق بلکه يک گردشگر ايراني به قطب جنوب سفر ...
   26  +53 2014 sep 20خواص مهم مادهﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم روش ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻓﻠﺰاتﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺧﻮاص ﻓﻠﺰات را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.٢ــ. روش ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺧﻮاص .... ﺗﻨﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﻣﺎده اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺳﺨﺘﯽ ﻓﻠﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﻳﺮی. آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻧﺠﺎم ...
   26  +21 2014 sep 12هفته پژوهش
   26  +75 2014 sep 12انجمن مهندسي صنايع
   27  -3 2014 sep 26بانک مهرتسهيلات بانك مهر اقتصاد - دانشگاه بوعلی سیناشرایط دریافت تسهیالت بانک مهر اقتصاد ویژه اعضای هی. أ. ت علمی. برابر توافقنامه شماره. 6655. مورخ. 11. /. 16. /. 11. بانک مهر اقتصاد و دانشگاه بوعلی. سینا تسهیالت ...
   27  ~ 2014 aug 09c programming ebookPrentice Hall - The C Programming Language- Brian W. Kernighanpointers, that are central to C programming . We have refined the original examples, and file:///H:/edonkey/docs/c/( ebook )%20The%20C%20P.
   27  +3 2014 aug 04xvhpd f shdjطراحی شده توسط شبکه فراپیوند. فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه. تقویم آموزشی. آئین نامه مربوط به شرایط و ضوابط واگذاری موقت خانه سازمانی دانشگاه.
   27  ~ 2014 jul 16engineering mechanics pdfEngineering Mechanics - Statics. Chapter 1. Problem 1-1. Represent each of the following combinations of units in the correct SI form using an appropriate prefix ...
   28  +1 2014 sep 26اداره كل تربيت بدنياداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بوعلی سینااداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه درنظر دارد یک دوره کلاس هیدروتراپی( آب درمانی) ویژه کارکنان و اعضاء هیئت علمی خانم باظرفیت محدود برگزار نماید.
   28  -5 2014 sep 23basuبه اطلاع می رساند : سایت رزرواسیون خوابگاههای دانشگاه به آدرس sorkh. basu .ac.ir (یا لینک صفحه اصلی سایت دانشگاه) بعداز ساعت 24 شنبه 22 شهریور ماه لغایت ...
   28  +1 2014 sep 18دانشگاه ارومیه شماره 2لیست مهمانسراهای دانشگاههای کشور آدرس شماره فکس شماره تلفن نام مسئولنام دانشگاه . نام مسئول. شماره تلفن. شماره فکس. آدرس. 1. ارومیه . آقای آزادی ... مهمانسرا دانشگاه . 0. صنعتی ارومیه . آقای وجدانی. 2774142. -. 2441. 2774144. -. 2441. 2 .
   29  +16 2014 sep 27fuzzy relations pdfA COURSE IN' FUZZY4 Fuzzy Relations and the Extension Principle. 4.1 From Classical Relations to Fuzzy Relations . 4.1.1 Relations. 4.1.2 Projections and Cylindric Extensions.
   29  -7 2014 sep 22مهندس صنایع
   29  +2 2014 sep 12پدر شيمي آلياسامي آزمون دکتري نهاييﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ. رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ . ردﯾﻒ. ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. ﺎمﻧ. ﻧﺎم ﭘﺪر . ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. ﻧﻮع ﭘﺬﯾﺮش. 1. آزاد ﺑﺨﺖ. ﻃﺎﻫﺮه. ﻣﺼﻄﻔﯽ. 330. ﺑﺎ آزﻣﻮن. 2. آزادﻣﻨﺶ. ﻣﺤﻤﺪ. ﻋﻠﯽ آﻗﺎ. 1030. ﺑﺎ آزﻣﻮن. 3. اﮐﺒﺮي داد ﻣﺤﻠﻪ. ﺳﻤﯿﻪ. ﺣﺴﻦ.
   29  -9 2014 aug 31airline ticket reservation systemThe definition of our problem lies in manual system and a fully automated system ... AIRLINE . RESERVATION . SYSTEM database. REPORTS. Ticket reservation .
   29  +37 2014 jul 30airline booking system
   30  -2 2014 sep 27مهر بانك
   30  +18 2014 sep 26جايگاه ايران ساسانيانمطالعه ی گونه شناسي، عناصر و اجزای معماري ايران در دوره ساسانيآييـن زردشـتي ديـن رسـمي ايـران دوره ساسـاني بـود و بناهـاي مرتبـط بـا ايـن ديـن از. جايـگاه مهمـي برخـوردار بودنـد. بـا ايـن حـال گونه شناسـي ايـن بناهـا محـل بحث اسـت.
   30  -6 2014 sep 20vpn سرویسمدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوعلی سینا - سرویس VPNجهت اتصال به اينترنت از دانشگاه نياز به حساب كاربري VPN مي باشد. اكانت VPN براي دانشجويان جديدالورود مدتي پس ازثبت نام آنها فعال مي گردد. در صورتيكه همچنان ...
   30  -18 2014 sep 10چارت مدیریت ورزشیﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ورزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ( ﻫﺎ از دﯾﺪﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. و ارﺗﻘﺎ. ي. ﺳﻄﺢ ﻣﻬـﺎرت. و. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮان ورزﺷﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ. ،. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه.
   30  +71 2014 aug 28system for flight reservation
   31  ~ 2014 sep 24انجمن مهندسی صنایع
   31  -16 2014 sep 20زمین شناسییافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردیفیزیوگرافی و زمین ریخت شناسی حوضه آبریز سد تبارک واقع در شمال قوچان و تأثیر آن بر نوع رسوبات. صفحه 83-97. مهدی رضا پورسلطانی؛ مهدی قائمی مقدم. مشاهده مقاله ...
   31  -17 2014 aug 14numerical recipes in c
   32  +9 2014 sep 23سایت انتخاببه منظور دريافت كــارت ورود به جلسه امتحان نيمسال 922 و انتـــخاب واحد مرحله اول سال ... مراجعه به سايت آموزش دانشگاه نسبت به ارزشيابي دروس انتخابي خود اقدام نمايند.
   32  +11 2014 sep 22نهج البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه (NAHJ) ... مطالعه ی تطبیقی قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در « نهج البلاغه » و «گزارش قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه» ...
   32  ~ 2014 sep 17auxophyton biologyاصل مقاله (617 K) - فناوری تولیدات گیاهی - دانشگاه بوعلی سیناNaphthalene Acetic Acid (NAA). 14. Auxophyton Steward. 15. Ruzin
   33  -1 2014 sep 24اداره کل تربیت بدنی
   33  +22 2014 sep 02ticketing system airlinespurchase of 7 computers, 5 Ticket printers, a laser printer, AC and networking etc. ... AIRLINE . RESERVATION. SYSTEM database. REPORTS. Ticket reservation.
   34  -16 2014 sep 20سايت انتخاب
   34  +25 2014 jul 18new inverter driveZ-Source Inverter for Motor Drivesthe new Z-source inverter system provides ride-through capability duringvoltage sags ... motor and drive system has to be oversized for a required power.
   36  +11 2014 oct 01رضایت شغلیارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ادراک از عدالت و رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. روش تحقیق، کمّی و از نوع همبستگی بود.
   36  -18 2014 sep 23سماء اسلامشهر
   37  -13 2014 sep 18توسعه تجارت خارجی ایران پرفکتاي اﯾﺮان ﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻ ﺗﺠﺎرت درون ﺻﻨﻌﺖ وري ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮ - فصلنامه مطالعات ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﮐﻠﯿﺪ واژه. :ﻫﺎ. ﺗﺠﺎرت درون ﺻﻨﻌﺖ. ﺑﻬﺮه،. وري ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ،. ﻧﻈﺮﯾﻪ ... ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺻﺎدرات و ﺑﻬﺮه. وري را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده .اﻧﺪ. از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺧﺎرﺟﯽ . ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ. ﺑﺮﻧﺎرد و ﺟﻨﺴـﻦ. 9 ..... Perfect intra industry goods. 5. Hicks neutral. 6.
   38  -15 2014 sep 06hash on macCryptography and Network Security Chapter 12 Chapter 12 – Hash Cryptography and Network. Security. Chapter 12. Fourth Edigon by William Stallings. Lecture slides by Lawrie Brown. Chapter 12 – Hash and MAC . Algorithms.
   39  -5 2014 sep 17عکس توالت فرنگی با کلاسﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎرﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از درﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت زﻣﺎﻧﯽ، ...... ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻀﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
   39  -15 2014 aug 16toefl preparation kitIndex of /~amozesh/English Language/ETS TOEFL Preparation kit Index of /~amozesh/English Language/ETS TOEFL Preparation kit Volume 2 ( reading and structure).pdf. [ICO], Name · Last modified · Size · Description. [DIR] ...
   40  ~ 2014 oct 01تنظیم vpnراهنمای تنظیمات VPNراَىما. ی. تىظ. می vpn . از کاربران محترم تقاضا م. ی. شًد جُت رعا. ی. ت اصًل ب. ی. شتر امى. تی. ،ی. برا. ی. اتصال بٍ vpn . داوشگاٌ. بٍ. یکی از. 2. ريش. یز. ر اقدام وما. ی. ىد.
   40  ~ 2014 sep 13فلزاتﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﺮﺗﺮ و ﮐﺎراﻳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﻮاص ﻓﻠﺰات آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ. در اﻳﻦ ... در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﮔﺮم ﮐﺮدن و ﺳﺮد ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻓﻠﺰات و آﻟﻴﺎژﻫﺎی آن ﻫﺎ (در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ). را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آ ...
   40  -30 2014 aug 12engineering mechanics - staticsEngineering Mechanics - Statics . Chapter 1. Problem 1-1. Represent each of the following combinations of units in the correct SI form using an appropriate prefix ...
   41  +18 2014 sep 25فاطمه پاکمنشلیست شماره تلفنهای داخلی سازمان مرکزیاسمائیلی هاله, 397, سیفی فاطمه , 385, نوروزی حسین, 339. اولادیان حمید ... پاکمنش , 468, رستمی طاهره, 460, ع, مهدوی گوهری علی, 346, یلفانی علی, 410. رضایی فرهاد ...
   41  ~ 2014 sep 14image by assembly language codeAssembly Language : Step-by-StepAssembler language (Computer program ...... picture of assembly language and how its fundamental principles relate to the life you've been living all along.
   42  -8 2014 oct 01ایت اداره کل تربیت بدنیبه وب سايت اداره کل تربیت بدنی دانشگاه بوعلي سينا خوش آمديد. ::. ... اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه درنظر دارد یک دوره کلاس هیدروتراپی( آب درمانی) ویژه ...
   42  +50 2014 sep 21ba su
  1 2 of 3 pages