chaiyaphum2.go.th

Please wait for loading...
    (5):

  /
   55  -24 2014 feb 25ยะลา เขต 2สำนักงาน เขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒++ เขตพื้นที่การศึกษา++, กระบี่, กรุงเทพมหานคร เขต 1, กรุงเทพมหานคร เขต 2 ... ยโสธร เขต 2, ยะลา เขต 1, ยะลา เขต 2 , ร้อยเอ็ด เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 2, ร้อยเอ็ด เขต 3, ระนอง  ...
   71  ~ 2014 feb 02ครุสภาเกณฑ์การคัดเลือกรางวัล คุรุสภาเรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ... ตามมติคณะ กรรมการ คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556. เมื่อวันที่ 27  ...
   76  ~ 2014 feb 01bcc สวทชเอกสารสําหรับผู้รับการอบรม โครงการอบรมครูด้ - สพป. ช ย.2สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส สวท .) ร่วมกับสํา ... ส สวท . ขอขอบคุณ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู (หลักสูตรกลาง).
   88  -7 2014 feb 14ฝากไฟล์ mediaCAI ในยุค Social Media - pr_newsSocial Media หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า เนื้อหา ... Flash เราสามารถนำไปไว้บน Social Media ประเภทรับ ฝากไฟล์ และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวได้ เช่น  ...
   94  -39 2014 feb 06วัชรินทร์ ทองสมบูรณ์ข้อมูลเพื่อการติดต่อประสานงาน - สพป.ชย.21 ตำบล บ้านยาง. ชื่อประธานกลุ่ม นายสังเวียน ทอง งาม เบอร์โทรศัพท์ 081-9660149
  1 of 1 pages