dla.go.th

Please wait for loading...
    (47):

  /
   1  ~ 2014 sep 12ก อบตมติ ก . อบต . - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมติ ก . อบต . การกำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ...
   3  ~ 2014 sep 11t j af11Pm.Ju~~ f11Plti-:J Af11 ~'U~VI1~~'";1'\.J~-:J'Vll ll fl~1'Vl1~ 1,~€1-:J u J'U1 Vl n ~~Y11-:J 1'1 1'U[) 1~11 ,x n'U11 n b ~ tJ 'U 1'11 tJ '1J ~ bA ~ €1-:J b?l tJ -: J B b~ n Y1 ~ t~il n ~ bb 'U 'U VI n'Vl1 1'11 tJi5 n1 ~Y11-:J. ,. Bb~flYl~tiilfl~ ...
   6  +95 2014 sep 28htdocs คือการสํารอง/การสง กลับขอมูลทะเบียนทรัพยสิน ในโปรแกรมแผนที่ภ าษี ในแตล ะเดือนควรจะไรทโฟลเดอร htdocs ลงซีดี (Write CD) เก็บ ไวด วย. ๒. ... โฟลเดอร htdocs คือ โฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูลทะเบียนทรัพยสิน. 11 ...
   6  +4 2014 sep 26l ru 'vf11I"lrul~,1'U bU'Ul" lruVl~'Ell" lru ~m'j:W fl1'jflm.:l-rrl'jl"1lfl1'jVl~m~1J fl.:ll'U,h'U' vf 'El.:lct'U~tJ'j'El.:l. , ,. 11I" lrul~,1'U bU'Ul" lru ~:wtJ1i bu'\tlll~"lVl~tJI111 bb Vl'll.:l~1~~tJ bbl11.:l~.:l (uUtJ~ ...
   13  -3 2014 aug 11think smart-act smartThink Smart Act SmartæÅa ÅÙo iÊ, e´Çí. (2551). THINK SMART ACT SMART ¤íãËŒÅéíÒ ·íÒ ãËŒÊíÒ eÃç¨ æ»ÅæÅaeÃÕºeÃÕ§o´Â Ãaª¹Õoe¹¡¾ÕÃaÈa¡´iì. ¡Ãu§e·¾Ï: e¹ªaè¹ ºu ¤Ê ...
   17  -4 2014 sep 21ลำพูนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูนที่ตั้ง. ศาลากลางจังหวัด ลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000. Tel. 0 -5351-2017. หมายเลขโทรศํพท์. 0-5351-2017,053-563620 ...
   19  +4 2014 sep 10มาตรฐานมาตรฐาน - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวม; ปี 2556; ปี 2555; ปี 2554; ปี 2552. มาตรฐาน แบบแปลนอาคารเรียน · มาตรฐาน ระบบ น้ำสะอาด · มาตรฐาน การควบคุมอาคาร · มาตรฐาน ศูนย์การเรียนรู้ชมชน.
   22  +17 2014 sep 17แหก โชคิดแปลก แหก กฎ ไม่อดตายที่ จะ แหก กฎ แตมองขามความคิด. สรางสรรคไปแลวละก็ ไมตองพูดถึง. การคิดแปลกหรือ แหก กฎ เพราะเมื่ อ. ไมคิดสรางสรรคแลวมันจะเปนคิด ..... สรางเอกลักษณของเกม โช วใหเปน.
   22  -12 2014 sep 13นา้ถ: : หนังสือ น่า อ่าน : : การพัฒนาระบบราชการ ส ถ .หนังสือ น่า อ่าน ประจำปี ... ต้องกำจัดเก้าอี้ ถึง จะมีกำไร · เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน · ด้วยไค เซ็น (Kaizen) · ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ · ด้วยตนเอง · Salmon สอนคน · คนเก่งสร้างได้.
   23  -4 2014 sep 19skydrive มี 5 gbCloud Storage เมฆบรรจุขอมูลGoogle Drive โดยจะให้บริการ. พื้นที่เก็บข้อมูลที่สามารถ Sync. กัน ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ มี อยู่. ได้ มี พื้นที่สําหรับเก็บข้อมูลให้ฟรี. 5GB ซึ่งดูน้อยมากเมื่อเทียบกับ. SkyDrive (25 ...
   24  +16 2014 sep 09อุทรณเรอง อุทธรณ คาลงมใหเปดเผยขอมูลขาวสารเกยวกบใบสุ่ ๔ ๐ อ่ํ ิ ข ิ ข | ฮ่ อ ม ม ิ มิ. เรอง อุทธรณ คาลงมใหเปดเผยขอมูลขาวสารเกยวกบใบลาออก เเ ละทบงสือรบรองการปฏบตงาน. ้ สื. ผูอุทยีรณ บาย ว. | ส่ั ิ 0 บ สื ั ม บ.
   25  +47 2014 sep 21ดวงกมล คงคาน้อยรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 3วรินทร์พร, น้อย อินทร์. 51, 203000045
   28  +29 2014 sep 24สอบ ภาค ขภาค ขประกาศคณะกรรมการดำเนินการ สอบ แข่งขัน. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบ ระเบียบเกี่ยว กับการ สอบ แข่งขัน วิธีการ สอบ แข่งขัน. ภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก) และ ...
   31  -7 2014 sep 05มร ๓๐ถนนราชสีมา วังสวนสุนันทา ภทม.10300 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2) เปนผูดารงตาเเหมรและปฏบตหนาทในตาเเหนงสายงามทจะเลดนฃนเเดงตง ในระดม. มร . ๓๐ .ยู่มู่สู้.ะ มม|มม.มรม .ร่. ทตากาาระตบขบึงตาเเหมงทาะเลตฺมขนเเดงตง 1 ระดม ...
   33  -14 2014 sep 05ปร 4ปร . 41, แบบ ปร.5. 2, สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. 3, ประเภท งานลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข. 4, เจ้าของอาคาร. 5, ประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จำนวน 4 แผ่น.
   41  ~ 2014 sep 21ซิมไปรัสกรมส่งเสริมการปกครองท้องถีบ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรือง ค่ําเเบะบําประชาฃม เรือง การป้องกับโรคติคเซือใว รัส สึบลา .... ตายหรือถูกฆ่าใบป่าท็บ อบถึงป้อจุบับธิ์ พบเธิ์อ ไวรัส อืโบลาใบสัตว๋ป่า เซ่บ ซากลิง ซิม แบ่บซี น็บ.
   41  +60 2014 sep 05ไฟฟ้ามาตรฐาน ไฟฟ้า สาธารณะบทที่ 2 มาตรฐานการติดตั้ง ไฟฟ้า สาธารณะ · บทที่ 3 ระบบ ไฟฟ้า ระบบควบคุม อุปกรณ์ ป้องกันและอุปกรณ์ตรวจสอบ · บทที่ 4 แนวทางปฎิบัติและขั้นตอนการดำเนินการ · ภาคผนวก.
   42  +1 2014 sep 01พ ร บพระราชบัญญัติ บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 8) พ.ศ. 2556พรบ ./พรก. พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556. 29/04/2556. พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556.
   47  +54 2014 sep 16กนกศิลป์ สุรนารถปี 49 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น157, ๑๔๘ นายพิทักษ์ ศิลป์ สุโนภักดิ์, ท.ช.49
   49  ~ 2014 sep 10mohanamai(u rufisrYnd etrfromuuti)ir:rrinriuuryrur:uvr: il:sdrtj toddb "L#otrin:rJnn:ordrufr'orfiuy:ru ri'lfi a..tu.. trnprmdluaorona.r:r[r,runr:rirrfiunr: uavun-ntnruq{nr:n-F}ta'onr trifi www. mohanamai .com.
   55  +1 2014 sep 21อรสา ชลีSheet110, 6, 040006, น.ส. อรสา สมประสงค์, จังหวัดเชียงราย, ลำดับที่ 1 - 18
   55  +46 2014 aug 21eat that frog pdfกินกบตัวนั้นซะกลุมพัฒนาระบบบริหาร. 1. EAT THAT FROG ! 21 วิธีอันยอดเยี่ยม. เพื่อหยุดการผัดวัน ประกันพรุง. โดย. Brain Tracy. “กินกบตัวนั้นซะ - ทําสิ่งที่สําคัญกอน วันนี้เลย”.
   56  +3 2014 sep 13ําดทป ร ะ เ ด ็น ก า ร ต ร ว จ ร า ช ก า ร เ ด ือ น ก ร ก ฎ า ค มต ร ว จ ต ิ ด ต า ม ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร จ ั ด ท ํา แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ต า ม ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร . พ ล ัง แ ผ น ด ิน เ อ า ช น ะ ย า เ ส พ ต ิ ด ใ น ส ว น ...
   57  -2 2014 sep 02รุจโรจน์ ตุงคะมณีรุ่น 1พิณรัตน์ สัง คะ พัฒน์. 14, 7, กำแพงเพชร, อบต.
   58  ~ 2014 sep 25ร้านอาหาร สวนน้ำบ้าน สวน น้ำ รีสอร์ท อ.อินเตอร์ - สถ. ชวนเที่ยวรายละเอียด : บ้าน สวนน้ำ รีสอร์ทเปิดแล้ววันนี้ (ติดต่อสอบถาม 042-315-966 หรือ ... ห้อง สัมมนา - ฟิตเนส - ร้านอาหาร - ลานเบียร์สด - บ้านกาแฟ บ้าน สวนน้ำ เปิดแล้ววันนี้ - ห้อง สัมมนา ...
   59  ~ 2014 sep 29lri 46 erorninr:rBr,rr:drusr"ruatudufivr:ru yrnfinrrrttl:vfi{davflaYuoTarafrr:' lri lri 'aumnrfiulnr{iunarfiordrird'rylunr:eirzua'[urfiruntri'ri'u#rnrL firi' nrcvdsirrflurionmvnr: .... l.r roron In: r;,allrr, 46 -a Tysars ^)-aaa<i11 .... fi o {rirua unr: :vr.fi er . : d A. A.
   59  +42 2014 sep 23rgnr rldn1.2.2 dtLlnut fnitrnr:finuTrgn?1rl61il1:nil?tilu, nn'it{lu{oqluair6'ufiqrn'ir #rf,. rldn }uuurvirrTudn flrtr{triliu m,ud :s,fl r 6'raau ri au
   60  +12 2014 sep 17ผกาพรหม ทิฐิประกาศรุ่น รุ่นที่ 1เชียงใหม่, นางอรรจนา นามวงศ์พรหม. 108, 102, เชียงใหม่, ทน.
   61  -1 2014 sep 12รอ6ัถ้ํมุ่ มิถุนายน ๒๕๔๗ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฮ่ ปุ่่| ่ ย ง บ 6 ั ี ่ ฮ่ อ. สงทลงมาด้วย แนวทางการจดทาแผนอตรากาลง ๓ ป ... ๓ ปี รอ ย่ํงาิระิ ณั๕๘ - ย่ํ เพือประกาศให้มีผลบังคับใชัด์์งแต่วัน่ํ ๓ ตุลาคม ต่ํซ้ํ และ ก.จ., ก.ท. เเละก.อนต.
   62  ~ 2014 sep 25รายชือsethdยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาค 4 ส่วนหน้า; อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร; ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน; employee survey; ร่วมตรวจสอบ รายชื่อ คณะกรรมการจริยธรรม · Valid XHTML 1.0 Transitional.
   64  -19 2014 sep 02ซื้อว่าว ท่าช้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัด ซื้อ จัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
   66  ~ 2014 sep 24oqi doqi(mar*t$u iluqaarn}tufl y!.6. bddb n::reirrairnr:ilnn: oqi 'orfiu ..... orjx. lririrurnnrtirj:cLfir rda.,q'.rn arjs. lullddrrfiuil:rnrndruuntrart0{nlvu?u{1ut#uinr: doqi . 1lnrtttiufifiraur,o.r ...
   68  +33 2014 sep 17กฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ระเบียบกระทรวงมหสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา .
   68  ~ 2014 sep 13งานนอกเวลาขอบกพรอง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติง - กรมส่งเสริมการ ขอบกพรองที่ตรวจพบ. ขอเสนอแนะ. 1. องคการบริหารสวนตําบลเบิกจายเงิน. ค าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการ. ใหแกพนักงานปองกันฯ ตั้งแตเดือน ...
   73  -35 2014 sep 13จำลอง ไกรดิตรวจสอบผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น92, ๓๗๔ นางภคมณฑน์ ศักดิ์ศรีมณีกูล, ๓๘๓ นางสุดใจ ดิ ษฐอำนาจ. 93, ๓๗๕ นางรัชนี
   75  -46 2014 sep 05กง กบกาสากลางจังหวักล่ําปาง กบ บาซิราวุธค่ําเบิบ ¸ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฮ่ อุ บู บู ษั | บ ย์่. เรอ ง การรากาานผสการประเมบคุณภาพภายใน ก กาด์์กาิสง ก กะิ ง กกร ปกครองสานทอง กบ ... ขากกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําบํา ง เเละบากกเทศบบกรืบกรล้า บ่าง.
   78  +23 2014 sep 19tot internet ศรีราชาSchool Information System - ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นมี ประเภท : แบบ ADSL ความเร็วของระบบ Internet :5 Gbps ผู้ให้บริการ : บริษัท TOT ..... บริษัท TOT , มีไม่ครบทุกห้องเรียน : ขาดจำนวน 6 ห้อง, มีไฟฟ้าใช้. ทม. ศรีราชา . 1.รร.
   81  -37 2014 sep 23ฝากไฟล์ ฝากข้อมูลออกมาเปิดบริการพื้นที่บนก้อน. เมฆบรรจุ ข้อมูล หรือที่เรียกว่า. Cloud Storage ก่อนอื่นขอ. อธิบาย Cloud Storage แบบ. ง่าย ๆ ก็คือที่ เก็บ ไฟล์ไว้บน. อินเทอร์เน็ต สามารถ ฝากไฟล์ .
   81  ~ 2014 sep 21สุธีมนต์ มณีเชวงรุ่นที่ 174, 69, นาง สุธี รา ตันตินันท์ธนา, บางคนที, สมุทรสงคราม. 75, 70, นายธนกร
   83  +18 2014 sep 21รับรองการเบิกจ่ายค่า รับรอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น05/08/57. 1. การเบิกจ่ายค่า รับรอง . 1. ข้อบกพร่อง ค่า รับรอง . 1. เบิกค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการต่าง ๆ โครงการ. อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ โครงการ  ...
   85  -50 2014 sep 24โก้ พีรวิทย์ พันธ์แดงข้อแนะนำ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนาย โกวิทย์ อ่อนฮุย. 89, 80. นายโกสนธิ์ สาหร่าย. 90, 81.
   85  +10 2014 sep 16กฎหมายพรบ./พรก. ใหม่. ไม่พบข้อมูล พรบ./พรก. ใหม่. พรบ./พรก. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556. 29/04/2556. พระราชบัญญัติ ...
   85  +12 2014 sep 10อามานะห์ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3, นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง, รองนายกฯ, 15/02/2555 - 07/01/2559. 4, นายสัญญา ลาวัณย์วิภู ... 11, นาย อามานะห์ ดือราโอ๊ะ, สมาชิกสภา, 22/04/2555 - 21/04/2559.
   89  +10 2014 sep 05มุข ซบai - ศูนย์อำนวยการส่งเสริมบทบาท อปท. และประชาชนในการนำหลักปรัชญา ส่วนตําบลบาพู่ ได้บรรดุโ่ตรงการต่างๆ ของชุม ซบ ไป็บเเผมยุทธตาลตร์มา ... _ชุ มุข บ ท้องถิบ น่าอยู่อย่างเพืยกู่พอ ... โห้ประซา ซบ โบตําบลนาพู่อาคัยอยู่ใต้อย่างมีความสุฃ).
   95  +1 2014 sep 23จุมพล ณ สงขลาแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) นั้น มีหลักเกณฑดังตอไปนี้. 1. ... อุทัยธานียื่นคํา แถลงการณและขอแถลงการณดวยวาจาตอศาลรัฐธรรมนูญ ..... นาย จุมพล ณ สงขลา .
   95  -11 2014 sep 16อำพล อิสระพันธ์รายชื่อ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น31, 19, กาฬสินธุ์, ว่าที่ พัน ตรีชำนาญ เพิ่มขึ้น, รองปลัดเทศบาล, ทต.ห้วยผึ้ง, 57, 26 ..... 147 , 135, เชียงราย, นาย อำพล นันทชัย, รองปลัด อบต.6, อบต.ทุ่งก่อ, 61, 27. 148, 136 .... 236, 224, นครพนม, นาย อิสระ อินทะสันตา, หัวหน้าสำนักงานปลัด, อบต.ขามเฒ่า, 71, 26.
   97  -31 2014 sep 10รางวี ระบายน้ำมาตรฐานทาง ระบาย น้ํา ภาคผนวก ก รูปผนวกที่ 1-5 ตัว - กรมส่งเสริมการ รูปผนวกที่ 1-5 ตัวอยางผังสําหรับการออกแบบระบบ ระบาย น้ํา (พื้นที่ขนาดใหญ.  .... กรณี รางระบาย น้ํา (n = 0.018)แสดงไวในตารางผนวกที่ 1-9 โดยมีตัวอยางการคํานวณ ดังนี้.
  1 of 1 pages