dla.go.th

Please wait for loading...
    (55):

  /
   1  ~ 2014 may 21ก อบตมติ ก . อบต . - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมติ ก . อบต . ใหม่. ไม่พบข้อมูล มติ ก . อบต . ใหม่. มติ ก . อบต . ตรวจสอบการประเมินกำหนด ระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ. 01/05/2557.
   10  ~ 2014 jun 10l ru 'vf$l? l $ ru '}r*6n. ttr-r ! d1 :? n to 4 a dr r r t n'r :n a 6 o u a r rTryt u a"l n-o n: r d l rai l n r : rJ n n r o. ...... q il' l ru [! : v fi 1J u : fu ry 1 y t fi : u L y\i }.1 lJ u 14 : 0 fi .1 lJ U uauw'-J.
   10  -7 2014 may 22นา้ถ: : หนังสือ น่า อ่าน : : การพัฒนาระบบราชการ ส ถ ."65 วิธีพูดดีดีได้ใจคน" · "ประเทศไทยกับอาเซียน" · "เขียนได้ พูดได้ แต่นี้ไป" · "10 มหัศจรรย์ พลังงานทดแทน" · "เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน" · "ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต".
   10  -8 2014 may 21job ocscคลิกที่นี่เพื่ออ่าน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศคณะกรรมการดําเบืบการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท๊วไป. ดําแหบ่งพนัก งาบวิเคราะห์บโยบายและแผน. เรือง การรับสมัครบุคคลเพ็อเลือกสรรเป็บพนักงาบราซการหัว  ...
   10  +1 2014 apr 20think smart-act smartThink Smart Act SmartæÅa ÅÙo iÊ, e´Çí. (2551). THINK SMART ACT SMART ¤íãËŒÅéíÒ ·íÒ ãËŒÊíÒ eÃç¨ æ»ÅæÅaeÃÕºeÃÕ§o´Â Ãaª¹Õoe¹¡¾ÕÃaÈa¡´iì. ¡Ãu§e·¾Ï: e¹ªaè¹ ºu ¤Ê ...
   13  +12 2014 may 29ลำพูนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูนที่ตั้ง. ศาลากลางจังหวัด ลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000. Tel. 0 -5351-2017. หมายเลขโทรศํพท์. 0-5351-2017,053-563620 ...
   14  +21 2014 may 29ยุพาพรรณ์ ม่วงโพธิ์(INFO) ประจำปี 2557คํา ม่วง . เทศบาลตําบลคํา ม่วง . ธันทิวา ชุมแวงวาปี. ชําระเงินแล้ว. 2. กาฬสินธุ์. อ.คํา ม่วง
   19  ~ 2014 may 29ือรกรฟคูม ือ การใชงาน ระบบศูน ยข  อ มูล เลือกตั้ง - ระบบข้อมูลผู้บริหาร คูม ือ การใชงานระบบศูน ยข  อ มูล เลือกตั้ง v.2. กรมสง ... กรมฯ จะแจก username และ password เพื่อใหทางองค กร ปกครองสวนทองถิ่นไดเขามาใช. งานระบบ ..... รูปที่ 36 รูป แสดงแบบ ฟอร ม ประวัติการดํา รงตํา แหนง ทางการเมือง.
   19  -4 2014 may 29ลุงสมชาย ป้าสมจิตร 00815008_01 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น| สมจิต |ตั้ง จิตร มณีศักดา |0371050048639|15| 008
   19  +5 2014 may 28skydrive มี 5 gbCloud Storage เมฆบรรจุขอมูลGoogle Drive โดยจะให้บริการ. พื้นที่เก็บข้อมูลที่สามารถ Sync. กัน ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ มี อยู่. ได้ มี พื้นที่สําหรับเก็บข้อมูลให้ฟรี. 5GB ซึ่งดูน้อยมากเมื่อเทียบกับ. SkyDrive (25 ...
   19  +3 2014 may 14ปร 4ปร . 41, แบบ ปร.5. 2, สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. 3, ประเภท งานลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข. 4, เจ้าของอาคาร. 5, ประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จำนวน 4 แผ่น.
   23  -1 2014 may 19มาตรฐานมาตรฐาน - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาตรฐาน แบบแปลนอาคารเรียน · มาตรฐาน ระบบน้ำสะอาด · มาตรฐาน การควบคุมอาคาร · มาตรฐาน ศูนย์การเรียนรู้ชมชน · มาตรฐาน อ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก · มาตรฐาน ไฟฟ้า ...
   24  ~ 2014 may 15มร ๓๐ถนนราชสีมา วังสวนสุนันทา ภทม.10300 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2) เปนผูดารงตาเเหมรและปฏบตหนาทในตาเเหนงสายงามทจะเลดนฃนเเดงตง ในระดม. มร . ๓๐ .ยู่มู่สู้.ะ มม|มม.มรม .ร่. ทตากาาระตบขบึงตาเเหมงทาะเลตฺมขนเเดงตง 1 ระดม ...
   29  +61 2014 jun 06ตรวจสำนักงานผู้ ตรวจ ราชการ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ เขต 4 ตรวจ เยี่ยม อปท. จ.กาญจนบุรี นายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย หน.ผต.สถ. รับผิดชอบ เขต 4 ลงพื้นที่ ตรวจ เยี่ยมพร้อมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับคณะผู้ บริหาร ...
   29  +51 2014 may 26ชัยธวัช พิมลรักษ์ตรวจสอบผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น138, ๒๑๔๖ นางอมฤตา ไพรภิมุข, ๒๑๖๙ นาง พิมลรัตน์ วงษ์รักษ์. 139, ๒๑๔๗ นางอรอุมา ... 187, ๑๑๐๗ นาย ธวัชชัย รักขนาม, ๑๑๓๔ นายเบ็ญฑูรย์ สุขม่วง. 188, ๑๑๐๘ นายธัช ชัย  ...
   29  +56 2014 may 14กง กบบบท ก ฃปึความด้วยกองทุนบ๋าเหน็จบํานาธุ์ญ หรือ กบ ข.เเจ้ ง ซ้อเท็จจริงเกียวกับการบริหารลืนลงทุนของ กบ ข. เเละผลประกอบการประจําปิ 2551 มาเพือประชาสัมพันป็ห้เเ ก่ ข้าราชการสมาชิก กบ ข.
   35  ~ 2014 jun 06โก้ พีรวิทย์ พันธ์แดงข้อแนะนำ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายเกียรติ พันธ์ ฟูแสง. 86, 77. ว่าที่ร้อยตรี
   38  +5 2014 may 22จำลอง ไกรดิ92, ๓๗๔ นางภคมณฑน์ ศักดิ์ศรีมณีกูล, ๓๘๓ นางสุดใจ ดิ ษฐอำนาจ. 93, ๓๗๕ นางรัชนี
   39  +62 2014 may 26แหก โชคิดแปลก แหก กฎ ไม่อดตายที่ จะ แหก กฎ แตมองขามความคิด. สรางสรรคไปแลวละก็ ไมตองพูดถึง. การคิดแปลกหรือ แหก กฎ เพราะเมื่ อ. ไมคิดสรางสรรคแลวมันจะเปนคิด ..... สรางเอกลักษณของเกม โช วใหเปน.
   40  -2 2014 may 21wcf æºπ°“√≈ß∑ÿπ ¥â“π ÿ¢ ¿“ æ‚∑√»— æ ∑å: 0 2590 2366-67 ‚∑√ “√ : 0 2590 2385. Website
   40  +4 2014 may 18อุทรณเรอง อุทธรณ คาลงมใหเปดเผยขอมูลขาวสารเกยวกบบอผู อุทธรณ : บาย ก. หน่วยงาบทึรับผิดชอบ : กรมทืติบ. อุทธรณ์เรืองธิ์ได้ความว่า ผู้อุทธรณ์ สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพ็อแต่งติ์งให้ดํารงตําแหบ่ง. ประเภททัวไป ระดับอาวุโส ...
   42  ~ 2014 apr 23l ru w va n. fi r{r drlfi'fl 1: rrJ n 1 i1d5-u riu 16 o u rfr rrdu nr u q ru l oi ) uarlfin : r r a o u!' r u ..... o,t-t,rr-.-J-i e ,.-4 .4-- i a. 41 wv d. , a q. J ; t. - : llLfilut?\lt?u14:04{lJl.t tu0{arnr.
   43  -19 2014 may 11พ ร บมติ ก. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพรบ ./พรก. ใหม่. ไม่พบข้อมูล พรบ ./พรก. ใหม่. พรบ ./พรก. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556. 29/04/2556. พระราชบัญญัติ ...
   44  -7 2014 jun 03ฝากไฟล์ ฝากข้อมูลออกมาเปิดบริการพื้นที่บนก้อน. เมฆบรรจุ ข้อมูล หรือที่เรียกว่า. Cloud Storage ก่อนอื่นขอ. อธิบาย Cloud Storage แบบ. ง่าย ๆ ก็คือที่เก็บไฟล์ไว้บน. อินเทอร์เน็ต สามารถ ฝากไฟล์ .
   44  ~ 2014 may 29อนุรักษ์ ทิยาวนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 12ดอยสะเก็ด, นายเอกรินทร์, ทิยาว . 29, 25, เชียงใหม่, เมือง, ทต.สุเทพ, น.ส.ศิรินทิพย์, หลักดี ... อนุรักษ์ , โยธารักษ์. 48, 44, น่าน, เวียงสา, ทต.เวียงสา, นายวินัยธรรม, พุทธิมา.
   45  -5 2014 may 13ซื้อว่าว ท่าช้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัด ซื้อ จัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
   49  ~ 2014 may 29ลาวัลย์ สามงามยารายช็อข้าราชการ พนักงาบครูเเละบุคลากรทางการสทธิ ยา ปืบมณี โอบเงีบแล้ว. 19 กําแพงเพชร เ้ลากกระิอ ทต. ลาบกระมือ บาง กิตติพร
   54  +47 2014 may 12bcc สวทชคูม ือการใชงาน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน สว นแกไขผู ท ี่เ กี่ยวของมีสวน ช ว ยในการหาเวลาที่ผูเกี่ ยวของนั้นวา ง .... ถึง (To), สํา เนาถึง (Cc), สํา เนาลับ ถึง ( Bcc ) ได หลังจากนั้น ผูใชจ ะพบกับ หนาจอในการ.
   55  +12 2014 may 27sea ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีÉยว ทีÉมากเกินพอดีชวนพุ่มน ้อยจากศาลาที อาศัย ... แม ้น น ้องตายพีจะวายชีวิตด ้วย เป็นเพือนม ้วยมิงแม่ไป เมืองผี ..... SEA = Strategic Environmental Assessment.
   55  ~ 2014 may 13รุจโรจน์ ตุงคะมณี69, ๑๗ นายสุริชัย หวันแก้ว, ๓๘ พลเอก ชัย โรจน์ ธรรมศารทูล
   56  -49 2014 may 29อรสา ชลีSheet110, 6, 040006, น.ส. อรสา สมประสงค์, จังหวัดเชียงราย, ลำดับที่ 1 - 18
   57  +23 2014 jun 06สอบ ภาค ขภาค ขประกาศคณะกรรมการดำเนินการ สอบ แข่งขัน. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบ ระเบียบเกี่ยว กับการ สอบ แข่งขัน วิธีการ สอบ แข่งขัน. ภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก) และ ...
   59  ~ 2014 jun 06โลก หิน ดิน น้ำ pdf2.2 วัฎจักรของน้ําและทรัพยากรน้ํา - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทรัพยากรน้ําธรรมชาติแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก น้ําฟา น้ําผิว ดิน และน้ําใต ดิน
   59  +42 2014 may 22ําดทป ร ะ เ ด ็น ก า ร ต ร ว จ ร า ช ก า ร เ ด ือ น ก ร ก ฎ า ค มต ร ว จ ต ิ ด ต า ม ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร จ ั ด ท ํา แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ต า ม ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร . พ ล ัง แ ผ น ด ิน เ อ า ช น ะ ย า เ ส พ ต ิ ด ใ น ส ว น ...
   60  -52 2014 may 21รอ6ัหนังสือราชการ สถ. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและ สวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6  ...
   66  ~ 2014 may 19รางวี ระบายน้ำมาตรฐานทาง ระบาย น้ํา ภาคผนวก ก รูปผนวกที่ 1-5 ตัว - กรมส่งเสริมการ รูปผนวกที่ 1-5 ตัวอยางผังสําหรับการออกแบบระบบ ระบาย น้ํา (พื้นที่ขนาดใหญ.  .... กรณี รางระบาย น้ํา (n = 0.018)แสดงไวในตารางผนวกที่ 1-9 โดยมีตัวอยางการคํานวณ ดังนี้.
   70  -3 2014 may 17ljv lchullaswruu1L ~tI.: l th~'lJ1~u~tJ51f1"j.:ln1"j~nvtJ"jufl11U11Uiitl'Vl1.:li'U1n1"j"j~v.d1.:lmu~. ..... fI111l L ~U'VI~-: l L ~ EJ1' lJv :j v1 L 'iiEJUVl1 EJ nl'l11\illUlvl1U"-: l fill. U,~~1\ill ...
   71  +30 2014 may 29rlnn't.:15aurrrfrolr:rLunvrirr"irnr: rirr.r';-reirunolrirr{.r0,:rin: rlnn ?l frY'{ ooben.d/1 +4b f, r zirrin l rual tail n r :l n n : c wlo r n'u .ir un o rfl or riillr tir un o uriu r ua y citn or r c'r.r eirereirrin'rrualtailnr:fnn:owi'orfruo-ryr-nriryru.
   72  +22 2014 may 29ดวงกมล คงคาน้อยนายกษิดิ์เดช จิ๋ว น้อย . 39, 30. นายก้องเกียรติ
   72  -8 2014 may 26ผกาพรหม ทิฐิประกาศรุ่น รุ่นที่ 1เชียงใหม่, นางอรรจนา นามวงศ์พรหม. 108, 102, เชียงใหม่, ทน.
   74  ~ 2014 may 26ผ้าถุง ผ้า สงกรานต์ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน คาใชจายในการจดงาน ประเ - กรมส่งเสริมการปกครอง 10 เม.ย. 2014 ... ผ้าขาวม้า ขันเงิน ปิ่นโต ผ้าถุง ฯลฯ .... ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ .... จัดซื้อเสื้อปกเชิ้ต เสื้อลายไทย ผ้า ขนหนู.
   75  ~ 2014 jun 06สวนพงวพง 00๒๗.ฝ้ปู้ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพง 00๒๗.ฝ้ปู้. ศาลากลางจังหวัดพังงา. ถนนเพชรเกษม พง ๘๒๐๑๐. ด์์ เมษายน ๒๕๕๖ ... เก็ย ว กับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายใต้ขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องลืนให้จังหวัด ...
   75  +26 2014 may 16วัชรินทร์ ทองสมบูรณ์59, ๗ พลตำรวจโท ชัยยันต์ มะกล่ำ ทอง , ๒๘ นายแก้วสรร อติโพธิ. 60, ๘ นายเชนทร์
   84  +17 2014 may 27gfmisMore - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form). 17/02/2557.
   84  ~ 2014 may 25อำพล อิสระพันธ์53, ๑ นายปิยสวัสดิ์ อัม ระนันทน์, ๒๒ นายสมเกียรติ กุลวิทิต. 54, ๒ นายมรกต กรเกษม
   85  ~ 2014 jun 03นายสุพล วัธนเวคิน69, ๑๗ นายสุ ริชัย ห วัน แก้ว, ๓๘ พล เอก ชัยโรจน์ ธรรมศารทูล. 70, ๑๘ นาย เสฐียรพงษ์
   85  ~ 2014 may 29อานนท์ ไมเด็นรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้อ - ระบบข้อมูลกลางองค์กร 15 นายนิยม จุน เด็น . สมาชิกสภา. 13/10/2556 - 12/10/
   85  -3 2014 may 26ม สาม ปี สี่การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3 ) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผน .... 4 ) การดําเนินการภายในองคการที่เข ม งวดเกินไปในเรื่องตางๆ จะเปนอุปสรรค.
   86  ~ 2014 jun 02tj utiltJ vln1V!'IJ~~e:J 1 tJ 11CJfl::: L~ CJ~U"S1fl!] m11~-3.yj~-3lJ1"tt~e:JlJ;j'~-3 L~ CJ'IJ1J1L ~e:JVJ11'ULL":::~ 1L i1 '1Jn1"S~e:J 1 tJ 'hV!'S'U~1 L.f1e:J 1 ~LL ~e:J.:JFln1tJ flPl"Se:J-3~1'1J~e:J-3a'IJ 1 'IJ L " Util . I ._. " ... n 'll.l.:J1'1J m1 L ...
   88  ~ 2014 jun 07นายบุญยัง โพธิ์พันธ์2, ซึ่ง ยัง ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชฯ ต้องตรวจสอบอีก ครั้ง
   92  ~ 2014 may 14สุกุลตา มิตรศรัทธา147, ๒๗๒ นายวินัย บัวประดิษฐ์, ๒๙๙ นายจักรพงษ์ เล็ก สกุล ไชย. 148, ๒๗๓
   95  -6 2014 may 25กฎหมายระเบียบกฏหมาย - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน จังหวัด ประจำปี 2551 - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน).
   96  -32 2014 jun 03จุมพล ณ สงขลาแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) นั้น มีหลักเกณฑดังตอไปนี้. 1. ... อุทัยธานียื่นคํา แถลงการณและขอแถลงการณดวยวาจาตอศาลรัฐธรรมนูญ ..... นาย จุมพล ณ สงขลา .
   97  -4 2014 may 19อามานะห์รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้อ - ระบบ ข้อมูล กลาง11 นาย อามานะห์ ดือราโอ๊ะ. สมาชิกสภา. 22/04/2555 - 21/04/2559. 12 นายมาหะมะ แก้ว เกาะสบ้า. สมาชิกสภา. 22/04/2555 - 21/04/2559. 13 นายมนูญ ปาแนแจกะ. สมาชิกสภา.
   99  -14 2014 may 14มุข ซบ-----.ai - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนตําบลบาพู่ ได้บรรดุโ่ตรงการต่างๆ ของชุม ซบ ไป็บเเผมยุทธตาลตร์มา ... _ชุ มุข บ ท้องถิบ น่าอยู่อย่างเพืยกู่พอ ... โห้ประซา ซบ โบตําบลนาพู่อาคัยอยู่ใต้อย่างมีความสุฃ).
  1 of 1 pages