dla.go.th

Please wait for loading...
    (44):

  /
   1  ~ 2014 feb 13ก อบตมติ ก . อบต . - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก . อบต . รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ. 25/12/2556.
   2  ~ 2014 feb 12job ocscคลิกที่นี่เพื่ออ่าน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศคณะกรรมการดําเบืบการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท๊วไป. ดําแหบ่งพนัก งาบวิเคราะห์บโยบายและแผน. เรือง การรับสมัครบุคคลเพ็อเลือกสรรเป็บพนักงาบราซการหัว   ...
   3  +17 2014 feb 14นา้ถ: : หนังสือ น่า อ่าน : : การพัฒนาระบบราชการ ส ถ .หนังสือ น่า อ่าน ประจำปี. "การจัดการที่ดีต้องเหมือนการทำฝนหลวง" · "เทคนิคการแก้ไขความ ขัดแย้ง" · "เทคนิคการประชุม" · "8 โรคร้ายของวัยทำงาน" · "10ความสามารถหลัก".
   6  -2 2014 feb 26htdocs คือการสํารอง/การสง กลับขอมูลทะเบียนทรัพยสินกอ นที่จะนําเครื่องไปลาง (ลง windows ใหม) ควรจะไรทโฟลเดอร htdocs ลงซีดี ... โฟลเดอร htdocs คือ โฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูลทะเบียนทรัพยสิน. 11  ...
   8  +93 2014 feb 13รอ6ัง ล่ํานกงานท้องถินจังหว้ดทุกคังหว้ด - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งการปรับปรุงบัญชีรายได้เเผ่นดิน รอ น้าส่งคลัง มาเพีอถือปฎีถ้ํ นัน ... ง่ 2551 ฮือง กระบวนงานการบันทึกรายได้เเผ่นดิน รอ บ๋าส่งคลังในระบบ 6ั ฒ|8 ตามราย  ...
   11  ~ 2014 jan 01think smart-act smartThink Smart Act SmartæÅa ÅÙo iÊ, e´Çí. (2551). THINK SMART ACT SMART ¤íãËŒÅéíÒ ·íÒ ãËŒÊíÒ eÃç¨ æ»ÅæÅaeÃÕºeÃÕ§o´Â Ãaª¹Õoe¹¡¾ÕÃaÈa¡´iì. ¡Ãu§e·¾Ï: e¹ªaè¹ ºu ¤Ê  ...
   15  +14 2014 feb 22ลุงสมชาย ป้าสมจิตร 00815008_01 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น| สมจิต |ตั้ง จิตร มณีศักดา |0371050048639|15| 008
   22  ~ 2014 feb 27l ru rdhsfi no oauoy.ct/r.un r"JJluYl en 5s14?1{aufi bo - bb Suernu bddb ru l :tu:uroad anfrr 6urndr) nr{wt?,{.1 rd. vd lufi d t314'i' l .t{tJfr .... {drursnr:rirfin rffdrurunr:nol rTrrr?rdru fr'rn# rdhs frnrTrqru.
   22  +51 2014 feb 08มาตรฐานมาตรฐาน - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาตรฐาน . รวม; ปี 2556; ปี 2555; ปี 2554; ปี 2552.
   22  +29 2014 feb 04ปร 4ปร . 41, แบบ ปร.5. 2, สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. 3, ประเภท งานลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข. 4, เจ้าของอาคาร. 5, ประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จำนวน 4 แผ่น.
   24  -11 2014 feb 20skydrive มี 5 gbCloud Storage เมฆบรรจุขอมูลGoogle Drive โดยจะให้บริการ. พื้นที่เก็บข้อมูลที่สามารถ Sync. กัน ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ มี อยู่. ได้ มี พื้นที่สําหรับเก็บข้อมูลให้ฟรี. 5GB ซึ่งดูน้อยมากเมื่อเทียบกับ. SkyDrive (25  ...
   24  -4 2014 feb 01พ ร บระเบียบ กฎหมาย มติคณะกรรมการกลาง ฯลฯ - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการ พรบ ./พรก. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556. 29/04/2556. พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556.
   25  -1 2014 feb 22ลำพูนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูนที่ตั้ง. ศาลากลางจังหวัด ลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000. Tel. 0 -5351-2017. หมายเลขโทรศํพท์. 0-5351-2017,053-563620  ...
   30  +11 2014 feb 24ยนหะเ@ post 8_56วาดว ย การ. กระทําความผิดเกี่ ย วกับ. คอมพิวเตอร พ.ศ 2550. บัง คับ ใ ชตั้ง แ ต วัน ที่ 18. กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เนื่ องจาก. ในปจจุบันระบบคอมพิวเตอร. ไ ด เ ป น ส ว น สํา คัญ ข อ ง.
   37  +25 2014 feb 24ฝากไฟล์ ฝากข้อมูลออกมาเปิดบริการพื้นที่บนก้อน. เมฆบรรจุ ข้อมูล หรือที่เรียกว่า. Cloud Storage ก่อนอื่นขอ. อธิบาย Cloud Storage แบบ. ง่าย ๆ ก็คือที่เก็บไฟล์ไว้บน. อินเทอร์เน็ต สามารถ ฝากไฟล์ .
   38  ~ 2014 feb 12wcf æºπ°“√≈ß∑ÿπ ¥â“π ÿ¢ ¿“ æ‚∑√»— æ ∑å: 0 2590 2366-67 ‚∑√ “√ : 0 2590 2385. Website
   40  -29 2014 feb 22หนงเอก452 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งด์์ ง คณะกรรมการฝ่ายจัดซ้ํระเบียบการบริหารจัดการหอฟักสวัสดิการนักศึก๓สถาบันเทค ... ตามเเผนการจดเก็บคาเฆหอพกทกา หน ดใป็นสญูญาซื งเอก ฒนู้ลงทุนต๋องเลยอดอสถาบบฯ  ...
   40  +24 2014 feb 02ซื้อว่าว ท่าช้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้สนใจติดต่อ ซื้อ เอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ ๕๐๐ บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่
   43  +28 2014 feb 13จำลอง ไกรดิตรวจสอบผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น92, ๓๗๔ นางภคมณฑน์ ศักดิ์ศรีมณีกูล, ๓๘๓ นางสุดใจ ดิ ษฐอำนาจ. 93, ๓๗๕ นางรัชนี
   44  +2 2014 feb 09อุทรณเรอง อุทธรณ คาลงมใหเปดเผยขอมูลขาวสารเกยวกบบอผู อุทธรณ : บาย ก. หน่วยงาบทึรับผิดชอบ : กรมทืติบ. อุทธรณ์เรืองธิ์ได้ความว่า ผู้อุทธรณ์ สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพ็อแต่งติ์งให้ดํารงตําแหบ่ง. ประเภททัวไป ระดับอาวุโส  ...
   50  -9 2014 feb 13เทศบาล1 บ้านสะเดารุ่น 1 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปากช่อง, เทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย), นาย, วรศักดิ์, กาญจนสีมา, รอง ผอ.สถ. ..... สะเดา, เทศบาล 1 บ้านสะเดา , นาง, สุปราณี, หนูเสน, ครู. 201, 195, สงขลา, ทม.สะเดา, เทศบาล  ...
   52  -18 2014 feb 21rgnr rldn1.2.2 dtLlnut fnitrnr:finuTrgn?1rl61il1:nil?tilu, nn'it{lu{oqluair6'ufiqrn'ir #rf,. rldn }uuurvirrTudn flrtr{triliu m,ud :s,fl r 6'raau ri au
   64  +17 2014 feb 24จุมพล ณ สงขลาแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) นั้น มีหลักเกณฑดังตอไปนี้. 1. ... อุทัยธานียื่นคํา แถลงการณและขอแถลงการณดวยวาจาตอศาลรัฐธรรมนูญ ..... นาย จุมพล ณ สงขลา .
   64  +12 2014 feb 18ผกาพรหม ทิฐิประกาศรุ่น รุ่นที่ 1เชียงใหม่, นางอรรจนา นามวงศ์พรหม. 108, 102, เชียงใหม่, ทน.
   67  +22 2014 feb 20sea ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีÉยว ทีÉมากเกินพอดีชวนพุ่มน ้อยจากศาลาที อาศัย ... แม ้น น ้องตายพีจะวายชีวิตด ้วย เป็นเพือนม ้วยมิงแม่ไป เมืองผี ..... SEA = Strategic Environmental Assessment.
   67  ~ 2014 feb 08ljv lchullaswruu1L ~tI.: l th~'lJ1~u~tJ51f1"j.:ln1"j~nvtJ"jufl11U11Uiitl'Vl1.:li'U1n1"j"j~v.d1.:lmu~. ..... fI111l L ~U'VI~-: l L ~ EJ1' lJv :j v1 L 'iiEJUVl1 EJ nl'l11\illUlvl1U"-: l fill. U,~~1\ill  ...
   74  +27 2014 feb 17กฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ภาษ - กรมส่งเสริมการ สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา .
   80  ~ 2014 feb 26สอบ ภาค ขประกาศคณะกรรมการดำเนินการ สอบ แข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ๒๕๕๖ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ แข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ภาคความ รู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข )  ...
   80  +11 2014 feb 15ชัยธวัช พิมลรักษ์138, ๒๑๔๖ นางอมฤตา ไพรภิมุข, ๒๑๖๙ นาง พิมลรัตน์ วงษ์รักษ์. 139, ๒๑๔๗ นางอรอุมา ... 187, ๑๑๐๗ นาย ธวัชชัย รักขนาม, ๑๑๓๔ นายเบ็ญฑูรย์ สุขม่วง. 188, ๑๑๐๘ นายธัช ชัย   ...
   82  -8 2014 feb 18ม สาม ปี สี่การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3 ) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผน .... 4 ) การดําเนินการภายในองคการที่เข ม งวดเกินไปในเรื่องตางๆ จะเปนอุปสรรค.
   84  ~ 2014 feb 17ข่าวข่าว ฝึกอบรม สพบ. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าว ฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา ). More · ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๘๕). 17/01/2557.
   85  +16 2014 feb 04มุข ซบ-----.ai - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนตําบลบาพู่ ได้บรรดุโ่ตรงการต่างๆ ของชุม ซบ ไป็บเเผมยุทธตาลตร์มา ... _ชุ มุข บ ท้องถิบ น่าอยู่อย่างเพืยกู่พอ ... โห้ประซา ซบ โบตําบลนาพู่อาคัยอยู่ใต้อย่างมีความสุฃ).
   85  ~ 2014 feb 04กง กบกบ บาขืราวุรก๋าเบืบ ลป ๕๓๓๓๓ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบาย ก เห กบ บกรืเป๊องเขลา ง ค่ํบกร เเละบาย ก เทศบบกรืเมืองทิชัย. สึงทืส่งบาค้ํา ก ... ด้วยกรม ส่งเสริมการปกครองห้องฮีบเเละเก ก บาสบกรปากเกรีด ร่วมกัเ้ ก งานมหกรรมการจัดการ.
   87  ~ 2014 feb 11e planningระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. - ระบบ e - Planกรุณาเลือกระบบ. e - Plan (ปี 50-52) · e - Plan (ปี 53 เป็นต้นไป)
   88  ~ 2014 mar 03cloud computing dlaCloud Computing คือวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องกาCloud Computing คือวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุ . ความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอ  ...
   89  +12 2014 feb 14อมานะห์ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3, นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง, รองนายกฯ, 15/02/2555 - 07/01/2559. 4, นายสัญญา ... 7, นาย อามานะห์ ดือราโอ๊ะ, สมาชิกสภา, 22/04/2555 - 21/04/2559. 8, นายแวดาโอ๊ะ ปู   ...
   89  +12 2014 feb 14กฎหมายระเบียบกฏหมาย - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน จังหวัด ประจำปี 2551 - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน) โดย  ...
   90  -41 2014 feb 24ตรวจสำนักงานผู้ ตรวจ ราชการ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการประชุมผู้ ตรวจ ราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี 2557 การประชุม ผต.ส ถ. ครั้งที่ 1 ปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สนง.ผต.
   90  -42 2014 feb 04ไฟฟ้ามาตรฐาน ไฟฟ้า สาธารณะบทที่ 2 มาตรฐานการติดตั้ง ไฟฟ้า สาธารณะ · บทที่ 3 ระบบ ไฟฟ้า ระบบควบคุม อุปกรณ์ ป้องกันและอุปกรณ์ตรวจสอบ · บทที่ 4 แนวทางปฎิบัติและขั้นตอนการดำเนินการ · ภาคผนวก.
   92  ~ 2014 feb 18ยนพื139 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที พย ๐๐๓๗.๔/๕๖๘๒ ลงวันที ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ... บุคคลดังกล่าวเป็นครูผู้สอนของโรงเรื ยนพื นิดประฒธน์ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  ...
   93  ~ 2014 feb 07อามานะห์
   94  ~ 2014 feb 24เดชณรงค์ คำสิงห์ส.ท.55 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น18, ๑๑ นายอัคร เดช ทองใจสด, ท.ม.55. 19, ตริตาภรณ์ช้างเผือก ..... 213, ๑๑๑ นายเสาร์ คำ สิงห์ เปา, จ.ม.55. 214, ๑๑๒ นายแสง ศรี ..... 173, ๓๙ นาย ณรงค์เดช ศรีทองชื่น, จ.ช.55.
   96  -80 2014 feb 244 ขวบ 74 กกหนังสือราชการ สถ. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงาน, เลขที่หนังสือ, หนังสือลงวันที่, วันที่ลงเว็บไซต์. แนวทางการดำเนินการในระบบ e- GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้, ก ค. มท 0803/ว172, 05/02/2557  ...
   99  ~ 2014 feb 05อย 13 หลักลําดับ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัสห - กรมส่งเสริมการปกครอง เป อย น อย . เป อย น อย . ขอนแกน 5401101. 8 .... หรือ. รหัส อปท. สําหรับฝึกอบรม). (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้.
  1 of 1 pages