ensani.ir

Please wait for loading...
    (1345):

  /
   1  ~ 2014 sep 29s kh v phkdfHco<hkD ` V ,kNd: ,cdV ^ l顆<v v, pHkD>lN# `Nv u„D.l魋N )n 3331 ( kH nhaJ ;I fI =™壈 v , pHkD l˜ µ f<n# hlH a®G h, .... vh iL fVh hdK s ™V l¢Hg¶HjD f嘳dVn& hlH zHiV犈t籬 v , pHkD , ; nv sH‰.
   1  ~ 2014 sep 29فنا و بقا« ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻄﺎر »29 دسامبر 2007 ... ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻄﺎر. » دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﻮدي. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ. دﻫﺎﻗﺎن. ﭼﻜﻴﺪه. : ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ و ﺳﻠﻮك ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺛﺎر ﺷﻌﺮا و ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ ...
   1  ~ 2014 sep 20ایجاد یک جمع اوری شیرمکان یابی و ارزیابی اقتصادی ایجاد مراکز جمع آوری شیر در استان خراسانبه علاوه با ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی با هدف حداقل کردن هزینه های حمل ونقل شیر به کارخانجات صنایع لبنی نسبت به مکان یابی بهینه مراکز جمع آوری شیر اقدام ...
   2  +1 2014 sep 22جعل رايانه ايﺍﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻝ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺍﺧﻼ ﻲ ﺑﺮﺭﺳﺟﻌﻞ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺍﺧﻼ. ﻝ. ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ . ﺍﻱ . *. 口. ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮔﺮﺍﻳﻠﻲ. 口. ﻋﻀ. ﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ . ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘ. ﻬـﺎﻱ ﺑـﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎ. ﺩ ﻫﻤ. ﭽـﻮﻥ ﺩﻗـﺖ ﺑـﺎﻻ، ﺳـﺮﻋﺖ ﺯﻳـﺎﺩ،. ﺫﺧﻴﺮﻩ. ﺳﺎﺯﻱ ﺣﺠﻢ ...
   2  +47 2014 sep 17تكرار جرمﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار ﺟﺮم در ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﻳﺮانﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار ﺟﺮم در ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﻳﺮان، ﺣﻮل ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ . ﻣﺤﻮر ا. ول، راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ آن. دو اﺳﺖ. ﻋﻠﻲ. رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺪد ﺟﺮم در ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﺮده، اﻣـﺎ ...
   2  ~ 2014 sep 17لاختشنPage 1 آ ٢ حر امش هحفص امسق (راكترازو وديلوت ىناهدحاو ماهس محل محل ام مث ار لاس ٩ ات ن ىنس »ورك لاختشن و تيلاعف. سثخب لاح ره هب اريز نهدىم ناشن دصرو. ولو) لاس ا ٣ ات زن ىنس .ورك تيعمج زا. ع-ن طويرم ىاهنيلاعف رد (ىنوناقريغ روطهي.
   2  ~ 2014 sep 16کمیته انقلاب اسلامیناگفته‌هایی از تاسیس و عملکرد کمیته انقلاب اسلامی به روایت «عزت *تشکیل کمیته انقلاب اسلامی با شکست حکومت نظامی و اعلام بی‌طرفی ارتش، عملاً انقلاب پیروز شد. کلانتری ها بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس به روی کار  ...
   2  -1 2014 sep 11pdf عوامل حقوق علل جرمﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺟﺮﻡ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ .... ﻋــﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧــﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺛــﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ. ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ...
   2  +99 2014 sep 10uvhrd k i sjlٌآNpِخK k§خVد kْخHf<vد& aHuV aخ¶I lBiF hdVhثf<n jH a¶V o<n vh fI hdK oHث hnم n, sJ uVqI ... kI nv. sV n,vhiD pِHsD rVhv =VtéI f< n ;I >dءNح h, vh. vrL lD.cn# aHuV [<hث fH .... uVhrD , sن: iءNد lٌِ<م nhaJ# k§خVد&.
   3  +1 2014 sep 23شهرداری و انتخابات مجلسالیحه اصالح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها2پیشبرد اهداف ملی فعالیت می كنند. نخس تین بار اليحه اصالح قانون انتخابات مجلس ش ورای ملی و شهرداري ها در دوره رياست الوزرايی. طبق ماده اول 3رجب علی منصور  ...
   3  +3 2014 sep 22هوش رقابتی و هوش تجاریهوش رقابتی ؛ ردیابی حرکات رقیبانرقابتي حمایت کند. از دیدگاه این دانشکده. مفهوم هوش رقابتي به چهار مقوله اصلي. قابل تقسيم است: : که عمدتاً1. آگاهي تجاري )بازاریابي(. شامل اطالعات مشتریان، تأمين ...
   3  +1 2014 sep 22کارکردهای شناختی مغزکارکردهای شناختی - اجرایی قطعه پیشانی مغز در سالمندانچکیده: " مقدمه: تشخیص بالینی زودهنگام اختلالات شناختی سالمندان میتواند موجب مداخله به موقع شود. هدف از این مطالعه بررسی کارکردهای شناختی - اجرایی سالمندان ایرانی ...
   3  +1 2014 sep 21انواع بحر درشعرﺪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻳ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﺮﻭﺿﯽ ﻗﺼﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﻮاع وزن و ﻣﻀﻤﻮن .... ﺑﺤﺮ ﻣﻀﺎرع ﻧﻴﺰ ﻛﻪ از ﻛﻢ ﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اوزان ﺷﻌﺮ ﻋﺮب اﺳﺖ، در ﺷﻌﺮ ... در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻪ زﻣﺎن رواج ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺼﻴﺪه اﺳﺖ، از اﻧﻮاع ﺑﺤﺮﻫﺎي ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
   3  ~ 2014 sep 18دالان بهشت 300020120326160106-4005-159.docx6/انگار گفته بودی لیلی/سپیده شاملو/تهران:نشر مرکز/دوم/ 3000 . 7/ بامداد خمار /فتانه حاج سید جوادی/تهران:البرز/بیست و هشتم/5000. 8/بانوی دریایی/هنریک ایبسن/شهلا ...
   3  -1 2014 sep 17تاثير اقليم بر کشت گندماﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم دﻳﻢ در ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻨﺪي ﻬﻨﻪﭘ اﺳﺘﺎن آذاﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم دﻳﻢ ... ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮔﻨﺪم. دﻳﻢ دارﻧﺪ . وﻳﺮون. 1. و ﻫﻤﻜﺎران. )2004:185-182(. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎرش ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم .
   3  +1 2014 sep 17هسهؤ كضPage 1 « ) ؟هنوينج و ارج ىنيد تيبرت و ريب ،ترورض نا ثحب ىل د ني ا ىاشري و نكسم كض ،بآ زا ريغ تسا. ضع زا هك ىجئاوح ،دراد ىرتسهم ىامزايق. ىاهشسري .... »اوناع هسهب ينيد تيبرت هسهء ىيايتسد. تالضنههس لح ىاري لسو نيرترئوثس.
   3  ~ 2014 sep 15ارزش ویژهروش ارزش وﯾﮋه :ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺳﻬﺎم ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد). ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 34 اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﻤﺎره 18 دو روش ارزش وﯾـﮋه و. ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺠﺪﯾﺪارزﯾﺎﺑﯽ،. ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠـﺎری.
   3  -1 2014 sep 14پهنه بندی سطح زمیني آﺑﺨﻴﺰ ﺗﻮﺗﻜﺎﺑﻦ ﻟﻐﺰش در ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻛ ﻤاﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن. ﺑﺮ روي. ﺧﻄﺮات. زﻣﻴﻦ . ﻟﻐﺰش. ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در . ﻣﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. درﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﻲ. ﻣﻮارد ﻛﻪ ﺑﻪ اراﻳﻪ. ي روش. ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬ. ﺖ ﭘﻬﻨﻪ . ﺑﻨﺪي زﻣﻴﻦ . ﻟﻐﺰش.
   4  -2 2014 sep 29رابطه شخصيت با پيشرفت تحصيليبررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه چکیده: "پژوهش حاضر تحت عنوان؛ بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های شخصیتی آنان به دنبال تعیین ...
   4  -3 2014 sep 23رفتار هنجاریبررسی اثر درمانی آموزش توانش اجتماعی براختلال رفتار هنجاری در چکیده: هدف عمده این پژوهش بررسی تاثیرات درمانی برنامه آموزش توانش اجتماعی بر اختلال رفتار هنجاری در نوجوانان بوده است.این اختلال متمایزکننده مجموعه ای از رفتار  ...
   4  ~ 2014 sep 20و خلع یددعاوي مالكيت و خلع يد امالک در مراحل مختلف ثبتی در رويه ی قضايي ايراننه تنها1 ط رح دعوای خلع ید پيش از احراز و اثبات مالكيت قابل اس تماع نيس ت. مشكل خاصي را برطرف نكرد، بلكه، در رسيدگي به دعاوي مالكيت و خلع ید امالك.
   4  -1 2014 sep 17مدح در تاريخ بيهقيروان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ . ،. ﺻﺤﻨ. ﺔ. ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد،ﻣﺘﻔﺎوت و. ﮔﺎه ﺿﺪ و ﻧ. ﻘﻴﻀﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ. ﺧﻮاﻧﻨﺪه .... ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻘـﺎﻣﺠﻮﻳﻲ ﭘﻨﻬـﺎﻧﻲ ﻳـﺎ آﺷـﻜﺎر ..... در ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﻳﺶ او زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﻣﻲ.
   4  +1 2014 sep 13نمونه پرسشنامه ahpدریافت12 دسامبر 2012 ... ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎم. ﻣﻨﺪ ﺟﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . 126. ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎرﻛﻮارت. )97/0 = α(. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘ. ﻪ. AHP . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . از آﻣﺎر.
   4  +2 2014 sep 11مقیاس هوش هیجانیپرسش نامه ي هوش هيجاني بار- آنميالدي، مفهوم هوش هيجاني را در مقاله اي. با همين عنوان در مجله ي
   4  +36 2014 aug 20icdki jprdr j suiمسئله اصلي تحقيق عبارت است از شناسایي استراتژی های بازاریابي که شرکت های کرایه. جرثقيل در
   5  +2 2014 oct 01رمپ و لوپدر رﻣﭗ ورودی ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل رﻣﭗ ﻪ اﺛﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑ ﺳﺎزیرﻣﭗ ورودی، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﺮی، ﮐﻨﺘﺮل رﻣﭗ ، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی، روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ. (. AHP. ) ..... از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل وﺟﻮد ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ در رﻣﭗ و ﻟﻮپ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ. ،. ﻻزم. اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ...
   5  -2 2014 sep 25رابطه هوش رقابتی و دانش25 ژانويه 2014 ... اﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن. اﻳﻦ. ﻛﻪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ... ﻧﺶ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ . اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ...
   5  -1 2014 sep 24تحقیق زبان شناسی اشاره: اﺷﺎره زﺑﺎن ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ در اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ي اﺷﺎﻫﺎي زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ . ،. ﺳﺎل. دوم، ﺷﻤﺎره دوم، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1389. 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮه اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ . ﻫﺎي اﺷﺎره . اي ﻳﻜﻲ از زﺑﺎن. ﻫﺎي اﺷﺎره ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ. ( motivation. ).
   5  +65 2014 sep 20بنیجمالی مصدقایران در آینه مصدق : نگاهی به کتاب «آشوب» اثر احمد بنی جمالینقد و بررسی کتاب (ایران در آینه مصدق : نگاهی به کتاب «آشوب» اثر احمد بنی جمالی ). چکیده: به رغم اینکه هر ساله در حوزه تاریخ و مطالعات ایران آثار متعددی منتشر می ...
   5  +2 2014 sep 17رياضي ذر ژاپنحل مسئله در کالس های درس ریاضی ژاپنحل مسئله در کالس های درس ریاضی . ژاپن . اشتياق به زندگی و ادغام يادگيری. ديدگاه های جديد درباره توانايی مدرسه ای. مدرنيزه شدن رياضيات . سيستم محتوای رياضی.
   5  +96 2014 sep 17مقایسه سلامت روان و اعتیادمقایسه رابطه میان سازگاری اجتماعی، اعتیاد به اینترنت و سلامت روانمقایسه رابطه میان سازگاری اجتماعی، اعتیاد به اینترنت و سلامت روان . زهره خسروی. پیوست(ها): 20120514180559-9066-67.pdf (نوع: PDF حجم: 3.06MB). منابع:.
   5  -2 2014 sep 11هوش هيجاني شاترابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله ای با سلامت عمومی دانشجویانبه همین منظور 96 نفر از دانشجویان سال اول دانشگاه تربیت معلم (50 پسر و 46 دختر) به شیوه تصادفی انتخاب و پرسشنامه های هوش هیجانی شات ، مقابله با موقعیت های ...
   5  +3 2014 jul 29lrhdsi o nvPage 1 Psychological Studies Faculty oí Education and Psychology The goal of this research was to study this impact of internet on ... relation of female hi gh school students in Tehran. The family ... University of Nevada , Reno.
   6  +1 2014 sep 29ثسماPage 1 Page 2 ار ركنت ىاهنايرش جهردتي و مارآ ي مارآ كلب دوشسن و ، ثسما «عادقا» هترسا راكرد -نآ يدسا راك رد يلالدتسا. دافم هلوبق اب ءاوه ،دوشس رثاتم هدرادن ءراج ،ننقعيذهريلات زا ٠دنتاوخ. ىخرب ٠درذكي شرانك زا ثواقتىب دناوتسن سه ...
   6  +26 2014 sep 26بيطرف ترين كشور دنيااستراتژی بیطرفی ایران در بحرانهای منطقه ای و بین المللی(1)چکیده: استراتژی بیطرفی (1) در سیاست خارجی کشورها از زمانهای گذشته وجود ... بیطرفی به قدمت جنگ می باشد؛ چنانکه « در قدیمی ترین و معتبرترین تاریخ تمدّن ...
   6  +5 2014 sep 26ضرورت های خود شناسی شعرSocialogy، ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ (1ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ. ) ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺁﻥ
   6  -3 2014 sep 26قیمت گذاری سهامارزش گذاری سهاممدل های مبتنی بر معیار های مقایس ه ای)شامل قیمت به سود،. قیمت به ... مدل های موجود ارزش گذاری سهام با ذکر مزایا و معایب هر کدام ... متفاوتی در ارزش گذاری سهام وجود دارد.
  1 2 of 14 pages