fishquarantine.org

Please wait for loading...
    (9):

  /
   3  -2 2014 sep 16ปลาทูน่า euthynnus affinisแหลงแพรกระจายปลา ทูนา เปน ปลา ทะเลที่จัดอยูในกลุม ปลา กระดูกแข็ง มีแหลงกําเนิดอยูในทะเล ลึก ซึ่งจําแนก ... ปลา โอลาย (Kawakawa tuna, Euthynnus affinis .) ปลา โอดํา. (Longtail  ...
   3  -1 2014 sep 12skipjack tuna ชื่อไทยประกอบกับปริมาณการจับทูนาของไทยเองลดลงเปนอยางมาก ... ไดเปน 8 ชนิด ได แก ทูนาทองแถบ ( Skipjack tuna , Katsuwonus ... ชื่อไทย : ทูนาครีบเหลือง.
   8  +2 2014 sep 23tonggol คือ(Longtail tuna, Thunnus tonggol .) ปลาโอแกลบ (Bullet ... คอยๆ จางลงมาทางดา นทองซึ่งเปนสีเงิน ไมมีกระเพาะลม มีลักษณะพิเศษ คือ ดานขางลําตัวมีแถบสีดําทอด .
   15  +11 2014 sep 18การนำเข้า ปิรันย่าประวัติ - ส่วนควบคุมการค้าสัตว์ น้ำ และปัจจัยการผลิต :: สำนักบริหารและจัดการ กรมตำรวจ ได้จับกุมผู้ครอบครองปลา ปิรันย่า 2 ราย มีของกลางเป็นปลา ปิรันย่า 48 ตัว ... และเพื่อให้การควบคุมการตรวจสอบ การนำเข้า สัตว์น้ำมีชีวิตเป็นไปตามที่กฎหมาย
   16  +7 2014 sep 25ปลูกป่า สระแก้วผู้อำนวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการบริหารจัดการประมงทะเล เข้า และเยี่ยมชมด่านฯ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด สระแก้ว . ผู้ อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการประมง ปลูกต้นไม้ในโอการครบรอบ 84 ปี กรมประมง
   23  -13 2014 sep 17น้ำเชียงด่านตรวจสัตว์ น้ำ จังหวัด เชียงใหม่สำนักบริหารจัดการด้านการประมง มาตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์ น้ำ จังหวัด เชียงใหม่ และประชุม เตรียมจัดงานพืชสวนโลกในส่วนของกรมประมง ณ สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่ .
   40  ~ 2014 sep 02การjavaขั้นตอน การ Update JavaPage 1. ขั้นตอน การ Update Java . ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้. Page 2. Page 3.
   68  -34 2014 sep 10ประมง ประเภทแบบคําขอลงทะเบียน ผู้ผ่านพิธีการ ประมง ทางอิเ - ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำ ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีการ ประมง ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) .... โดยมี ประเภท เอกสารที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรม ประมง ดังนี้.
   71  -19 2014 sep 10สตูลด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด สตูล : stprovince.fishquarantine.orgถวัลย์ ดัชนี บุคคลสำคัญด้านศิลปะและศาสนา "แม่ทัพอินโดฯ" ชม "ทหารไทย" สุดเจ๋ง หน่วย เดียวทำได้หลายมิติ --- 4 ก.ย. 57 16:51 --- ?พาณิชย์?สั่งลดค่ายกตู้คอนเทนเนอร์ ...
  1 of 1 pages