fishquarantine.org

Please wait for loading...
    (9):

  /
   2  ~ 2014 feb 11skipjack tuna ชื่อไทยแหลงแพรกระจายประกอบกับปริมาณการจับทูนาของไทยเองลดลงเปนอยางมาก ... ไดเปน 8 ชนิด ได แก ทูนาทองแถบ ( Skipjack tuna , Katsuwonus ... ชื่อไทย : ทูนาครีบเหลือง.
   5  -2 2014 feb 14ปลาทูน่า euthynnus affinisปลา ทูนา เปน ปลา ทะเลที่จัดอยูในกลุม ปลา กระดูกแข็ง มีแหลงกําเนิดอยูในทะเล ลึก ซึ่งจําแนก ... ปลา โอลาย (Kawakawa tuna, Euthynnus affinis .) ปลา โอดํา. (Longtail   ...
   12  +89 2014 feb 07ประมง ประเภทแบบคําขอลงทะเบียน ผู้ผ่านพิธีการ ประมง เลขทะเ - ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำ แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข 1. (สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล). แบบคําขอลง ทะเบียน. ทะเบียนรับเลขที่. ผู้ผ่านพิธีการ ประมง . เลขทะเบียนคุมเอกสาร. สถานที่รับ.
   13  +1 2014 feb 22tonggol คือ(Longtail tuna, Thunnus tonggol .) ปลาโอแกลบ (Bullet ... คอยๆ จางลงมาทางดา นทองซึ่งเปนสีเงิน ไมมีกระเพาะลม มีลักษณะพิเศษ คือ ดานขางลําตัวมีแถบสีดําทอด .
   14  -1 2014 feb 17การนำเข้า ปิรันย่าประวัติของหน่วยงาน - ส่วนควบคุมการค้าสัตว์ น้ำ และปัจจัยการผลิต :: สำนัก กรมตำรวจ ได้จับกุมผู้ครอบครองปลา ปิรันย่า 2 ราย มีของกลางเป็นปลา ปิรันย่า 48 ตัว ... และเพื่อให้การควบคุมการตรวจสอบ การนำเข้า สัตว์น้ำมีชีวิตเป็นไปตามที่กฎหมาย
   18  -7 2014 feb 18น้ำเชียงด่านตรวจสัตว์ น้ำ จังหวัด เชียงใหม่สำนักบริหารจัดการด้านการประมง มาตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์ น้ำ จังหวัด เชียงใหม่ และประชุม เตรียมจัดงานพืชสวนโลกในส่วนของกรมประมง ณ สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่ .
   23  -1 2014 feb 24ปลูกป่า สระแก้วผู้อำนวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการบริหารจัดการประมงทะเล เข้า และเยี่ยมชมด่านฯ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด สระแก้ว . ผู้ อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการประมง ปลูกต้นไม้ในโอการครบรอบ 84 ปี กรมประมง
   39  -28 2014 feb 05พำหะพนหยำแรวมกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง - ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำ และ ปัจจัยการผลิตพ นักงำ น เจ้ำ ห น้ำที่ - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เรื่อง ..... (4) ให้ ท ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำด หรือสัตว์หรือซำกสัตว์ที่เป็น พำหะ ของโรคระบำด ตำมระเบียบ.
   79  -25 2014 feb 07สตูลด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด สตูล : stprovince.fishquarantine.orgเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำ จ. สตูล ได้ร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่าเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.
  1 of 1 pages