ikiu.ac.ir

Please wait for loading...
    (178):

  /
   1  ~ 2014 sep 29اهداف اسلام پژوهیهدف آینده پژوهی تحقق آینده مطلوب است. | پایگاه خبری دانشگاه بین و ی در تعریف و بیان هدف آینده پژوهی گفت: آینده پژوهی کند و کاو آینده ها، بررسی ... به آینده پژوهی براساس مقتضیات فرهنگی و بومی و اهداف جمهوری اسلامی پیش می رود.
   1  ~ 2014 sep 20بین المللدانشگاه بین المللی امام خمینی صفحه اصلیاخبار ویژه; اطلاعیه; همایش; آموزشی; فرهنگی; دانشجویی; پژوهشی; بین الملل
   3  -1 2014 sep 24تاریخ تمدن فرهنگﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ - دانشگاه بین المللی امام خمینی1. ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ. دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ. ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. -92. ٩٣. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ...
   3  +1 2014 sep 22آیینه های بی غبارتدوین کتاب آیینه های بی غباربه همت و ابتکار معاونت فرهنگی دانشگاه و با تلاش کا.
   3  -1 2014 sep 18دکتر رحیم غیوردانشگاه بین المللی امام خمینی نوشین بیگدلیاستاد راهنما: دکتر علیرضا خیاطیان معدل:36/18(رتبه دوم). Ø کارشناسی مهر 1374 تا ... اساتید راهنما: دکتر رحیم غیور - پ دکتر علیرضا خیاطیان معدل: 65/17(رتبه اول) ...
   4  +4 2014 sep 22vpnادرسVPN : آدرس سرورهای دانشگاه جهت اتصال به آدرس سرور نام ساختمان رج آدرس سرورهای دانشگاه جهت اتصال به. VPN. : رج. نام ساختمان. آدرس سرور. 1. دانشکده فنی و مهندسی vpn1.ikiu.net. 2. دانشکده معماری و شهرسازی vpn2.ikiu.net. 3.
   5  -2 2014 sep 29مقاله بودجه ريزي عملياتيشناسایی موانع و مشکلات موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در از این رو، شکل گیری نظام بودجه ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی نوین نیز مطرح و به تدریج در کشورهای اروپایی ... نوع مقاله : علمی تخصصی.
   6  +1 2014 sep 10icns4 kishImam Khomeini International University S. Zahra Mortazaviof Fe3O4/SiO2/APTES Core-shell Nanoparticles, 12-14 March 2012, The 4th International Conference on Nanostructures ( ICNS4 ), Kish Island, I. R. Iran, ---.
   8  +3 2014 oct 01امام خمینیدانشگاه بین المللی امام خمینی آشناییدانشگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه،‏ از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور است که باید آن را دستاورد انقلاب اسلامی و مولود مبارک آن دانست.
   8  +52 2014 sep 19سحر ارمیونخواهران22 سپتامبر 2010 ... 27, 6, نگین, آرمیون , 878125002, معماری, امامی. 28, 7, سودابه, آرون .... 132, 111, سحر , امیریان, 881164004, فقه و حقوق اسلامی, شهیدرجایی. 133, 112 ...
   11  +3 2014 sep 29ایین نامه پژوهشیدانشگاه بین المللی امام خمینی آیین نامه ها و فرم های پژوهشیآیین نامه ها و فرم های پژوهشی . اعتبار پژوهشی (گرنت). آیین‌نامه; آیین‌نامه اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب وزارت ...
   11  +90 2014 sep 22گزارش كتبي رباتطراحی و ساخت ربات نقاش با استفاده از قطعات فرسوده رایانه20 جولای 2014 ... کارشناسان گروه کامپیوتر دانشگاه موفق به طراحی و ساخت ربات رسم کننده .... به حاضرین گزارش کوتاه از دوره ارائه کرد و گفت: پس از پذیرش جمعی از ...
   13  -3 2014 sep 22پایان نامه عمراندانشگاه بین المللی امام خمینی لیست پایان نامه های دفاع شده رشته عمران 2 ا کتبر 2013 ... ردیف, نام و نام خانوادگی دانشجو, موضوع پایان نامه , نام و نام خانوادگی استاد راهنما. 1, حمید مقدم, بررسی و مطالعه رفتار تیرهای بتن آرمه تعمیر شده و بتن ...
   13  +2 2014 sep 12اقلام تعهدیاقلام تعهدی اختیاری، ریسک سیستماتیک و ناتوانی مالی شرکت *اختیاری با سطح ریسک سیستماتیک و سطح ریسک ناتوانی مالی شرکت‌ها رابطه‌ دارد. بنابراین اقلام تعهدی اختیاری بر ارزیابی بازار از ریسک شرکت‌ها تأثیر دارد.
   14  -5 2014 sep 26khomeiniImam Khomeini International University Home PageYou are most welcome to Imam Khomeini International University. The IKIU is a window toward internationally attitude and an environment to be familiar with the  ...
   15  +31 2014 oct 01سرهنگ باقر دوستی سنجانیاینجا25 سپتامبر 2011 ... 314, 297, باقر , قليزاده اگاه, 881164024, فقه و حقوق, شهید باهنر. 315, 298, محمد .... 381, 364, مهدي, مقدسي سنجاني , 883142033, مديريت صنعتي, شهید باهنر. 382, 365 ..... 246, 229, عصمت, دوستي , 881164012, فقه و حقوق اسلامی, معصومیه. 247, 230 ... 306, 289, نگار, سرهنگ رهسپار, 876130015, کشاورزی آب, زینبیه.
   15  -1 2014 sep 13کتاب تاریخ فرهنگ تمدن اسلامﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن از ﮐﻠﻤﻪ
   15  +22 2014 sep 11pdf عوامل حقوق علل جرمی ﮋﭘو ﻨﺎ ﻮقﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺮم ... اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ آن از ... ﻫﺎي ﻋﻠﺖ ﻣﺤﻮر، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮم ﻣﻌﻠﻮل ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻳـﻦ.
   16  ~ 2014 oct 01فهرست فراخوانفراخوان شناسایی پیمانکار برای مناقصات سال 139327 جولای 2014 ... فهرست مناقصات سال 1393 دانشگاه به شرح ذیل می باشد : امور نظافتی و.
   17  ~ 2014 sep 24احسان فضل الهي و دكترياسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون 13931, اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون 1393. 2, ردیف, نام و نام ... 48, 46, هاجر فضل الهی , آبیاری و زهکشی. 49, 47, مهرناز ... 67, 65, سید احسان غسالی, مواد.
   17  +14 2014 sep 16ورود به سایت نظام وظیفهنحوه ورود به سیستموارد شدن به سایت گلستان به آدرس ظاهر می گردد بنابراین طبق درخواست وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایید.
   17  +4 2014 sep 12دانشگاه بین المللی تبریزدانشگاه بین المللی امام خمینی پرویز غضنفریدر سال 1356 در دوره کارشناسی زمین شناسی دانشگاه تبریز پذیرفته شدم. ... کوشش و پیگیری فراوان رئیسان دانشگاه بین الملل (دکتر غفوری فرد و دکتر آل بویه)، ...
   18  -7 2014 sep 25razmjoo multiple intelligencesMultiple Intelligences as Predictors of Resource Management and were significant relationships between multiple intelligences and resource ... Razmjoo (2008) conducted a study to determine the relationship between MI and  ...
   18  +27 2014 sep 20جذب هیات علمیدانشگاه بین المللی امام خمینی هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی24 آگوست 2014 ... هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی . معرفی · شرایط عمومی استخدام · آیین نامه و فرم ها · مدارک لازم جهت ثبت نام اساتید مدعو · تماس با دبیرخانه هیأت جذب .
   19  +82 2014 sep 16briston s0011 @ > < > : @ : - > > : > > : > : > : : : > > > > > : > &g12- Jelic R., B. Saadoni, and R. Briston , 2001 , 'Performance of Malaysian IPO's: underwriters' reputation and management earnings forecasts', Pacific-Basin ...
   20  +1 2014 sep 14تماس بین المللیدانشگاه بین المللی امام خمینی اطلاعات تماسردیف, نام شخص, واحد یا پست سازمانی, تلفن داخلی, تلفن مستقیم ...
   21  -5 2014 oct 01شبکه های سری و موازیدانشجويان عزيز بقيه اسلايدها در تاريخ 186 سپتامبر 2010 ... ﮔﺮه ﻫﺎي . » ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . آن ﻫﺎ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ. در آﻧﺠﺎ آب ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻞ ﯾﺎ از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ... ﺳﺮي . ) ﻣﺮﮐﺐ. ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺣﻠﻘﻮي. (. ﻣﻮازي . ).
   21  +5 2014 sep 10لسانلسان مبینلسان مبین (LM) ... نسخه قابل چاپ; |; توصیه به دوستان; |; استخراج به. RIS. لسان مبین. مقالات آماده انتشار. شماره جاری. شماره‌های پیشین نشریه. دوره 5 (1392). شماره 14.
   22  -1 2014 sep 18رحیم حسین زاده شیمیدانشگاه بین المللی امام خمینی اعضای هیئت علمی47, دکتر حسين قاسم زاده , شیمی , استادیار. 48, دکتر
   22  +2 2014 sep 13محمد رضا محمدیدانشگاه بین المللی امام خمینی محمدرضا خان محمدی خرمیپروفایل شخصی - محمدرضا خان محمدی خرمی. تاریخ تولد : 1343. صندوق پستی : 34149-1-6818. شماره اتاق : 670. شماره تلفن دفتر : 0281 - 8371370. وبگاه شخصی : .
   22  +25 2014 sep 08ayatollah khomeiniThe role of the leader and the director of the society can be compared to a string's which holds beads together and the moment it breaks off, the beads are ...
   22  -4 2014 sep 07iran khomeiniThe extension of the time of Non- Iranian students - ... Address : Imam khomeini international university, Qazvin, Iran Tel : +98 (28) 33780021 Fax : +98 (28) ...
   22  -16 2014 jul 16iranian students forignImam Khomeini International University AdmissionAdmission For non- Iranian Students . Admission. Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline ...
   25  -3 2014 sep 06imam
   27  ~ 2014 sep 13موزه اسباب بازینقش محوری دانشجویان غیرایرانی در تبادل فرهنگی قزوین با کشورهای آقای وزیری نژاد افزود: برپایی چهارمین دوره جشنواره بین المللی بازی و اسباب ... مند از موزه اسباب بازی های قدیمی هستید می توان از طریق رایزن های فرهنگی این تبادل را ...
   28  -4 2014 sep 17ماشينﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ آ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﺷﻴﻦﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﺷﻴﻦ . آ . ﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره. 449. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي. دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ. 1388.
   30  +8 2014 oct 01ولادت حضرت علی در کعبهولادت حضرت علی (ع) در خانه کعبه از دیدگاه اندیشمندان و شاعران مسیحی آثار ادبی پرشماری از سپیده دم ولادت علی بن ابی طالب(ع) تاکنون در مدح و شرح حوادث زندگی و کمالات وجودی آن حضرت پدید آمده است که بسیاری از این آثار نه تنها در عرصه  ...
   30  +10 2014 sep 25سید رضا رزازدانشگاه بین المللی امام خمینی رحیم حداد28, همسانه سازی ژن گلوکز اکسیداز (GOx) از قارچ Penicillium funiculosum, مهر 1389, زهرا اسماعیل پور سندانی، قاسمعلی گروسی، رحیم حداد، سید رضا رزاز هاشمی, ---.
   30  +58 2014 sep 21طرح ضیافت اندیشهتمدید مهلت ثبت نام طرح ضیافت اندیشه قرآنیطبق اعلام دفتر نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه بنا به استقبال و مصادف شدن ثبت نام طرح ضیافت اندیشه قرآنی با برگزاری امتحانات دانشجویان، مهلت ثبت نام تا ساعت ...
   30  +47 2014 sep 17دکتر علی ساعیImam Khomeini International University ContactsRow, Name, Department, Work phone, Business phone, Fax ...
   30  -10 2014 sep 11پيگيري نامه هاي پستيدانشگاه بین المللی امام خمینی معرفیسیستم مکاتبات، با توجه به بهره گیری از امکانات گسترده و زیرمجموعه های متعدد
   30  -7 2014 jul 22journal of geneticsIranian Journal of Genetics and Plant BreedingIranian Journal of Genetics and Plant Breeding (IJGPB)
   34  ~ 2014 sep 17نما پرداز رایانهشرکت گفتار پرداز رایانه22 دسامبر 2013 ... شرکت گفتار پرداز رایانه . زمینه ی فعالیت: زبان فارسی- کامپیوتر. مدیر/نماینده واحد: آقای دکتر وحید صادقی. بروزرسانی : یکشنبه 1 دی 1392 ...
   35  +32 2014 sep 26مدیریت امور اساتیدنشست با مسئولین معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در حجت الاسلام محمدپور؛ مدیر اداره ارزش یابی ونظارت بر فعالیتهای اساتید معاونت امور اساتید نیز طی سخنانی به تشریح چگونگی ارزیابی گروه های معارف اسلامی براساس ...
   35  +66 2014 sep 18شماره تلفن بین الملل inاعلام آدرس و مشخصات خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) · اعلام مهلت ثبت ... تلفن : 33780021 (28) 98+ دورنگار : 33780084 (28) 98+
   36  ~ 2014 sep 22موضوعات علمی پزوهشیمطالعات سیاسی جهان اسلامموضوعات متنوع سیاسی و بین المللی جهان اسلام محور مقالات می باشد. رعایت قواعد مقالات علمی پژوهشی شامل. 1.نوآوری و بکر بودن موضوع . 2. برخورداری از ساختار نظری به ...
   36  ~ 2014 sep 20عطر سالسال نو را با عطر پرهیز از اسراف آغاز می کنیم - پایگاه خبری دانشگاهسال نو را با عطر پرهیز از اسراف آغاز می کنیم. بنام خدای خوبی ها و مهربانی ها. امام خمینی(ره): مبارک باشد این روز جدید و این سال نو بر همه کسانی که قدرت ایمانشان به رشد ...
   37  +4 2014 sep 30مرتضی طاهری امیری1, دکتر اسماعیل امیری , آمار, استادیار. 2, دکتر افشین ... 15, دکتر مرتضی اويسی ها, ریاضی, استادیار. 16, دکتر .... 39, دکتر مرتضي طاهری , تربیت بدنی, استادیار.
   38  -21 2014 sep 29تماس بین اللملی
   39  +13 2014 sep 26اجاره دفتر برای جلسهقرارداد اجاره سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ. ره(. ) اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺎﺑﻴﻦ ... رﺋـﻴﺲ دﻓﺘـﺮ . رﻳﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد. داﻧﺸﮕﺎه. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد، از ﻳـﻚ ﻃـﺮف، و از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ.
   39  +20 2014 sep 14دانشگاه رامیندانشگاه بین المللی امام خمینی رامین کاظمیپروفایل شخصی - رامین کاظمی. تاریخ تولد : 1357/06/30. صندوق پستی : شماره اتاق : ... دانشکده : دانشکده علوم پایه. گروه آموزشی : آمار. درجه علمی : استادیار. آمار بازدید : ...
   40  +15 2014 sep 21ثبت نام عمره دانشجوییآغاز ثبت نام عمره دانشجوییبه گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و به نقل از سایت لبیک، ثبت نام عمره دانشجویی از پنج آبان آغاز و تا ۱۵/۸/۹۲ ادامه می یابد. دانشجویان ...
   41  +6 2014 sep 22ماشين آلاتﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر. ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ دارﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻴﭻ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻲ. را ﻧﻤﻲ. ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ. ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا. ﺑﺎﺷﺪ . دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت در ...
   41  -3 2014 sep 20سره نویسیتاریخ نویسی باستان گرا و ناسیو نالیستی در ایران عصر قاجاراین تاریخ نویسی جدید بربنیاد باسنانگرایی، سره نویسی و بزرگداشت ایرا ن ... این مقاله به تحلیل پیدایش جریان تاریخ نویسی باستانگرا و ناسیونالیستی و ...
   42  -10 2014 oct 03jalali medical biosciencesRaheem Haddad , Morteza Salek Jalali > 25/2/87salekjalali @yahoo.com. ٩. ١٠. ١١ ..... Laboratory and Clinical Medicine 85: 235- 244. ٨. Bradford, M. M. ... Journal of Biosciences 3: 361-370. ١٥.
   42  +5 2014 sep 30rare metal laser breakdown spectroPractical experience in laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) and laser .... of MWCNTs-reinforced aluminium composites by hot extrusion, Rare metals , ...
   42  +59 2014 sep 18ضیافت اندیشهطبق اعلام دفتر نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه بنا به استقبال و مصادف شدن ثبت نام طرح ضیافت اندیشه قرآنی با برگزاری امتحانات دانشجویان، مهلت ثبت نام تا ساعت ...
   42  -16 2014 sep 16مجلات علمی پژوهشی مدیریتسامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینیسامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی. صفحه اصلی · تماس با ما ... پژوهش نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان · دو فصلنامه اندیشه معماری.
   42  ~ 2014 sep 15طرح ضیافت
   43  +7 2014 sep 24پذیرش دکتریفراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری در بر اساس اعلام دفتر هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) از بین دانش‌آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی‌‌ ارشد، طبق ...
   43  +6 2014 sep 15آموزش زباندانشگاه بین المللی امام خمینی مرکز آموزش زبان فارسیمرکز آموزش زبان فارسی دوره های متعدد فارسی را که متناسب با نیاز افراد مختلف است برگزار می کند.در دوره های فارسی پایه و فارسی پیشرفته زبان آموزان هفته ای 20 ...
   44  +57 2014 sep 231000 راز شاد زیستندانشگاه بین المللی امام خمینی عباسعلی زارعی موینی21, انجمن های سری و چگونگی تاثیر آنها در زندگی امروز ما -- ترجمه, 1389, 1000 , سایه ... 23, Being Happy / راز شاد زیستن -- ترجمه, 1386, مهرگان دانش – سایه گستر, ---.
   45  +56 2014 aug 15iran postal codeNon- Iranian students' admission for the academic year of 2014-2015. Non- Iranian ... Postal Code : 34149 - 16818 Email : office [at] ikiu.ac.ir. 2769862; RSS 2.0.
   46  +55 2014 sep 24دومین فارسیفارسی دومین زبان جهان اسلام و فضای مجازی است15 فوریه 2012 ... معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام کرد: زبان فارسی دومین زبان جهان اسلام و دومین زبانی است که بیشترین کاربر را در ...
   47  ~ 2014 sep 29هصيهPage 1 سهه٦»أللتللل ا ؟ اتريه مها ٠ ٠ مر ل ع . ٠ . ا ................... .رينت ٠ هوخ ىهسل قباوس و اه هصيه قح ريتخا هب .دش هميي هك ىقودنص .دصقم ىاهميي ةقودنص سمشو. هل ا ٠دنكىملقتنمن هبأدبمىاهعيهقفودنصزاار. مهس زا هديب قح اي ىعسشنزاب روسك ...
   48  +5 2014 sep 12دكتر مهدي كريم زادهاعضای هیأت علمی (108 نفر) - دانشگاه بین المللی امام خمینی فهرست دانشکده فنی و مهندسی. رج, نام, گروه, مرتبه علمی, نمایش پروفایل.
   49  -9 2014 sep 26ایران مقالهنقش انرژی هسته¬ای در قدرت ملی ایران - مطالعات سیاسی جهان اسلامچرخه سوخت هسته ای ایران زمانی منجر به تولید قدرت ملی معنی دار می شود که نه تنها دولت ایران ، انرژی هسته ای را در علوم مختلف و تولیدات ... نوع مقاله : علمی تخصصی.
   49  -35 2014 sep 26مقالات حقوق بین المللمصونیت دولت از نگاه حقوق بین الملل - پژوهشنامه اندیشه های حقوقیدر دوران گذشته، حاکمان و علمای حقوق بین‌الملل ، بر اصل عام مصونیت مطلق حاکم و اموالش از اعمال صلاحیت پادشاهان دیگر، تأکید داشتند. ... ارسال مقاله ; اطلاعات نشریه.
   49  -10 2014 sep 25دانشگاه غزالیدانشگاه بین المللی امام خمینی - همایش ابوحامد محمد غزالی17 دسامبر 2008 ... محورهای همایش, زندگی و بستر فکری و تاریخی حیات غزالی ، جایگاه اعتقادی و فرهنگی خراسان و توس در عصر غزالی ، خاندان غزالی ، نظام تفکر اهل سنت ...
   49  +17 2014 sep 17مهندس حامد یوسفیدانشگاه بین المللی امام خمینی یوسف گرجی مهلبانی5, موزه ایران زمین - موسسه آموزش عالی علامه دهخدا, 1392/12/24, خانم مهندس سمیه ..... 123, پردیس کودکان - موسسه آموزش عالی میرعماد, 1389/09/07, خانم مهندس نسیم یوسفی .... اسلامی واحد قزوین, 1384/06/21, آقای مهندس حامد حسین نژاد - کارشناسی ارشد معماری, --- .
   50  -14 2014 sep 23دانشگاه غزالی قزویندانشگاه بین المللی امام خمینی کتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزی دانشگاه در مساحت 4062 متر مربع با چندین سالن ازجمله سالن ... که در آن سال دانشگاه با نام مدرسه عالی غزالی فعالیت داشت، برمی گردد.
   50  -7 2014 sep 21بیست ویکم آباندانشگاه بین المللی امام خمینی تقویم مناسبت ها و اعیاد21 دسامبر 2013 ... بیست مهر: روزبزرگداشت حافظ - روزاسکان معلولان و سالمندان - روز ملی کاهش ... بیست و چهارم آبان : تصویب قانون اساسی توسط خبرگان رهبری (1358) ...
   50  +51 2014 sep 17مقاله شكل دهي فلزاتمهدي سلطانپور19 سپتامبر 1976 ... مقالات : مجلات. 1- حسن مسلمي نائيني، مهدي معرفت، مهدي سلطانپور، ... Marc، مجموعه مقالات سومین کنفرانس شکل ‌ دهی مواد و فلزات ایران، اردیبهشت 1385.
   50  ~ 2014 sep 12رسم مکان هندسی با متلبﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮاﯾﺐ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪاي را از (1) آ) - دانشگاه بین المللی امام ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. roots اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪاي زﯾﺮ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ... رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن K > 0 (2) ﻣﮑﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ...
   51  ~ 2014 sep 27open source erp for universityWhy Selecting an Open Source ERP over Proprietary ERP ? A Focus 2Department of management, Shahid Beheshti University , Tehran, Iran. ABSTRACT. Open Source ERP is considered as a viable alternative of proprietary ERP  ...
   51  -13 2014 sep 22کتاب های امام خمینی7 دسامبر 2013 ... با گذشت دو دهه از فعالیت های چشمگیر دانشگاه در عرصه های آموزشی، پژوهشی و ... کتاب در سال 83، کسب عنوان مقالهی پراستناد سال های 2005 تا 2010 در ...
   51  +50 2014 sep 20دو همسانشرح خدمات همسانﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ . : ﺷﺮﺡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺍﺯ. 10 1. ﺣﺪود ﺧﺪﻣﺎت. ﻣﺮﺣﻠﻪ اول. –. ﻗﺴﻤﺖ اول. (. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اول. ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪﻓﻬﺎی ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ...
   51  -43 2014 aug 27genetics of plants journal
   52  ~ 2014 sep 15سفارت چینبازدید دبیر اول سفارت چین از دانشگاهجوزی هائو دبیر اول بخش فرهنگی سفارت جمهوری خلق چین یکشنبه ۱۶تیرماه به منظور گفتگو با سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی و دیدار با دانشجویان چینی از مرکز ...
   53  ~ 2014 sep 22افشاءتأثیر کیفیت افشاء بر رابطه¬ی بین محافظه‌کاری و هزینه¬ی سرمایه این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت افشاء بر رابطهی بین محافظه‌کاری و هزینهی سرمایهی سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
   54  +16 2014 sep 26معماری الکترونیکیدو فصلنامه اندیشه معماری - اعضای هیات تحریریهاستادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). رشته تخصصی: معماری . وب سایت: ikiu. ac.ir/members/?id=85&lang=0. پست الکترونیکی : hzolfagharzadeh [at] yahoo.
   55  +13 2014 sep 20زبان شناسیپژوهشی درباره¬ی اصول زبان شناسی در کلام وحی (قرآن) - لسان مبیناست که در علم زبان شناسی ، اصول و شاخههای مختلفی را به خود اختصاص داده است. ... سخن به میان آمده که با نگاهی محققانه و دقیق اصول زبان شناسی نهفته در آن آشکار میشود.
  1 2 of 2 pages