kku.ac.th

Please wait for loading...
    (786):

  /
   1  +3 2014 oct 1212 tielines คึอ6.1 นิยามของเฟสและแผนภาพเฟส เฟส (phase) คือ ส่ว นของรเฟส (phase) คือ ส่ว นของระบบทีเ ป็นเนือเดียวและมีลักษณะทางกายภาพและเคมีที สมํา เสมอ. ยกตัวอย่างของระบบทีมีหนึงเฟส เช่น ธาตุบริสุทธิ .... สืบค้นเมือ 12 พฤศจิกายน 2551 ).
   1  +3 2014 sep 25resume ไทยตัวอย่าง Resume ภาษาไทยนาย ปรเมศน์ วัฒนกุลชัย. 117/64 อาคารปานจิตต์ สุขุมวิท 55 เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110. อีเมล์: webmaster@jobbees.com. โทรศัพท์ 712-7047 มือถือ (01) 319-5720.
   2  +12 2014 sep 23ทุน พสวทระบบรับสมัคร ทุน พสวท . คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ พสวท . ปีการศึกษา 2558. https://drive. google.com/file/d/0B0IGUhuT6O8BbEpjQUJhV185WHM/edit?usp=sharing.
   2  ~ 2014 sep 18grain boundary คือ4. ความไม่สมบูรณ์ในของแข็งความไม่สมบูรณ์สามารถแบ่งตามมิติได้เป็นสี ประเภท คือ ความไม่สมบูรณ์แบบศูนย์มิติ ความ ไม่ ..... ขอบเขตเอียงใช้เรียกระนาบบกพร่อ งแบบ small-angle grain boundary ที ...
   2  +15 2014 sep 13พสวทระบบรับสมัครทุน พสวท . คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนได้ในวันที่ 12 กันยายน 2557. ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ ...
   2  -1 2014 aug 14khon kaen universityKhon Kaen University ,ThailandKhon Kaen University ( KKU ) was one of four regional universities established in 1964 as part of a decentralized development plan for higher education in ... ‎KKU Google App - ‎Khon Kaen University ,Thailand - ‎International Visitor - ‎Personnal
   3  +2 2014 jul 26computer center organizational structureOrganization Structure | KKU Computer Center (KKUCC)Responsible for managing and Administering personnel, building and vehicles. - Publication. - Special Affairs. Financial assets Mission. - Support financial ...
   4  ~ 2014 sep 26สาหร่าย ทุเรียนCephaleuros solutus Karsten สาเหตุโรคใบจุด สาหร่าย ของ ทุเรียน (Durio Cephaleuros solutus Karsten สาเหตุโรคใบจุด สาหร่าย ของ ทุเรียน (Durio zibethinus Murray) ในประเทศไทย. Cephaleuros solutus Karsten, as a causal agent of durian.
   4  +16 2014 sep 23การ ใช้ if clauseโครงสร้าง IF - Clause - LI KKUแบบที่ 1 (มี 3 แบบที่ ใช้ บ่อยๆ). 1.1 If ... อดีต). **สามารถสลับเอา if มาอยู่ตรงกลางได้ (แต่ เครื่องหมาย Comma จะหายไป) ... อยู่หน้าประโยค มีหน้าที่เป็นประธาน (แปลว่า การ ,ความ).
   4  +5 2014 sep 15mcdonaldization ประกอบด้วยCreative library : ห้องสมุดแห่งการสร้างสรรค์ จากการสัมมนาวิชาการ ท่านอธิการได้เสนอแนวทางการใช้ McDonaldization Model ... ห้องสมุดแห่งการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ ประสิทธิภาพ (Efficiency) การคำนวณได้ ...
   4  +97 2014 sep 13sk bmpk ypมหาวิทยาลัย ขอนแก่น Khon Kaen Universityเป็น มหาวิทยาลัย ของรัฐแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีประจำสถาบันคือสีดินแดง สัญลักษณ์ของสถาบันคือพระธาตุพนม.
   4  ~ 2014 sep 02ตรา 60 ปีN065 การประกวด ตรา สัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการ N065 การประกวด ตรา สัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา. Monday, 25 August 2014 10:11 | Last Updated on Monday, 25 August 2014 ...
   5  ~ 2014 sep 27parenterally แปลParenteral preparation - คณะสัตวแพทยศาสตร์ตําแหนงตาง ๆ ของรางกาย ( parenteral route) ดังตอไปนี้. 1. การฉีดเขา หลอดเลือดดํา (intravenous route). 2. การฉีดเขาหลอดเลือดแดง (intraarterial route). 3.
   5  +2 2014 sep 25apple qs manilaN116 KKU Delegates joined the 7th QS - APPLE Conference and N116 KKU Delegates joined the 7th QS - APPLE Conference and Exhibition in Manila , the Philippines. Wednesday, 23 November 2011 23:38. On November ...
   5  +2 2014 sep 23ตัวอย่าง resume
   5  -1 2014 sep 21หลักสูตร ปริญญาตรี neuroscience ประเทศไทยหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทDoctor of Philosophy Program in Neuroscience . 2. ชื่อปริญญา. ภาษา ไทย . : ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต ... สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี . หลักสูตร แบบ 2(1).
   5  -2 2014 sep 21โสภณ ฉิมจินดา ช่องความพิการไม่ใช่อุปสรรคของชีวิต โสภณ ฉิมจินดาความพิการไม่ใช่อุปสรรคของชีวิต โสภณ ฉิมจินดา , PDF · Print · E-mail ... แม่ฮ อง สอน เพื่อ ทำโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส ...
   5  ~ 2014 sep 17การแทนที่ enterครั้งที่ 1 : บทที่ 3 การ ใช้โปรแกรม Microsoft Wordกดคีย์ Enter เพื่อลบ (การใช้ Enter มีผลแตกต่างจากการใช้ DEL) Insert Pointer ควรจะ ต้องกระพริบบรรทัดที่ 11 ... 1.8 การแทนที่ ตัวอักษรด้วย AutoCorrect และ Find & Replace.
   5  +2 2014 sep 13mcdonaldization คือท่านอธิการได้เสนอแนวทางการใช้ McDonaldization Model ... มิติที่สำคัญ 4 ด้านของ McDonaldization คือ . ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ...
   5  ~ 2014 sep 12ภาพ xการคน ภาพ X - Ray จากบริษัท เจ เอฟ แอดวาน เมด จํากัด. J.F. Advance Med Co.,Ltd. การคน ภาพ X - Ray จาก . 1. วิธีการเรียกใชโปรแกรม. 1.1 วิธีแรกทําไดโดย double clickจาก Shortcut.
   5  +2 2014 sep 12word ป็น pdfการแปลงไฟล์เอกสาร เวิร์ด ให้ เป็น PDFการแปลงไฟล์เอกสาร เวิร์ด ให้ เป็น PDF . เอกสารที่นามาเผยแพร่ส่วนใหญ่นิยมแปลงไฟล์มาใน รูปแบบ PDF ซึ่ง office 2007 สามารถแปลง. ไฟล์เอกสารให้ เป็น PDF ไฟล์ได้ดังนี้. 1.
   5  -3 2014 sep 06เก่าฐานข้อมูลศิษย์ เก่า - สมาคมศิษย์ เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นสมาคมศิษย์ เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล. สมาคมศิษย์ เก่า มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 123/101 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร ...
   5  +37 2014 jul 26industrially important enzymes typesImproving the quality of industrially important enzymes by directed Improving the quality of industrially important ... eral are attractive for industrial purposes because they are .... oxidative stability than the wild type enzyme [30].
   5  +5 2014 jul 21sample size determination tableDETERMINING SAMPLE SIZE FOR RESEARCH ACTIVITIES published a formula for determining sample size . Regrettably a table has not bee available for ready, easy reference which could have been constructed using ...
   6  +2 2014 sep 25record คือคำสั่ง with กับการใช้งาน Recordคำถามคือว่า เรามีวิธีที่ดีกว่านี้หรือไม่ ในการอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อน. คำตอบคือใช้ข้อมูลแบบ ที่เรียกว่า Record. Record คือ อะไร. Record เป็นข้อมูลแบบโครงสร้าง ...
   6  ~ 2014 sep 24วันสอบ วมววมว . มข.: SCiUS KKUประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าโครงการ วมว . ปีการศึกษา 2558. ‹ ›
   6  +95 2014 sep 15ms elaerningManagemet Sciences E-LearningMSELเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สนับสนุนการจัดสภาพ แวดล้อมที่ดีสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน สะดวก ดี ทุกที่ ทุกเวลา ...
   6  +2 2014 sep 13ว ม วประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าโครงการ วมว . ปีการศึกษา 2558. กระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีในฐานะเปนองคกรหลักดานการพัฒนาวิทยาศาสตร ...
   6  ~ 2014 sep 12goup mail hotmail ทำการสร้าง Group mailปที่2 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน พฤษภาคม 2549. แนะนําบริการของศูนยฯ สําหรับนักศึกษา ใหม : การสมัครสมาชิก KKU-Net. นักศึกษาใหม ที่มีรหัสประจําตัวขึ้นตนดวย 49 ...
   6  +13 2014 aug 07sample size tables
   7  +2 2014 oct 04google apps webmailKKU Google AppPrevNext. 12345678. How to use KKU Google Apps . kku-gapps. Sign in. @kku. ac.th. Sign in. Problem with login, tel. 043009700 ext 42001 or itsupport@kku.ac.
   7  +3 2014 sep 26kaenKhon Kaen University ,Thailand - มหาวิทยาลัยขอนแก่นKhon Kaen University (KKU) was one of four regional universities established in 1964 as part of a decentralized development plan for higher education in ...
   7  ~ 2014 sep 13resonance กรด เบสCarboxylic acidsปฏิกิริยาของเอมีดกับน้ำโดย มี กรด เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Flash)
   7  +3 2014 sep 12ลกละภาวะธาตุเหล็กเกิน : ความสำคัญของ non transferrin bound และ labile ค่ํล่มีเล่ ธ์ถ่บ(ลโ่มี ลก . จากการลดลงอย่างรวดเร็วของ 00| เเ ละ เค็| หลังจากการ. ั ้ ั ต๊ 0 ั้ั | ั ี. รก ษาดายยาขบธาตุเท ลก ทาใหผูรกษา บอกได้วาผลการรกษาด. จั ปี ั ้ สุ่ ิ ้ ั ั ั.
   7  +2 2014 aug 23webcam lux meterDevelopment of Lux Meter Using Webcam - มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานโครงการหมายเลข COE2010-02. Development of Lux Meter Using Webcam . โดย. นายวิโรจน์ ศุภกิจเรืองโรจน์ 503040258-3. นายก้องยศ วังคะออม. 503040759-1.
   8  +4 2014 sep 25สีเอโซ น้ำเสียโครงงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บทคัดย่อ : การศึกษาโอโซนในการบำบัด น้ำเสีย สังเคราะห์จาก สี ย้อม เอโซ ชนิดคองโกเรด ( Congo red) ได้ถูกนำมาศึกษาตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 283.15 K ถึง ...
   8  -1 2014 sep 24dca คือDollar Cost Averaging ( DCA )Dollar Cost Averaging. ( DCA ). คือ อะไร. Page 2. คือ การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ... จะ ซื้อทีเดียววันแรกที่ราคา ๑๐ บาทเลย ใช้วิธี DCA เดือนละ ๑๐,๐๐๐. บาท ไป ๖ เดือนแทน ...
   8  -3 2014 sep 21regression model คือบทที่ 11 316204การวิเคราะห์การถดถอย ( Regression Analysis ) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation ... ตัวแปรสองตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันมากและมีทิศทางเดียวกัน กล่าว คือ ถ้า X มีค่ามาก Y ...
   8  -4 2014 sep 09phasuk kanlayaneeMathematics Education (Study year: 3) - Management Information Home. Current Activity Statistics. Budget Statistics. Graduation ...
   8  +3 2014 sep 05data mining คือData miningการทําเหมืองขอมูล ( Data Mining ) คือ อะไร? การทําเหมืองขอมูล คือกระบวนการคน หาสารสนเทศหรือขอความรูที่อยูในฐานขอมูลขนาดใหญที่ซับ.
   8  ~ 2014 aug 15koolaburra talai bootsDSC00652 - หน้าแรก - มหาวิทยาลัยขอนแก่นgucci shoe outlet 153.html ...... stinger モカシン 通販 koolaburra 楽天 ミネトンカ モカシン ムートンブーツ シープ スキン ... in Ahmedabad Fateh Sagar, Rangsagar, Swaroop Sagar and Dudh Talai .
   9  -2 2014 oct 02smbc global foundationN210 SMBC Global Foundation Scholarship Program 2014N210 SMBC Global Foundation Scholarship Program 2014. Wednesday, 21 May 2014 08:12. On Tuesday May 20, 2014, at 09.00 am., the Division of ...
   9  -1 2014 sep 27eric educate regulate innovate ทฤษฎีมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ - เว็บคณะฯ - มหาวิทยาลัยขอนแก่นAsia towards the Classroom Culture of the Higher Education in the U.S.. 2. Abstract
   9  -3 2014 sep 25shear key คานKKU Engineering Journalระหวางแผน คาน จะมีสลักรับแรงเฉือน ( Shear key ) ทำหนา ... น้ำหนักลอที่กระจายลง คาน แตละตัวจึงไดจากการพิจารณา. สัดสวนการกระจายน้ำหนักบรรทุกจร.
   9  +27 2014 sep 12pseudomonas คือProduction of Polyclonal Antiserum Specific to Pseudomonas และBiologTM ระบุชื่อ คือ Pseudomonas aeruginosa จึงนํามาผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรั่ มโดยเตรียมแอนติเจนในรูปของ sonicated whole cell ผสมกับ Frend's incomplete ...
   10  -2 2014 sep 10เวิร์ด ย่อหน้าครั้งที่ 1 : บทที่ 3 การใช้โปรแกรม Microsoft Wordเวิร์ดสามารถแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดให้ได้โดยอัตโนมัติ เช่น พิมพ์ teh แก้เป็น the เมื่อกด space bar. bullet. 3. .... ใน เวิร์ด ย่อหน้า (paragraph) จะสิ้นสุดเมื่อกดปุ่ม Enter. bullet.
   10  +27 2014 aug 03khon kaean photos
   11  -8 2014 sep 21ปุ๋ม b44กรุณากด ปุ่ม ถูกใจ - สำนักงาน บริหาร จัดการ ทรัพย์สิน - มหาวิทยาลัยขอนแก่นThe authors found that , gement surgery video, :-[,. โพสต์โดย : breast augmentation ...
   11  -2 2014 sep 05กง กบการเลี้ยง กบ ในปัจจุบัน ลูก กบ ที่นำมาเลี้ยงได้ - คณะสัตวแพทยศาสตร์กบ เปนสัตวเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนสัตวที่เลี้ยงงาย เลี้ยงได  ... สามารถสง กบ ออกไปจําหนายตางประเทศทั้งฮอง กง ญี่ปุน มาเลเซีย ...
   11  ~ 2014 aug 09khon kaen thailandKhon Kaen University , Thailand - มหาวิทยาลัยขอนแก่นKhon Kaen University (KKU) was one of four regional universities established in ... as part of a decentralized development plan for higher education in Thailand .
   11  +10 2014 jul 27goodman and gilman pharmacologyGoodman and Gilman's Manual of Pharmacology and TherapeuticsProfessor of Pharmacology and Obstetrics & Gynecology .... 11th edition of Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics is 5% shorter.
   12  +48 2014 oct 03fresh flash catalogดวยโปรแกรม Fresh Flash CatalogCatalog Manual. หนาเมนูหลักของโปรแกรม. โปรแกรม Fresh Flash Catalog เปน โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชเปนเครื่องมืออํานวยความ. สะดวกในการผลิตเอกสารตางๆ ...
   12  +1 2014 sep 23อนันต์ อนันตรังสีศักดิ์ อนันต์ อนันต สุข HMP18(1463-1471) - มหาวิทยาลัยขอนแก่นศักดิ์ อนันต์ อนันต สุข (Sakanan Anantasook)* โชคชัย ยืนยง (Chokchai Yuenyong)**. บทคัดย่อ .... ศัตรูพืช การฉาย รังสี ชะลอการงอก และการฉาย รังสี . ถนอมอาหาร ...
   12  ~ 2014 sep 13ณัฐธพงษ์ พยากรณ์รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 กลุ่มย่อยที่533070102-9 นายกรกช ศรีอนุวัติ พงศ์
   12  +6 2014 sep 12กรรมคลินิกทันต กรรม พิเศษ โรงพยาบาลทันต กรรม +โทรศัพท์ภายใน 11200. บริการ. ให้บริการทางทันต กรรม ทุกประเภท โดยอาจารย์ให้ บริการนอกเวลาราชการ. ข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามระเบียบกรมบัญชี กลาง ...
   12  ~ 2014 jul 29homme obese nuMMP62-1Obese Thai women showed significant increases in sympathetic (LF) and balance of sympathetic and parasympathetic
   13  -7 2014 sep 28thailand linux user groupKitt Tientanopajai - Department of Computer EngineeringI am a member of Thai Linux Working Group (TLWG) and the channel operator of #tlwg@irc. linux .in.th. If you are .... Thailand's INNOPAC User Group #17
   13  +25 2014 sep 25ตรวจสำนักงาน ตรวจ สอบภายใน มข - มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงาน ตรวจ สอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 40102, 40103, 40104 www.facebook.com/internalauditorkku ...
   13  +32 2014 sep 13ทุน กพสำนักงาน ก . พ . มอบ ทุน การศึกษากว่า 131 ทุน เรียนต่อ ปริญญาโท-เอก ต่าง 17 มิ.ย. 2013 ... สำนักงาน ก . พ . มอบ ทุน การศึกษากว่า 131 ทุน เรียนต่อ ปริญญาโท-เอก ต่างประเทศ. Last Updated on ... ทุน ใหม่กว่า 131 ทุน ส่งตรงจากรัฐบาลไทยในปี 2556 ...
   13  +22 2014 sep 12ขาย pid controlการศึกษาตัวควบคุมแบบรวมชนิด PID สาหรับการควบคุ - ระบบสารสนเทศเพื่อ Study of an Integrated PID controller for Pressure Temperature and Water level ..... PLC กับคอมพิวเตอร์ หรือ PLC กับ PLC ได้ผ่านโครง ข่าย การสื่อสารข้อมูล. ความเร็วสูง  ...
   13  ~ 2014 sep 12ดีเจทีนิยามอาชีพ ความหมายของ ดีเจ ลักษณะของงาน ที่ ทดีเจที่ มีความหมายถึงนักจัดรายการวิทยุ รูปแบบรายการการจัดอาจเป็น รายการที่จัดอาจเป็น รายการที่มีก าหนดเวลา. แน่นอนหรือเป็นรายการที่ให้บริการตลอดวัน เช่น รายการกรีนเวฟ ...
   13  +27 2014 jul 20international diplomacy thailandInternational Diplomacy - KKU Web HostingInternational Diplomacy ... The oldest form of diplomacy is bilateral diplomacy – direct negotiations between two states; With ... Bilateral Diplomacy – Thailand .
   14  -1 2014 sep 22swot matrix คือการจัดทํา SWOT Analysis และ การคิดเปนระบบครบวงจร (SystematicT (Threat) คือ อุปสรรคที่อาจจะทําใหไมสามารถทํางานไดสําเร็จ. SWOT Analysis . SWOT Analysis . Kunakorn Pecharakong. 12 longlivetheking.kpmax.com.
   14  +18 2014 sep 15جوال اطلس c7Spinal injuryGoal of spine trauma care; Pre-hospital management; Clinical and ... Advance Trauma Life Support ( ATLS ) guidelines; Primary and secondary .... C7 >C6>T1.
   14  +2 2014 sep 05คณิตศาสตร์ภาควิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Department ภาควิชา คณิตศาสตร์ (อาคาร SC.07 ชั้น 2) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ... ภาควิชา คณิตศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี ...
   15  +86 2014 sep 26ที่นี่หลักสูตร ช่องทางการรับส - มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 ... -แบบฟอร์มหนังสือ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ คลิก ที่นี่ ... ประกาศเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดนครพนม คลิก ที่นี่ (22 ส.ค.57)
   15  ~ 2014 sep 23if clauseโครงสร้าง IF - Clause . • แบบที่ 1 (มี 3 แบบที่ใช้บ่อยๆ). 1.1 If + S+V.1 , S+V.1→ เป็นจริง เสมอ. *1.2 If + S+V.1 , S+V.Will+V.แท้ → อาจจะ. 1.3 If + S+V.1 , V.แท้ (ขึ้นต้น ...
   15  +86 2014 sep 16thai consulate xi'anRoyal Thai Consulate -GeneralRoyal Thai Consulate -General in Shanghai (China), 40. 7, Link Royal Thai Consulate -General in Xian (China), 95. 8, Link Royal Thai Consulate -General in  ...
   15  +7 2014 sep 13wunca 25การพัฒ นาแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมตอ กับเฟซบุกเอกสารมีลิขสิทธิ์ อนุญ าตใหใชในงาน WUNCA 25 เทานั้น. การพัฒ นาแอปพลิเคชัน เพื่อเชื่อมตอ กับเฟซบุก. 1. ตองทําการดาวนโหลดชุด พัฒ นาเฟซบุก ...
   15  -2 2014 sep 12ห้องสมุดห้องสมุด คณะ สาธารณสุข ศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่นpublic health library khon kaen university, phlib kku, ห้องสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
   15  ~ 2014 sep 10programma dla regulirovki gaza avtomobilyaKKU Academic/instruktsiya-dlya-slesarey-po-remontu-i-tehn-obsluzhivaniyu- avtomobilya .html
   16  +1 2014 sep 28kaohsiung medical univ vpnKhonkaen University Medical LibraryKKU SSL VPN Service · Other Mail Services ... AVAILABLE IN Khon Kaen University Medical Library ... Kaohsiung Journal of Medical Sciences, The, 11111 . SD.
   16  +85 2014 sep 23ไก่ ไข ใส ใหการเลี้ยง ไก่ไข่ ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกลาง จังหกลุ่มผู้เลี้ยง ไก่ไข่ และอาหารสัตว์บ้านกลาง (1) ส่งเสริม
   16  +11 2014 sep 21ณัชชา ธรรมวัชระรายชื่อแพทย์ ใช้ ทุน - แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาศพญ. ณัชชา . บุญ วัชร พันธ์. (087-2217922) CVT. ** พชท.ลาศึกษาต่อ = 4 คน. ต่อยอด = 1 คน. ( 1 คน ). 8. นพ.ฐิติ. ศิวะชิตพงศ์. (089-4414399) CVT. รวม 14 คน. 9. นพ. ธรรม รัช.
   16  -5 2014 sep 10home network คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network ) หมายถึง การเชื่อมต่อ LAN ( Local Area Network ) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่จำกัด เช่น ภายในตึกสำนักงาน หรือภายในโรงงาน ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ลในการติดต่อสื่อสารกัน; 2.
   16  -1 2014 sep 01ดีเจ จั๊ดนิยามอาชีพ ความหมายของ ดีเจ ลักษณะของงานที่ทนัก จัด รายการวิทยุเป็นผู้ท าหน้าที่ด าเนินการ รายการเผยแพร่ความรู้ ความบันเทิง หรือ สารคดีแก่ผู้ฟังทาง ... ดีเจ ที่มีความหมายถึงนัก จัด รายการวิทยุ รูปแบบรายการการ จัด อาจเป็น  ...
   16  ~ 2014 aug 07portatil sus acistobgyn1.md.kku.ac.th[url=sm %20Discussion%20Forum/ Racism / ...... โดย : ordenador portatil asus asus vc Email : [ cWXUdr4bM@yahoo.com ] ...
   16  +5 2014 jul 31real time pcr pptBasic Principles of Basic Principles of Real - Time PCRReal - Time PCR . Viraphong Lulitanond, Ph.D. Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases. Faculty of Medicine, Khon Kaen University.
   17  +31 2014 sep 256 มิถุนายน 2554เมนูหลัก - มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ ยังไม่ต้องจ่ายเงินครับ. คำตอบ, ให้ติดต่อกองกิจการนักศึกษาด่วนครับ ขณะนี้ไม่มีชื่อเป็น กยศ ครับ วันที่ จันทร์ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 16:32 โดย กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ...
   17  +21 2014 sep 23ก ย สKKU e-Stuentloanภาคเรียนที่ 1/2557 เข้ามาในระบบ e-Stutdentloan แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการสัมภาษณ์และ ส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกับเจ้าหน้าที่ กยศ .มข.เลย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ .มข.
   17  +4 2014 sep 20ppts on wpfSlide 1When you compile a WPF application in Visual Studio, all your XAML files are converted into BAML and that BAML is then embedded as a resource into the final ...
   17  +2 2014 sep 13signal strength มาก cx jkรายงานโครงการหมายเลข COE2007_05.doc - มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาโครงการนี้ได้นำเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาย มา ใช้ในการติดตามตำแหน่ง ของ ... RSSI (Received Signal Strength Indication) ออก มา เป็นระยะทาง ซึ่งต้องมี อุปกรณ์ ..... User-defined application หมายถึง end device ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ZigBee.
  1 2 of 8 pages