ksp.or.th

Please wait for loading...
    (12):

  /
   1  ~ 2014 feb 02ครุสภาคุรุสภาmenu ความเป็นมาและหน้าที่. menu วิสัยทัศน์และพันธกิจ; menu ความเป็นมา; menu วัตถุประสงค์ของ คุรุสภา ; menu โครงสร้างสำนักงาน; menu อำนาจหน้าที่ของ คุรุสภา ; menu  
   12  +14 2014 feb 25ยะลา เขต 2คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอบันนังสตา ยะหา และกาบัง จังหวัดยะลา โดย.
   18  ~ 2014 feb 15ขอเว็บ อักษร ลง imageปรับขนาด อักษร ; ก; ก; ก. EN. menu
   36  -27 2014 feb 17upload thโปรแกรม ksp bundit - ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - คุรุสภาส่งแฟ้มให้คุรุสภาโดยวิธีการ Upload · รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกที่ได้ส่งแฟ้มคุรุสภาโดยวิธี การ ... 10300 โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8 e-mail : webkuru@ksp.or. th .
   47  ~ 2014 feb 19nru สกอประกาศคุรุสภา เรื่องหรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน. ข้อ ๖ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ที่คุรุสภาให้การรับรอง ซึ่งเป็นไปตาม ..... การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ . (๔) มีการก  ...
   54  +47 2014 feb 15เกียตสำนักยกย่องเชิดชู เกียรติ วิชาชีพ - คุรุสภาวิชาชีพ ดำเนินการส่งเสริมยกย่องเชิดชู เกียรติ และผดุง เกียรติ วิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย การส่งเสริมยกย่องความเป็นเลิศของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขา
   55  +46 2014 feb 17เกียรติ
   58  -8 2014 feb 04เกรียติ
   69  ~ 2014 feb 24กรุงแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร กรุง ไทยใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านธนาคาร กรุง ไทย. กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกรายการ. ประเภทรายการชำระเงิน:.
   77  ~ 2014 feb 14ดรสำ ้รยยนยร ตทุกทาบ้ . ครูอาวโลว่ํ เป็นการแสดงก. บวิพาิจาิงี ย และการคาิวิว. ปิ. 0 การสักการะปจม. พระ ... ณิธา น จ . ะหมอมรบพระราชดํา ร เเล. ้ . สาน้อมกร. ะเทศ ขอบอมเก ั. ะครูทัวปร. ร ฐบาลแล. ่ ในนามของ ... 0 การท็จะดําเปืบการตามพระราชบ่ณิธาณได้ว่ํครูเป็บผู้มีบทบาท สํา คัญอย่างยิง.
   77  ~ 2014 feb 06chumphon saam tienmmllasi'aiuss'sai'lwaslamwarmsmi'n'i'imi'm's'uagei'mnfiFilipino. XX1196665. CHUMPHON SUKSA SCHOOL ... SAM VERNON. British. 461734022 .... ( Tian 'éuuuwuwmfivnufiqa§q nqqwmum'uni). 23.
   93  +1 2014 feb 08มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ตาม มาตรฐาน วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน สำหรับผู้ที่ ... - คุรุสภา29 ตุลาคม 2556. การฝึกอบรมความรู้ตาม มาตรฐาน วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่ครู (ชาวไทย). การฝึกอบรมความรู้ตาม มาตรฐาน วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน   ...
  1 of 1 pages