ksp.or.th

Please wait for loading...
    (9):

  /
   1  ~ 2014 may 13ครุสภาคุรุสภาสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ · menu สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ · menu สำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศ · menu สำนักพัฒนา คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษา · menu หน่วยตรวจ สอบ 
   9  +3 2014 jun 07ยะลา เขต 2คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอบันนังสตา ยะหา และกาบัง จังหวัดยะลา โดย.
   12  +6 2014 may 26ขอเว็บ อักษร ลง imageปรับขนาด อักษร ; ก; ก; ก. EN
   58  +11 2014 jun 06กรุงแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร กรุง ไทยใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านธนาคาร กรุง ไทย. กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกรายการ. ประเภทรายการชำระเงิน:.
   60  ~ 2014 may 27рощшOne School One InnovationЬ шчоя ъЦЦь Ь я Ьш пЧ Ь роЩш йч шчош ш Ьш ьЧ Ьм Ьло аЬ роЭй шцкомя Щв. × ЬЩь цх Щхц Э о сойол о ЦйЧ ЬЩо о къ м Ьло. шЬсъЦйомя Щв Црш Ц ш  ...
   62  -15 2014 may 30nru สกอประกาศคุรุสภา เรื่องหรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน. ข้อ ๖ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ที่คุรุสภาให้การรับรอง ซึ่งเป็นไปตาม ..... การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ . (๔) มีการก ...
   83  -47 2014 may 28upload thสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามาตราฐานครูต่างประเทศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามาตราฐานครูต่างประเทศ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับ สมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 11 ...
   88  -30 2014 may 14เกรียติขั้นตอนการรับเครื่องหมาย เชิดชู เกียรติ ครูอาวุโส - คุรุสภาเมื่อถึงลำดับแถวที่จะเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชู เกียรติ ให้ครูอาวุโสยืนขึ้นพร้อมกัน ทั้งแถว และถวายคำนับพร้อมกัน. ๒. การเดินไปยังหน้าที่ประทับ อย่าเดินทิ้งระยะกันมากนัก.
   91  +2 2014 may 19มาตรฐานสำนัก มาตรฐาน วิชาชีพ · menu สำนักนโยบายและแผน · menu สำนักทะเบียนและใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ · menu สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ · menu สำนักอำนวยการ ...
  1 of 1 pages