led.go.th

Please wait for loading...
    (26):

  /
   9  +14 2014 sep 21านบิสวนราชการ าน . กลุ่มงาม บิ ติการ โทร. ๑๑๗๕ ลุ่ เ ท อ - กรมบังคับคดีสวนราชการ าน . กลุ่มงาม บิ ติการ โทร. ๑๑๗๕. ลุ่ เ. ท อธ ๐๕๒๑/ ผ่อฮ่ ้๓] ช้ํ_ี1 เรือง ปัญหา ข้อกฎหมาย เเละวิธีปฎิบัติเกียวกับการอายัดทรัพย์สืบ. จันที. เรียบ อธ.
   9  +6 2014 sep 10pro legal ชั้น 2232 0 - Legal Execution Department.2539, นายเกียรติพงษ์ วิริยะศาลชัย, โจทก์. บ.อาร์คาเซีย โปร เจ็คแอนด์คอนสตรัค ชั่น ฯ ที่ 1 กับพวก, จำเลย ... นัดที่ 3 วันที่, 22 /10/2557. นัดที่ 4 วันที่, 12/11/2557. นัดที่ 5 วันที่ ...
   17  +3 2014 sep 23มาตรา 309กลุ่มที่ 8 ตามบทบัญญัติ มาตรา 309 วรรคท้าย แห่ง ... - กรมบังคับคดีเรื่อง. โครงการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการใชสิทธิของผูมีสวนไดเสีย. ตามบทบัญญัติ มาตรา 309 วรรคทาย. แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง.
   18  +3 2014 sep 16ฟื้นฟูสำนัก ฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้ - Legal Execution Department : กรมบังคับคดีคดีที่อยู่ในการ ฟื้นฟู คดีที่ไม่อยู่ในการ ฟื้นฟู สถิติ บทความ แบบฟอร์ม ประกาศสำนัก ฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้ รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน ...
   20  +81 2014 sep 17กฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ให - กรมบังคับคดีสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา .
   26  +75 2014 sep 21กสิกร ไทยพานิชย์ขายทอดตลาดธนาคาร - Legal Execution Department : กรมบังคับคดีธนาคารกรุงเทพ · ธนาคาร ไทยพาณิชย์ · ธนาคาร กสิกร ไทย · ธนาคารอาคารสงเคราะห์ · ธนาคาร กรุง ศรีอยุธยา. สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ...
   32  -1 2014 sep 02ราคาตู้ rack 42 u hpร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ ... - กรมบังคับคดี3.2 ผู้เสนอ ราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ แจ้งเวียนชื่อ .... 17 สามารถรองรับการใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Unix ( HP -UX, Solaris) และ Microsoft. Window 2003 Server Linux, ..... 1.6 ตู้ อุปกรณ์ขนาด 42U ( Rack 42U ).
   34  +67 2014 sep 26มหามงคล.: ข่าวกิจกรรม - มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม ...
   35  +66 2014 sep 24vichakarnwww.led.go.th - / vichakarn /www.led.go.th - / vichakarn /. [To Parent Directory] 7 ธันวาคม 2554 8:49 7170 around.asp 23 พฤศจิกายน 2549 16:18 0 bg_blue.css 9 พฤศจิกายน 2550 10:13 11522 ...
   38  +7 2014 sep 10มจร ันประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - กรมบังคับคดี่ีส์์ ม ฝุ่ ั ก |. สวนรวมและตนเอง เเละศลธรรมฃงเป็นการอนพงเวน เพราะเป็บโทษเเกสวนราบเเ ละคนเอง. ป ณ ฮั ฮ่ ิ ้ ี ย ปี จง่ี ผ ั . ระกอบก น บบเปบ จร ยธรรมชาราชการพลเรอบอบเ ...
   40  +27 2014 sep 02รัสเซียความสัมพันธอาเซียน - รัสเซีย ๑.การเริ่มตนควา - กรมบังคับคดีการเริ่มตนความสัมพันธ. ความสัมพันธอาเซียน- รัสเซีย เริ่มตนจากการที่ รัสเซีย ได สถาปนาความสัมพันธในฐานะคูหารือ. (Consultative relations) กับอาเซียนในป ๒๕๓๔ ...
   42  ~ 2014 sep 13signal strength มาก cx jkคู่มือการ Ghost Computer Dell Optiplex 760 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อเลือกเมนูFrom Image แล้วโปรแกรมจะโชว์Image File จากแผ่นขึ้น มา (ในกรณีที่. แผ่น CD หรือ DVD นั้น มีFile Image .... Signal Strength : Excellent. Status : Connect.
   44  +7 2014 sep 21ธนาคารขายทอดตลาด ธนาคาร - Legal Execution Department : กรมบังคับคดีธนาคาร กรุงเทพ · ธนาคาร ไทยพาณิชย์ · ธนาคาร กสิกรไทย · ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ · ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา. สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ...
   48  -21 2014 sep 25สินมั่นคง ล้มละลายการชาระบัญชีโดยคาสั่งศาล - กรมบังคับคดีRules 1969. Officer เจ้าหน้าที่. อธิบดีกรม ล้มละลาย (Director- General of Insovency - DGI) ให้ ..... เจ้าหนี้. ๘. กาหนดเวลาประกอบกิจการของลูกหนี้ สิ้น ลงหรือเงื่อนไขการเลิก บริษัท ... เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือประโยชน์หรือความ มั่นคง ของ. ประเทศ .
   50  +13 2014 sep 06ฯพณฯ.: ข่าวกิจกรรม - ร่วมประชุมเตรียมต้อนรับ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะฯสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ร่วมประชุมเตรียมต้อนรับ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2555 ณ ...
   64  +9 2014 sep 13core switch คือการจัดซื้อ Core Switch เป็นการจัดซื้อ Core Switch ทดแทน Core Switch ในอาคาร ...... เพื่อรองรับการเพิ่มพอร์ตแบบ 10 Gigabit Ethernet อย่างน้อย 2 port คือ 1000 Base-SX.
   72  +21 2014 sep 16อำพล อิสระพันธ์ส่วนกลาง - Legal Execution Department : กรมบังคับคดีชื่อผู้ทำการไกล่เกลี่ย. ผล การไกล่เกลี่ย. หมายเหตุ
   73  ~ 2014 sep 05ประมูลกฏระเบียบขายทอดตลาด - กรมบังคับคดีระเบียบ,ข้อกฎหมายและประกาศเจ้าพนักงาน. 2. หลักการขายทอดตลาด. 3. วิธีการและขั้น ตอนการ ประมูล ทรัพย์. 4. ประกาศให้ทราบ. 1. การขายทอดตลาดที่ดิน ...
   76  ~ 2014 sep 16kamol y kosolmail-go.xls79, นางดุษฎี ยืนวิชญาวัฒน์(เกตุสร้อย), dusadee. y @led.mail.go.th. 80, นางตรึงตรา วอ ขวา
   84  ~ 2014 sep 02รุจโรจน์ ตุงคะมณี3 - Legal Execution Department : กรมบังคับคดีพิราวรรณ์ รุจ เพชรอนันต์ ที่ 2, 3-2201-00244-39-7, ล.1973/2557, 04-07-2557, --, --
   88  +13 2014 sep 20asean คือการประชุมอาเซียน วาดวยความรวมมือดานการเเมื่อป2536 เพื่อแยกการหารือดานความมั่นคงกับประเทศคูเจรจาในกรอบ ASEAN Post ... ผลประโยชนรวมกัน ซึ่งปจจุบันรวมกัน 4 areas หลักกลาว คือ (1) disaster ...
   89  +5 2014 sep 16ดาตาเบส โดเมน ส่วนกลางZone, Management Zone, Application Zone และ Database Zone ประกอบกับใน ปัจจุบันกรม
   90  -85 2014 sep 11อ สุวโรจน์ข้อมูลลูกหนี้เดือน สิงหาคม 2557 - Legal Execution Department : กรม นายสุทธิ โรจน์ รักพงษ์ไทย ที่ 1, 3-7099-00117-46-6, ล.2228/2557, 23-07-2557, --, -- ..... อ . สุวรรณ โตยัน ที่ 3, 3-1999-00146-53-4, ล.2234/2557, 23-07-2557, --, --. ด.ต.
   94  -10 2014 sep 21หนงเอกธนาคารเพื่อการสงออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และกบค. - กรมบังคับคดีประฃาชนทวไปทาการตรวจสอบผาบทางเว็บไซต์กรมบงคบคคอึกทาง หนง แควธการตงก ลาวยงคงไมตอบสนอง ... ต้องการและการทางานของภาค เอก ซบได้อยางบประสทธภาพ งบน  ...
   96  ~ 2014 sep 01พ ร บพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 - กรมบังคับคดีมาตรา 1 พระราชบัญญัติ นี้ใหเรียกวา " พระราชบัญญัติ ลมละลาย พุทธศักราช. 2483". มาตรา 2* ใหใช พระราชบัญญัติ นี้ตั้งแตวันที่1 มกราคม พุทธศักราช 2484. เปนตน ...
   97  +4 2014 sep 17bus 667 ใช้ประกาศสอบราคาซื้อ Harddisk แบบ SAS6 15000 รอบ ... - กรมบังคับคดี29 มี.ค. 2012 ... รอบ ขนาด 300 GB และ Memory แบบ DDR2 ขนาดแผงละ4 GB Bus 667 MHz สําหรับ เครื่อง Server ... รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่า ใช้ จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว.
  1 of 1 pages