misim.gov.il

Please wait for loading...
    (16):

  /
   2  ~ 2014 mar 24nx vfbxv vjzrh nxסימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכיריםסימולטור מס לבדיקת האפשרות לקבלת החזר מס עבור הכנסותיכם. ‎דוח לשנת 2012 - ‎דוח לשנת 2011 - ‎דוח לשנת 2009 - ‎דוח לשנת 2010
   5  +44 2014 jun 24הכנסה שנתית עצמאירשות המיסים - שידור דו\"\ח מס הכנסה ליחיד טופס 1301מערכת "שידור דוחות שנתיים - מס הכנסה " נועדה לקלוט דיווח שנתי של טפסי 1301 ונספחיהם. החל משנת 2008 ואילך, לא ניתן לשדר דוחות לשנים קודמות במערכת זו.
   6  +4 2014 may 29רג א עתמה נחףשיוך ישובים למשרד מסבית עובד, בית עוזיאל, בית עור אלפוק, בית עור א -תחת, בית עזרא, בית עמרא, בית ענאן, בית עריף
   8  -1 2014 may 21פתיחת תיק מעמבקשה לפתיחת תיק ברשות המסיםלתשומת ליבך,עפ"י תקנות מס ערך מוסף (רישום),התשל"ו-1976,על המבקש לפתוח תיק עוסק במע"מ ,להתייצב במשרד מע"מ האזורי הקרוב ביותר למקום עסוקו.משכך,עם תום שידור פרטי ...
   15  +73 2014 may 26נדלןרשות המיסים - מידע נדלןלידיעת המשתמש! מידע זה ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי או אישור לזכויות כלשהן. מסירת המידע אינה מהווה אישור המנהל בדבר אמיתות תוכנו. המידע מוצג כפי ...
   17  +12 2014 jun 21עוסק פטור או עוסק מורשהעוסק מורשה מע"מבאמצעות אתר זה ניתן לקבל פרטי עוסק מורשה לפי מספר עוסק מורשה או מספר תיק ניכויים. פרטי עוסק מורשה שמוצגים הם כינוי עסק, מען, ממונה איזורי ומצב פעילות.
   19  ~ 2014 jun 07עבודהמענק עבודהיתכן שמגיע לך כסף מהמדינה! רוצה לדעת האם את/ה זכאי/ת לקבלת מענק עבודה ? האתר מאפשר באופן פשוט ומהיר לבדוק את זכאותך לקבלת המענק ואת הסכום לו את/ה זכאי/ת.
   20  -12 2014 may 29שאילתאמוסדות ציבור לענין תרומותמוסדות ציבור לענין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה). לקבלת פרטי המוסד יש למלא מספר תיק או את שם המוסד. מספר תיק: שם מוסד: îåñãåú öéáåø ìòðéï úøåîåú. 06.
   22  +44 2014 may 29פתיחת עוסק מורש
   23  +11 2014 jun 02נדל ן
   26  +5 2014 may 23ביטול ששיןתקציר למשתמששם המשתמש האחרון ששינה את הקובץ. ,. ואת שם המשתמש. האחרון שהוציא .... ביטול . סימנ י הגישה ב. כספות מסוימ ות לא מבטל את המעקב א חריהן. ,. אלא. רק את ה. סימ ון. הנרא .ה.
   39  +19 2014 jun 24צמצום טבלאות הניתובמוצרי ניתוב - סיסקו - מס הכנסה12 דצמבר 2013 ... טבלת ריכוז נתו. ני המכרז ...... מוצרי הניתוב המוצעים. .ד. הספק הזוכה יספק מוצרים ...... בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל. תוקף.
   48  -11 2014 may 25הזמנת תעודת אבטחהמענק עבודה - רשות המסים בישראליש להזין פרטים אישיים: מספר תעודת זהות: תאריך הנפקת ת"ז: יום. -בחירה-, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... לצורכי אבטחה יש להקליד את האותיות שבתמונה: Captcha ...
   48  +6 2014 may 23בנק לאומי און לייןתשלומי מיסוי מקרקעיןניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי עד 15,000 ש"ח מלבד לאומי קארד באמצעותו ניתן לשלם עד ... בשלב זה באמצעות בנק לאומי ,הבנק הבינלאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקונט ובנק מזרחי  ...
   63  ~ 2014 may 28תכון מורקרשות המיסים מידע נדלן שירות עיבודים ממוחשבים 26/05/2014 02. מידע נדלן מורחב · איתור גושים; הדרכה; תמיכה. איתור ישוב / גוש. חיפוש לפי כתובת. כתובת: ישוב, רחוב מספר בית ...
   91  ~ 2014 jun 21בדיקת אתריםמענק עבודה - מס הכנסהניתן לבצע בדיקת זכאות 5 פעמים בלבד לכל מספר תעודת זהות. יתכן שמגיע לך כסף מהמדינה! רוצה לדעת האם את/ה זכאי/ת לקבלת מענק עבודה? האתר מאפשר באופן פשוט ומהיר ...
  1 of 1 pages