misim.gov.il

Please wait for loading...
    (15):

  /
   1  +1 2014 jul 16nx vfbxv vjzrh nxסימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכיריםסימולטור מס לבדיקת האפשרות לקבלת החזר מס עבור הכנסותיכם.
   8  +11 2014 sep 26עבודהמענק עבודהיתכן שמגיע לך כסף מהמדינה! רוצה לדעת האם את/ה זכאי/ת לקבלת מענק עבודה ? האתר מאפשר באופן פשוט ומהיר לבדוק את זכאותך לקבלת המענק ואת הסכום לו את/ה זכאי/ת.
   9  -1 2014 sep 13פתיחת תיק מעמרשות המיסים - פרטי עוסק מורשה במע"מבאמצעות אתר זה ניתן לקבל פרטי עוסק מורשה לפי מספר עוסק מורשה או מספר תיק ניכויים. פרטי עוסק מורשה שמוצגים הם כינוי עוסק, מען, ממונה אזורי, ומצב פעילות.
   10  +5 2014 sep 18נדלןרשות המיסים - מידע נדלןלידיעת המשתמש! מידע זה ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי או אישור לזכויות כלשהן. מסירת המידע אינה מהווה אישור המנהל בדבר אמיתות תוכנו. המידע מוצג כפי ...
   13  +10 2014 sep 22נדל ן
   15  +7 2014 sep 20פתיחת עוסק מורש
   19  +82 2014 sep 26צמצום טבלאות ניתובמוצרי ניתוב - סיסקו - רשות המסים בישראל12 דצמבר 2013 ... ניתוב במחיר המחירון הרשמי של החברה, התקף באותה העת, בניכוי אחוז ההנחה. שהציע במענה למכרז. 0.0.0. טבלת ריכוז נתוני המכרז. נושא. נתון. זיהוי המכרז. מכרז.
   24  -7 2014 sep 29עוסק פטור או עוסק מורשהבאמצעות אתר זה ניתן לקבל פרטי עוסק מורשה לפי מספר עוסק מורשה או מספר תיק ניכויים. פרטי עוסק מורשה שמוצגים הם כינוי עוסק , מען, ממונה אזורי, ומצב פעילות.
   27  +21 2014 sep 15בנק לאומי און לייןúùìåîé îéñåé î÷ø÷òéïבשלב זה באמצעות בנק לאומי ,הבנק הבינלאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, ובנק מזרחי ובכפוף ... ניתן לבצע עסקאות עד לסכום 25,000 ש"ח רק באמצעות כרטיס של לאומי קארד וכאל .
   34  +14 2014 sep 17הזמנת תעודת אבטחהפרטי עוסק מורשה שמוצגים הם כינוי עוסק, מען, ממונה אזורי, ומצב פעילות. Captcha. מטעמי אבטחת מידע יש להקליד את התווים המופיעים למעלה. יש למלא תיק עוסק מורשה במע''מ/תיק ...
   35  +4 2014 oct 01צמצום טבלאות הניתוב12 דצמבר 2013 ... טבלת ריכוז נתו. ני המכרז ...... מוצרי הניתוב המוצעים. .ד. הספק הזוכה יספק מוצרים ...... בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל. תוקף.
   51  -46 2014 oct 01הכנסה שנתית עצמאימענק עבודה (מס הכנסה שלילי)שכיר/ עצמאי שעמד בכל שלושת התנאים הבאים: 1. הכנסתו החודשית ... מתנהל על שם מגיש הבקשה. הזכאות למענק היא שנתית , ולכן כדי להנות מהמענק יש להגיש בכל שנה בקשה חדשה.
   52  +49 2014 sep 29שירות לקוחות ד ששיטת חיוב החשבון - שירותי מחשב שע;quot&םש י ר ו ת ע י ב ו ד י ם מ מ ו ח ש ב י ם. רח' פועלי צדק. 4. ירושלי. ם. 93420. ת. ד . 10414. ירושלים ... להלן פירוט שיטת חיוב החשבון של לקוחות שע"ם המקבלים שירותי מחשב. במתכונת.
   87  ~ 2014 sep 15רכב חדשרשות המיסים - שווי שימוש ברכב צמודשווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו. סכום זה מהווה שווי ... לכלי רכב שנרשמו. לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש .
   91  +10 2014 sep 29טל גולן כפר ורדיםאיתור ישוב / גוש. חיפוש לפי כתובת. כתובת: ישוב, רחוב מספר בית. יש לבחור חיתוך. גוש: ישוב: מועצה: חלקה: נא לבחור, אבו בלאל, אבו ג'ווייעד (שבט), אבו גוש, אבו דיס, אבו טוילה, אבו ...
  1 of 1 pages