misim.gov.il

Please wait for loading...
    (16):

  /
   2  ~ 2013 dec 02nx vfbxv vjzrh nxסימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכיריםסימולטור מס לבדיקת האפשרות לקבלת החזר מס עבור הכנסותיכם. ‎דוח לשנת 2012 - ‎דוח לשנת 2011 - ‎דוח לשנת 2007 - ‎דוח לשנת 2009
   7  +1 2014 feb 12פתיחת תיק מעמבקשה לפתיחת תיק ברשות המסיםלתשומת ליבך,עפ"י תקנות מס ערך מוסף (רישום),התשל"ו-1976,על המבקש לפתוח תיק עוסק במע"מ ,להתייצב במשרד מע"מ האזורי הקרוב ביותר למקום עסוקו.משכך,עם תום שידור פרטי  ...
   8  +3 2014 feb 21שאילתאמוסדות ציבור לענין תרומותמוסדות ציבור לענין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה). לקבלת פרטי המוסד יש למלא מספר תיק או את שם המוסד. מספר תיק: שם מוסד: îåñãåú öéáåø ìòðéï úøåîåú. 01.
   10  -5 2014 feb 21רג א עתמה נחףשיוך ישובים למשרד מסבית עובד, בית עוזיאל, בית עור אלפוק, בית עור א -תחת, בית עזרא, בית עמרא, בית ענאן, בית עריף
   19  ~ 2014 mar 01צמצום טבלאות ניתובמוצרי ניתוב - סיסקו - רשות המסים בישראל22 דצמבר 2013 ... ניתוב במחיר המחירון הרשמי של החברה, התקף באותה העת, בניכוי אחוז ההנחה. שהציע במענה למכרז. 0.0.0. טבלת ריכוז נתוני המכרז. נושא. נתון. זיהוי המכרז. מכרז.
   19  ~ 2014 mar 01עבודהבדיקת זכאות למענק עבודה - רשות המסים בישראלהאתר, לרבות מנוע החיפוש שבו, ניתן כשירות לאזרח ומאפשר למשתמשים לקבל מידע על זכאותם לקבלת מענק עבודה , אך לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי או אישור לזכויות כלשהן.
   29  +12 2014 mar 03עוסק פטור או עוסק מורשהעוסק מורשה מע"מבאמצעות אתר זה ניתן לקבל פרטי עוסק מורשה לפי מספר עוסק מורשה או מספר תיק ניכויים. פרטי עוסק מורשה שמוצגים הם כינוי עסק, מען, ממונה איזורי ומצב פעילות.
   31  ~ 2014 feb 12ביטול ששיןתקציר למשתמששם המשתמש האחרון ששינה את הקובץ. ,. ואת שם המשתמש. האחרון שהוציא .... ביטול . סימנ י הגישה ב. כספות מסוימ ות לא מבטל את המעקב א חריהן. ,. אלא. רק את ה. סימ ון. הנרא .ה.
   34  -16 2014 feb 23נדל ןרשות המיסים - מידע נדלןלידיעת המשתמש! מידע זה ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי או אישור לזכויות כלשהן. מסירת המידע אינה מהווה אישור המנהל בדבר אמיתות תוכנו. המידע מוצג כפי  ...
   37  +48 2014 feb 15הזמנת תעודת אבטחהמענק עבודה - רשות המסים בישראליש להזין פרטים אישיים: מספר תעודת זהות: תאריך הנפקת ת"ז: יום. -בחירה-, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... לצורכי אבטחה יש להקליד את האותיות שבתמונה: Captcha  ...
   49  +27 2014 mar 03הכנסה שנתית עצמאימענק עבודה (מס הכנסה שלילי)מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) הינו תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות. המענק מהווה כלי לתמרוץ ... שכיר/ עצמאי שעמד בכל שלושת התנאים הבאים: 1. הכנסתו החודשית ... על שם מגיש הבקשה. הזכאות למענק היא שנתית , ולכן כדי להנות מהמענק יש להגיש בכל שנה בקשה חדשה.
   54  +29 2014 feb 12בנק לאומי און לייןתשלומי מיסוי מקרקעיןניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי עד 15,000 ש"ח מלבד לאומי קארד באמצעותו ניתן לשלם עד ... בשלב זה באמצעות בנק לאומי ,הבנק הבינלאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקונט ובנק מזרחי   ...
   58  ~ 2014 mar 03צמצום טבלאות הניתוב22 דצמבר 2013 ... טבלת ריכוז נתו. ני המכרז ...... מוצרי הניתוב המוצעים. .ד. הספק הזוכה יספק מוצרים ...... בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל. תוקף.
   66  +30 2014 feb 21פתיחת עוסק מורשהגשה ותשלום דוחות מע"מ הגשת דוחות באינטרנט מונעת טעויות ומזכה בימי ערך. רישום לשירות דוחות מע"מ אם ברצונך לדווח למע"מ באמצעות האינטרנט יש להרשם לשירות. תהליך הרישום  ...
   73  +10 2014 mar 03שירות לקוחות ד ששיטת חיוב החשבוןש י ר ו ת ע י ב ו ד י ם מ מ ו ח ש ב י ם ... בשל התביעה הייצוגית המתנהלת בימים אלה בביהמ" ש מול ציבור המייצגים, ... ירוט שיטת חיוב החשבון של לקוחות שע"ם המקבלים שירותי מחשב.
   88  -66 2014 feb 18נדלן
  1 of 1 pages