mod.go.th

Please wait for loading...
    (54):

  /
   7  +94 2014 sep 21สวนโศก ทะลุลัดนิราศเป็นเนิ่น สวน ล้วนเหล่ามะพร้าวตาล, เข้าลับบ้านทับม้าลีลาไป. พอสิ้นดงตรงบากออกปากช่อง
   10  +91 2014 sep 28tablet คือความรู้เรื่อง Tablet ๑. ความรู้พื้นฐานของ Tablet . แท็บเล็ต ( Tablet ) ในความหมายแท้จริงแล้วก็ คือ แผ่นจารึกที่ เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน. และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต ...
   10  +91 2014 sep 21เพรียว ทุย ทิว ดอกโสนสารานุกรมไทย 28 - หอ มรดก ไทย - กระทรวงกลาโหมพืชชั้นสูงพวกพืชมีดอก ชอบขึ้นอยู่ในที่แฉะ หรืออยู่ในน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล เช่น
   11  +90 2014 sep 16่า่สนวฉบับ สม.เลขรับ 7012/53 - กระทรวงกลาโหมและแผนกลาโหม ใชคํายอ ว  า “กอซ. สน ย. สน ผ.กห.” และหมายเลขประจําส ว นราชการ ที่ กห ๐๒๐๗.๓.๔. สําหรับใชในการติดตอ ประสานงานกับส ว นราชการต า ง ๆ ใน กห ...
   12  +2 2014 aug 15l ru w vL -V1- ru ~1'!LL(lti"ll?f~ n'Vl.(LuYl1t 'VI <9>~<9>/et'g}/ (l~ Ivo : W.V. et'g)/ L~B~ :WBUV1'U1'l~'Vl. (l.nVl. ... U ~~1~L~ B'U~1'Ut'U1 V'VI'Vl1~tl~~'VI1'U~~n~ 'VIU erij i" l ru ?f:Wu"i ...
   15  ~ 2014 jul 18l ru luhii w6Vp ; , ,fi flY olcrod/ddO iufr. rB o'r r r or : n r : l : v r,t tjort i-t t, : v:i't ru :'' l u t'i F-i r.J : v qirfl w ii : Y :i 1 tu ..... lrrutlr' L {wl:s}r16uLfrildue1ntArL fitr{ luh -Jnr:ruTu! ru nr:rir#rnaro{ 6il.
   23  +78 2014 sep 01ลูก ปีมังกร ปีเสือโหราศาสตร์ไทย 3คนเกิด ปี ชวด วันจันทร์ จะมีความสุข มี ลูก มาก ดีนัก คนเกิด ปี ชวด วันพฤหัสบดี ... คนเกิด ปีขาล - เสือ เป็น ผีเสื้อ ผู้หญิง ธาตุไม้ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นขนุนลำมะลอ และต้นรัง ผู้ใดเกิด ปีขาล  ...
   24  +77 2014 sep 21ปางสมาธิพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและพิธีพุทธาภิเษก พระประธาน ปางสมาธิ เนื้อนวโลหะจก.พท.จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและพิธีพุทธาภิเษก พระประธาน ปางสมาธิ เนื้อนวโลหะ ปิดทองคำเปลวบนผ้าทิพย์ ขนาดหน้าตัก ๕๔ นิ้ว ณ ศพปน .พท.
   25  +76 2014 sep 24เมีย ของ พระ อภัย มณีพระอภัยมณี - 24เรื่อง พระอภัยมณี ต่อจากคำกลอน
   25  +76 2014 sep 16bali concord ii“ ” . . , - . . . . . . . . . . . . . . . . ( Bali Concord II ) (ASEAN Community)( Bali Concord II ). (ASEAN Community) . . . ) ) ) -. Page 2 . . . . . . . . . . ) “ ) . . . ) . . . . . . ) ” ) ) ) ) ASEAN ARF. ) Page 3 . . . . . . . . . ( . . . . . Soft Border . - ) Roadmap.
   31  +70 2014 sep 21ขุนแผนขุนช้าง ขุนแผน - หอ มรดก ไทยพระราชวงศ์ของ พระเจ้าอู่ทอง ได้ครองราชสมบัติ ในกรุงศรีอยุธยาตามลำดับหลายพระองค์ จนถึงพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่า พระพันวษา มีพระมเหสีทรงพระนามว่า สุริยวงษาเทวี ...
   31  +70 2014 sep 21อรสา ชลี๙. คู่สมรสข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ - กระทรวงกลาโหม๑๙ นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย. ๒๐ นางอรวรรณ ... ๒๒ นาง อรสา ชาวสวนเจริญ. ๒๓ นาง อัมพร เพชรวรา ... ๑๙ นางภัญ ชลี วายุนิจ. ๒๐ นางมนัญญา เบญจกุล.
   34  +67 2014 sep 16คูซอดจังหวัดศรีสะเกษ 2 - หอ มรดก ไทยคูคันดินที่ล้อมรอบ นอกจากแสดงเขตศาสนสถาน เขตชุมชน ป้องกันศัตรูแล้ว ..... ศ.๒๔๙๕ คณะกรรมการสันติภาพได้นำสิ่งของมาบริจาคให้ราษฎรที่บ้าน คูซอด จังหวัดศรีสะเกษ ...
   36  +65 2014 sep 25ฝันรัก ฉลิบไรเพลงไทยให้ความ รัก thaisongcc4โอ้ว่าดวงใจอยู่ไกล ลิบ เหลือจะหยิบมาชมภิรมย์สรร. เหมือนดวงดาวแพรวพราวอยู่ไกลกัน ... จมในปลักตมแห่งความทุกข์ทรมาน, สุดเดินพ้นผ่านทางหมอง ยาม ไร้ นวลน้องใจตรม ... ยาม หลับไหล ชั่วคืน ก็ถูก คลื่น ฝัน ปลุก ฉัน รัญจวน, ใจ รัก จึง เรรวน มิเคย จะหลับ เหมือนกับ ทะเล.
   37  +64 2014 sep 16กนกศิลป์ สุรนารถรวมทั้งกระทรวงกลาโหม - กรมเสมียนตรา๑๐ นาย สุร ชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย. ๑๑ นายกฤษดาภรณ์
   38  ~ 2014 sep 21เก่ง การุณ แย้ม( สําเนา ) ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ ดังต่อไปนี้. ๑.
   40  +24 2014 sep 17กฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ยกท - กรมพระธรรมนูญสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา .
   40  +61 2014 sep 11พ่อบุญธรรม จักรกฤษณ์ ปิ๊งก ห. 1316 ปี 2555 เรื่อง ย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร... - กระทรวงกลาโหมอุก ฤษ ทิพพะพาทย์ ... พ.อ.ปรีชา มณีขาว. หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๓๓๐๐๒๔๕ (เหล่า กง .) ๒๔. พ.อ. ..... พ.อ . บุญธรรม ขําปาน ... พ.อ.นรินทร์ ประสานพรร ณ์ ..... วุฒิ ก้าน จักร .
   42  +59 2014 sep 17ชัยธวัช พิมลรักษ์๕. กองทัพบก - กรมเสมียนตรา - กระทรวงกลาโหม๕๔ พันเอก ธวัชชัย ศิริปรุ. ๕๕ พันเอก ธัฐธร
   44  +57 2014 sep 26iphone ของ truetruemove H จัดแคมเปญนำ iPhone เก่ามาแลกซื้อ iPhone 5 - ศูนย์พัฒนา ซึ่งทรูมูฟเอชจัดแคมเปญนี้ก็เพื่อจะสนับสนุนมให้ลูกค้าฐานเดิมนั้นสามารถมีเครื่องที่ใช้งาน 4G ได้นั่นเอง ซึ่ง Truemove H ถือเป็นเจ้าเดียว ของ ประเทศไทยในตอนนี้ที่เปิดบริการ 4G ...
   47  +54 2014 sep 26ดีเฟน defenการจัดงาน ดีเฟน ส์และซีคิวริตี้๒๐๑๓ ( Defense & Security 20 - กรมการ จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้จัดงาน ดีเฟน ส์และซีคิวริตี้๒๐๑๓ ( Defense & Security 2013). ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ - ๗ พฤศจิกายน ...
   48  ~ 2014 sep 10ตกเบด การระ เบ "ยบองค'ก ารสงเคราะห'ท หารผ.า นศ1ก ว.า ด 7วย การ - กระทรวงกลาโหมการ ท/าลายเส23อเกราะป"องก7นกระส9นหร2อป"องก7นสะเก; ด ระ เบ = ด พ.ศ. ๒๕๕๐”. ข7อ ๒ .... ค=าขอตามวรรคหน1Lง ให7เปZนไปตามแบบท"LผM7อนCญ า ตก =าหน ด . ข7อ ๑๔.
   48  +53 2014 sep 06balanced scorecard คือแผนที่ยุทธศาสตร์, SWOT, Balanced Scorecard และ Action PlanSWOT คือ ชื่อของทฤษฎีหนึ่งที่ใช้สาหรับวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กร ... Balanced Scorecard ( BSC ) คือ เครื่องมือในการประเมินผลองค์กร เครื่องมือในการนายุทธศาสตร์.
   49  +52 2014 sep 23ซอด้วง และซออู้เครื่องสีเป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทยเรียกว่า ซอ ซึ่งมีอยู่ ๓ ชนิด ด้วยกัน คือ ซอสามสาย ซออู้ และซอด้วง ที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านได้แก่ สะล้อ ...
   50  +51 2014 sep 23ฝันว่าฝนตกโหราศาสตร์ไทย 8คนมากเท่าใด ถ้าหน้ากำไซร้ คนมากโดยหวัง ถ้า ว่า หน้าใส คนน้อยอย่าฟัง ถ้าปลอดอย่าหวัง หาไม่สักคน
   50  -9 2014 aug 13queen sirikit hospitalPresenting Queen Sirikit Scholarship Ceremony 2013On 8th August 2013, General Chaiwat Satondee, WVO Director General, assigned Lt.Gen. Parinya Taweechaikarn, Veteran General Hospital  ...
   51  -2 2014 aug 14copperwired chiang rai telPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked 10240 Tel . 0 2736 ... AV Value, Z 29, Stereo House, King Power, iStudio by COPPERWIRED , ...... Koh Chang Tropicana Beach Resort and Spa, .... g Rai Airport.
   53  ~ 2014 oct 03tj a fflw~m'a~fl1'H'll6'l~ fl1' af )1tJ1' tJflw~m'a~fl1'H'll6'l~ fl1' a.f )1tJ1' tJ ?l1~fl-:l1' tJ 'l.J~lPlm~'Vl'a'd,:uwn 1Vl~ 1~bb~-:l~-:l flw~'Vh:n' tJ vhn'aw11m-:lfl1'a-:ijIPlVl1e:J1'dotJ' tJ b~miJ'tJ6'll6'l~fl1'a ...
   53  +48 2014 sep 06มุสลิม รักษาผมแนวทางแก้ปัญหาภาคใต้1โครงการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะเดินทางไปทำพิธีหัจญ์ของชาวไทย มุสลิม ซึ่งแต่ละปีจะ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน ..... "ในฐานะที่ ผม เป็นคน มุสลิม และดูแล รักษา ความสงบเรียบร้อย ...
   55  +46 2014 sep 23พระ เชียงแสน ใบหอกuttaradit2 - หอ มรดก ไทยภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่เขาตาพรม และเครื่องมือ ใบหอก สำริด กำไลหิน ... ๒๐๐๖ ได้ มีการอพยพของคนกลุ่มไท - ยวน จาก เชียงแสน เข้ามายังบริเวณเมืองลับแล และต่อมาเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. ๒๑๒๗ หลังจากที่สมเด็จ พระ นเรศวรมหาราช ทรงกู้อิสระภาพจากพม่า ...
   56  +45 2014 sep 05กง กบ| _ บป๊ทกฃอความ ส่วนราชการ กวก. กง .กท. (เเผนกระเบี¸เรือง ฃกฃอมกาามเข้าใจเรืองทลกเกณฑ์และวธการคบเงบขาราชการทกลบเข้ารบราซการให ม. ี. เรยบ จก. กง .กท. ๑. กองทุมบําเทบ็จบําบาญข้าราชการ มีทบัง่สือ ท็ กบ บ` ...
   63  +38 2014 sep 24โก้ พีรวิทย์ พันธ์แดงการเข้าเฝ้า ฯ ประจำปี ๒๕๕๖ (๒๘ มี.ค.๕๗) - กรมเสมียนตรา - กระทรวงกลาโหมพลเอก พีระพันธ์ อภิชาตนนท์. ๑๒. พลเอก
   71  +30 2014 sep 10cat gsm กสทIMT หรือ 3G (Third Generation)2G GSM / GPRS และอีกกลุม หนึ่ง มาจากมาตรฐาน 2G CDMA หรือ IS-95 จึงทําให เกิดตระกูล 3G .... กสท โทรคมนาคม (รวมกับ DTAC และ TrueMove) .... ตามขอ กํา หน ดและโอนกรรมสิท ธิ์ของโครงสรางพื้น ฐานใหก ับ TOT หรือ CAT โดยบริษัทที่อยู.
   72  ~ 2014 sep 27firj(dirur) Tvrfiuufl:sn:?inarlYil firJ :yfrmlnrv ... - diec@mod.go.th?91fl:yl1Jnilli't: [1^10 tlin-t59r'ltlJ1l{tulJ0{ [5{.i-luhna']9tilTvruFrytl't'15[l_Ju llJf]'lun?t :ilTUUT0u qq. firJ :yfrmlnrv!unudoernfio'riiriu iuLJru{Jo{riuil:vrvn n:s?rt?{nnrJyrr ...
   73  +28 2014 sep 01พลตรีมารุต ลิ้มเจริญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ (จำนวน ๓๘๓ นาย)๘๘. พลอากาศโท ยงยุทธ หาบุบผา. ๘๙. พลตรีมารุต ลิ้มเจริญ . ๙๐. พลตรีรัตนชัย สุวรรณ เทศ. ๙๑. พลตรีอนุรักษ์ ธิโสภา. ๙๒. พลตรีกนิษฐ์ ชาญปรีชญา. ๙๓. พลตรีศิริพงษ์ วงศ์ขันตี.
   74  ~ 2014 sep 24ไวแอดด์ เอิร์พกูเกิล เอิร์ ธ (Google Earth)กูเกิล เอิร์ ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล
   75  +26 2014 sep 23สุรักษ์ นิติพงษ์ เสื้อแดงเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ทร.... - กระทรวงกลาโหม12 มิ.ย. 2011 ... พฤทธิธร สุ มิตร ร.น. ... พุทธ พงษ์ สุนทรวิภาต ร.น. ... หญิง นารี รัตน์ กมลภากรณ์ ร.น. ... นิติ รักข์ การดี ร.น. .... พิสิฐ เสือ สืบพันธุ์ ร.น. ...... ปรีชา ชาติเชย แดง ร.น.
   75  +26 2014 sep 16ดาตาเบส โดเมน ส่วนกลางความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีภาษา กลาง เพื่อให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเข้าใจกันได้
   80  ~ 2014 sep 19iphone ใช้osความรู้เรื่อง Tabletสามารถพกพาได้และ ใช้ หน้าจอสัมผัสในการทางานเป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถท ... ไอโอเอส (IOS) ในชื่อเดิมคือ ไอโฟนโอเอส ( iPhone OS ) เป็น ระบบปฏิบัติการ ส าหรับ.
   81  -80 2014 sep 25g h c8 มระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปี๙.๒ ม %ความประพฤต:เปJน ท%H เส GH อมเส%ยแก1อ งค*ก ารสงเคราะห*ท หารผ1า นศ 4ก หรGอห ม c1ค ณะ หรGอ. น=าความเดGอดร8อนยf1ง ยากมาสc1ผ c8 บ BงคBบบBญ ...
   82  +19 2014 sep 11ปัตตานีผศ. ปัตตานีที่อยู่ เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.บานา อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000 โทร. ( 073 ) 413104; เขตพื้นที่รับผิดชอบ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา; หัวหน้าสำนักงาน พลตรี มณี จันทร์ ทิพย์
   82  +19 2014 sep 05ะกห ดมวสำเนาระเบียบ กห .ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.๒๕๕๕ .docx - กรมเสมียนตรา - กระทรวง โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบ กระทรวงกลาโหมว าด ว ยการใชคํายอ พ.ศ. ๒๔๙๗
   83  +18 2014 sep 26l ru 'vf15fl1~U~~~' l .lfl flmi1- rU ~1"1lfl1~ltl'Ui1~1"1lfl1~'Vl'VI1~ ll~~fl1~1m lVlCJu~~~li1- ru ~1"1lfl1~ll~~ll~' l ~'lCJl3lltl'U 11~~aCJ~~ ~-:ltJia 1'lJd. ,. (9). ~.(;1.a. l 'Ul3lt1 .... j, ~f.J.'Vl'U. (eJ~~1 ~.e:J.) (b' Vf ~1 ~f.J.) -r'Ub~'Ub~e:J'UmrlhtJ'U.
   84  ~ 2014 sep 23สหภาพ ไอซีที สนธิประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชี AS - diec@mod.go.th- สหภาพ พม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540. -ราชอาณาจักรกัมพูชา ..... ระหว่างกัน ของประเทศสมาชิกหลักการสาคัญของ สนธิ สัญญา ..... สมาชิกอาเซียนจะยกเลิกภาษีและ อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีสาหรับ สินค้า ICT เช่น เครื่องประมวลผลอัตโนมัติเครื่อง โทรสาร.
   85  ~ 2014 sep 12มติ ครมแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตาม มติ ครม .ในการที่ (ฉบับ กห.เลขรับ ๑๐๘๓๕/๕๑). วันที่. เรื่อง แนวทางและขั้น ตอนการดําเนินการตาม มติ คณะรัฐมนตรี ในการใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูก จาง. ของหนว ยงานภาครัฐที่เ  ...
   85  ~ 2014 sep 05dto ruff'llu'lFlilutrdruru b u' ru triuqirirnr:finr*trd'nqm:nr:f;lnou:ilcir:ltnr:u::nlrari;usu#ruryru-n:tor ar.J. lud t .... to €6,oS lo.o.b :.Fr.v!tJ eillv{ a? :: ru :Jrfi rJ:vdr uuzuunTn:l rll: nzun.?vl. fl fi .
   87  -10 2014 sep 12ยสตนกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สตน .กห. ประจำปีงบประมาณ ๕๖ เมื่อ กิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สตน .กห. ประจำปีงบประมาณ ๕๖ เมื่อ ๔ ก. ย .๕๖. สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม. 47/433 ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ...
   88  +13 2014 sep 23ท่าหมาสุภาษิตไทยเหมือนไม้ซีก ฉีกช้อน ค้อนคัดงัด, คุ้ยเขี่ยคัด ขอนซุง ท่าสามผลาม. ถ้าเพลี่ยงพล้ำ ซ้ำพ่าย ป่า ย ... มีก่อนจน มนเกินเจียน เมี้ยนแก่ใจ, เยี่ยง ท่าหมา ง อย่างเทียบไหม ไยที่มี. งอกเกินตอน ...
   88  +13 2014 sep 21พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์พลโท ชัยพฤกษ์ พูน สวัสดิ์. ๖. พลโท เชิดศักดิ์พงษ์ศิริ. ๗. ..... พันเอก กลยุทธ ไกรฤกษ์ . ๕. พันเอก โกศล กิจกุลธนันต์. ๖. ..... พลตรียศธชาติพูล เพิ่ม . ๘๗. พลตรียุทธนา ปานมุข. ๘๘.
   91  +10 2014 sep 14bali concord 3“ ” . . , - . . . . . . . . . . . . . . . . ( Bali Concord II) (ASEAN Community)( Bali Concord II). (ASEAN Community) . . . ) ) ) -. Page 2 . . . . . . . . . . ) “ ) . . . ) . . . . . . ) ” ) ) ) ) ASEAN ARF. ) Page 3 . . . . . . . . . ( . . . . . Soft Border . - ) Roadmap.
   94  +7 2014 sep 21ยิม อมรชัย 3กห.ที่ 17/2555 เรื่อง ย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร... - กระทรวงกลาโหมวุฒธิ ชัย ลําเจียกเทศ. หมายเลขประจําตัว
   94  ~ 2014 sep 20asean คือประชาคมอาเซียน 2558 ASEAN Community คือ อะไร ... - diec@mod.go.thอาเซียน ( ASEAN ) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย (2510) สิงคโปร์ (2510) อินโดนีเซีย ... เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community) คือ การให้ อาเซียนรวมตัว.
   94  ~ 2014 sep 17การ เกิด ฝนภัยแล้งภัยแล้ง คือ ภัยที่ เกิด จาก การ ขาดแคลนน้้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน. จนก่อให้ เกิด ... ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อัน เกิด จาก การ ที่มี ฝน น้อยกว่าปกติหรือ ฝน .
   96  ~ 2014 sep 17ผีเสื้อพระอภัยมณี - 3พระอภัยเห็นว่าเงือกพูดได้และได้ฟังเรื่องแล้วก็เกิดความสงสาร แล้วบอกว่าตนต้องการหนีนาง ผีเสื้อ แต่ไม่รู้ว่าจะไปแห่งหนใด ขอให้เงือกผู้เจนทางกลางทะเลช่วยแนะนำด้วย ...
  1 of 1 pages