mot.go.th

Please wait for loading...
    (19):

  /
   4  ~ 2014 sep 21จราจรThailand Transport Portal > ข้อมูลสภาพการ จราจร - กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งและ จราจร ให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทัน เวลา ... สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ จราจร ในภูมิภาค การเดินทาง ,เดินทาง ...
   14  -2 2014 aug 08transportation in thailandThailand Transport Portal-EN > About MOT - กระทรวงคมนาคมHistory of Transport . Transportation has long been high on the Kingdom's agenda for sukhothai period through Rattanakosin Period especially in the reign of ...
   16  +4 2014 sep 18ขสมกเที่ยว กทม. กับ ขสมก .ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ. สายรถที่ผ่าน. 45 ก , 142, 508, 513, 536 · muangbolund.jpg. พิพิธภัณฑ์เมือง .... พุทธมณฑล. สายรถที่ผ่าน. 84 ก , 170. สนามกีฬา. ชื่อสถานที่/เส้นทาง ...
   22  +11 2014 sep 13ooiya~i~~ ooiya .un~iPage 1. wG1 o'i. iSju ob~;. WPJU~L~EI o'im 9. ~i~~ ooiya .un~i b~3 fi9~1fl1.1. ~IP; &"
   23  +78 2014 sep 10มจร ันใบเบกะง่ น สาสตการเกึฮากบลารศึกษาขตฺงบุตรข. ิ ม ิ ศ ั ิ ส่ ช. ิ ซ้าพเจ้ามีลึทธได้รบก๊ง น ช่วยเหลึะิตาม๊พระปืชกถุษฎีกาเง น สวสดการเสยวก๊บ กาิรติ์กาิขะิงบุตรเเละซ้อความ. มู่ สุ. ทระบุข้างต็ น เป็นคซา มจร ง. ั ้ เ อ บั ี ๗ ม ั ณ สุ่ ย.
   24  -2 2014 sep 17กฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ รถย - กระทรวงคมนาคมสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา .
   36  +2 2014 sep 23bangkok mass transit authority bmtaThailand Transport Portal-EN > Bangkok Mass Transit AuthorityHistory of Bangkok Mass Transit Authority . The BMTA was founded by the Royal Decree on the establishment of the Bangkok Mass Transit Authority B.E. 2519 ...
   42  +53 2014 sep 26ธง 7 รอบตารางเดินเรือด่วน แม่น้ำเจ้าพระยาตารางเวลาเดินเรือด่วนพิเศษ ( ธง เหลือง) วันจันทร์-ศุกร์ จากท่านนทบุรี ไปท่าราษฎร์บูรณะ (บิ๊ กซี). ท่าเรือ/เวลา/เที่ยวที่. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 . 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
   46  -7 2014 sep 21อุทธรณ์ หมายถึงหลักเกณฑ์กระบวนงานพิจารณา อุทธรณ์ คําสั่งทาง - กระทรวงคมนาคมโต้แย้งคําสั่งต่อผู้มีอํานาจพิจารณา อุทธรณ์ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่พระราชบัญญัติวิธี ..... 1) ผู้ที่มีสิทธิยื่น อุทธรณ์ คําสั่งทางปกครอง คือ “คู่กรณี” ซึ่งได้แก่เจ้าของที่ดินผู้ถูกเวนคืน.
   52  +49 2014 sep 01พ ร บสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ รถย - กระทรวงคมนาคมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระราชบัญญัติ . รถยนต. พ.ศ. ๒๕๒๒. ภูมิพลอดุลยเดช ป .ร. ใหไวณ วันที่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒. เปนปที่๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน.
   54  +20 2014 sep 02ร้องเรียน น้ําท่วมร้องเรียน ร้องทุกข์คำ ร้องเรียน / คำถาม ... ขอชี้แจง ดังนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวตามที่ผู้ เดือดร้อน ร้องเรียน ว่า ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาได้เกิด น้ำท่วม  ...
   54  +37 2014 sep 02ชลเสรีทำเนียบคณะกรรมการ - กระทรวงคมนาคมนายวิจิตต์ นิมิตรวานิช กรรมการ 13. นาย เสรี จิตต์โสภา กรรมการ. 14. นางทัศนีย์ ปูรณามระ กรรมการและเหรัญญิก 15. นาย ชล อ คชรัตน์ กรรมการและเลขานุการ. คณะกรรมการดำเนินการ  ...
   64  +23 2014 sep 18ข สขม ก อู่รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ ๑) ณ สิ้นเดือน มี ... - กระทรวงคมนาคมขสมก . ได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่ง. 7, กรุงเทพ, คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่. 8, ๑/๒๕๕๕  ...
   65  +3 2014 sep 16ok ้วารสารปลอดภัยใกล้ตัว ปี 2552 ฉบับที่ 8 - กระทรวงคมนาคมธ ถึ ้ ี ย ั บ อ ั | ต์ บ | | ม. จาเปนตองม ตองถนอมรกษา เเละตองนามาไชอยูลมาเสมอ ถาเเตละ ฝ่ายเขามา. ถ้ํมกันทํางานด้วยความฒิใจดี ด้วยความสามัคคื ความรู้ความสามาาิ ด้วยความ ...
   75  -3 2014 sep 09อุทรณเรื่องเสร็จที่180 ปี 2551เรื่องเสร็จที่๑๘๐/๒๕๕๑. บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เรื่อง ผูมีอํานา จพิจารณา อุทธรณ คําสั่งลงโทษทางวินัยผูตองขังของกรมราชทัณฑ.
   81  -5 2014 sep 25งาน call centerติดต่อหน่วย งาน ที่เกี่ยวข้อง - กระทรวงคมนาคมสถานที่ติดต่อ และ Call Center ของหน่วย งาน || ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน || สายด่วนที่เกี่ยวข้อง || e-Directory. สถานที่ติดต่อ และ Call Center . หน่วย งาน . สถานที่ ...
   89  ~ 2014 sep 19uwl pe portal5DLJit.J'\!llllffi ~?Iw'<9J,ct'oo U1Vl m~-rufll"arlVlb~elf1bb~~"alf11. '\J. ,,"v. "" bVl~[:.J~ VlflVlb~€Jf1. ,. 1~ tJ ~WI!tl. ~f1~\l"alf11. ~f1~\l"alf11. LJ1\l?I~. ~1V!Wei'ei'o UWl .
   93  -49 2014 aug 09ministry of transport
   95  ~ 2014 sep 11สมัครงานระบบรับ สมัคร สอบออนไลน์ -สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมรับ สมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนัก วิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติ งาน (รับ สมัคร 8 ...
  1 of 1 pages