obec.go.th

Please wait for loading...
    (183):

  /
   2  +4 2014 oct 01www obec tvสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.แบบสอบถามการติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียม OBEC Channel (24/06/2556) · more. . ถ่ายทอดสดจาก สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel. 00:00.
   2  ~ 2014 sep 17วิบูลกิจ ที่อยู่วิบูลย์ กิจ การ พิมพ์(ห้างหุ้นส่วนสามัญ ) - บริษัท/สำนักพิมพ์ชื่อ : วิบูลย์กิจ การพิมพ์(ห้างหุ้นส่วนสามัญ ). ที่อยู่ ติดต่อ : 22 สุขุมวิท 101/1 ซ.วชิรธรรม สาธิต 36 พระโขนง กทม. 10260. โทรศัพท์ : 02-746-2477. โทรสาร : 02-746-3911.
   3  ~ 2014 sep 18obecสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการการลืมรหัสผ่าน คนทำย้าย FTP เข้าเว็บ ปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ ... ‎สพฐ. - ‎สำนักการคลังและสินทรัพย์ - ‎สำนัก พัฒนา ระบบ บริหาร งาน บุคคล - ‎First
   3  +76 2014 sep 04hrdobecสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผลปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพค. หน่วย งานในสังกัด. เกี่ยวกับ สพค. โครงสร้าง สพค. กลุ่มบริหารจัดการฯ · กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากร  ...
   4  +18 2014 sep 23หนัง master เดือน มิถุนายน 2554ข่าวประกาศจากเว็บ มาสเตอร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส การลืมรหัสผ่าน คนทำย้าย FTP เข้าเว็บ ปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ 19 ...
   5  ~ 2014 sep 23ค่า kการคิดเงิน ค่า K - กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K ). (1) เงื่อนไขและหลักเกณฑ ์. 1. สัญญา แบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม
   5  ~ 2014 sep 08ค่าk
   6  ~ 2014 oct 04ibm websphere portalIBM WebSphere Portalระบบมาปฏิบัติราชการ · ระบบการออกใบรับรอง · ระบบการเบิกสวัสดิการ · ระบบงาน สารบรรณ · ระบบพัสดุ · ระบบจองยานพาหนะ · ระบบบัญชี · LMS ห้องเรียน ออนไลน์ · LOGIN
   7  ~ 2014 sep 10มาตรฐานสำนักวิชาการและ มาตรฐาน การศึกษา: หน้าหลักอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ · บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ · การพัฒนา ทักษะการคิด · จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน · มาตรฐาน ห้องสมุด สพฐ.
   8  +29 2014 sep 13ทุน กพทุน รัฐบาล กพ . ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2558 | สำนักงานคณะ ด้วยสำนักงาน กพ . จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับ ทุน รัฐบาลฯ ประจำปี 2558 ( ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 22 กันยายน 2557 ทาง ...
   9  -1 2014 sep 02นาย ศิลา มีสุข33100408ที่, ชื่อ - นามสกุล, อายุ, ตำแหน่ง, วิทยฐานะ.
   10  +3 2014 sep 26l ru 'vfi' l ru l'Ub ~ B 1 ~ n1 'jtJ5 u91 'j 1"11 n 1 'j ~ 1' l ! n\!1 'U fl ru ~ n 'j'j:lJ n 1 'j n 1 'j .... Xrht.J~n' tl1 bb 'U:::'I.h;hun~Tu b 'll\91 vf 'U~fl1';jPJfl't11 bbt' l :::?lm'UPi'n't111 'U~~n~.
   11  -3 2014 sep 26ยะลา เขต 2สพป. ยะลา เขต 3 นำคณะลูกเสือ – เนตรนารีร่วมกิจกรรม International เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2  ...
   12  +6 2014 sep 17กฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ให - กลุ่ม วิจัย พัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา . สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา .
   12  -2 2014 sep 05วิบูลย์กิจวิบูลย์กิจ การพิมพ์(ห้างหุ้นส่วนสามัญ ) - บริษัท/สำนักพิมพ์ชื่อ : วิบูลย์กิจ การพิมพ์(ห้างหุ้นส่วนสามัญ ). ที่อยู่ติดต่อ : 22 สุขุมวิท 101/1 ซ.วชิรธรรม สาธิต 36 พระโขนง กทม. 10260. โทรศัพท์ : 02-746-2477. โทรสาร : 02-746-3911.
   14  -4 2014 sep 17แปล transcriptTRANSCRIPT (Upper Secondary) - สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ( Transcript ). เอกสารหลักฐานการ ศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ( Transcript ) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้แก่ผู้ร้องขอ.
   15  +9 2014 sep 25คะแนนสอบ ผู้ช่วย 54แนว ข้อสอบ ครู ผู้ช่วย 2554 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2230 มี.ค. 2011 ... แนว ข้อสอบ ครู ผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ (เตรียม สอบ 2554 ) .... การประเมินเพื่อเก็บ คะแนน ของ หน่วยการเรียนรู้ เป็นการตรวจ สอบ ว่าผู้เรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรม ...
   16  -7 2014 sep 16วิบูลกิจ
   16  +16 2014 sep 11เช่าบ้านค่า เช่าบ้านพระราชกฤษฎีกาค่า เช่าบ้าน ข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552. 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่า เช่าบ้าน ข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552.
   17  +84 2014 sep 25หลัง can เติมตัวอย่างใบความรู้เช่น He can play the guitar. He can sing a song. เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฏิเสธ สามารถทำได้โดยการ เติม not. หลัง can โดยอาจใช้รูปย่อ can 't แทนได้. เช่น I can not play ...
   17  +5 2014 sep 12รอ6ัภายใตแผนงาน 5 แผนงาน 9 โครงการ 6 ผลผลิต 1. แผนงาน รอ - สพม.42ผลผลิตที่ 6 เด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒ นาศักยภาพ. โครงการคืนครูใหน ั กเรียน. โครงการพัฒ นาครูท ั้ งระบบเต็มตามศักยภาพ. โครงการพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการ ...
   17  -4 2014 sep 01พ ร บพระราชบัญญัติ - กลุ่ม วิจัย พัฒนา กฎหมาย คดี ความ และ นิติการรวม พ . ร . บ . :: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ พ.ศ.2542. :: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549.
   18  +8 2014 sep 24ม ต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ - สพ ม .2ตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ต้น ปีการศึกษาที่โรงเรียนต้องดำเนินการตรวจสอบ (GPA) ... 1 และ ม . 4 ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด สพ ม . 2 จำนวน 41 โรงเรียน admin.
   18  +8 2014 sep 10สพม เขต 40สพ ป. พ ช.1กลุ่มสารสนเทศ สพ ฐ.
   19  ~ 2014 sep 25รูปphotoshop cs3การทำ ภาพ เอนิเมชั่นใน photoshop cs3การทำ ภาพ เอนิเมชั่นใน photoshop cs3 . ตามปกติแล้ว โปรแกรม photoshop ในเวอร์ชั่น ก่อนหน้านี้ จะมีโปรแกรม imageready แถมมาให้ด้วย เพื่อไว้ทำ ภาพ เอนิเมชั่น ...
   19  ~ 2014 sep 03นางกัญญา ทองมั่น1183 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการบุญประสิทธิ์ ผอ.กองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง นายธวัช ศรีสว่าง ผอ.ร.ร.สตรี อ่างทอง นางเพ็ญศรี อรรคทิมากูล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง และ นางกัญญา ทอง มั่น  ...
   19  ~ 2014 jul 22anthony robbins besitzThai GuppY - Guestbook... ganzen country.roderick, die partner in den besitz von fountain view, saidthe .... I don't think the likes of Brian Tracy, Tony Robbins or Deepak ...
   20  +68 2014 sep 232555 วสส ยะลาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ส พฐ.) กระทรวงศึกษาธิการยะลา เขต ๑ จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ปฏิบัติงาน สนง. ..... เปิด[27] 22 กันยายน 2557 อ่านต่อ, งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาของ ส พม.12 ระหว่าง วันที่ 14-16 สิงหาคม.
   20  -9 2014 sep 10national education act 2542Basic Education Standards for Internal Quality AssuranceArticle 9 (3) of the National Education Act B.E. 2542 , revised B.E. 2545 (2), prescribes that education standards be set at every level to be the principle criteria for ...
   20  -5 2014 sep 05เช่า บ้าน
   21  +12 2014 sep 24สอบ ภาค ขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค ในการ สอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ดาว์โหลด, ดูตัวอย่าง. รายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf, 2.75 Mb. 23 เมษายน 2557. จำนวนผู้ผ่านการ สอบ ภาค ก และ ภาค ข .pdf, 0.21 Mb. 23 เมษายน 2557 ...
   21  ~ 2014 sep 21ภาพ เสียวสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โรงเรียนดอน เสียว แดง ศ.2557 โรงเรียนดอน เสียว แดงพิทยาคม โดยการนำของ ผอ.
   21  ~ 2014 sep 21ปดส คือการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549ย้อ ๓ ใหัยกเลิก. (๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันทื ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๐ เรือง กําหน ดปี . การศึกษา ... ข้อ ๘ ผู้มีอํามาจลังปิด ส ถาบศึกษาเป็นกรณีพิเศษ คือ . (๑) หัวหน้ํา ส ถาบศึกษา ...
   22  -11 2014 sep 24รูปphotoshopcs3
   23  -6 2014 sep 23ภาพเสียว
   23  +31 2014 sep 02ครุสภาการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2557การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2557. เรียน: ผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม/มัธยมทุกเขต.
   26  +4 2014 sep 06krisdikaการมอบอำนาจของฝ่ายปกครอง(สนง.กฤษฎีกา)สํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. Office of The Council of State www. krisdika .go.th. พฤศจิก ายน ๒๕๕๐. F. F F F. F F F F. F F F. F (Public Interest) F. F F F F F F.
   28  +1 2014 sep 17สพป ศก 1สพป . ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 /2556 | สำนักงานคณะ สพป . ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ...
   28  ~ 2014 aug 17avtostop minsk lidaจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 1/2556 - สำนักนโยบายและแผนาๅ๒ ั๎ํ ฯ๎๐ํ๎ ะ๎๋่๊่ gb.net/kupit-shorti-zhenskie- minsk .html ๋๔ ์ๅๆ ๒ๅ์ ๋่๘
   29  -4 2014 sep 21ฝากเงิน รหัส cdgfmis - หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.การจ่าย เงิน . 11. การควบคุมที่สําคัญ. 12. การควบคุม เงินฝาก ธนาคารในระบบ GFMIS. 15 .... จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เก็บรักษาบัตร Smart Card รหัส ผู้ใช้/.
   29  +5 2014 sep 13ซีเอ็ดซีเอ็ด ยูเคชั่น(บริษัท จำกัด (มหาชน)) - บริษัท/สำนักพิมพ์ชื่อ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น(บริษัท จำกัด (มหาชน)). ที่อยู่ติดต่อ : อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260. โทรศัพท์ ...
   31  +40 2014 sep 24ผลสอบ กพคลิกที่นี่เพื่ออ่าน - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส พ ฐ.)อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก . พ . กาหนด ..... 11.6 ส าเนาหนังสือ รับรอง ผล การ สอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก . พ .
   31  +70 2014 sep 21ลาวัลย์ สามงามยาสพม.36ประไพพร อุทธิ ยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กล่าว ต้อนรับ
   32  ~ 2014 sep 27kelly jean planetsuyIMG 8835">Order Albenza</a> PHCY 402 Pharmaceutical Care Lab 2 3.0 Kelly Scolaro
   32  -16 2014 sep 26ภาษาสถาบัน ภาษา อังกฤษ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ย.2557 เรื่องการติดตามผลการใช้มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็น ภาษา อังกฤษ) สพฐ.ขอให้ สพป./สพม.แจ้งโรงเรียนทุกโรงที่ดำเนินโครงการ ...
   32  +69 2014 sep 21สัมมนาการประชุม สัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค สพฐ. ขอให้ สพม. ทุกเขตแจ้งผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ (จำนวน 4 ภูมิภาค) ทั้งนี้ ...
   34  ~ 2014 sep 16มติชนมติ ชน - บริษัท/สำนักพิมพ์ชื่อ : มติชน (บริษัท จำกัด ). ที่อยู่ติดต่อ : 12 ถ.เทศบาลนฤบาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ : 02-580-0021#1305, 02-589-5818.
   36  -7 2014 sep 10สสวท gspนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สังกัด ส พป.กระบี่ คว้าแชมป์ในการแข่งขัน กระบี่ คว้าแชมป์ในการแข่งขันโปรแกรม GSP ประเภทนักเรียนประถมศึกษา ระดับประเทศ ที่ จัดโดย สสวท . : นายโอภาส คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง ...
   40  +61 2014 sep 23โจ ตพญนางลาวัลย์ พิช ญ วรรธน์ รอง ผอ.ส พ ป.สิงห์บุรี นาย - สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน13.30 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ส พ ป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต .ไผ่ลิง อ.เมือง. 08.oo โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วย โจ ด)ส พ ป. สระแก้ว เขต 2.
   40  +50 2014 sep 17บ้านเช่า
   41  +17 2014 sep 19go green thailandประกาศผลการตัดสินรางวัลระดับประเทศ โครงการรณรงค์ Thailand Go ประกาศผลการตัดสินรางวัลระดับประเทศ โครงการรณรงค์ Thailand Go Green ซึ่งเป็นความ ร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับ บ.บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน). เรียน: ผอ.สพม.ทุกเขต.
   41  -29 2014 sep 05คณิตศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์SciMath.obec.go.th สถาบันวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ Science and Math Institute, Office of the Basic ...
   42  -11 2014 sep 21ลำพูนส พ ป. ลำพูน เขต 1ลำพูน เขต 1 ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 > @@@ Welcome to Lamphun Primary Educational Service Area Office 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน  ...
   43  +58 2014 sep 10ฉี ปะ ติดเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี - สำนักงานคณะกรรมการ เสื่อน ้ามัน. 6. ห้ามใช้อุปกรณ์ในการช่วยนวด /ผสมสีดินน ้ามัน /ยึด ติด และพิมพ์ลาย. 7. ... เกณฑ์การประกวด/แข่งขันการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ ภาพ.
   44  -11 2014 sep 24ไมโครโฟน วิดีโอขั้นตอนการติดตั้ง Video Conference Aethraชุดอุปกรณ์ชุด วีดีโอ คอนเฟอร์เรนท์ Aethra :Vaga proS ... กล้อง วีดีโอ ( Video Camera : Sony EVI D100P ); ชุด ไมโครโฟน ; ชุด Power Adapter; รีโมทคอนโทรล ...
   44  ~ 2014 sep 11งานออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.): ระบบรับสมัครสอบ ออนไลน์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ งาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ งาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ งาน . คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักจัดการ งาน ทั่วไปปฎิบัติ การ.
   45  -10 2014 sep 20asean คือแบบทดสอบ เรื่อง อาเซียนอาเซียน คือ อะไร. ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก. ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชีย ตะวันออก. ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชีย  ...
   45  +28 2014 jul 21panneau luminaire monster energyเว็บบอร์ดโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง - สพฐ.<a href= rgy Cappelli</a > ...... <a href="http://tiffanyluminaire.webs.com/" title="tiffany luminaire ">tiffany ...... i a r&#233;cemment repris une salle de classe au sommet d'un panneau de ...
   46  +55 2014 sep 19stirling engine คือโรงผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ไทย คือ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อมาทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าแบบ. ดั้งเดิม ของ ..... ( Stirling Engine ) กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า โดยตัวรวมแสงแบบจานพาราโบลา.
   47  -1 2014 sep 21วัฒนธรรม รัสเซียโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา รัสเซีย ระ - สำนักวิชาการและมาตรฐาน русский язык. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษารัสเซียระดับมัธยมศึกษา ... วัฒนธรรมรัสเซีย นั้น ลวนเปนปจจัยที่ดึงดูดใหชาวตางชาติสนใจที่จะสรางหรือ.
   49  -11 2014 sep 17สอน photoshop cs3การทำภาพเอนิเมชั่นใน photoshop cs3การทำภาพเอนิเมชั่นใน photoshop cs3 . ตามปกติแล้ว โปรแกรม photoshop ในเวอร์ชั่น ก่อนหน้านี้ จะมีโปรแกรม imageready แถมมาให้ด้วย เพื่อไว้ทำภาพเอนิเมชั่น ...
   49  ~ 2014 aug 07cabinet lauriana voyanceWelcomecabinet &lt;a href=nce [url=http://www.emedian.net]voyance[/url] astrologie msn ...
   49  ~ 2014 jul 28gaston laplink google[url=ink -inc-pc-relocator-key.html] Laplink , Inc. PC
   50  -15 2014 sep 21เรียน จบ มนักเรียน ไม่ จบ ม .3 ติด 0 อยู่ 3 วิชา แล้ว หาย ไป 5 ปี กลับ มา โรงเรียนแต่ถ้าจะช่วย ให้ จบ โดยไม่ขัดระเบียบ โดยมีหลักเมตตาธรรม พอมีวิธีบางไหมครับ โดยมีวิธี ตอนนี้เด็กอายุก็ปาเข้าไป 20 กว่าแล้ว จะให้ไปแต่งชุดนักเรียน ตัดผมเกรียน เรียน เด็ก ห้อง ม .3  ...
   50  +7 2014 sep 16กนกศิลป์ สุรนารถ10105645โรงเรียนบางกะปิ. ที่, ชื่อ - นามสกุล, อายุ, ปีที่เกษียณ.
   50  ~ 2014 sep 11cub fybt herbการรายงานsar ส่งชี้เเจงการทำรายงานประจำปีสถานศึกษา Open / Save to buy levitra</a> fybt <a href="ety of assignments including journal club , a .... ">buy albendazole canada</a> Homeopathic and Herbal preparations.
   50  -28 2014 sep 02ฺฟพ ฌพนีืก ฎฑณฉฯช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ผมได้มีโอกาสพักผ่อน อ่านหนังสือ
   51  +17 2014 sep 21อรสา ชลี47100436 - สำนักบริหารการมัธยมศึกษา29, นางกุล ชลี เจริญกุล, ปริญญาโท, ค.ม. การวัดและประเมินผล. 30, นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล, ปริญญา ... 68, นาง อร ษา ศิริขันธ์, ปริญญาตรี, ค.บ. คหกรรมศาสตร์. 69, นายประพัฒน์พงษ์ ...
   51  -38 2014 sep 18gfmisประกาศโครงการ GFMIS - สำนักการคลังและสินทรัพย์ประกาศโครงการ GFMIS . ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2580 ลว.11 กย.57 เรื่อง การกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน. 30 ก.ย.
   51  ~ 2014 sep 12papa nakazyvaet dochku[url= -besplatno]ฯ๎๐ํ๎ ั๒เ๐๛ๅ ะ๎๋่๊่[/url]|
   52  -5 2014 sep 12ม อุบลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ม . อุบลราชธานี โควตาพิเศษ ปี2557 สพม.เขต 22 ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม ...
   53  -18 2014 sep 01ประเมิน สมศ รอบ3รายชื่อโรงเรียนรับการ ประเมิน ภายนอก รอบ สาม - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมศ . ประกาศรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก รอบ สาม ปีงบประมาณ 2557 ...
   55  -20 2014 sep 26นายบุญยัง โพธิ์พันธ์นาย เอกราช อากาศ 6060208258 11,400.00 570.00 นางสายสุนี ... - สพม.42นาย สาเริง โพธิ์พันธ์ ... นางพเยาว์ บุญ ทรัพย์ ..... และให้โรงเรียนทาหนังสือแจ้งข้อมูลการ ปฏิบัติรายที่ปฏิบัติงานไม่ครบเดือนไป ยัง สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42 โดยด่วน.
   55  -3 2014 sep 16thaijustice จุฬาเทคนิคการอ่าน - ห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาศูนย์หนังสือ จุฬา ฯ · ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. เอกซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ .... และสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน ได้ดี. ที่มา:
   56  -9 2014 sep 13นครพนมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, สพม.22, นครพนม ,มุกดาหาร.
   57  -26 2014 sep 17ชัยธวัช พิมลรักษ์10106327ที่, ชื่อ - นามสกุล, อายุ, ปีที่เกษียณ.
   57  +26 2014 sep 10biogangนักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชนะเลิศการประกวด The Best Bio ... (หักภาษีจำนวน ๒,๕๐๐ บาท) รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทโรงเรียน รับเกียรติบัตร และเงิน ทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท พิธีรับรางวัล The Best Bio gang Contest ...
   58  -7 2014 sep 28htdocs คือการนำ โปรแกรม OLAS (OBEC Library Automation System) ขึ้น เว ปขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ การนำโปรแกรมนี้ขึ้นเวป มีผู้รู้ท่านบอกว่า ฐานข้อมูลของ โปรแกรมนี้คือ obeclib ซึ่งอยู่ใน htdocs คือ นำ obeclib ไปใส่ไว้ใน sever ผมลองทำแล้ว ...
  1 2 of 2 pages