ocsc.go.th

Please wait for loading...
    (77):

  /
   1  +1 2014 jun 06วิธี รับจ้างคเปิดเอกสาร - JOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.อาชีพ " รับ ราชการ" เปนอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากระบบ ... วิธี การสรรหาและเลือกสรรบุ ค คลเขา รับ ราชการของ ก.พ. การสรรหาและเลือกสรรบุ ค  ...
   1  ~ 2014 jun 06สอบ กพ54ก . พ .ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สอบ . ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษา ไทย. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย. คลิกที่นี่. ‎และ วิชา ภาษา ไทย - ‎ศสล : แบบทดสอบออนไลน์ - ‎JOB OCSC ศูนย์สรรหาและ ...
   1  ~ 2014 may 26สอบ กพ
   1  ~ 2014 may 22ทุน กพทุน รัฐบาล - สำนักงาน ก . พ .สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก . พ .) / Office of The Civil Service
   1  ~ 2014 may 21job ocscJOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.: ศูนย์รวมข่าวสารงาน JOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ที่รวมตำแหน่งงานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน 
   1  ~ 2014 may 14สอบ กพ 54สมัคร สอบ . ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย. ทดลองทำ แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย. คลิกที่นี่. ‎ตัวอย่างแบบทดสอบวิชาความ ... - ‎ศสล : แบบทดสอบออนไลน์ - ‎JOB OCSC ศูนย์สรรหาและ ...
   2  -1 2014 jun 06ผลสอบ กพรายละเอียดการสมัครสอบ ... ผลสอบ ภาค ก. ปี 2556. คลิกที่นี่ ... สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน ( ก . พ .) 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   2  ~ 2014 may 29สอบ ssatระดับมัธยมศึกษา-การสมัคร - สำนักงาน ก.พ.การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้นจะต้องมีผลการ สอบ SSAT . (Secondary School ... พร้อมกับผลการเรียนวิชาที่เรียน ข้อคิดเห็นของครูและหนังสือรับรอง ผลการ สอบ SSAT  ...
   2  +2 2014 may 18อุทรณการยื่นหรือสงหนังสือ อุทธรณ  ผู อุทธรณ สามา - สำนักงาน ก.พ.ผู อุทธรณ สามารถยื่นหรือสงหนังสือ อุทธรณ ได โดยวิธีการดังตอไปนี้. 1. ยื่นดวย ตนเอง หรือจะมอบหมายใหผูอื่นนําหนังสือ อุทธรณ มายื่นก็ไดกรณีที่. อุทธรณ ตอ ก  ...
   2  -1 2014 may 13กพ ภาค ขJOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก . พ .: ศูนย์รวมข่าวสารงาน พ . Website ที่รวมตำแหน่งงานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน แหล่งรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวกับ งาน ภาค รัฐที่มากที่สุด สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน เพิ่มโอกาสในการทำงาน กับหน่วยงานราชการ . ‎ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ - ‎ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ - ‎สมัครสอบ ภาค ก. - ‎FAQ
   3  +2 2014 may 29อุทธรณ์ หมายถึงความ หมาย ของคำว่า “การ อุทธรณ์ ” - สำนักงาน ก.พ.การอุทธรณ หมายถึง กระบวนการทางนิติธรรมในการบริหารงานบุคคลที่ใหผู. ถูกลง โทษทางวินัยมีทางขอใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณทบทวนการลงโทษอีกครั้ง.
   4  +1 2014 jun 03ทุน พสวทนักเรียน ทุน พสวท . - สำนักงาน ก.พ.เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อเต็มของ ทุน พสวท . คือ ทุนโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
   5  +3 2014 may 29รับรองระบบ รับรอง คุณวุฒิการ รับรอง คุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็น อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา8(12) และมาตรา12(10) ...
   6  -1 2014 may 21งานราชการJOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.: ศูนย์รวมข่าวสาร งาน Website ที่รวมตำแหน่ง งานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน แหล่งรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน ภาครัฐที่มากที่สุด สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน เพิ่มโอกาสในการทำงาน กับหน่วย งานราชการ .
   8  -2 2014 jun 06สอบ ภาค ขศูนยสรรหาและเลือกสรร. สำนักงานคณะกรรมการ ข าราชการพลเรือน ... กำหนดจะประกาศ รายชื่อผู้สมัคร สอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2557 ...
   8  -5 2014 jun 056 มิถุนายน 2554รายละเอียดเอกสาร | ว11/ 2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญชื่อ, ว11/2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ. คำอธิบาย, 06 มิ.ย. 2554 . ชื่อ ไฟล์, ccl0000603.pdf. ขนาดของไฟล์, 72.98 kB. ชนิดของไฟล์, pdf (ชนิดของไฟล์: ...
   8  -3 2014 may 22พสวทนักเรียนทุน พสวท . - สำนักงาน ก.พ.เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อเต็มของทุน พสวท . คือ ทุนโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
   9  -1 2014 apr 02world bank economist salaryCountry Office Annual Salary Review 20102. Context. ▫ The World Bank Group seeks to attract, motivate and retain quality
   10  ~ 2014 jun 10eric educate regulate innovate ทฤษฎีIS & GP มิได้ยุ่งยากดังที่คิด โดย อ.เอนก เกษมสุข - สำนักงาน ก.พ.PESTLEModel และ แนวคิด คุณภาพชีวิตการทํางานของ Walton + ERIC - SAP. โดยเขียน กว้างๆ ไม่ต้อ
   15  -10 2014 may 19มาตรฐานมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง - สำนักงาน ก.พ.มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง. PDF · พิมพ์ · อีเมล. alt ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) (22 เมษายน 2552) ...
   16  +69 2014 jun 06ข่าว 15000 วันนี้ปรับเปลี่ยนสายงานจะได้เงินเดือน 15,000 บาทหรือไม่ - สำนักงาน ก.พ.ขอเรียนถามว่า ผมสอบปรับเปล่ียนสายงานจากเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงานเป็นนัก วิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ปฏิบัติการเมื่อ วัน ที่ 22 มิถุนายน 2555 เงินเดือนยังไม่ถึง 15,000 .
   16  +13 2014 may 26เงินเดือน 15000ปรับเปลี่ยนสายงานจะได้ เงินเดือน 15,000 บาทหรือไม่ - สำนักงาน ก.พ.22 มิถุนายน 2555 เงินเดือน ยังไม่ถึง 15000 .-บาท จะได้ปรับเป็น 15000 .-บาทตามที่รัฐบาล กำหนดหรือไม่ครับ...
   20  +32 2014 may 22สสวทนักเรียนทุน พ สวท . - สำนักงาน ก.พ.สำหรับการดูแลและจัดการศึกษาให้นักเรียนทุน พสวท. สสวท . ฝากนักเรียนให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเช่นเดียวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) การดำเนินการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ...
   21  -2 2014 may 26่jobthaiJOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ที่รวมตำแหน่งงานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน ...
   22  +5 2014 may 11พรบ หักกรณีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 92 พรบ .ข้าราชการ 92 พรบ .ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 นอกจาก หัก เงินเดือนในวันที่ขาดราชการตาม พรก.ว่า ด้วยการจ่ายเงินเดือน ฯ พ.ศ.2535 มาตรา 16 ...
   27  +74 2014 may 12สำนัก ทะเ บียน regisOCSC Registration Front page slideshow | ระบบลง ทะเบียน กลาง ocscระบบลง ทะเบียน กลาง (OCSC Registration Center) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานฝึก อบรมทั้งภายในและภายนอก สำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
   27  +46 2014 mar 28thailand civil codeThe Code of Professional Ethics for Civil ServantsThe Code of Professional Ethics for Civil Servants ... On March 8, 1994, the Government announced the first Code of Professional ... HRM in Thai Civil Service.
   29  -5 2014 may 12ฟอวท ้เรอสมฟประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ - สำนักงาน ก.พ.ฝ่ อ ั | บ ธ. เรอ ง การกาหบตลกษณะงานเเละคุณ สม น้ํเฉพาะของกลุมงานและการจดทา. ่ ั ้ ั สุ่
   30  -17 2014 may 14ต่ำ สูงขอให้พิจารณาขยายฐานเงินเดือนขั้น ต่ำ - สูง ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการพิจารณาขยายฐานเงินเดือนขั้น ต่ำ - สูง ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการเนื่องจากข้าราชการที่รับ ราชการมานานเงินเดือนจะตันกันเป็นส่วนใหญ่แล้วประกอบกับไม่ได้ปรับเงินเดือนเหมือนพวก  ...
   31  +9 2014 may 16balanced scorecard คือHR Scorecard กับ Balanced Scorecard ต่างกันอย่างไร? - สำนักงาน ก.พ.คำตอบ ทั้ง HR Scorecard (การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล) กับ Balanced ... แต่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน คือ Balanced Scorecard เป็นการวัด (Measure) ...
   32  -9 2014 apr 14totnes school of englishLanguage07.11.12. SENIORS 2013. Language School in Totnes . Principal: Mrs Maggie Barker. Gate House. Contact: Mr Tim Barker. Totnes . Mr Anthony Corradi. Devon.
   33  -12 2014 jun 07ที่นี่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและวิชาภาษาไทย. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย. คลิก ที่นี่ . ทดลองทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ.
   33  -8 2014 may 21regine grignon:..'groParIs TechF-78850 Thiverval- Grignon . Devant Ie jury : Mme Regine TALON. Directeur de recherche, lNRA,. Rapporteur. Clermont-Ferrand-Theix
   34  -6 2014 may 18รำรับว21/2556 - สำนักงาน ก.พ.เรื่อง กำรบรรจุพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำ รำ ชกำรที่ไม่ใช่ข้ำ รำ ชกำรพลเรือนสำมัญกลับเข้ำ รับรำ ชกำร. เป็นข้ำ รำ ชกำรพลเรือนสำมัญ. เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด). อ้ำงถึง ...
   41  ~ 2014 may 29หนงเอกตียง การกํา หน ดต่ําแหน่ ง - สำนักงาน ก.พ.จึงโ่พจารณาสงมดให้กา หน ดตาแหน ง ข้าราชกาณสธียนสามญู ดงตอไปนึ ... ข้าราชการพสธีย นสามัญญิดเคยเป็นข้าราชการพสธียนสามัญชัน เอก ตามพระราชบัญญาิระเบียบข้าราชการ-.
   42  ~ 2014 may 14กง กบค่ํฯส่งสําบัก งกบ ก .พ. ฟี ๒๗น้ํ๕ซ้ํ - สำนักงาน ก .พ.อ๊อกถืไวู๊หมายเลข 1. ค่ํฯส่งสําบัก งกบ ก .พ. ฟี ๒๗น้ํ๕ซ้ํ. เรือง แด่ ง ด์์ ง คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของล่าบักงาบ ก .พ. และคณะทํางานศูนย่ซ้ํอมูลข่าวสาร. ของสํานักงาน ก .พ. และการ ให้ ...
   43  -5 2014 may 23hrm system for joomlaOverview HRMThe purpose underlying this Act was to create a civil service human resource management system based on the principles of merit, fairness, and competence,  ...
   45  -14 2014 may 12bcc สวทชสว นที่ ๒ ผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน - สำนักงาน ก.พ.๒.๒.๑ จัดทําตัว ชี้ วัดกลาง สายงานสนับสนุน เพื่ อเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา. คลังขอ มูล ตัว ชี้ วัด กลาง
   49  +18 2014 apr 10pencil grip haltungโดนยุติการสอบกลางคัน - ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก. ของ of the midsole to encourage toes to flex and grip naturally, these advanced running shoes
   50  -15 2014 may 22ําดทการคัดเลือกภาคราชการพลเรือน: ถาเลือกได ท ํา ไม - JOB OCSC ศูนย์สรรหา การคัดเลือกภาคราชการพลเรือน: ถาเลือกได ท ํา ไมจึงไมเ ลือกให ด ี ... ด วย แบบวัดความรูค วามสามารถทั่วไปนั้นมีรากฐานมาจากทฤษฎีเชาวนป ญ ญาของ Thurstone ผู ท ี่อธิบาย ...
   51  +50 2014 may 15krisdikaรายชื่อตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาร - สำนักงาน ก.พ.22 เม.ย. 2009 ... กลุมอาชีพ 1 กลุมอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติงานนิติการ งานการทูต และต างประเทศ. 8 กฎหมายกฤษฎีกา. Krisdika Legal Affairs. นักกฎหมาย ...
   51  +37 2014 may 14hrm in joomlaOverview HRM . Overview ... Milestones of Human Resource Management in the Civil Service ... Joomla ! is Free Software released under the GNU/GPL License.
   52  -5 2014 may 15friars entry oxford22.10.12 SENIORS 2013 Eckersley School of English 14 Friars 22.10.12. SENIORS 2013. Eckersley School of English. Principal: Mr David Van Den Berg. 14 Friars Entry . Contact: Laura Murray-White. Oxford . Tel: 01865 721 ...
   54  +39 2014 may 16แม่โจ้15. มหาวิทยาลัย แม่โจ้การก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลับ แม่โจ้ มีดังนี้. 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี) ...
   55  +46 2014 jun 03ปอ โม นิติ มธ8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สำนักงาน ก.พ.ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี)
   55  -6 2014 may 21มติ ครมรวม มติ ครม . มติ ก.พ. และกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ - สำนักงาน ก.พ.รวม มติ ครม . มติ ก.พ. และกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ. PDF · พิมพ์ · อีเมล. เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- สมว. -- สำนักมาตรฐานวินัย. การจัดซื้อ , การเงิน ...
   55  ~ 2014 mar 31mont bland werbegeschenkas Mont Blanc handbag which cannot only boost up your actual shapes but also please your minds impeccably. .... ist es ein sicherer Schuss Werbegeschenk .
   56  -26 2014 apr 19employee matrix bands structureObjective, rules-based system applies to all staff across all country offices, consistent
   57  +9 2014 jun 04bangladesh pay scale 2009describes how salaries are set and how individual pay increases are determined ... and position in the salary range .... FY 2009 Salary. FY 2010. MRP. Moustafa.
   57  -7 2014 may 29หลักสูตร ปริญญาตรี neuroscience ประเทศไทยเนน - สำนักงาน ก.พ.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ ดังนั้น ผูศึกษา หลักสูตร นี้จะตองศึกษา. ทั้ง Atmospheric
   57  -11 2014 may 26แปล transcriptการสมัครสถานศึกษา - สำนักงาน ก.พ.Transcript ชั้นปีที่ 1-4. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ใช้ Transcript ทั้งปริญญาตรีและ โท ... นำใบ แปล ปริญญาบัตรที่ประทรวงการต่างประเทศรับรองการ แปล แทนก็ได้ ...
   58  +43 2014 may 22l y8iประกาศรายชื่อผู้ สมัคร สอบ. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษา ไทย. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย. คลิกที่นี่.
   59  -20 2014 jun 03สหภาพ ไอซีที สนธิเอกสารประกอยการบรรยาย - สำนักงาน ก.พ.ควำมสัมพันธ์เชิงบุคคล. • กฎบัตรอำเซียนได้เริ่มมีผลใช้บังคับใช้ภำยหลังจำกที่ประเทศ
   59  -49 2014 may 22ชื่อราย ชื่อ ส่วนราชการ - สำนักงาน ก.พ.ราย ชื่อ ส่วนราชการ. ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระการ ดำรงตำแหน่ง 2 ปี. ระหว่างปี 2555 - 2556. *****************************. smiley ...
   60  -11 2014 may 25ข่าวข่าว ประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ก.พ.ข่าว ประชาสัมพันธ์ล่าสุด. 20 พ.ค.57 การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการบริหารแผนพัฒนา บุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน (วันที่ 2,4-6,9,11-12 มิ.ย.) 14 พ.ค.57 ก.พ.
   62  -19 2014 may 27มหิดล14. มหาวิทยาลัย มหิดล - สำนักงาน ก.พ.สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า. การก าหนดอัตรา เงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มหิดล มีดังนี้. 1. ประกาศนียบัตร ...
   64  -52 2014 may 11พ ร บพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 - สำนักงาน ก. พ .พ . ร . บ . ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 · Civil Service Act B.E. 2551 · เปรียบเทียบ พ . ร . บ . ปี พ.ศ.2535 และ 2551. กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับดิจิตอล ...
   66  ~ 2014 jun 01psd คือมาเลเซีย | 15-18 กรกฎาคม 2556 - สำนักงาน ก.พ.ประเทศมาเลเซียมีข้าราชการที่ PSD รับผิดชอบทั้งหมด 1,118,392 คน แบ่งเป็นต าแหน่งผู้ บริหาร ..... ภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตามการด าเนินการของ PSD คือ การให้ความส าคัญในด้าน.
   68  +2 2014 apr 02joomls erecruitment systmeRecruitment and SelectionE -mail. There are three routes by which a person can join the civil service:
   70  ~ 2014 jun 01rogue ap คือàÍ¡ÊÒÃṺ·éÒÂËÁÒÂàÅ¢ 1.1 _Spec._ - สำนักงาน ก.พ.รายการ. จํานวน. 1. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญ ญาณเครือข่ายไร้สาย ( Access Point ) .... 2.16 สามารถทําการตรวจจับและป้องกัน Access Point แปลกปลอมได้ ( Rogue Detection and.
   70  -47 2014 may 16วัชรินทร์ ทองสมบูรณ์9 - ระบบ ลง ทะเบียน กลาง - สำนักงาน ก.พ.485, นาง, ศิริพร นาค ทอง , พยาบาลเทคนิคระดับชํานาญงาน, กระทรวงสาธารณสุข
   70  -35 2014 may 06mold injection simulationdesign, analysis and simulation in injection in- mold labeling and coolin, phases of the injection 1ML process by means of the simulation program ... For this study, the injection mold for injection IML equipped with vacuum ...
   79  +2 2014 may 17cobham hall schoolJUNIORS 2013 Cobham Hall Principal: Mr. Paul Mitchell Kent www. cobhamhall .com. Situation: The school is located in a historic county, Kent. It is about an hour from. London by fast train. School :.
   80  -21 2014 jun 06ขาย boss 2011หน้าที่ใหม่ของบุคลากรระดับสูง: The Boss ?s New Job (2) - สำนักงาน ก.พ.เครือ ข่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล · สำนักงาน ก.พ. เครือ ข่าย ภูมิภาค · การเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้าน HR ของจังหวัด · เครือ ข่าย ราชการใสสะอาด · เครือ ข่าย การศึกษา · สมาคม ...
   82  -12 2014 jun 04senior official meetingSENIOR OFFICIALS MEETING OF THE 17TH ASEAN Page | 1. SENIOR OFFICIALS MEETING . OF THE 17TH ASEAN CONFERENCE ON CIVIL SERVICE MATTERS. 26 TO 27 SEPTEMBER 2013, YANGON, ...
   86  -12 2014 jun 03การโอนเงินการเตรียมตัวก่อนเดินทาง - การโอนเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาในต่าง ดร๊าฟท์ธนาคาร (BANK DRAFT) ตราสารประเภทตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกระบุชื่อผู้รับ (นักศึกษา) และจำนวน เงิน ที่มีทุกสกุล เงิน (DRAFT) ส่งไปให้ผู้รับทางไปรษณีย์ ...
   87  -18 2014 may 29สังขยา สิงโปร์คณะผู้แทนไทยใน สิงคโปร์ - สำนักงาน ก.พ.สิงคโปร์ เข้ามาปี 1873 ในนามของอังกฤษเพื่อจัดการ สิงคโปร์ ให้อยู่ ในความดูแลของอังกฤษ ... ขนมหวานชื่อ Kaya เป็นมะพร้าวขูดใส่น้ำตาลและใบเตยลงไป คล้าย สังขยา  ...
   87  -16 2014 may 14ป่าไม้กรม ป่าไม้ 1 - สำนักงาน ก.พ.กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ. และการเลือนเงินเดือน. นายชลธิศ สุรัสวดี. รองอธิบดีกรม ป่าไม้ . 18 มิถุนายน. มิถุนายน 2553. ณ สํานักงาน ก. ณ สํานักงาน ก.พ.
   88  -11 2014 may 22กรมป่าไม้กรมป่าไม้ รับสมัคร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ :: ศูนย์ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน. ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกร ...
   89  +12 2014 jul 01elc bristol londonSENIORS 2013Bristol. Fax: 0117 923 9638. BS8 3DT email: info@ elcbristol .co.uk ... second biggest city in the south of England after London , which is only 90 ...
   93  -29 2014 may 22งานนอกเวลาเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการ. หนวย : บาท. อัตราคาตอบแทนการ ปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการ. นอกเวลาราชการในวันทําการเบิกได. ไมเกิน 4 ชั่วโมง ๆ ละ  ...
   94  -9 2014 may 21้hotmailทําเนียบรุ่นข้าราชการ โ ้ ่ ป ิ ั ิ โครงการอบรมข - สำนักงาน ก.พ.เบอร์โทรศัพท์ : 086-7597066. ที่ทํางาน : 081-9542541. ททางาน : 081 9542541. E- mail: Kanor-1@ hotmail .com. ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 8 (อุดรธานี). 170 10. ิ้ ํ. ้ ั่.
   95  +6 2014 may 22ศรีปทุม16. มหาวิทยาลัย ศรีปทุม (เดิมชื่อ วิทยาลัยศรีปท - สำนักงาน ก.พ.คณะสารสนเทศศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะนิติศาสตร และบัณฑิต วิทยาลัย. การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ศรีปทุม มี ดังนี้. 1.
   95  ~ 2014 may 22จันทรเกษมว11/2556 การรับรองวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม มีดังนี้. 1. อนุปริญญา หลักสูตรไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า. 2. ปริญญาตรี ...
   97  -34 2014 may 25กฎหมายกฎหมาย ระเบียบ - สำนักงาน ก.พ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร · English. กฎหมาย ระเบียบ. ค้นหาข้อมูล สำนักงาน ก.พ. กฎหมาย ระเบียบ. PDF · พิมพ์ · อีเมล ... กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง. จำนวนผู้เข้าชม: 89964. สมัครสมาชิก.
   97  -60 2014 may 13cornagie instotue of technologycarnegie mellon university carnegie institute of technology new CARNEGIE INSTITUTE OF TECHNOLOGY . NEW STATISTICAL CHANNEL MODELS FOR MODERN WIRELESS NETWORKS. DISSERTATION. SUBMITIED IN ...
   98  ~ 2014 jun 06ซึน 1 ตีการสอบแขงํฃ น เฝือรบทุนฝุ่ ไปศกษาวชา ณ ดางิประà1 ษ ส์์ ษ สุ่ ผู้ 1 กู ยู่. การสอบแขงํฃ น เฝือรบทุนฝุ่ ไปศกษาวชา ณ ดางิประเทศ ประจาป่ 2548. (ทุนระดับมัธยมคึกษาตอนปลาย). 1 . ผู้ ั ยู่ ษ์ ยื. วปีใ บ๊งืฝีมทึกษาและิมิไษาไทย เวลา 3 ...
  1 of 1 pages