ocsc.go.th

Please wait for loading...
    (79):

  /
   1  ~ 2014 sep 25สอบ กพ54สำนักงานข้าราชการพลเรือน : ประกาศจาก ก . พ . - สำนักงาน ก . พ .ประกาศรับสมัคร สอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก .) ประจำปี 2554 ... ของ ก . พ . ไป ให้ผู้ที่ สอบ ผ่านตามที่อยู่ที่ระบุในใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 เป็นต้นไป ...
   1  ~ 2014 sep 17สอบ กพกพ .ประกาศรายชื่อผู้ สอบ ผ่านและ สมัคร สอบ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ. ทดลองทำแบบทดสอบ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป ‎และ วิชา ภาษา ไทย - ‎ศสล : แบบทดสอบออนไลน์ - ‎JOB OCSC ศูนย์สรรหาและ ...
   1  ~ 2014 sep 13ทุน กพทุน รัฐบาล - สำนักงาน ก . พ .สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก . พ .) / Office of The Civil Service
   1  ~ 2014 sep 12job ocscJOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.: ศูนย์รวมข่าวสารงาน JOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ที่รวมตำแหน่งงานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน 
   1  ~ 2014 sep 05สอบ กพ 54ประกาศรับสมัคร สอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2554 ... ของ ก . พ . ไป ให้ผู้ที่ สอบ ผ่านตามที่อยู่ที่ระบุในใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 เป็นต้นไป ...
   2  ~ 2014 sep 24ผลสอบ กพประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557. ผู้สอบไม่ผ่าน ภาษาอังกฤษโปรดทราบ. การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 2557 ... ผลสอบ ภาค ก . ‎และ วิชา ภาษา ไทย - ‎ศสล : แบบทดสอบออนไลน์ - ‎JOB OCSC ศูนย์สรรหาและ ...
   2  ~ 2014 sep 21สอบ ssatระดับมัธยมศึกษา-การสมัคร - สำนักงาน ก.พ.การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้นจะต้องมีผลการ สอบ SSAT . (Secondary School ... พร้อมกับผลการเรียนวิชาที่เรียน ข้อคิดเห็นของครูและหนังสือรับรอง ผลการ สอบ SSAT  ...
   2  ~ 2014 sep 02กพ ภาค ขJOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก . พ .: ศูนย์รวมข่าวสารงาน พ . Website ที่รวมตำแหน่งงานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน แหล่งรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวกับ งาน ภาค รัฐที่มากที่สุด สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน เพิ่มโอกาสในการทำงาน กับหน่วยงานราชการ . ‎ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ - ‎ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ - ‎ภาค ก. - ‎การรับรองคุณวุฒิ
   3  -1 2014 sep 09อุทรณการยื่นหรือสงหนังสือ อุทธรณ  ผู อุทธรณ สามา - สำนักงาน ก.พ.ผู อุทธรณ สามารถยื่นหรือสงหนังสือ อุทธรณ ได โดยวิธีการดังตอไปนี้. 1. ยื่นดวย ตนเอง หรือจะมอบหมายใหผูอื่นนําหนังสือ อุทธรณ มายื่นก็ไดกรณีที่. อุทธรณ ตอ ก  ...
   4  +4 2014 sep 256 มิถุนายน 2554รายละเอียดเอกสาร | ว11/ 2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญรายละเอียด ของ ว11/2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ. คุณสมบัติ, ค่า. ชื่อ, ว11/2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ. คำอธิบาย, 06 มิ.ย. 2554 . ชื่อไฟล์ ...
   4  -1 2014 sep 21อุทธรณ์ หมายถึงความ หมาย ของคำว่า “การ อุทธรณ์ ” - สำนักงาน ก.พ.การอุทธรณ หมายถึง กระบวนการทางนิติธรรมในการบริหารงานบุคคลที่ใหผู. ถูกลง โทษทางวินัยมีทางขอใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณทบทวนการลงโทษอีกครั้ง.
   5  +5 2014 sep 27eric educate regulate innovate ทฤษฎีIS & GP มิได้ยุ่งยากดังที่คิด โดย อ.เอนก เกษมสุข - สำนักงาน ก.พ.ดร.วีระวัฒน์. ปันนิตามัย ที มอบสรุปสาระสําคัญของ ทฤษฎี แนวคิด และโมเดล ทางด้านการ จัดการร่วมสมัย. ที น่าสนใจ
   6  +2 2014 sep 24สอบ ภาค ขรับสมัคร สอบ แข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตา
   7  -3 2014 sep 23ทุน พสวทนักเรียน ทุน พสวท . - สำนักงาน ก.พ.เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อเต็มของ ทุน พสวท . คือ ทุนโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
   8  -3 2014 sep 21รับรองการ รับรอง คุณวุฒิ - สำนักงาน ก.พ.มาตรา 13(11) “ดำเนินการเกี่ยวกับการ รับรอง คุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ...
   9  -3 2014 sep 12งานราชการJOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.: ศูนย์รวมข่าวสาร งาน Website ที่รวมตำแหน่ง งานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน แหล่งรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน ภาครัฐที่มากที่สุด สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน เพิ่มโอกาสในการทำงาน กับหน่วย งานราชการ .
   12  -3 2014 jul 25world bank economist salaryCountry Office Annual Salary Review 20102. Context. ▫ The World Bank Group seeks to attract, motivate and retain quality
   13  +51 2014 sep 01พ ร บพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - สำนักงาน ก.พ.พ . ร . บ . ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. Civil Service Act B.E. 2551. เปรียบเทียบ พ . ร . บ . ปี พ.ศ.2535 และ 2551. กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับดิจิตอล รุ่น ...
   14  -6 2014 sep 13พสวทนักเรียนทุน พสวท . - สำนักงาน ก.พ.เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อเต็มของทุน พสวท . คือ ทุนโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
   17  -1 2014 sep 17เงินเดือน 15000ปรับเปลี่ยนสายงานจะได้ เงินเดือน 15,000 บาทหรือไม่ - สำนักงาน ก.พ.22 มิถุนายน 2555 เงินเดือน ยังไม่ถึง 15000 .-บาท จะได้ปรับเป็น 15000 .-บาทตามที่รัฐบาล กำหนดหรือไม่ครับ...
   21  +34 2014 sep 12มติ ครมรวม มติ ครม . มติ ก.พ. และกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ - สำนักงาน ก.พ.รวม มติ ครม . มติ ก.พ. และกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ. PDF · พิมพ์ · อีเมล. เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- สมว. -- สำนักมาตรฐานวินัย. การจัดซื้อ , การเงิน ...
   22  -7 2014 sep 10มาตรฐานมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง - สำนักงาน ก.พ.มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง. PDF. พิมพ์. อีเมล. alt ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) (22 เมษายน 2552) ...
   24  +34 2014 sep 13l y8iสำนักงาน คณะ กรรมการ ข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.)ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557. ผู้สอบไม่ผ่าน ภาษาอังกฤษโปรดทราบ. การ สมัคร สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 2557.
   25  +34 2014 sep 13ชื่อประกาศราย ชื่อ ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557. ผู้สอบไม่ผ่าน ภาษาอังกฤษโปรดทราบ. การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 2557.
   26  -6 2014 sep 13สสวทนักเรียนทุน พ สวท . - สำนักงาน ก.พ.สำหรับการดูแลและจัดการศึกษาให้นักเรียนทุน พสวท. สสวท . ฝากนักเรียนให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเช่นเดียวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) การดำเนินการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ...
   26  +3 2014 sep 02ฟอวท ้เรอสมฟประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ - สำนักงาน ก.พ.ฝ่ อ ั | บ ธ. เรอ ง การกาหบตลกษณะงานเเละคุณ สม น้ํเฉพาะของกลุมงานและการจดทา. ่ ั ้ ั สุ่
   27  -6 2014 sep 17่jobthaiJOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ที่รวมตำแหน่งงานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน ...
   30  +71 2014 sep 01brunei house pricesbrunei darussalam national housing programmePublic housing constitutes an important agenda of Brunei Darussalam National ... quality and safe housing at affordable prices to its citizens'.
   32  -1 2014 sep 06balanced scorecard คือHR Scorecard กับ Balanced Scorecard ต่างกันอย่างไร? - สำนักงาน ก.พ.คำตอบ ทั้ง HR Scorecard (การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล) กับ Balanced ... คือ Balanced Scorecard เป็นการวัด (Measure) ผลงานขององค์กรโดยรวม ...
   33  +18 2014 sep 06krisdikaรายชื่อตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาร - สำนักงาน ก.พ.22 เม.ย. 2009 ... กลุมอาชีพ 1 กลุมอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติงานนิติการ งานการทูต และต างประเทศ. 8 กฎหมายกฤษฎีกา. Krisdika Legal Affairs. นักกฎหมาย ...
   35  +66 2014 sep 19job mfa go thÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒÃÃѺÊÁѤÃÊͺ¢Í§ÊèǹÃÒª¡ÒõèÒ§ æ - สำนักงาน ก.พ.อินเทอรเน็ต. ตลอด 24 ชั่วโมง. ไมเวนวันหยุดราชการ. โทร. 0 2643 5000. ตอ 5603 . และ. ทาง Website www.mfa.go.th. หรือ
   36  -3 2014 sep 13regine grignon:..'groParIs TechUMR782 Genie et Microbiologie des Pro cedes Alimentaires. F-78850 Thiverval- Grignon . Devant Ie jury : Mme Regine TALON. Directeur de recherche, lNRA,.
   39  ~ 2014 sep 25งานเกษตรกรมวิชาการ เกษตร รับสมัคร นักวิชาการ เกษตร (เขต 5) :: ศูนย์สรรหาและ ลักษณะ งาน ที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติ งาน เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และ ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ งาน วิชาการ เกษตร ด้านพืชทั้งก่อน และ/หรือ หลังการเก็บเกี่ยว 2.
   39  -9 2014 sep 05ต่ำ สูงขอให้พิจารณาขยายฐานเงินเดือนขั้น ต่ำ - สูง ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการพิจารณาขยายฐานเงินเดือนขั้น ต่ำ - สูง ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการเนื่องจากข้าราชการที่รับ ราชการมานานเงินเดือนจะตันกันเป็นส่วนใหญ่แล้วประกอบกับไม่ได้ปรับเงินเดือนเหมือนพวก  ...
   40  ~ 2014 sep 16j mççF F ก กnak;. / /. ( ก ). Kti. / /. Fur³. / /. 6 /-m/ ก F m. M. F ก F F cam / /. kMu. /ก /. F. 7 /-n/ ก F N n. ก F F. R)aN. / /. F ก. dUn. / /. 8 /-n‚/ ก F j . F ก F F. eBj.
   41  ~ 2014 aug 16l ru vtut- Iil:vnrfio-lyirrfiwr rt or iu afrr :u n n a r,rt'rtr, l Sio rd o na:: rfl unfinr ru :rr nr : ... 1u rir nou uyru ua ctilS{ : vTu td ... rifr r r u r ru u rn d il : u t r #r fi'u i5 d r fi d'n uru s fi il.
   42  +59 2014 sep 17ขอเว็บ อักษร ลง imageสำนักงาน ก.พ.สถิติเกี่ยวกับข้าราชการไทย หลากหลายมิติ ข้อมูล ตำแหน่งในราชการพลเรือน สถิติการศึกษา .... ย.57 การ ลง นามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนา ข้อมูล สารสนเทศ ...
   42  +59 2014 jul 23buckswood school logoBuckswood SchoolEaster course ( Buckswood Overseas Summer School ) consists of ... Uniform : A blazer and waistcoat/kilt would be lent by the school but ...
   43  -16 2014 jul 21thailand civil codeThe Code of Professional Ethics for Civil ServantsOCSC, Office of The Civil Service Commission, สำนักงาน ก.พ. ... On March 8, 1994 , the Government announced the first Code of Professional Ethics for Civil Servants in the Royal Gazette. This Code of Ethics was ... HRM in Thai Civil Service.
   46  +51 2014 sep 16กฎหมายกฎหมาย ระเบียบ - สำนักงาน ก.พ.กฎหมาย ระเบียบ. PDF. พิมพ์. อีเมล. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ... พ. หนังสือเวียน ก.พ. กฎ ก.พ.ค. ระเบียบ ก.พ.ค. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง. สมัครสมาชิก. เข้าสู่ระบบ  ...
   46  ~ 2014 aug 31hr score cardHR Scorecard คืออะไร - สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.ประโยชน์ของ HR Scorecard ในราชการพลเรือน. 1. ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ/จังหวัดของตนเอง ...
   47  -14 2014 sep 26ที่นี่กพ.สมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชา ภาษาไทย. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย. คลิก ที่นี่ .
   47  +8 2014 sep 23ปอ โม นิติ มธ8. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - สำนักงาน ก.พ.ปริญญา โท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่า 9,700 บาท ... ทางกฎหมายระหว่างประเทศ. คณะทันตแพทยศาสตร์. คณะ นิติศาสตร์ . มธ . 3 ...
   48  +18 2014 sep 23psd คือมาเลเซีย | 15-18 กรกฎาคม 2556 - สำนักงาน ก.พ.ประเทศมาเลเซียมีข้าราชการที่ PSD รับผิดชอบทั้งหมด 1,118,392 คน แบ่งเป็นต าแหน่งผู้ บริหาร ..... ภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตามการด าเนินการของ PSD คือ การให้ความส าคัญในด้าน.
   53  +4 2014 sep 21หลักสูตร ปริญญาตรี neuroscience ประเทศไทยเนน - สำนักงาน ก.พ.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ ดังนั้น ผูศึกษา หลักสูตร นี้จะตองศึกษา. ทั้ง Atmospheric
   53  +34 2014 sep 05ป่าไม้ประกาศกรม ป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเล - JOB OCSC ศูนย์สรรหาและ 5 มิ.ย. 2014 ... ด้วยกรม ป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป. ในตําแหน่ง ต่าง ๆ สังกัดกรม ป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉะนั้น ...
   54  ~ 2014 sep 28singapore civil serviceTranslation Civil Service Act, BE 2551Whereas it is expedient to revise the law on civil service ;. Whereas it is aware ... General of the Civil Service Commission shall be a commissioner and secretary.
   56  +45 2014 aug 24moral values ethicsMoral Standards and Ethical Conduct adhered to by Government Adhere to moral values and strong professional ethics , and treat others fairly and equitably. In one's personal life, conduct oneself appropriately within one's ...
   60  -1 2014 sep 23สหภาพ ไอซีที สนธิเอกสารประกอยการบรรยาย - สำนักงาน ก.พ.ควำมสัมพันธ์เชิงบุคคล. • กฎบัตรอำเซียนได้เริ่มมีผลใช้บังคับใช้ภำยหลังจำกที่ประเทศ
   61  +9 2014 sep 23rogue ap คือàÍ¡ÊÒÃṺ·éÒÂËÁÒÂàÅ¢ 1.1 _Spec._ - สำนักงาน ก.พ.รายการ. จํานวน. 1. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญ ญาณเครือข่ายไร้สาย ( Access Point ) .... 2.16 สามารถทําการตรวจจับและป้องกัน Access Point แปลกปลอมได้ ( Rogue Detection and.
   63  +38 2014 oct 01strategic leadership definition pdfChallenging Issues of Leadership Developmentorganization to implement leadership development strategies in its own organization. In this regard, it ... Leadership definition and competencies;. • Desirable ...
   63  -7 2014 aug 10employee matrix bands structureObjective, rules-based system applies to all staff across all country offices, consistent
   64  +16 2014 sep 25ขาย boss 2011หน้าที่ใหม่ของบุคลากรระดับสูง: The Boss ?s New Job (2) - สำนักงาน ก.พ.เครือ ข่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล · สำนักงาน ก.พ. เครือ ข่าย ภูมิภาค · การเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้าน HR ของจังหวัด · เครือ ข่าย ราชการใสสะอาด · เครือ ข่าย การศึกษา · สมาคม ...
   64  +29 2014 sep 13งานนอกเวลาเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการ. หนวย : บาท. อัตราคาตอบแทนการ ปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการ. นอกเวลาราชการในวันทําการเบิกได. ไมเกิน 4 ชั่วโมง ๆ ละ  ...
   65  -11 2014 sep 06แม่โจ้ว11/2556 การรับรองวุฒิ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรีหรือเทียบเท่า. 9. มหาวิทยาลัย แม่โจ้ . คุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ มีดังนี้. 5. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ...
   71  ~ 2014 sep 25atc chulaจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน :: ศูนย์สรรหาและ แสดงผลการทดสอบ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP (สมัครสอบได้ที่ www. atc . chula .ac.th) /TOEFL /TOEIC. ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการ ...
   71  ~ 2014 sep 239y vydkiตัวอย่างการจัดทําดัชนีชีวัดและ ค่าเป้าหมายผ - สำนักงาน ก.พ.จัดสรรเงินรางวัล. แจ้งส่วนราชการ. ดําเนินการจัดสรรเงิน. รางวัลตามหลักเกณฑ์. รายงานผล การจัดสรรให้. สํานักงาน ก.พ.ร.ทราบ. ไม่มีเรื่องร ้องเรียนเป็นลาย. ลักษณ์ อักษร เกี่ยวกับการ.
   73  -23 2014 sep 13ําดทการคัดเลือกภาคราชการพลเรือน: ถาเลือกได ท ํา ไม - JOB OCSC ศูนย์สรรหา การคัดเลือกภาคราชการพลเรือน: ถาเลือกได ท ํา ไมจึงไมเ ลือกให ด ี ... ด วย แบบวัดความรูค วามสามารถทั่วไปนั้นมีรากฐานมาจากทฤษฎีเชาวนป ญ ญาของ Thurstone ผู ท ี่อธิบาย ...
   73  +15 2014 sep 13กรมป่าไม้กรมป่าไม้ 1 - สำนักงาน ก.พ.กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ. และการเลือนเงินเดือน. นายชลธิศ สุรัสวดี. รองอธิบดี กรมป่าไม้ . 18 มิถุนายน. มิถุนายน 2553. ณ สํานักงาน ก. ณ สํานักงาน ก.พ.
   74  -12 2014 sep 18มหิดลว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย มหิดลตอจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,630 บาท. การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มหิดล มี ดังนี้.
   76  -19 2014 sep 23bangladesh pay scale 2009describes how salaries are set and how individual pay increases are determined ... Jobs with similar skill and responsibility requirements are grouped into grades . Professional (GE - GG) ... Grade. FY 2009 Salary . FY 2010. MRP. Moustafa. A.
   76  -8 2014 jul 25joomls erecruitment systmeRecruitment and SelectionE -mail. There are three routes by which a person can join the civil service:
   77  +18 2014 sep 13ศรีปทุม16. มหาวิทยาลัย ศรีปทุม (เดิมชื่อ วิทยาลัยศรีปท - สำนักงาน ก.พ.คณะสารสนเทศศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะนิติศาสตร และบัณฑิต วิทยาลัย. การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ศรีปทุม มี ดังนี้. 1.
   78  -21 2014 sep 17แปล transcriptการสมัครสถานศึกษา - สำนักงาน ก.พ.Transcript ชั้นปีที่ 1-4. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ใช้ Transcript ทั้งปริญญาตรีและ โท ... นำใบ แปล ปริญญาบัตรที่ประทรวงการต่างประเทศรับรองการ แปล แทนก็ได้ ...
   78  +23 2014 sep 13sk bmpk ypรายชื่อ มหาวิทยาลัย ในเนเธอร์แลนด์ - สำนักงาน ก.พ.รายชื่อ มหาวิทยาลัย ในเนเธอร์แลนด์. PDF · พิมพ์ · อีเมล. รายชื่อ มหาวิทยาลัย ใน เนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย ของรัฐ เรียงลำดับตามปีที่ก่อตั้งได้แก่ ...
   78  +23 2014 sep 01wb word paymentsThe World Bank Group seeks to attract, motivate and retain quality staff by presenting a ... describes how salaries are set and how individual pay increases are.
   80  ~ 2014 sep 23360 key คือเทคนิคการก าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบ - สำนักงาน ก.พ.ตัวชี้วัด (KPI : Key performance indicator). ค่าเป้าหมาย (Target) ... คือ ผลที่ได้ตามมา จากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของ ..... (3) วิธีผู้ประเมินหลายคน เช่น 360 องศา. สังเกต/ทบทวน.
   80  +6 2014 sep 23การโอนเงินการเตรียมตัวก่อนเดินทาง - การโอนเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาในต่าง ดร๊าฟท์ธนาคาร (BANK DRAFT) ตราสารประเภทตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกระบุชื่อผู้รับ (นักศึกษา) และจำนวน เงิน ที่มีทุกสกุล เงิน (DRAFT) ส่งไปให้ผู้รับทางไปรษณีย์ ...
   81  -2 2014 sep 08cobham hall schoolJUNIORS 2013 Cobham Hall Principal: Mr. Paul Mitchell Kent Cobham Hall . Principal: ... Situation: The school is located in a historic county, Kent. ... A leading international boarding and day school for girls.
   87  ~ 2014 sep 30ptlhostสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (โรง ศ. 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553. ประกาศรับสมัคร : ไม่มี. Website :
   87  +14 2014 sep 09จิรวรรณ เฮงศิริเดอะ เลกาซีริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี รุ่ - สำนักงาน ก.พ.จิราวรรณ . ประชาสิทธิศักดิ์. พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ. ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ .... เฮง สมบูรณ์. นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 52 นาง. ปิติพร. วรรณ ศิริ . พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน. โรงพยาบาลเลย. สานักงานปลัดกระทรวง  ...
   88  ~ 2014 aug 31apartment for sale bruneiPublic housing constitutes an important agenda of Brunei Darussalam National
   89  +12 2014 sep 17วัชรากร หนูทองลําดับ ส่วนราชการ/ชื อ-สกุล ตําแหน่ง - สำนักงาน ก.พ.วัชรา ภัย. เลขาธิการ ก.พ. 28 นางกัลยา หนูทอง
   89  ~ 2014 jul 29signing a letterNews: Signing Letter of Intent between New Zealand and OCSCOn November 19, 2556 at 5:30 pm The Ministry of Foreign Affairs hosted a ceremonial signing a Letter of Intent with the Academic Institutes of the New Zealand ...
   90  +5 2014 sep 13จันทรเกษมว11/2556 การรับรองวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม มีดังนี้. 1. อนุปริญญา หลักสูตรไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า. 2. ปริญญาตรี ...
   91  +10 2014 sep 25อัญชลี มูลคลื้นNo ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สาขาวิชา 1 น.ส. วิภา จิตกุศล - สำนักงาน ก.พ.ค .47 25 ส. ค .52. 6 น.ส. อัญชลี พวงจันทร. ป.ตรี 3 BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY CHINESE. 1 ป. 4 ป. 26 ส. ... ค .53. 12 นาย อุไทย มูล นาม . ป.
   91  +10 2014 sep 01ป โท รามว11/2556 การรับรองวุฒิ มหาวิทยาลัย รามคำแหงคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ราม คาแหง มีดังนี้. ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ... ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรีหรือเทียบเท่า. 6. ปริญญาเอก ...
   95  -54 2014 sep 21หนงเอกระเบียบ ก.พ.ค. พ.ศ.2551 - สำนักงาน ก.พ.หรือคาเเ หนง ประเภทอาบวยการระคบสูง หรือคาเเหนงอนในหนวยงานของรงู. ยุ่ สุ่ \. ทเทยบ ... สําเรจการศึกษาระคบร่ํญญา เอก สาขากฎหมายมหาชน เเละรบราชการในหนวยงานของรฐ.
   95  -52 2014 sep 14hrm system for joomlaOverview HRMCabinet on civil service management and human resource system ; as human resource manager for the civil service; and as merit protector for civil servants. ... Joomla ! is Free Software released under the GNU/GPL License.
  1 of 1 pages