ocsc.go.th

Please wait for loading...
    (103):

  /
   1  ~ 2014 feb 26ผลสอบ กพภาค ก .รายละเอียดการสมัครสอบ. สมัครสอบ. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และ วิชาภาษาไทย ... คลิกที่นี่. ผลสอบ ภาค ก . ปี 2556. คลิกที่นี่. ประชาสัมพันธ์  ...
   1  ~ 2014 feb 24สอบ กพ54สมัคร สอบ . ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ... สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก . พ .) 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง   ...
   1  ~ 2014 feb 17สอบ กพภาค ก. - สำนักงาน ก . พ .ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก . พ . ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง รับสมัคร สอบ ภาคความ รู้ความสามารถทั่วไป ของ ก . พ . ประจำปี 2556 และได้ดำเนินการ สอบ ข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่   ...
   1  ~ 2014 feb 13ทุน กพทุน รัฐบาล - สำนักงาน ก . พ .สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก . พ .) / Office of The Civil Service
   1  ~ 2014 feb 12job ocscศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. : JOB OCSC ศูนย์ JOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ที่รวมตำแหน่งงานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน 
   1  ~ 2014 feb 04สอบ กพ 54สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : ประกาศ - สำนักงาน ก . พ .
   1  ~ 2014 feb 02กพ ภาค ขศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมัครสอบ ภาค ก. ของ ก . พ . : JOB OCSC ศูนย์ JOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก . พ . ... ทุก หน่วยงานไว้ด้วยกัน แหล่งรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวกับงาน ภาค รัฐที่มากที่สุด สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน   ... ‎งาน ราชการ - ‎ตำแหน่งงานราชการ - ‎ภาค ก. - ‎การสอบเข้ารับราชการ
   2  +24 2014 feb 24วิธี รับจ้างคอยากเขา รับ ราชการจะทําอยา งไร...? - สำนักงาน ก.พ.อาชีพ " รับ ราชการ" เปนอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากระบบ ... วิธี การสรรหาและเลือกสรรบุ ค คลเขา รับ ราชการของ ก.พ. การสรรหาและเลือกสรรบุ ค   ...
   2  ~ 2014 feb 22สอบ ssatระดับมัธยมศึกษา-การสมัคร - สำนักงาน ก.พ.การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้นจะต้องมีผลการ สอบ SSAT . (Secondary School ... พร้อมกับผลการเรียนวิชาที่เรียน ข้อคิดเห็นของครูและหนังสือรับรอง ผลการ สอบ SSAT   ...
   3  +2 2014 feb 236 มิถุนายน 2554รายละเอียดเอกสาร | ว11/ 2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญรายละเอียด ของ ว11/2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ. คุณสมบัติ, ค่า. ชื่อ, ว11/2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ. คำอธิบาย, 06 มิ.ย. 2554 . ชื่อไฟล์  ...
   3  +98 2014 feb 15ขอเว็บ อักษร ลง imageสำนักงาน ก.พ.Photo Thumb. ค้นหา ข้อมูล สำนักงาน ก.พ. ด่วน!! ขอ เลื่อนการสัมมนาเรื่อง การพิจารณา รับรองคุณวุฒิของ ก.พ. | ด่วน!
   4  -1 2014 feb 09อุทรณการยื่นหรือสงหนังสือ อุทธรณ  ผู อุทธรณ สามา - สำนักงาน ก.พ.ผู อุทธรณ สามารถยื่นหรือสงหนังสือ อุทธรณ ได โดยวิธีการดังตอไปนี้. 1. ยื่นดวย ตนเอง หรือจะมอบหมายใหผูอื่นนําหนังสือ อุทธรณ มายื่นก็ไดกรณีที่. อุทธรณ ตอ ก   ...
   5  -1 2014 feb 24ทุน พสวทนักเรียน ทุน พสวท . - สำนักงาน ก.พ.เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อเต็มของ ทุน พสวท . คือ ทุนโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
   5  -3 2014 feb 22อุทธรณ์ หมายถึงความ หมาย ของคำว่า “การ อุทธรณ์ ” - สำนักงาน ก.พ.การอุทธรณ หมายถึง กระบวนการทางนิติธรรมในการบริหารงานบุคคลที่ใหผู. ถูกลง โทษทางวินัยมีทางขอใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณทบทวนการลงโทษอีกครั้ง.
   5  ~ 2014 feb 13งานราชการศูนย์รวมข่าวสาร งานราชการ สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. : JOB OCSC ศูนย์ JOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสาร งานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ที่รวมตำแหน่ง งานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน  ...
   5  +1 2014 feb 13พสวทนักเรียนทุน พสวท . - สำนักงาน ก.พ.เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อเต็มของทุน พสวท . คือ ทุนโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
   5  +5 2014 feb 08มาตรฐานมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง - สำนักงาน ก.พ.มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง. PDF · พิมพ์ · อีเมล. alt ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) (22 เมษายน 2552)  ...
   6  +4 2014 feb 26สอบ ภาค ขการ สอบ ภาค ก. และ ภาค ข . ระดับปริญญาโท - สำนักงาน ก.พ. : ถามตอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) / Office of The Civil Service Commission (OCSC). การบรรจุ/หลักเกณฑ์การ สอบ (1/1) - การ สอบ ภาค ก. และ ภาค ข .
   8  -4 2014 feb 22รับรองการ รับรอง คุณวุฒิ - สำนักงาน ก.พ.มาตรา 13(11) “ดำเนินการเกี่ยวกับการ รับรอง คุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน  ...
   8  -3 2013 dec 13world bank economist salaryCountry Office Annual Salary Review 20102. Context. ▫ The World Bank Group seeks to attract, motivate and retain quality
   10  +31 2014 feb 13ชื่อการตรวจสอบราย ชื่อ คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปี 2555ประกาศราย ชื่อ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจริยธรรมในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก. พ. ให้ทราบโดยทั่วไปเป็นเวลาอย่างน้อยสิบห้าวัน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ  ...
   12  -4 2014 feb 01พ ร บพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 - สำนักงาน ก. พ .พ . ร . บ . ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 · Civil Service Act B.E. 2551 · เปรียบเทียบ พ . ร . บ . ปี พ.ศ.2535 และ 2551. กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับดิจิตอล  ...
   13  +88 2014 feb 24ตรวจการ ตรวจ สอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปี 2555เขียนโดย ชุติมา เทศศิริ. การ ตรวจ สอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ. ที่ ส่วนราชการเสนอตั้งใหม่แทนคณะกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง. ในระหว่างปี พ.ศ.
   13  -7 2014 feb 04ต่ำ สูงขอให้พิจารณาขยายฐานเงินเดือนขั้น ต่ำ - สูง ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการพิจารณาขยายฐานเงินเดือนขั้น ต่ำ - สูง ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการเนื่องจากข้าราชการที่รับ ราชการมานานเงินเดือนจะตันกันเป็นส่วนใหญ่แล้วประกอบกับไม่ได้ปรับเงินเดือนเหมือนพวก   ...
   19  +82 2014 feb 17่jobthaiJOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ที่รวมตำแหน่งงานราชการ ทุกหน่วยงานไว้ด้วยกัน  ...
   21  -2 2014 feb 25ที่นี่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและวิชาภาษาไทย. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย. คลิก ที่นี่ . ทดลองทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ. ทดลองทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ.
   23  ~ 2014 feb 06วัชรินทร์ ทองสมบูรณ์7 - search registration | ระบบลงทะเบียนกลาง ocsc - สำนักงาน ก.พ.สมบูรณ์ . 155, วัชรินทร์ เกาะคู, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   23  -4 2013 dec 26totnes school of englishLanguage07.11.12. SENIORS 2013. Language School in Totnes . Principal: Mrs Maggie Barker. Gate House. Contact: Mr Tim Barker. Totnes . Mr Anthony Corradi. Devon.
   24  -5 2014 jan 31ฟอวท ้เรอสมฟประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ - สำนักงาน ก.พ.ฝ่ อ ั | บ ธ. เรอ ง การกาหบตลกษณะงานเเละคุณ สม น้ํเฉพาะของกลุมงานและการจดทา. ่ ั ้ ั สุ่
   25  +76 2014 feb 09regine grignon:..'groParIs TechUMR782 Genie et Microbiologie des Pro cedes Alimentaires. F-78850 Thiverval- Grignon . Devant Ie jury : Mme Regine TALON. Directeur de recherche, lNRA,.
   26  +75 2014 feb 07civil service commissionOCSC :: Office of The Civil Service CommissionMembers of the Civil Service Commission or CSC are appointed by the King. Main responsibilities of the CSC include giving advice to the  ...
   27  +6 2014 feb 01พรบ หักกรณีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 92 พรบ .ข้าราชการ 92 พรบ .ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 นอกจาก หัก เงินเดือนในวันที่ขาดราชการตาม พรก.ว่า ด้วยการจ่ายเงินเดือน ฯ พ.ศ.2535 มาตรา 16  ...
   28  +11 2014 feb 09รำรับว20/2556 - สำนักงาน ก.พ.ที่นร ๑๐๐๖/ว ๒๐. สำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์จังหวัดนนทบุรี๑๑๐๐๐. ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๖. เรื่อง กำรบรรจุผู้เคยเป็นข้ำ รำ ชกำรพลเรือนสำมัญกลับเข้ำ รับรำ ชกำร. เรียน (เวียนกระทรวง  ...
   29  +41 2014 feb 15เงินเดือน 15000ปรับเปลี่ยนสายงานจะได้ เงินเดือน 15,000 บาทหรือไม่ - สำนักงาน ก.พ.ขอเรียนถามว่า ผมสอบปรับเปล่ียนสายงานจากเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงานเป็นนัก วิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ปฏิบัติการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เงินเดือน ยังไม่ถึง 15000 .
   30  ~ 2013 dec 31employee matrix bands structureObjective, rules-based system applies to all staff across all country offices, consistent
   31  ~ 2014 feb 01bcc สวทชสว นที่ ๒ ผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน - สำนักงาน ก.พ.๒.๒.๑ จัดทําตัว ชี้ วัดกลาง สายงานสนับสนุน เพื่ อเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา. คลังขอ มูล ตัว ชี้ วัด กลาง
   35  -6 2014 feb 13ําดทการคัดเลือกภาคราชการพลเรือน: ถาเลือกได ท ํา ไม - JOB OCSC ศูนย์สรรหา การคัดเลือกภาคราชการพลเรือน: ถาเลือกได ท ํา ไมจึงไมเ ลือกให ด ี ... ด วย แบบวัดความรูค วามสามารถทั่วไปนั้นมีรากฐานมาจากทฤษฎีเชาวนป ญ ญาของ Thurstone ผู ท ี่อธิบาย  ...
   35  +1 2014 feb 09สมัครงานศูนย์รวมข่าวสาร งาน ราชการ สมัคร สอบภาค ก. ของ ก.พ. : JOB OCSC ศูนย์ JOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสาร งาน ราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ที่รวมตำแหน่ง งาน ราชการ ทุกหน่วย งาน ไว้ด้วยกัน  ...
   35  ~ 2014 jan 24mold injection simulationdesign, analysis and simulation in injection in- mold labelingINJECTION IN- MOLD LABELING. WERKZEUGAUSLEGUNG, ANALYSE UND. SIMULATION DES IN- MOLD LABELING. SPRITZGIEOENS. Von der Fakultat  ...
   37  +64 2014 feb 02cornagie instotue of technologycarnegie mellon university carnegie institute of technology new CARNEGIE INSTITUTE OF TECHNOLOGY . NEW STATISTICAL CHANNEL MODELS FOR MODERN WIRELESS NETWORKS. DISSERTATION. SUBMITIED IN  ...
   38  +63 2014 feb 13hrm system for joomlaOverview HRMThe purpose underlying this Act was to create a civil service human resource management system based on the principles of merit, fairness, and competence,   ...
   39  +4 2014 feb 24สหภาพ ไอซีที สนธิยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีพ.ศ. 2558 - สำนักงาน ก.พ.ควำมสัมพันธ์เชิงบุคคล. • กฎบัตรอำเซียนได้เริ่มมีผลใช้บังคับใช้ภำยหลังจำกที่ประเทศ
   40  +15 2014 feb 22กรอบการกำหนดตำแหน่งและการจัดทำ กรอบ อัตรากำลัง - สำนักงาน ก.พ. : ถามตอบหากปัจจุบันส่วนราชการมีลูกจ้างประจำ 150 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว 100 อัตรา เมื่อปรับ เป็นพนักงานราชการแล้วส่วนราชการสามารถมี กรอบ อัตราพนักงานราชการได้ 250 อัตรา  ...
   40  +11 2014 feb 07ศิลปากร20. มหาวิทยาลัย ศิลปากร - สำนักงาน ก.พ.หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่า 13,110 บาท. การก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ศิลปากร มีดังนี้. 1.
   40  -13 2014 feb 06balanced scorecard คือHR Scorecard คือ อะไร - สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.คือ เครื่องมือสำหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ของ องค์กร ... Balanced Scorecard มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ...
   40  ~ 2013 dec 10buckswood school logoBuckswood SchoolEaster course ( Buckswood Overseas Summer School ) consists of ... Uniform : A blazer and waistcoat/kilt would be lent by the school but  ...
   41  +60 2014 jan 30salary increase bank employeesThe World Bank Group seeks to attract, motivate and retain quality staff by presenting a ... describes how salaries are set and how individual pay increases are determined ... Mix of local and international staff : local staff get local pay while .
   42  -2 2014 feb 15วัชรากร หนูทองลําดับ ส่วนราชการ/ชื อ-สกุล ตําแหน่ง - สำนักงาน ก.พ.27 นายปรีชา วัชรา ภัย. เลขาธิการ ก.พ. 28 นางกัลยา หนูทอง . นักทรัพยากรบุคคล เชี ยว ชาญ .... กระทรวง การ ท่องเทียวและกีฬา. สํานักงานปลัดกระทรวง การ ท่องเทียวและกีฬา.
   42  -21 2014 feb 04กง กบประกาศสำนักงาน ก - สำนักงาน ก .พ.นัก ง จกดงาาาานัท ก่ วไป ก และตาแหนั่า.นักงาานัธุางาาขผาสานักงาานัก ง พ.พกนั ก้ นัก ก . บกดนัี้ ก สานักงาานัก ง พ.พกได้ดาเนัินังาาปาะเมินัความเหมาะสม งกบ ต าแหนั่าขผาู้ที่สม ก คา ก .
   43  +4 2014 feb 17มหิดล14. มหาวิทยาลัย มหิดล - สำนักงาน ก.พ.สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า. การก าหนดอัตรา เงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มหิดล มีดังนี้. 1. ประกาศนียบัตร  ...
   46  +32 2014 feb 18แปล transcriptการสมัครสถานศึกษา - สำนักงาน ก.พ.Transcript ชั้นปีที่ 1-4. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ใช้ Transcript ทั้งปริญญาตรีและ โท ... นำใบ แปล ปริญญาบัตรที่ประทรวงการต่างประเทศรับรองการ แปล แทนก็ได้  ...
   47  +4 2014 feb 03friars entry oxford22.10.12 SENIORS 2013 Eckersley School of English 14 Friars 22.10.12. SENIORS 2013. Eckersley School of English. Principal: Mr David Van Den Berg. 14 Friars Entry . Contact: Laura Murray-White. Oxford . Tel: 01865 721  ...
   48  ~ 2014 feb 06manchester business school outcomeRutaichanok JingjitABSTRACT. University: The University of Manchester ( Manchester Business School ) ... Analysis of Organisational Culture and Outcomes ofPublic. Management  ...
   49  -5 2014 feb 17ข่าวข่าว ประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ก.พ.ข่าว ประชาสัมพันธ์ล่าสุด. 23 ม.ค.57 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2556; 17 ธ.ค.56 สำนักงาน ก.พ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  ...
   49  +23 2014 feb 13มติ ครมมติครม /กสธ.มอบหมายให้จนท.สถานีอนามัยที่ไม่มีใบ ... - สำนักงาน ก.พ.มติครม /กสธ.มอบหมายให้จนท.สถานีอนามัยที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ปฏิบัติงานด้านรักษา พยาบาลแทนผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ขัดต่อกม.
   49  ~ 2014 jan 29wb word payments
   49  ~ 2014 jan 05world bank stc ratesThe World Bank Group seeks to attract, motivate and retain quality staff by presenting a ... living”/ inflation indicators or currency exchange rates . Lowest Paying.
   50  +51 2014 feb 22หลักสูตร ปริญญาตรี neuroscience ประเทศไทยเนน - สำนักงาน ก.พ.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ ดังนั้น ผูศึกษา หลักสูตร นี้จะตองศึกษา. ทั้ง Atmospheric
   51  ~ 2014 jan 28brunei house pricesbrunei darussalam national housing programmePublic housing constitutes an important agenda of Brunei Darussalam National ... quality and safe housing at affordable prices to its citizens'.
   52  -28 2014 feb 14สสวทนักเรียนทุน พ สวท . - สำนักงาน ก.พ.สำหรับการดูแลและจัดการศึกษาให้นักเรียนทุน พสวท. สสวท . ฝากนักเรียนให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเช่นเดียวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) การดำเนินการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  ...
   57  -36 2013 dec 30port regis schoolJUNIORS 2013 Port Regis Principle: Benedict Dunhil Motcombe http://www. portregis .com/. Situation: Port Regis is situated just outside the small countryside town of. Shaftesbury. The school is about one hour  ...
   59  -7 2014 feb 24ขาย boss 2011หน้าที่ใหม่ของบุคลากรระดับสูง: The Boss ?s New Job (2) - สำนักงาน ก.พ.เครือ ข่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล · สำนักงาน ก.พ. เครือ ข่าย ภูมิภาค · การเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้าน HR ของจังหวัด · เครือ ข่าย ราชการใสสะอาด · เครือ ข่าย การศึกษา · สมาคม  ...
   59  +42 2014 feb 13รอ6ัสังคมศึกษาและภาษาไทย - สำนักงาน ก.พ.ัสุ่ ั ิ | 0. การสอบแขงขนเพครบทุนฯ ไปศึกษาวชา ณ ตางประเทศ ประจาปิ 2550
   59  +42 2014 jan 08l ru ljr:1'WB' l ~';j~:U'Vflfl';jru15Aru~~~B 1LJd LJ {]U~(91tlbtltl-Ul';jl"Uf11';j b-ctel~1t1beln16l'W~~~1"lleW5~Vil~~rl~bQ~hJ'W~~"lltl~'W~~~1 m1 ~el'U ~ 5t11lrlll ~<r<r<i." ~. Q.1. 6 t:::4. Q.1. V q if. Q,I tl1~6ll1t!~~n~ ru "lltl1\91~ tilt!n~~:utl\ 9l~  ...
   61  ~ 2014 feb 22จันเกษมว11/2556 การรับรองวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม มีดังนี้. 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม . มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ  ...
   62  +27 2014 feb 22สุธีมนต์ มณีเชวงname list legacy kanchanaburi 2009 - สำนักงาน ก.พ.เชวง . เจิมพงศ์. 18 นาย. ฐปนนท์. ติดต่อ. 19 พันตํารวจโท ณัฐศิษฎ์. มีนะกนิษฐ. 20 นาง. ดรุณี
   63  -53 2014 feb 14กฎหมายกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ - สำนักงาน ก.พ.ข้าราชการ นักเรียนทุน และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานในต่าง ประเทศ สามารถเข้าไปศึกษากฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่พึงทราบ  ...
   64  +14 2014 feb 13งานนอกเวลาเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการ. หนวย : บาท. อัตราคาตอบแทนการ ปฏิบัติ งานนอกเวลา ราชการ. นอกเวลาราชการในวันทําการเบิกได. ไมเกิน 4 ชั่วโมง ๆ ละ   ...
   66  ~ 2014 feb 24bangladesh pay scale 2009describes how salaries are set and how individual pay increases are determined .... FY 2009 Salary. FY 2010 ... Different pay scale of different country offices.
   67  ~ 2013 dec 21pencil grip haltungโดนยุติการสอบกลางคัน - ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก. ของ of the midsole to encourage toes to flex and grip naturally, these advanced running shoes
   69  ~ 2014 feb 22สังขยา สิงโปร์คณะผู้แทนไทยใน สิงคโปร์ - สำนักงาน ก.พ.สิงคโปร์ เข้ามาปี 1873 ในนามของอังกฤษเพื่อจัดการ สิงคโปร์ ให้อยู่ ในความดูแลของอังกฤษ ... ขนมหวานชื่อ Kaya เป็นมะพร้าวขูดใส่น้ำตาลและใบเตยลงไป คล้าย สังขยา   ...
   70  ~ 2014 feb 27senior official meetingSENIOR OFFICIALS MEETING OF THE 17TH ASEAN Page | 1. SENIOR OFFICIALS MEETING . OF THE 17TH ASEAN CONFERENCE ON CIVIL SERVICE MATTERS. 26 TO 27 SEPTEMBER 2013, YANGON,  ...
   70  +31 2014 feb 18อาชีพหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมือ อาชีพ HR Professional - สำนักงาน ก.พ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ และ ก.พ. เห็นชอบกับภาพ รวมของข้อเสนอระบบการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมือ อาชีพ แล้ว  ...
   70  ~ 2014 feb 13เพื่อนบ้านASEAN : แจ้งการเลื่อนฝึกอบรมหลักสูตรภาษาประเทศ เพื่อนบ้าน | ระบบลง ขอแจ้งการเลื่อนฝึกอบรมหลักสูตร "ทักษะภาษาประเทศ เพื่อนบ้าน " (ส่วนกลาง) และขยาย เวลาการรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค.
   70  +24 2014 feb 06scg managemTalent ManagementTalent Management . Kaset Financial MBA Program. Sathist Sathirakul. Head of Talent Management . Corporate Human Resources Division. Siam Cement Plc.
   70  ~ 2013 dec 13joomls erecruitment systmeRecruitment and SelectionE -mail. There are three routes by which a person can join the civil service:
   71  +4 2014 feb 04ป่าไม้กรม ป่าไม้ 1 - สำนักงาน ก.พ.กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ. และการเลือนเงินเดือน. นายชลธิศ สุรัสวดี. รองอธิบดีกรม ป่าไม้ . 18 มิถุนายน. มิถุนายน 2553. ณ สํานักงาน ก. ณ สํานักงาน ก.พ.
   72  -27 2014 feb 05ชุติมา ศุภพันธ์คลิกที่นี่ - สำนักงาน ก.พ.3 นาย ศุภ วัฒน์ สิงห์สุวงษ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ
   73  +16 2013 dec 07thailand civil codeThe Code of Professional Ethics for Civil ServantsOn March 8, 1994, the Government announced the first Code of Professional Ethics for Civil Servants in the Royal Gazette. ... HRM in Thai Civil Service.
   74  -10 2014 feb 24การโอนเงินการเตรียมตัวก่อนเดินทาง - การโอนเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาในต่าง alt, การโอนเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาในต่างประเทศ. ผู้ปกครองสามารถโอนเงินไป ให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน ต่างประเทศในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  ...
   77  -38 2014 feb 13กรมป่าไม้กรมป่าไม้ รับสมัคร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ :: ศูนย์ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน. ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกร  ...
   78  -47 2014 feb 24หมดอายุหนังสือรับรองภาค ก หมดอายุ หรือยัง - สำนักงาน ก.พ.ได้ทราบมาว่าผู้ที่สอบผ่านภาค ก แล้วจะถูกขึ้นบัญชีไว้ตลอดไป คือ สอบผ่านแล้วไม่ต้องสอบ อีก แล้วดิฉันเคยสอบผ่านแล้ว ได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก ณ วันที่ 26 ก.ย.
   79  ~ 2014 jan 05job grade levelsMarket-based salary structure set at the 75th percentile of local job market. • Salary ranges
   81  -51 2014 feb 09ประตูม้วน planเอกสารประกอบการบรรยาย - สำนักงาน ก.พ.2 มี.ค. 2013 ... ประชาคมอาเซียน. Master Plan on ASEAN Connectivity ..... 3 (นครพนม-คา ม่วน ) แล้ว เสร็จ ... มีศักยภาพในการเปิด ประตู การค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค เพื่อสร้าง.
   81  -22 2014 feb 06cobham hall schoolJUNIORS 2013 Cobham Hall Principal: Mr. Paul Mitchell Kent www. cobhamhall .com. Situation: The school is located in a historic county, Kent. It is about an hour from. London by fast train. School :.
   83  +1 2014 feb 09sk bmpk ypรายชื่อ มหาวิทยาลัย ในเนเธอร์แลนด์ - สำนักงาน ก.พ.มหาวิทยาลัย เลเดน (Leiden)www.leidenuniv.nl, ปี 1575. 2. มหาวิทยาลัย โกรนิงเกน ( University of Groningen) www.rug.nl, ปี 1614. 3. มหาวิทยาลัย แห่งอัมสเตอร์ดัม
   85  ~ 2014 feb 24ข่าว 15000 วันนี้ปรับเปลี่ยนสายงานจะได้เงินเดือน 15,000 บาทหรือไม่ - สำนักงาน ก.พ.ชำนาญงานเป็นนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ปฏิบัติการเมื่อ วัน ที่ 22 มิถุนายน 2555 เงินเดือนยังไม่ถึง 15000 . ... ใช้เวลาในการร่างหน้า นี้ : 0.74 วินาที. สมัครสมาชิก. เข้าสู่ระบบ   ...
   85  -19 2014 feb 24อัญชลี มูลคลื้นNo ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สาขาวิชา 1 น.ส. วิภา จิตกุศล - สำนักงาน ก.พ.ค .47 25 ส. ค .52. 6 น.ส. อัญชลี พวงจันทร. ป.ตรี 3 BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY CHINESE. 1 ป. 4 ป. 26 ส. ... ค .53. 12 นาย อุไทย มูล นาม . ป.
   85  -10 2014 feb 13้hotmailทําเนียบรุ่นข้าราชการ โ ้ ่ ป ิ ั ิ โครงการอบรมข - สำนักงาน ก.พ.เบอร์โทรศัพท์ : 086-7597066. ที่ทํางาน : 081-9542541. ททางาน : 081 9542541. E- mail: Kanor-1@ hotmail .com. ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 8 (อุดรธานี). 170 10. ิ้ ํ. ้ ั่.
   86  +15 2014 feb 22asean คือASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) การประชุม ก.พ เขียนโดย ดร.มาฆะ ภู่จินดา (กลุ่มช่วยอำนวยการ). 1. ที่มาของการประชุม ก.พ. อาเซียน คือ อะไร. การประชุม ก.พ.อาเซียน หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ASEAN Conference on  ...
   86  ~ 2014 feb 17ยุค ณtนบส. 2: เตรียมความพร้อมให้ผู้บริหาร ยุค ใหม่ - สำนักงาน ก.พ.15 มี.ค. 2013 ... โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ หรือ นบส. 2 เปิดตัวอย่างเป็น ทางการภายใต้สโลแกน “Towards High Potential Leaders” ที่มุ่งมั่นพัฒนา  ...
   86  +15 2014 jan 23information of soil erosioneffects of geographic information qualtiy on soil erosion predictionEFFECTS OF GEOGRAPHIC INFORMATION . QUALTIY ON SOIL EROSION PREDICTION . A dissertation submitted to. ETHZURICH forthe degree of. Doctor of  ...
   86  ~ 2013 dec 11what is civil serviceOn March 8, 1994, the Government announced the first Code of Professional Ethics for Civil Servants in the Royal Gazette. This Code of Ethics was developed   ...
   88  ~ 2014 feb 22วิธี จีบ เกยประกาศจังหวัดปรา จีบ บุ๊ - สำนักงาน ก.พ.ปฏบตงานทางเทคบค ฃงมลกษณะงาบทบฏบต เกย วกบการ ชอบ สราง ประกอบ .... ผูสมัคร ต้องได้รับการประเมีบสมรรถนะ และด้วย วิธี การประเมิบความรู้ความสามารถ ทักษะและ.
   88  -3 2014 feb 03hrm in joomlaVision / Mission / Strategies/ Strategic Targets/ OutputsDevelopment of human resource management system to be a driving force for efficient public ... Joomla ! is Free Software released under the GNU/GPL License.
  1 2 of 2 pages