SEMrush
parliament.ge

Please wait for loading...
  SEMrush

    (49):

  /
   2  ~ 2014 jul 30j vty kb thnb03_Qali da kaci_02.inddfvt hb rbc cf[tk vob aj lt gfh nf vty nbc rek ne hb cf lf uf yfs kt ... kt,hb db ,b, kb j st rbc vti dtj,bs cne lty nb^ evt nt .... e hjc^ jqjyl _ j ]f[ib&# yf yf lj kf, thb 'tH vt-9 rkf cbc vjc-.
   4  ~ 2014 sep 16ujh ey rbyjgjbcrAxali_Qali da kaci_02.inddvmjy lfH hj ujh ey lf lf vt ot hf ,bp ytc- utu vf& nht yby ut,bc ufd kbc itv ltu tc .dt kf at hb lf vj e rb lt,kfl itd 't kb& fm vb qt,ekb uf vjw lb kt,bs 'f kb fy uf vb fl dbk lf ctc[bc fqt ...
   7  +11 2014 aug 16neh yf re e05_Qali da kaci_02.inddrdb hff& @th sb ew yf e hb ct ybw vzbhcH lf cfo.bc ib .dt kf xt vb
   8  +1 2014 sep 17ნატოNato და მსაფლიო უსაფრთხოება - 6 გამოშვებაsagareo urTierTobaTa komitetisa da nato -s mxardamWer. studentTa jgufis mier momzadebuli yovelkvartaluri daijesti nato da msoflio usafrTxoeba. სარედაქციო ...
   11  +69 2014 jul 24atasi sakit tivessaqarTvelos parlamentis iuridiul sakiTxTa komitetis angariSiADDRESS iuridiul sakiTxTa komitetis saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi
   13  ~ 2014 sep 17თვისსაფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელ სხდომაზე მან ისაუბრა 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შედეგებზე მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლების, შემოსულობების, გადასახდელებისა და ...
   14  +7 2014 sep 10парламентსაქართველოს პარლამენტისაპარლამენტო საქმიანობა · პლენარული სხდომები · ბიურო · კომიტეტები · ფრაქციები · კომისიები და საბჭოები · საქართველოს პარლამენტის ...
   17  +18 2014 sep 04cf fhf02_Qali da kaci_02.inddcf pj uf ljt,hbd fc gf htp pt& sf yfv- ihjv kj,c ajyl @fa[fpts sfy# lf uf t hjc ufy db sf ht,bc ghju hf vbs fh ct,ek fhf cfv sfd hj,j jh uf yb- pf wb fc sfy @uty lt hb lf gj kb nb rf.
   17  +4 2014 sep 02bdt t v sfd04_Qali da kaci_02.inddhb`% @js[ bdt :fkb fy ufyc[df dt,ekb mfk,fnj ybf& ,eh]fyf Lt
   19  +26 2014 sep 17ქუთაისის ბიუჯეტი 2012ქუთაისის პარლამენტი, ბიუროს სხდომათა დარბაზი
   19  ~ 2014 sep 16crj tktdcrj kbc vjc ofd ktt,cfw& vbv lb yf ht .... foe[t,c se tc @ufc dkf# cf rjk vt eh ytj ,fpfhc fy idb kbc ,fq ib^ sey lfw crj - kf ib of.df .... db cf[ tkts ^ hj vtk mfk,fnjyc it de- if kts [tkb(#.
   20  -5 2014 sep 23reziumereziumereziume jandacvis msoflio organizaciam (janmo) daadgina, rom tkivilis arasakmarisad dayuCeba kiboTi daavadebisas jandacvis seriozuli problemaa.
   24  ~ 2014 sep 21biogrqg3Cqr (aC-2 a3bq"L 0C-5 Jfl6COo6or6ol.t. ggqaO.lolr qu63oU. J('lAo00Oo. ,,qgolr36o0o6.> gooll. g3Cqr gor60ob ryaogb3t+roLr ts3ltbgb" bio,grq )obSoECbUE)oJ. (aC-2 a3bq"L 0C-5 Jfl6COo.
   27  +56 2014 sep 15სამუშაო და კვებაგიორგი თოფაძე ფრაქციის თავმჯდომარე ფრაქცია - საქართველოს სპეციალობა; კვების პროდუქტთა ქიმია და ტექნოლოგია. სამუშაო /პოზიცია; კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ინჟინერი, ...
   29  -17 2014 sep 22грузияParliament of Georgia . ანონსი · ახალი ამბები · კანონმდებლობა (კანონის ძიება) · კონსტიტუცია · დეპუტატების სია · მაჟორიტარები · პარლამენტის აპარატი ...
   30  -15 2014 sep 22ghj rb06_Qali da kaci_02.inddghj ,kt vfH hfl ufy che kb uhf ab rb vfmdc eyb dth cb ntn ib& j]f[ibw bub dt lfn dbh sdf vfmdc& vsf df hb fH ub.dfh ltc cfm vt& sev wfH fe wb kt,tkbf [tk ito. j,fw& dbyw .dt ...
   33  +23 2014 sep 10ეკა ბოკუჩავასაქართველოს პარლამენტის მეგობრობის ჯგუფები - საქართველოს ბერძენიშვილი ლევან 7. ბესელია ეკა 8. ბოკუჩავა თინათინ 9. გელაშვილი გელა 10. გოგორიშვილი ხათუნა 11. გუჯაბიძე ბიძინა 12. დარჩიაშვილი დავით 13.
   35  -7 2014 sep 17bizina ivanisvili1biZina ivaniSvili . WavWavaZis gamz. 39a. tel: 23-00-72; 29-41-30. faqsi: 91-27- 41. office@cartugroup.com. sloveniis respublikis sapatio sakonsuli. mcxeTis q. 9.
   36  -14 2014 sep 17ბავშვების დაშვებულიევროპული კონვენცია ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა მათსა დ ქორწინების შედეგად დაბადებულ ბავშვთა სამართლებრივ სტატუსებს ... ძალუძთ ხელი შეუწყონ მამობის დადგენას ან უარყოფას იქნება დაშვებული .
   36  -8 2014 sep 07samusaosaqarTvelos parlamentis Tavmjdomaris moadgilis mixeil Tavmjdomaris moadgilem 133 moqalaqe miiRo. 20-22 marts. 26 marts. saqarTvelos parlamentis. Tavmjdomaris moadgilis mixeil maWavarianis. samuSao  ...
   40  ~ 2014 sep 10jean pierre belDavid Usupashvili received by the Speaker of French Senate, Jean David Usupashvili received by the Speaker of French Senate, Jean - Pierre Bel . The parties spoke about intensive Governmental and ...
   41  +44 2014 sep 18ქუთაისის ბიუჯეტიპარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წელს საქართველოს პარლამენტის ბიუჯეტიდან მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ... საქართველოს პარლამენტში გრძელდება ქუთაისის აკაკი წერეთლის ...
   41  +56 2014 sep 17ორმა წევრმა მიიღო2010 წელისპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები სახალხო დამცველის ...... მონიტორინგიდან რამდენიმე დღეში, პერსონალის ორმა წევრმა მიიღო ფიზიკური.
   41  ~ 2014 sep 09tokyo hot 166 rq4n jram6.ir i$i6.et rtu*,.l.LnltEed €b64@L iP:<Jb lt$3-. L*'. rq '!.' 6FJBIEd - Dr! 4r166 .ir4.5 {.t*n6^l!o $r.rn io{ rxed\ c/terrr{ lttod{ h$\|*, nt*+,eh, t{!6r!.rn !r.r. lir5.n6t<r&..i eJ ..Ens,..q. ,E l Fd.. b$!
   46  -14 2014 sep 15martvis mocmobis gamocdaTavi VI saxelmwifo biujetis Sesruleba mxarjavi dawesebulebebis saangariSo periodSi Catarda mosamarTleobis 2 sakvalifikacio gamocda . ..... srulad. • `saxelmwifo seqtoris finansuri marTvis reformis xelSewyobis proeqtis~ ..... mcxovreb ucxoelTa saxelze droebiTi binadrobis mowmobis gacema SesaZlebeli.
   50  -10 2014 sep 07cb vfvfcfv[hts rfd rf cb f ib# afh ukt,ib 2006 otkc me sf
   51  ~ 2014 sep 13ფეისბუკის პროფილის გაუქმებასწორი პასუხები.pdf - საქართველოს პარლამენტიგადაწყვეტილების გაუქმება , შეცვლა ან შეჩერება შეუძლია: 4. 131. საქართველოს
   54  ~ 2014 jul 17kampania sem idea bankJurnali saparlamento reformis saqmianobebi (2007 weli)parlamentis sabiujeto ofiss, kontrolis palatas, erovnul banks , finansTa
   61  +40 2014 sep 18democratic party of georigaTHE CONSTITUTION OF GEORGIAWhose firm will is to establish a democratic social order, economic ..... Citizens of Georgia shall have the right to form a political party or other ...
   63  -6 2014 sep 12რეზიუმესაქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიასაქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია. რეზიუმე შესავალი საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია ეფუძნება ეროვნული უსაფრთხოების ...
   64  +37 2014 sep 27ergemlidzeParliament Member: Ergemlidze Nugzari | Voting RecordsPassed Date, Law Title, Member Present, Member's Vote, Overall Law Votes. Votes For, Votes Against, Abstain Votes, Not Present ...
   66  -36 2014 sep 30qartuliafxazeTSi qarTuli istoriul-kulturuli faseulobebis gadarCenis programaqarTvelebis samkvidroa, mama-papisagan. memkvidreobiT gadmocemuli mamuli. amis Taobaze araerTi uZvelesi qarTuli . Tu ucxouri wyaroebic mogviTxroben.
   68  -27 2014 sep 14xerxemaliTviTmmarTvel obaZieba, romlis xerxemali TviTmmarTvelobis sqemis sworad awyobaa. ar arsebobs universaluri modelebi, yvela. maTgani ganviTarebadia. albaT, xelisuflebac.
   71  -21 2014 sep 18parlamento
   72  +29 2014 sep 19istoriaevrokavSiris istoriaevrokavSiris istoria . “evropis SeerTebuli Statebi” ukanaskneli saukunis bevri evropeli mwerlis, inteleqtualis, filosofosisa da moazrovnis warmosaxvaSi ...
   77  +24 2014 aug 14list of mpsList of MPs - Parliament of Georgia - საქართველოს პარლამენტიDavit Usupashvili. Chairman of the Parliament. Manana Kobakhidze. First Deputy -Chairman of the Parliament. Zurab Abashidze. Deputy-Chairman of the ...
   80  -9 2014 sep 26კუნთის დისტროფიასაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა დაქ) პროგრესირებადი კუნთოვანი დისტროფია დგომისა და გადაადგილების .... ჯ) გულის კუნთში ან გულის პერანგში უცხო სხეულის არსებობა. მუხლი 10.
   80  +15 2014 sep 11parlliamentParliament of GeorgiaThe Resolution of the Parliament on Situation in Ukraine 04 Sep Statement of Tedo Japaridze, Chairman of the Foreign Relations Committee Parliament of ...
   80  +21 2014 sep 07razmadze vladimirEmbassies and International OrganizationsEmbassy: Tbilisi, Razmadze st. 40. Tel: 44-56-00; 93-89-81; 94-12-24 ... Ambassador: H.E. Mr. Vladimir Chkhikvishvili. Embassy: Tbilisi, Chavchavadze ave. 53.
   81  +14 2014 sep 11parliament
   85  -25 2014 sep 12samushaosaqarTvelos Sromis kodeqsiსაქართველოს შრომის კოდექსი. გზამკვლევი. კანონის ზოგადი მიმოხილვა. და საერთაშორისო პრაქტიკა. 1.1. საქართველოს შრომის კოდექსი. ზოგადი ...
   85  -10 2014 sep 02biznes gegmasaqarTvelos mTavrobis prioritetebi evrokavSiris samezoblo politikis politikis potenciali, samoqmedo gegma unda iyos realisturi da. Sesrulebadi mocemul .... infrastruqturis reabilitaciisa da mcire da saSualo biznes programebis  ...
   86  +15 2014 jul 29legalizacia na dokumentiTavi IVmowyobis Sesaxeb”, romliTac gauqmda totalizatoris baraTebis legalizacia ,
   88  ~ 2014 sep 14ldsh hj'r<drli('$trop[r6r!36i<.L..<sn{}i.ts$. ddt *J.{+ 6!lin rtrrNQ.qn r#rd'Jr<,-b9,6$t$ tls,]6a1\afn. hJ .'(Er, r'Jai6dJ. 616. , CJJ6$,. [$r,4a<r'lJ ..... uidro<<dr ldsh L:ansorraar,. N$6d,<(r,lr Bo6f n u*{ouor.r.
   91  +10 2014 sep 24საქართველო კავკასიის ვარსკვლავისაქართველოსა და intas-ს შორის საქართველოს _ intas-ის 2006 საქართველოს მთავრობასა და INTAS-ს შორის სამხრეთ კავკასია – INTAS-ის ...... შესაბამის მინდორში შეიყვანოთ ვარსკვლავი და მოგვიანებით შეავსოთ იგი.
   91  +10 2014 sep 09სამსახურისაქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ეროვნული 15 აპრ. 2014 ... საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ეროვნული ბანკის სტრუქტურული ერთეული აღარ იქნება. ამისათვის ცვლილება ...
   92  -50 2014 sep 29parlamentParliament of Georgia. ანონსი · ახალი ამბები · კანონმდებლობა (კანონის ძიება) · კონსტიტუცია · დეპუტატების სია · მაჟორიტარები · პარლამენტის აპარატი ...
   96  +5 2014 sep 26მედიის როლი პოლიტიკაშიევროპის სამეზობლო პოლიტიკაევროკავშირის მიერ შემუშავებულ ,,ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში ” დასახულია შორს
   99  ~ 2014 aug 16constitution full textThe Constitution of Georgia shall be the supreme law of the state. ... The state shall declare complete freedom of belief and religion, as well as ...
  1 of 1 pages
  SEMrush