parliament.go.th

Please wait for loading...
    (144):

  /
   3  +8 2014 jul 24thailand legislative assemblyรัฐสภาไทย Thai National Assembly ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รัฐสภาไทยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Call Center 1743 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1000. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544)
   8  -3 2014 sep 12ห้องสมุดE-Library ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภา บริการข้อมูลทางวิชาการ ห้องสมุด รัฐสภา พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา งานวิจัยทาง การเมืองการปกครอง.
   11  +90 2014 sep 24สอบ ภาค ขส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประกาศคณะกรรมการดำเนินการ สอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ... รายชื่อผู้มีสิทธิเข้า สอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข .)
   11  +5 2014 sep 17สมาชิก พรรค ภูมิใจ ไทยภูมิใจไทย - สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ชุดที่ 24ชื่อ: นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล พรรค : ภูมิใจไทย ประวัติเผยแพร่. ชื่อ: นายชัย ชิดชอบ พรรค : ภูมิใจไทย ประวัติเผยแพร่. ชื่อ: นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค พรรค : ภูมิใจไทย ประวัติเผยแพร่ ...
   13  ~ 2014 sep 12เลือกตั้ง 49เอกสารประกอบนิทรรศการการ เลือกตั้ง ' 49เอกสารประกอบนิทรรศการการ เลือกตั้ง ' 49 . คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
   13  -2 2014 sep 08กฎหมายอาญาประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ. 2499มาตรา ๓ ประมวล กฎหมายอาญา ทายพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่. ๑ มกราคม พ.ศ. ... มาตรา ๔ เมื่อประมวล กฎหมายอาญา ไดใชบังคับแลวใหยกเลิก กฎหมาย.
   14  +3 2014 sep 21นายประยอม ซองทองรัฐสภาสาร สิงหาคม ๒๕๕๓ (10/11/2553) - อ่าน 832 ครั้งเปล่งศรีนิมิตวรวิไล. ประลุกาลนิรันดร์เทอญ. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ. ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ “รัฐสภาสาร”. ( นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติร้อยกรอง) ...
   14  -5 2014 sep 13รึ รือราย รือ คณะกรรมการบ รึ หารกลุ่มมีครภาพสมา รึ กรัàกลุ่มมิตรภาพสมาิกรัฐสภาไทยระา่างประเทศ. สํานักงายเลขาธิการสภาผู้แทบราษฏร ถนน อู่ทองใบ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐. ราย รือ คณะกรรมการบ รึ หารกลุ่มมีครภาพสมา รึ กรัฐสภาไทย-  ...
   15  -1 2014 sep 16มติชนสารบัญหนังสือพิมพ์ มติชน สุดสัปดาห์ พ.ศ.2554-ปัจจุบัน - รัฐสภาบริการสารบัญหนังสือพิมพ์ของ มติชน สุดสัปดาห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-ปัจจุบัน.
   16  +24 2014 sep 18pa house รามการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น PA 200(PS250)การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น PA 200(PS250). คณาจารย์ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ คณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง . Date: 2545-00-00 ...
   16  +22 2014 sep 01ฎีการวม ฎีกา เด่นในรอบ 7 ปี คดีแรงงาน (พ.ศ.2539-2545)เลข ฎีกา 60/2539 เรื่อง พาแขกนายจ้างเที่ยว ฝ่าฝืนไม่ร้ายแรง ป.มท. ข้อ 47 (3) , ป.พ. ... เลข ฎีกา 782/2539 เรื่อง ย้ายชอบด้วยกฎหมาย ไม่ปฏิบัติ เลิกจ้างได้ ป.มท. ข้อ 47 (4) (5), ...
   17  -6 2014 sep 26จเรตำรวจอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของ จเรตำรวจอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของ จเรตำรวจ . LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ; →; 4.กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ...
   17  +10 2014 sep 23จุมพล ณ สงขลาคําว็บ็จฉัยของ นาย ชุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐ - รัฐสภาหน้า ๒๓. จ ส์์ ิ ิ. เลม ๑๑๖ ตอนท ๑๐๖ ก ราชกจจาบุเบกษา ๓ พฤศจกายน ๒๕๔๒. คําว็บ็จฉั ยของ นาย ชุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมบูญ. ฮ่ ั ่ สุ. ท ๕๘/๒๕๔๒ วนทึ ๓๑ ...
   19  +8 2014 sep 19tk ก computerComputer Today ปีที่ 23 ฉบับ 457 ปักษ์หลัง ( ก .ค. 2556)Computer Today ปีที่ 23 ฉบับ 457 ปักษ์หลัง ( ก .ค. 2556)
   20  ~ 2014 aug 10american contemporary art17 CONTEMPORARY AMERICAN ARTISTSthe glint of the new. The stakeholders here, as it happens, are American artists, and the language of contemporary art , like the country itself, is polyglot, alive to ...
   21  +43 2014 sep 09รำรับคลิกที่นี่เพื่ออ่านด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำ รับรำ ชกำรเป็นข้ำ รำ ชกำร. รัฐสภำ สำมัญจะด ำเนินกำรสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ำ รับรำ ชกำรเป็นข้ำ รำ ชกำรรัฐสภำสำมัญ.
   22  ~ 2014 sep 02ชลเสรีประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิชีวะ ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิชีวะ เสรีชล ". LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ; →; 4.
   25  +76 2014 sep 10bhumjaithai partyHuman Resource: Human Resource Detail_EngBHUMJAITHAI PARTY ... PRESENT POLITICAL CAREER, Member of the House of Representatives, Bhumjaithai Party , Party-List. DECORATION, Knight ...
   25  -3 2014 aug 13constitution of thailandUnofficial translationConstitution of The Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) Page 1. Unofficial translation. CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND ,. B.E. 2550 (2007 ).
   27  +35 2014 sep 10ประมง ประเภทสถิติการ ประมง แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552>>ตารางที่ 1.2 มูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด จำแนกตามวิธีทำการ ประมง ปี 2533-2552. > >ตารางที่ 1.3 ปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมด จำแนกตาม ประเภท สัตว์น้ำ ปี 2533-2552.
   29  +43 2014 sep 02ล้มเจ้ากรรมคน ล้มเจ้า - LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ - รัฐสภาไฟล์: 2554_กรรมคน ล้มเจ้า _หมอหน่อย_รภ.pdf. Publisher: สุภัชนิญค์ พริ้นติ้ง. คำสำคัญ: สถาบันพระมหากษัตริย์ ; การหมึ่นพระบรมเดชานุภาพ ; กลุ่มคนเสื้อแดง ; นปช.
   30  ~ 2014 sep 21รถโดยสาร กิ่งแก้วประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1568 (พ.ศ. 2548 2548) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วย รถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1532 ตลาด 999 - วัด กิ่งแก้ว . LIRT คลังสารสนเทศของสถาบัน นิติบัญญัติ.
   30  +8 2014 sep 02ฟอวท ้เรอสมฟศึกษากรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร้ . สํานกพัฒนาบุคลากร เพื อ ระคบความคดเห็นเกียวกับการบรหาร วท ยากร รวมทังคึกษา. | ้
   31  -16 2014 sep 28song hong parADDRESS, 132/1 Moo 16 Mooban Thai Charoen, Thanon Chenchopthit, Tambon Nong Song Hong , Amphoe Nong Song Hong , Changwat Khon Kaen 40190
   31  +1 2014 sep 25งาน call centerCall Center - รัฐสภาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ - อ่าน 12,372 ครั้ง. Call Center - อ่าน 24,444 ครั้ง. รับ เรื่องราวร้องทุกข์ - อ่าน 20,316 ครั้ง ... รัฐสภาคู่ประชาชน >> เมนู งาน บริการ >> Call Center  ...
   31  +36 2014 sep 21แบบ ภงด 1คำแนะนำการกรอก แบบ ภาษีอากร - LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ1. แบบ ภ.ง.ด. 1 ก. แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ. แบบ ภ.ง.ด. 2. แบบ ภ.ง.ด. 2ก/ใบแนบ. แบบ ภ.ง.ด . 3. แบบ ภ.ง.ด. 3ก/ใบแนบ. แบบ ภ.ง.ด. 90. แบบ ภ.ง.ด. 91. แบบ ภ.ง.ด. 93. แบบ ภ.ง.ด.
   31  -5 2014 sep 02๖ฏ ษทำเนียบประธานสภาผู้แทนรา ษฏ ร - รัฐสภาประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑๙ เมษายน ๒๕๑๙ - ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ - ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ประธานสภาผู้แทนรา ษฏ ร ๒๗ เมษายน ๒๕๒๖ - ๑ ...
   31  ~ 2014 jul 19effigy skateboards uk distributorการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย - รัฐสภา?key=soccer+jersey+ distributor +nestle+indonesia+karir>soccer jersey distributor
   32  +7 2014 sep 06iaia code of conduct6a.r oy~~~~ia~dsruiui~~ iaia ~iuaiv~in~~8]~i8]vim~~n~~~ua"nv616 6a.r oy~~~~ia~dsruiui~~ iaia ~iuaiv~in~~8]~i8]vim~~n~~~ua"nv616~a~~n
   34  +7 2014 sep 25ทฤษฎี ณ พัทลุง จอห์น วิญญู20 - 26 ม.ค. 2555 - สารบัญมติชนสุดสัปดาห์พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์
   35  -21 2014 sep 23พรบ ยาพ.ร . บ . ยา เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528พ.ร . บ . ยา เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ; →; 4.กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ...
   36  ~ 2014 sep 06sina lite promo codeสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา The Secretariat of The Senate - รัฐสภา<a href="lt;/a> <a ...... /index.php ?key=soccer+jersey+ebay+promo+code>soccer jersey ebay promo code </a>
   37  -12 2014 sep 13งาน แปลยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์..... งานแปล ภาษาต่างประเทศและงานล่าม - รัฐสภา"การปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเดินทางศึกษาดู งาน ในการเดินทางไปศึกษาดู งาน ของคณะ กรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน" ณ The Federal Agency for Civic ...
   38  -15 2014 sep 27eric educate regulate innovate ทฤษฎีรัฐสภาสาร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (29/11/2556) - อ่าน 747 ครั้งหากพิจารณาในทาง ทฤษฎี การปฏิรูปแล้ว เราอาจเริ่มต้นจากนิยามของมัน ผู้เขียน
   38  +6 2014 sep 06krisdikawww. krisdika .go.th www.lawreform.go.th. © 2007. CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND. SOMDET PHRA PARAMINTHARAMAHA. BHUMIBOL  ...
   39  +51 2014 sep 06วัชรินทร์ ทองสมบูรณ์เลือกตั้งกรรมาธิการสามัญประจำสภา (ครั้งที่ 6/2538)ประสิทธิ์ จันทาทอง; อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง; สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์; วัชรินทร์ ฉันทะกุล; ... ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ; ชัยพร ทองประเสริฐ; ธรรมนูญ เจริญดี; ประวัติ ทองสมบูรณ์ .
   39  -14 2014 sep 02สมัย ภาษาอังกฤษGive and Take...to be Learning Organization - รัฐสภา5 วันก่อน ... พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม สมัย วิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ... รายชื่อคณะรัฐมนตรี ภาษา อังกฤษ ... พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัย ประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.
   40  +61 2014 sep 17วัชรากร หนูทองNew_Resource รายการทรัพยากรใหม่ 255460 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 60 ปี มศว ศรีสง่า มหานคร/ สุภาพร สุกสีเหลือง, บรรณาธิการ. ... อาร์เอฟไอดี กลยุทธ์การลดต้นทุน เพิ่มกำไร และสร้างความแตกต่าง/ วัชรากร หนูทอง .
   40  +40 2014 sep 13thank apichateSpeech presented by Hon. Mr. Apichat KARIKANJANA Leader of the Mr. Apichat KARIKANJANA. Leader of the Thai Delegation at the 1 st .... the most successful and productive outcome. Thank you very much for your kind attention.
   41  ~ 2014 sep 15honey vitamin dr crenneคณะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ - รัฐสภาin a story by Dr . Nancy Snyderman on NBCรขย€ย™s รขย€ยœNightly Newsรขย €ย
   41  ~ 2014 sep 13คลายปม ย้อนหลังเอกสารภาษีอากร ปีที่ 33 ฉบับที่ 391 (เม.ย. 2557)สรรพากรตาม ย้อนหลัง 10 ปี "หวยใต้ดิน" ปรับ 2 เท่า เงินเพิ่มอีก 1 เท่า ทั้ง "เจ้ามือ" และ ... บัญชีภาษีอากร : คลายปม ปัญหารายจ่ายตามประมวลรัษฎากร[สมเดช โรจน์คุรีเสถียร].
   43  ~ 2014 sep 06ข่าวสดBrowsing 3.4.8 ข่าวสด by Publisher "บริษัท ข่าวสด จำกัด"Browsing 3.4.8 ข่าวสด by Publisher "บริษัท ข่าวสด จำกัด". LIRT คลังสารสนเทศของ สถาบันนิติบัญญัติ ... ชื่อเรื่อง: ข่าวสด 01 กรกฎาคม 2555. ผู้แต่ง: -. ปีที่พิมพ์: 2555-07-01  ...
   44  +9 2014 sep 12เดลินิวส์Browsing 3.4.2 เดลินิวส์ by Issue DateBrowsing 3.4.2 เดลินิวส์ by Issue Date. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ; →; 3.สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา ...
   45  -26 2014 sep 13กัลยานายวิรัตน์ กัลยา ศิริ - รัฐสภาชื่อ-สกุล. นายวิรัตน์ กัลยา ศิริ. วันเดือนปีเกิด. 4 พฤษภาคม 2493. การศึกษา. นิติศาสตร บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ...
   45  +48 2014 sep 08l utlL~fN fll1GHllJTIfll~mfl~B~~Bla~ Y11' l ' Utl n 'H:Ui!h"'1~lJfl1';{run flU U~/Ul:J ~UU1S lb:bb t<AX. I4l 001. lJ'J:::fll Ai!hirnnw Lam5fl1'n~a.fll. ,. L~fN fll1GHllJTIfll~mfl~B~~Bla~Y11' l ' Utl n 'H:Ui!h"'1~lJfl1';{run flU'JaJ nfaJ aJ'Ul. 'U.
   45  ~ 2014 sep 06พรรควิทยานิพนธ์ เรื่อง การก่อเกิดรัฐบาล พรรค เดียว - รัฐสภาวิทยานิพนธเรื่อง การกอเกิดรัฐบาล พรรค เดียวในการเมืองไทย : ศึกษากรณี พรรค ... ศึกษา ในเชิงของความหมายของรัฐบาล พรรค เดียวไดถึง 2 ความหมาย ใน 2 ชวงเวลา ดังนี้ ...
   46  +55 2014 sep 16คูซอดกบฏ คูซอด - resultall1. DS578.3 ส889 2543, 2543. เส้นทางนักสู้ศรีสะเกษ : จากกบฎผู้มีบุญ ถึงกบฎ คูซอด และ กบฎประชาธิปไตย. หน้า 1, ขณะนี้อยู่หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า. สืบค้นทรัพยากร. ประเภท ...
   46  -1 2014 sep 08กาแฟ 4 เหลี่ยมClick >> เพื่อดูสินค้ากลุ่ม เครื่องแก้ว-ชุด กาแฟ - รัฐสภาชุด กาแฟ แบบใส. ราคา ๑๖๐ บาท. แก้วน้ำเย็น. ราคา 160 บาท. แก้วน้ำ สี่เหลี่ยม . ราคา 190 บาท. แก้วน้ำ สี่เหลี่ยม . ราคา ๑๙๐ บาท. แก้วน้ำแปดเหลี่ยม. ราคา 240 บาท. แก้วน้ำแปด ...
   46  +55 2014 sep 06ตาก ท่วมการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม ในพื้นที่จังหวัด ตากการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม ในพื้นที่จังหวัด ตาก . ธนิตพล ไชยนันทน์; สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร; อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ. Date: 2553-02-08 ...
   48  ~ 2014 sep 02สารคดี แมวสารคดี ปีที่ 29 ฉบับที่ 348 (ก.พ. 2557)รอบโลก : คัดเลือกมนุษย์กลุ่มแรกไปดาวอังคาร, ฟาร์มแมลงสาบทำกำไร, แมว ไร้บ้านได้งาน ทำ, ประกาศใช้ระบบเมตริก, ลาวชี้แจงเรื่อง "สมบัด สมพอน", รับมอบเรือดำน้ำลำแรก[สุเจน ...
   49  -24 2014 sep 01พรบ หักพ.ร . บ .เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลโพ หัก อำเภอบางแพ ตำบลบัว พ.ร . บ .เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลโพ หัก อำเภอบางแพ ตำบลบัวงาม อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ...
   49  ~ 2014 aug 27beer machine slevomatแจ้งลบ - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรof situation you should to buy any Lacrosse Equipment Bag because that are most strict
   51  -12 2014 sep 23อนันต์ อนันตรังสีBrowsing by Contributor - LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติอนันต์ ศรีพันธุ์ กับคณะ · อนันต์ สุขสันต์ · อนันต์ สุวรรณปาล · อนันต์ อติลักษณะ · อนันต์ อนันต กุล · อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ · อนันต์ อริยะชัยพานิช · อนันต์ เดช รังสี · อนันต์ เนตร โรจน์.
   51  ~ 2014 sep 14iiq w3i.: .: p ZD 3ria ~119'4 1h-i ri. nis~nGu~n~~5'a~~nu'[~'f~ wi ~rinmiuuim~i
   55  +8 2014 sep 17ไทยรัฐBrowsing 3.4.1 ไทยรัฐ by Issue DateLIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ; →; 3.สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา; →; 3.4 หนังสือพิมพ์; →; 3.4.1 ไทยรัฐ ; →; Browsing 3.4.1 ไทยรัฐ by Issue Date ...
   55  +3 2014 sep 13ด่านสะเดา โทรรายงานการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12-13 ๑.๓.๑ โครงการปรับปรุงต่าบ สะเดา . ๑.๓.๒ โครงการสร้างด่าบ สะเดา แห่งใหม่. ๑.๓.๓ โครงการพัฒนาอึบๆ เพือรองรับการพัฒบา ด่าน ศุลกากร สะเดา . ๒. การเดินทางศึกษาดูงาบ ณ  ...
   55  +46 2014 sep 12ภูมใจไทยภูมิใจไทย - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ชุดที่ 24ชื่อ: นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล พรรค: ภูมิใจไทย ประวัติเผยแพร่. ชื่อ: นายชัย ชิดชอบ พรรค: ภูมิใจไทย ประวัติเผยแพร่. ชื่อ: นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค พรรค: ภูมิใจไทย ประวัติเผยแพร่ ...
   57  +10 2014 sep 23อาบอบนวดกระทู้ถาม เรื่อง การจัดเก็บภาษีสถานบริการ อาบอบนวดกระทู้ถาม เรื่อง การจัดเก็บภาษีสถานบริการ อาบอบนวด . LIRT คลังสารสนเทศของสถาบัน นิติบัญญัติ. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ; →; 1.
   57  -15 2014 sep 01พ ร บพระราชบัญญัติ วัตถุอันตรายหนา ๒๓. เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก. ราชกิจจานุเบกษา. ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. พระราชบัญญัติ . วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓). พ.ศ. ๒๕๕๑. ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วัน ที่ ๑๗ ...
   59  +30 2014 sep 23มาตรา 309ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายบุญชัย วสุนธรา ที่ 1) ใน มาตรา 309 ทวิ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 6 มาตรา 29 และมาตรา 48 หรือไม่. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ .
   60  -14 2014 sep 256 มิถุนายน 2554วัน LO : Learning Organization 6 -10 มิ.ย.2554 - รัฐสภา6 มิ.ย. 2011 ... การจัดงานโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร" ประจำปี 2554 ระหว่างวันจันทร์ ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 ...
   60  -34 2014 sep 13ชื่อราย ชื่อ คณะอนุกรรมาธิการ - รัฐสภาหน้าหลัก >> ราย ชื่อ คณะอนุกรรมาธิการ. ราย ชื่อ คณะอนุกรรมาธิการ. หมวดย่อย. หมวดย่อย รายนามอนุกรรมาธิการ · หมวดย่อย ข้อมูลการประชุม · หมวดย่อย ราย ชื่อ คณะทำงาน ...
   61  +34 2014 sep 17ผู้จัดการผู้จัดการ มรดกและพินัยกรรม - LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติคำนำ. สารบัญ. ผู้จัดการ มรดก. วิธีตั้ง ผู้จัดการ มรดก. ก. การตั้ง ผู้จัดการ มรดกโดยพินัยกรรม. ข. การตั้ง ผู้จัดการ มรดกโดยคำสั่งศาล. ๑. ผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลตั้ง ผู้จัดการ มรดก. ๑.๑ ทายาท.
   62  -16 2014 sep 17คม ชัด ลึกBrowsing 3.4.5 คมชัดลึก by Issue DateBrowsing 3.4.5 คมชัดลึก by Issue Date. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ; →; 3.สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา ...
   63  -23 2014 sep 12หมออนามัยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ( หมออนามัย ) - รัฐสภาวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ( หมออนามัย ) จาก จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา และ ...
   63  ~ 2014 sep 10อาบ อบ นวด
   64  -19 2014 sep 06มั่นคงอำนาจหน้าที่คณะกรรมาธิการความ มั่นคง แห่งรัฐ - รัฐสภาคณะกรรมาธิการความ มั่นคง แห่งรัฐ มีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ ศึกษาเรื่องใด ๆที่เกี่ยวกับความ มั่นคง แห่งรัฐ โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความ มั่นคง  ...
   64  -20 2014 sep 05งานไระบบ งาน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ - รัฐสภาจนปัจจุบันนี้ถือ ได้ ว่าเป็นหน่วย งาน ที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการ พัฒนาการปฏิบัติ งาน อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน ไป  ...
   65  -39 2014 sep 16ข่าวห้อง ข่าว รัฐสภาข่าว ประชาสัมพันธ์พิธีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ ... ข่าว ประชาสัมพันธ์พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นองค์ประธานในพิธี  ...
   66  -25 2014 sep 21เดชะ๑๖.พลอากาศเอก กมล เดชะ ตุงคะ - รัฐสภารัฐสภาไทย >> ทำเนียบประธานรัฐสภา. ๑๖.พลอากาศเอก กมล เดชะ ตุงคะ ประธานที่ปรึกษา ของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและประธาน. ข้อมูลการ ...
   67  ~ 2014 sep 17รามคำแหง 110พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สาย พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายซอย รามคำแหง 110 พ.ศ. 2550. LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ.
   67  +34 2014 sep 09อุทรณฉบับที่ 2อุทธรณ หนึ่งคน ประธานศาล อุทธรณ ภาคประจําศาล อุทธรณ ภาค ศาลละหนึ่งคน และให มีอธิบดี. ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําศาลแพง ...
   71  ~ 2014 sep 17ganglion cystchinese jolly grinder knockoffhttp://fengmihui.wapdale.com/__xt_blog/__xtblog_entry/10286221- china -lv-bags -in-
   72  -20 2014 sep 25กฎหมาย ประกันตัว ยาเสพติดคำถามค้านและสืบพยานจำเลยคดียาบ้าตัวอย่าง คำฟ้องคดียาบ้า. - ตัวอย่าง คำฟ้องคดียาบ้าครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย ... ประกาศศาลอาญาเรื่องการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมี หลักประกัน ในคดี ยาเสพติด จำนวน เล็กน้อย. แนวคำพิพากษา ... ภาคผนวก. กฎหมาย เกี่ยวกับ ยาเสพติด ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕.
   72  -61 2014 sep 16กฎหมายกฎหมาย และระเบียบ - รัฐสภากฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ...
  1 2 of 2 pages