qom.ac.ir

Please wait for loading...
    (270):

  /
   1  ~ 2014 sep 29دانشگاه مجازی قمدانشگاه قمتعطیلی کامل دانشگاه تا 17 مرداد 1393 · ارائه درس متون حقوقی به زبان خارجی 1 ... ایمیل دکتر فتحی · زمان جدید امتحانات جبرانی پردیس و مجازی . آمار سايت : 2259153 ‎میز کار - ‎خروج - ‎ثبت نام در سایت
   1  +1 2014 sep 24همایش فناوران برتردانشگاه قم/ همايش تجليل از پژوهشگران و فناوران برتربه گزارش روابط عمومي دانشگاه قم، همايش تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر استان و دانشگاه قم فردا دوشنبه 27 آذرماه با حضور مسئولان استاني در تالار شيخ مفيد ...
   1  +100 2014 sep 20دانشگاه قمحجت الاسلام و المسلمين دكتر سيد مهدي دادمرزي معاون آموزشي و ...More results from qom.ac.ir »
   2  +1 2014 sep 16نقش مديريت بومي كتابداريفراخوان اولويت هاي پژوهشي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استانهاي خراسان ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﻣﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ .7. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ .8. ﻣﻘﺎ ... ﻫﺎی ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺘﺎﺑﺪاران در ﻧﺰد ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺆوﻻن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ.
   3  -1 2014 sep 22هسته ای اطراف قمدانشگاه قم /تشكيل زنجيره انساني اطراف سايت هسته اي فردو توسط تشكيل زنجيره انساني اطراف سايت هسته اي فردو توسط دانشجويان. به گزارش روابط عمومي دانشگاه قم ، دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور به نشانه حمايت از فعاليت ...
   4  +1 2014 sep 26جذب وزارت علومهيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي/سايت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريهيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي ... سايت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري. URL: http ://www.msrt.ir. Email: سايت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ...
   4  -1 2014 sep 24ارشد جزا واحد علوم قمگروه حقوق و جزا و جرم شناسی/ - دانشگاه قم15 سپتامبر 2014 ... كارشناسي ارشد : حقوق جزا - حقوق جزا - سال 1375- دانشگاه شهيد بهشتي ... 2 - قياسي جلال الدين، "پيوستن علم قاضي به بينه يا اقرار" فقه (كاوشي نو در فقه ... مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه قم · هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان ...
   4  +1 2014 sep 19وزارت علوم جذب
   4  +2 2014 sep 18شرکت شهرک قمگروه كارآفريني و ارتباط با صنعت/ شركت شهرك هاي صنعتي استان قمپورتال دانشگاه قم -/ ... سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (حوزه صنايع و معادن). 1390/12/9 سه شنبه سازمان صنعت، معدن و تجارت ... شركت شهرك هاي صنعتي استان قم .
   4  +3 2014 sep 17دانشگاه مفید قمدانشگاه قم /تصاوير اماكن و فضاهاي دانشگاه قمپورتال دانشگاه قم -/ ... شنبه 4 ارديبهشت 1389 تصاوير اماكن و فضاهاي دانشگاه قم . ساختمان ها، سالنهاي اجتماعات، ... نمايي ديگر از تالار شيخ مفيد . 1389/2/4 شنبه
   4  ~ 2014 sep 17سایت دانشگاه مفیددانشگاه قم/تصاوير اماكن و فضاهاي دانشگاه قمپورتال دانشگاه قم-/ ... نمايي ديگر از تالار شيخ مفيد . 1389/2/4 شنبه نمايي ديگر از تالار شيخ ... كليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به دانشگاه قم مي باشد. Copyright ...
   5  +6 2014 oct 01دانشگاه علوم حدیثگروه علوم قرآن و حديث - دانشگاه قم3 ـ ودو رشته در مقطع دكتري (تفسير تطبيقي، علوم قرآن ) ميباشد . آدرس: ايران - قم - جاده قديم اصفهان - دانشگاه قم - دانشكده الهيات - گروه علوم قرآن و حديث - ساختمان شماره  ...
   5  +13 2014 oct 01پذیرش دانشگاه مجازیدانشگاه قم/آزمون اختصاصي پذيرش دانشجو مقاطع كارشناسي، كارشناسي o اعطاي مدرك رسمي دانشگاه قم به فارغ التحصيلان مجازي . - o تدريس اساتيد مطرح و ... پذيرش در دوره هاي مجازي منحصراً براي شاغلين دستگاه هاي دولتي و غير دولتي است.
   5  +1 2014 sep 23سایت جذب وزارت علومهيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي/ سايت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريهيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي ... مرکز رشد واحدهای فناوری; مرکز کارآفرینی; دفتر آموزش مهارت های پیشرفته. دانشجویی ... سايت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.
   5  +3 2014 sep 20منابع طبيعي همدان1391 ﻫﻤﺪان اﺳﺘﺎن اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری ﻓﺮاﺧﻮا29 ژانويه 2013 ... ﻓﺮاﺧﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ. اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری. اﺳﺘﺎن. ﻫﻤﺪان . 1391. 1. -. ﺑ. ﺮرﺳﯽ. راﻫﮑﺎرﻫﺎی. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺣﻔﺎﻇﺖ. از. ﻣﺮاﺗﻊ. و. ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎ. در. اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان . -2. ﻃﺮح. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ.
   6  ~ 2014 sep 25sid iran docكتابخانه آيت الله قاضي (مركزي)/ IranDoc - دانشگاه قمVPN دانشگاه · دسترسي آزاد به منابع اطلاعاتي (Open access) · آرشيو كتاب نوسا · IranDoc · SID جهاد دانشگاهي ... IranDoc . URL:
   6  -1 2014 sep 20دروس اصلی عمرانو ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 87 ورودي ( داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺣﺪ 141 ﻋﻤﺮان - دروس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤورودي. 87. و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ. ( داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺳﺮﻓﺼﻞ. دروس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان . -. ﻋﻤﺮان . 141. واﺣﺪ. دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ . 14. واﺣﺪ. دروس اﺻﻠﯽ اﻟﺰاﻣﯽ. 67. واﺣﺪ. دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ. 21. واﺣﺪ. ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز. واﺣﺪ. ﻧﺎم درس. ردﯾﻒ.
   6  -1 2014 sep 17کار اموزیپذيرش و جايابي دانشجويان در سامانه ملي كارآموزي - دانشگاه قمسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به عنوان متولي " كارآموزي " در وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري در راستاي ارتقاء سطح كمي و كيفي فعاليت هاي ...
   6  +5 2014 sep 14آزاد قمگزارش تصويري از حضور دانشگاه قم در نمايشگاه مراكز آموزشي استان ... و تجهيزات كمك آموزشي از 11 تا 15 شهريور در محل دائمي نمايشگاههاي استان قم برگزار گرديد.
   7  +6 2014 sep 20رابطه مقاومت رسانا با طولدﺳﺘﻮر ﻛﺎر II ( اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ و ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳﻚ - دانشگاه قماز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺎ دﻗﺖ ﺻﻔﺮ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، در ﺣﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ... راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ..... ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ رﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و ﺟﻨﺲ آن.
   7  ~ 2014 sep 19محمد جعفري هرنديدكتر رضا جعفري هرندي - دانشگاه قمجعفري هرندي رضا، اخوان محمد ، صمديان زهره، "ضرورت تقدم تزكيه بر تعليم از ديدگاه امام خميني ره" همايش ملي امام خميني ره و تعليم و تربيت اسلامي، صفحه105، 1391.
   7  ~ 2014 sep 15دانشگاه ازاد قممدیریت تحصیلات تکمیلی · اداره آموزش های آزاد و مجازی · دانشگاه منتخب استان · تقویم آموزش · گروه ... زمان و مكان اجراي برنامه: يكشنبه 23/6/ 1393 بعد از نماز عصر مقابل مسجد دانشگاه . گزارش تصويري از حضور دانشگاه قم در نمايشگاه مراكز آموزشي استان.
   8  -1 2014 sep 26دانشگاه ازاد اسلامی واحد قمنشست مشترك رئيس و معاون اداري و مالي دانشگاه با رئيس و اعضاي شوراي شهر قم . در دانشگاه قم ... پيام رياست دانشگاه قم به مناسبت آغاز سال تحصيلي 93-94 · بيشتر ...
   8  +7 2014 sep 20جذب هیات علمیهيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي - دانشگاه قممعرفی هیئت اجرایی جذب . تركيب اعضاي هيأت اجرايي جذب دانشگاه ... اطلاعيه ثبت نام فراخوان جذب و بورسيه هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزشي (فراخوان شهريور 92).
   8  -3 2014 sep 20ايران داككتابخانه كوثر/ ايران داك - دانشگاه قمکتابخانه های دانشگاهی; کتابخانه های مهم ایران ; کتابخانه های مهم جهان · دانشگاه های ایران · دانشگاه های جهان · مراکز تحقیقاتی ... ايران داك . URL:
   8  -2 2014 sep 13فرم اعلام وصول مجلهنمایش فرآیند در قالب فایلpdfﻛﺎﺭﺑﺮگ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪﻩ، ﻛﺎﺭﺩﻛﺲ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ( ﻣﺠﻼﺕ ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ
   9  -2 2014 sep 29بانك مقالات حقوقيگروه حقوق و جزا و جرم شناسی/ بانك مقالات حقوقي - دانشگاه قمدانشکده حقوق . صفحه اصلی سایت · صفحه ... گروه حقوق جزا و جرم شناسی. صفحه اصلی گروه; تازه ها و رویدادها; اعضای هیئت علمی. پیوندهای مرتبط. بانك مقالات حقوقي .
   9  +6 2014 sep 24انجمن های علمیانجمن هاي علمي دانشجويي/ انجمن هاي علمي دانشجويي وزارت علوم - دانشگاه قمانجمن های علمی دانشجویی · مدیریت اجتماعی · دفتر فعالیتهای قرآنی · معاونت اداری مالی . آموزش ... انجمن هاي علمي دانشجويي وزارت علوم. URL:
   9  +1 2014 sep 23سایت وزارت علومسايت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري. URL: ي. تعداد بازديد زيرپورتال اين زيرپورتال امروز تعداد بازديد  ...
   9  ~ 2014 sep 20سیت وزارت علوم
   9  +1 2014 sep 10سايت وزارت علوم
   10  +21 2014 sep 23سایت sidكتابخانه كوثر/پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي( SID ) - دانشگاه قمپایگاه های اطلاعاتی. پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي( SID ). URL: مروز
   10  +5 2014 sep 23جذب هیئت علمی
   10  +26 2014 sep 21مدرسه ي مهدي قاضيآشنایی با بنیانگذار دانشگاه - دانشگاه قم/مروري بر زندگي نامه حضرت آيت‌الله حاج شيخ مهدي قاضي (قدس سره الشريف) ... آقاي قاضي همزمان با كار در قوه قضائيه رياست مدرسه عالي را به عهده مي‌گيرد و با جديت تمام در قم و ... راههاي ارتباطي و فضاهاي سبز) به بهره برداري رسيده و يا در دست احداث است.
   10  -1 2014 sep 20azad university qom. 3716146611. تلفن : 32103000- 025 فكس : 32854499- 025 پست الكترونيكي: info@ qom .ac.ir · سامانه الكترونيكي 118 دانشگاه قم - tel. qom .ac.ir ...
   10  +6 2014 sep 18ضیافت اندیشهپورتال طرح ضيافت انديشه - دانشگاه قمحجت الاسلام والمسلمين جعفري در ششمين روز از اجراي طرح ضيافت انديشه دانشجويي به برخي ويژگي‌هاي ظهور اشاره كرد. رسانه هاي خارجي جوان بيست ساله و رسانه هاي داخلي ...
   10  ~ 2014 sep 17رمز عبور 1رمز عبور ي فراموش 1 . ات نمر کامل قبل از ورود ي اعالم مشروط 2. مجوز ش . 1 . فراموش. ي. رمز عبور .2. اعالم مشروط. ي. قبل از ورود. کامل. نمر. ات .3. عدم نما. ي. ش صفحه مربوط به درخواست. مجوز .4. پرداخت شهر. هي .5. عدم رو. ي. ت درس. در انتخاب واحد . 6.
   12  ~ 2014 sep 24پورتال وزارت علوممعاونت دانشجويي/اطلاعيه افتتاح پرتال دانشجويي صندوق رفاه وزارت علومسامانه ي پورتال دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم ، افتتاح شد . در حال حاضر دانشجويان محترم در اين سامانه مي توانند علاوه بر مشاهده مشخصات فردي و اطلاعات تحصيلي ...
   12  +32 2014 sep 21انجمن برترانجمن هاي علمي دانشجويي/جشنواره انتخاب جوان برتر - دانشگاه قمانجمن هاي علمي دانشجويي ... انجمن های علمی دانشجویی · مدیریت اجتماعی · دفتر فعالیتهای قرآنی · معاونت اداری مالی. آموزش. معاونت آموزش ... جشنواره انتخاب جوان برتر .
   12  +7 2014 sep 21طرح ضیافت اندیشه1391/6/15 چهارشنبه مهدويت در آينه روايات. حجت الاسلام والمسلمين جعفري در ششمين روز از اجراي طرح ضيافت انديشه دانشجويي به برخي ويژگي‌هاي ظهور اشاره كرد.
   12  -4 2014 sep 19موسويS.V. MousaviHomepage S. Vahid Mousavi , P. O. Box 37185-359, Qom, I. R. Iran. Email: s.v. mousavi AT gmail.com. Tel: +98 251 ...
   12  +18 2014 sep 18اندازه گیری ضریب انبساط خطیآزمایش 1: گرماسنجی (کالریمتری) - دانشگاه قمآزمایش 2 : ضریب انبساط طولی اجسام. هدف آزمایش: اندازه‌گیری ضریب انبساط خطی فلزات. ملاحظات نظری: مشروط بر اینکه فشار خارجی وارد بر اجسام ثابت باشد با تغییر ...
   12  +6 2014 sep 17صندوق تعاونصندوق تعاون كاركنان دانشگاه قم17 ساعت قبل ... صندوق تعاون كاركنان دانشگاه قم با الهام از تعاليم عالي اسلام و با استمداد از توجهات حضرت بقيه ا... الاعظم امام زمان حجه بن الحسن العسكري (عجل ا.
   12  +13 2014 sep 15طرح ضیافت
   12  -1 2014 sep 13نورمگزكتابخانه كوثر/ نورمگز - دانشگاه قمدانشگاه قم > معاونت پژوهش و فناوري > كتابخانه كوثر - واحد خواهران دانشگاه قم > پایگاه های اطلاعاتی. پایگاه های اطلاعاتی. نورمگز . URL:
   13  -4 2014 sep 27پارس قراندفتر فعالیتهای قرآنی/ پارس قرآن ـ پايگاه سه زبانه قرآن كريم - دانشگاه قمدفتر فعاليت هاي قرآني. چهارشنبه 2 مهر 1393 00:49:44 ... لینک های مفید. پارس قرآن ـ پايگاه سه زبانه قرآن كريم. URL:
   13  -5 2014 sep 20اندیشه قممعاونت پژوهش دانشگاه قم /كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه دينيپورتال دانشگاه قم -/ ... كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني. URL: اي مفيد ارتباط با ما.
   14  -7 2014 sep 17آموزش های itمعاونت آموزشي /دانشكده آموزش هاي الكترونيكي - دانشگاه قممعاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي ... فناوری. مرکز رشد واحدهای فناوری; مرکز کارآفرینی; دفتر آموزش مهارت های پیشرفته. دانشجویی ... دانشكده آموزش هاي الكترونيكي.
   15  -4 2014 sep 22امور اتباع قمدانشگاه قم /«اطلاعيه نحوه مراجعه و ثبت نام اتباع خارجي متقاضي پذيرش»2 نوامبر 2013 ... به اطلاع كليه اتباع خارجي كه قبلا طي مراجعه به دفتر دانشجويان غيرايراني ... امور دانشجويان، رعايت موارد ذيل در پذيرش آزاد اتباع خارجي لازم مي باشد:.
   15  +86 2014 sep 11نوشتن پایان نامه تحقیقشیوه نامه تدوین و نگارش پایان نامه ارشد و دکتری - دانشگاه قمداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ. ﺷﻴﻮه. ﻧﺎﻣﻪ. ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي. اداره ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ. )1( ..... ﻧﺎﻣـﻪ. و ﺑـﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن، ﺑﺎ اراﻳﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻨﺪه، واﺟـﺪ ﻧـﻮآوري و ﺣـﺎوي ﻧﻈﺮﻳـﺎت ﻋﻠ. ﻤـﻲ، ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ...
   16  +5 2014 sep 29آلبوم عکس حضرت معصومهروابط عمومی/دانشگاه حضرت معصومه (س) - دانشگاه قماعضا دبیرخانه · گزارش عملکرد دبیرخانه · آلبوم تصاویر. پایگاه خبری روابط عمومی دانشگاه. همایشها و ... دانشگاه حضرت معصومه (س). URL:
   17  +84 2014 sep 29روز پژوهشدانشگاه قم/برگزاري مراسم روز پژوهشبرگزاري مراسم روز پژوهش . مراسم گراميداشت روز پژوهش صبح امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمين دكتر ديرباز سرپرست دانشگاه ، معاونين ، اساتيد و دانشجويان در محل ...
   17  ~ 2014 sep 24اخلاق در جرم شناسيگروه حقوق و جزا و جرم شناسی / - دانشگاه قم15 سپتامبر 2014 ... مديريت گروه حقوق جزا و جرم شناسي ..... رابطه اخلاق با حقوق كيفري نظري محمد علي ( كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ) 1385. نسل‌زدايي و جنايت ...
   17  -5 2014 sep 23اداره بورسهيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي/ اداره بورس و امور دانشجويان خارجمدیریت تحصیلات تکمیلی · اداره آموزش های آزاد و مجازی · دانشگاه منتخب استان · تقویم آموزش · گروه استعداد درخشان · دفتر دانشجویان ... اداره بورس و امور دانشجويان خارج.
   17  +2 2014 sep 12iran docراهنماي اتصال به شبكه VPN دانشگاه · دسترسي آزاد به منابع اطلاعاتي (Open access) · آرشيو كتاب نوسا · IranDoc ... IranDoc . URL:
   18  -4 2014 sep 20ایران داگکتابخانه های دانشگاهی; کتابخانه های مهم ایران; کتابخانه های مهم جهان · دانشگاه های ایران · دانشگاه های جهان · مراکز تحقیقاتی ... ايران داك . URL:
   18  ~ 2014 sep 18آموزش ms sql 2000UntitledPC. Microsoft. Windows 2000 . IIS . Net Framework . PC. Microsoft Windows 2000 . Microsoft SQL Server 2000 . . PC. Microsoft Windows. IE. 6.0.
   18  +26 2014 sep 18دانشگاه مجازیپردیس و مجازی دانشگاه قمپرديس دانشگاهي دانشگاه قم بر اساس مجوز شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به تقاضاي داوطلبان ايراني و غير‌ايراني از سال 1391 اقدام به پذيرش دانشجو  ...
   18  +1 2014 sep 14ایران داکت
   19  +7 2014 oct 01احمد رضاييدكتر احمد رضايي جمكراني - دانشگاه قمرضايي ، احمد /الهه رستمي، بررسي و مقايسۀ رئاليسم در عناصر داستاني دوستي خاله خرسه جمالزاده و زار صفر رسول پرويزي، مجلۀ مطالعات داستاني پيام نور، سال اول شمارۀ ...
   19  ~ 2014 oct 01اداره محيط زيست استان مركزيپژوهشكده محيط زيست / اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران - دانشگاه قمپژوهشكده محيط سبز ... کتابخانه ها. کتابخانه آیت الله قاضی ( مرکزی ) · کتابخانه کوثر (واحد خواهران) · مجلات علمی پژوهشی ... اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران.
   19  +10 2014 sep 26ستاد عمره دانشجوییستاد عمره و عتبات دانشگاهيان - دانشگاه قمانجمن های علمی دانشجویی · مدیریت اجتماعی · دفتر فعالیتهای قرآنی ... مدیریت امور دانشجویی · اداره رفاه · اداره تغذیه · اداره خوابگاه ها ... ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان.
   19  +2 2014 sep 19ما موریت خارج از کشورفرم سفرهاي علمي خارج از كشور (بعد از ماموريت )ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه،. در ﮐﺸﻮر
   19  ~ 2014 sep 10علم و ایمان چیستدانشگاه قم/دكتر شاهرخي : علم و ايمان و بصيرت و نشاط سرلوحه ي 21 ساعت قبل ... در سال 93-92 با ياري خدا توانستيم حول مولفه‌هاي علم و ايمان و بصيرت و نشاط، ... اولويتهاي اصلي دانشگاه در حوزه فرهنگي اجتماعي در سال آينده چيست ؟
   20  -13 2014 sep 23شماره تلفنراهنمای تلفن دانشگاه قمجهت برقراری تماس مستقیم با شماره های داخلی دانشگاه ، که با 3 شروع می شوند پیش شماره 3210 را به آن اضافه نمایید و یا با شماره 32103000 تماس حاصل فرمایید.
   20  +2 2014 sep 22ایران داک
   20  ~ 2014 sep 17دختر قمدانشگاه قم /مسابقات دو و ميداني دانشجويان دختر منطقه 4 كشور به مسابقات دووميداني دانشجويان دختر دانشگاههاي منطقه 4 كشور به ميزباني دانشگاه قم در پيست يادگار امام(ره) با حضور (61 بازيكن) و 9 تيم از دانشگاه قم ، خرمشهر، شهيد ...
   21  +13 2014 sep 26اولین همایش دانشجوئی روابط عمومیانجمن هاي علمي دانشجويي / اولين همايش ملي راهكارهاي ارتقاء مباحث مديريت فراخوان همايش اولين همايش ملي راهكارهاي ارتقاء مباحث مديريت ، حسابداري و مهندسي صنايع در سازمانها اولين همايش ملي راهكارهاي ارتقاء مباحث مديريت ، حسابداري و مهندسي  ...
   21  +5 2014 sep 26مقالات حقوق بین المللگروه حقوق بين الملل /بانك مقالات حقوقي - دانشگاه قم15 سپتامبر 2014 ... گروه حقوق بین الملل . صفحه اصلی گروه; تازه ها و رویدادها; اعضای هیئت علمی. پیوندهای مرتبط. بانك مقالات حقوقي. URL:
   21  +6 2014 sep 13مرکز آموزش قمتقویم آموزشی ترم. نرم افزارهای مورد نیاز. کلاس های مجازی. دریافت برنامه کلاسی · کلاس های ضبط شده · دریافت فایل راهنمای آموزش مجازی · لینک های مستقیم ورود کلاس های ...
   22  +48 2014 sep 29اداری مالیمعاونت اداری مالی - دانشگاه قمشرح وظايف معاونت اداري مالي : همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه. رسيدگي به هدفهاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها ...
   22  +33 2014 sep 26دفتر مقام معظم رهبريدفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري - دانشگاه قم1392/10/22 يكشنبه حجت‌الاسلام محمديان در گردهمايي بزرگ دانشجويان مهدي‌ياور:فرهنگ انتظار با پرهيز از عوام‌زدگي محقق مي‌شود. 1392/8/13 دوشنبه در دانشگاه قم برگزار ...
   22  -4 2014 sep 26اموزش وپرورش البرز91-90 اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اوﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش . اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﺳﺎل. 91-90. ردﯾﻒ. ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ. 1. راﻫﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز . 2. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ.
  1 2 of 3 pages