rajshiksha.gov.in

Please wait for loading...
    (71):

  /
   1  +73 2014 feb 01secondary education departmentManagement Information System for Education Department , BikanerSecondary Education Head wise Budget allotment for 2013-14 · Elementary ... Department of Elementary Education, Bikaner (Rajasthan) INDIA Best viewed  ... ‎Transfer / Promotion Orders - ‎Orders - ‎Budget Allotment 2013-14 - ‎Seniority List
   1  ~ 2014 jan 30rajasthan shiksha vibhagManagement Information System for Education Department, BikanerSh. Kali Charan Saraf Hon'ble Minister, Education (Primary, Secondary and Higher Education) , Sanskrit Education, Technical Education, Rajasthan  
   1  ~ 2014 jan 23education department rajasthanSecondary Education Head wise Budget allotment for 2013-14 · Elementary ... Department of Elementary Education , Bikaner ( Rajasthan ) INDIA Best viewed  ... ‎Transfer / Promotion Orders - ‎Orders - ‎Budget Allotment 2013-14 - ‎Seniority List
   1  ~ 2013 dec 26education department of rajasthan
   2  +4 2013 dec 07krisna colony dholpurdholpur2, 127, DHOLPUR , 1270095, 1, MOHINI AGRAWAL, KAILASH CHAND ... KRISHNA COLONY ,BARI, DHOLPUR ,328021, SH NAGBABA PG AVM SR SEC SCH,  ...
   3  +1 2014 feb 02rajasthan education boardRajasthan RTE Rules · Secondary Education Head wise Budget allotment for 2013-14 ... Right to Information ( Rajasthan Council of Elementary Education )
   6  ~ 2013 dec 29technical education jaipurSecondary Education Head wise Budget allotment for 2013-14 ... Secondary and Higher Education) , Sanskrit Education, Technical Education , Rajasthan  ...
   6  +2 2013 dec 24rajasthan board secondary educationRajasthan RTE Rules · Secondary Education Head wise Budget allotment for 2013-14 ... Right to Information ( Rajasthan Council of Elementary Education)
   6  ~ 2013 dec 04dharmendra sharma dausadausa2, 128, DAUSA , 1388066, 1, 2, 1, 1280277, RAJA PUBLIC SR SEC SCH
   9  -1 2014 feb 19rameshwaram dham murlipura scheme jaipurjaipur3, 112, JAIPUR , 1122583, 1, VISHAL AGRAWAL, GANESH AGRAWAL, USHA DEVI
   11  +5 2014 jan 03sangeeta prajapat bikanerbikaner - Rajshiksha.gov.in2, 107, BIKANER , 1496363, 1, 1, 1, 1070290, VICTORIOUS PUBLIC SR SEC SCH
   11  +90 2013 dec 04educational management information systemSecretary Education (0141-2227888) Site last updated on 26-11-2013. Department of Elementary Education , Bikaner (Rajasthan) INDIA Best viewed with 800 x  ...
   13  -1 2013 dec 12balwant choudhary tonkWithin District Allotment - Rajshiksha.gov.in01-07-83 xzk e iks- /kqokZ dyka rg nsoyh ftyk Vksad. TONK . GENM. AJMER. 3. 118 ... CHOUDHARY . SHRAWAN ... BALWANT . KARWASRA.
   13  +88 2013 dec 11ministry of education indiaSecondary Education Head wise Budget allotment for 2013-14 · Elementary ... Department of Elementary Education , Bikaner (Rajasthan) INDIA
   18  ~ 2013 dec 08kuldeep chawla ganesh nagarKOTA - Rajshiksha.gov.in7- H- 29 MAHAVEER NAGAR III KOTA KOTA 324005 .... 442, POOJA CHAWLA , SURESH CHAND CHAWALA , ANITA CHAWALA , 88.40, 36, 4-D-36 M.N. EXT. .... 87.20, 42, GANESH NAGAR VISTAR YOJNA LAKHERI BUNDI BUNDI 323615 ... 434, KULDEEP SINGH RATHORE, SAMPAT SINGH RATHORE, BHANWAR  ...
   19  ~ 2014 feb 05kss kv kei;kZoj. k v /;;u ikB;Øefoo/krkvksa ds izfr le> dk fuekZ.k djus esa l{ ke gksA bu foo/krkvkas ds xBu esa LFkkuh;rk dgha ihNs u NqV ... k v /;;u es ,dhd`r fo"k; ks dks lgh ek;uksa esa. ,dhd`r dj  ...
   19  -10 2013 dec 03dirctorate of shool educationRight to Information (Rajasthan Council of Elementary Education) ... Secondary Education Department Transfer Policy and Form · विज्ञप्ति - शिक्षा  ...
   20  +66 2014 feb 08rajasthan informationRight to Information ( Rajasthan Council of Elementary Education) ... Department of Elementary Education, Bikaner ( Rajasthan ) INDIA Best viewed with 800 x  ...
   22  -14 2014 feb 12yuf yea muhabat 1997 aviMerit List 2012-20131997 , BARMER, SECONDARY, 0151989, SEC, 104, 06, 2, 516, 1ST, SAHISTA ..... 1ST, AVI SALECHA, VIKRANT SALECHA, ANITA SALECHA, 17 VIMALNATH   ...
   23  ~ 2014 feb 08dkdkmdykorh Hkkej bUnzk lDlsuk pUnzizHkk dkdkM ujs'k dqekjh lq/kk tSu pUnzizHkk dkdkM . 10/10/1951 BA. BED. 7881. 4 372 ujs'k dqekjh. 07/06/1947 BA. BED. 7881. 5 377 lq/kk tSu. 13/05/1947 BA. BED. 7881.
   24  +1 2013 dec 08jagdish pareek nidhi jaipur2, 112, JAIPUR , 1332467, 1, 2, 1, 1121353, N K PUB SR SEC SCH,PLOT NO-1,2 ,3
   24  +1 2013 dec 07rampura lalgher bikanerbikaner01 RAMPURA BASTI LALGARH , BIKANER BIKANER 334004. 25, 107, BIKANER , 1499888, 1, 1, 1, 1070248, SHRI NAMDEV SHIKSHAN SANSTHA SR SEC  ...
   25  +11 2014 feb 07deepika khatri jaipur2, 112, JAIPUR , 1332467, 1, 2, 1, 1121353, N K PUB SR SEC SCH,PLOT
   27  +6 2013 dec 06priyanshu dubey jaipur673, 112, JAIPUR , 1120641, 1, PRIYANSHU SINGH, ARJUN SINGH, SHAKUNTLA ..... 764, 112, JAIPUR , 1122177, 1, RISHABH DUBEY , SHYAM MANI DUBEY   ...
   28  -7 2014 mar 01primary education boardHon'ble Minister, Education ( Primary , Secondary and Higher Education ) , Sanskrit Education ... Department of Elementary Education , Bikaner (Rajasthan) INDIA
   29  +11 2014 mar 01manoj yadav laptopjhunjhunu09-OBC, 2, 15178, 448, KAVITA YADAV , DALEEP SINGH, KRISHHNA DEVI ..... 15227, 404, MANOJ KUMARI, KAILASH CHAND, SANTOSH DEVI, 80.80, 61   ...
   29  -21 2014 jan 30narayan nikunj ajmerajmerSCHOOL LUCKY GROUND KSG KISHANGARAH AJMER 305801 ... MANDI, AJMER , 03, 2, 01039, 422, NIDHI VIJAY, SATYANARAYAN VIJAY ... NIKUNJ HOUSE NO-40 JIVAN JYOTI NAGAR MADANGANJ KISHANGARH AJMER 305801.
   32  -1 2013 dec 09electronic chak for prajapatPRAMOD PRAKASH SHRIMALI, JAYSHREE SHRIMALI, 83.20, 49, IV E 473 JNV
   35  -10 2014 jan 29shayam meena udaipurLIST of Selected CandidatesSHYAM SHARAN YADAV. 72. 85 ... OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING, UDAIPUR ..... 15 230133201246 RAGHAVENDRA MEENA .
   37  ~ 2013 dec 05scholar point jaipur3, 112, JAIPUR , 1122583, 1, VISHAL AGRAWAL, GANESH AGRAWAL, USHA
   38  -13 2014 jan 31kanoria college jhunjhunujhunjhunu - Rajshiksha.gov.in2, 115, JHUNJHUNU , 1353285, 1, 2, 1, 1150604, INDIAN PUBLIC SR SEC SCH .... 1, 1150264, KANORIA SR SEC SCH,MUKUNDGARH( JHUNJHUNU ), 03, 1, 15024 ... NEAR J. B. SHA GIRLS COLLEGE , JHUNJHUNU JHUNJHUNU 333001.
   40  -32 2014 feb 22bhumika choubisaudaipur106, 126, UDAIPUR, 1260368, 1, MOHIT CHOUBISA , KULDEEP CHOUBISA ..... 153, 126, UDAIPUR, 1260080, 1, BHUMIKA SUTHAR, ARJUN LAL SUTHAR  ...
   41  -18 2014 jan 29pankaj vishnoi jodhpurjodhpur2, 117, JODHPUR , 1177331, 1, 3, 1, 1170510, APEX PUBLIC SR SEC SCH,3/9
   43  -12 2013 dec 23market in sawai madhopursawaimadhopur22, ADRASH NAGAR,GANGAPUR CITY, SAWAI MADHOPUR ,322201, CREATIVE ... 28, 137, MAIN MARKET ,NARAULI DANG,KARAULI,322203, VIVEKANAND  ...
   43  -25 2013 dec 07ravi shankar sharma jaipuurjaipur - Rajshiksha.gov.in
   47  ~ 2013 dec 06sonali pradeep goranKOTALAL RAWAL, PANI DEVI RAWAL, 89.40, 31, GORANDIYA P.O-BAJUNDA, TEH .
   48  ~ 2014 mar 02board of secondary educationSecondary Education Head wise Budget allotment for 2013-14 ... Hon'ble Minister, Education (Primary, Secondary and Higher Education ) , Sanskrit Education ,  ...
   48  -22 2014 jan 05voter list dausa rajasthanApproved Strengthening Data- Rajasthan - Rajshiksha.gov.inVPO BUHANA DIST JHUNJHUNU RAJASTHAN . 2. 1. 1. 1. 1 ..... SEC.SCHOOL govt.sec.school arniya v.p.arniya dis- dausa rajasthan . 1. 1. 1. 1. 1. 1. Dausa .
   49  -1 2014 feb 10शिक्षाकार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा ... - Rajshiksha.gov.inकार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा , राजस्थान, बीकानेर. त्मा"_बिचंग्नि / प्रार/बजट/बी-2 / 0609 / 20, 1-4 4 / औ-ब विनाक':…… ०6 ಚೌ>ಳಿಂ >3". अति./वरि.उप जि.शि.अ. कम. अनीता प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी. ಊ" अमिति, शाहपुरा (जयपुर). त्निषय:-०4- चिक्लिसा व्यय  ...
   49  +52 2014 jan 22director of school education
   49  -18 2013 dec 20rajasthan account servicesthe rajasthan educational subordinate - Management Information treated as 'duty' under the Rajasthan Service Rules, 1951 shall also be counted as ...... (c) Vacancies occurring on account of retirements during the year in.
   50  -17 2014 feb 09ramesh chand khandelwalVAIBHAV KHANDELWAL, MURARI LAL GUPTA, SUNITA GUPTA, 83.80, 46 ... JAI PRAKASH KHANDELWAL, RAMESH CHAND KHANDELWAL , URMILA  ...
   53  +18 2014 feb 22alwar tehsilalwar2, 102, ALWAR , 1307347, 1, 2, 1, 1020488, SARVODAY BAL BHARTI SR SEC SCH .... BALLANA P. BURJA TEHSIL & DISTT ALWAR ALWAR 301001.
   53  -22 2014 feb 08neeraj sikri piyushbharatpur1050351, 1, PEEYUSH GUPTA, GIRDHARI LAL GUPTA, GUNMALA GUPTA, 1 , 1, 71
   58  ~ 2014 jan 26rajesh varsha sharma21071, 431, VARSHA SHARMA , HARIOM SHARMA, ANITA SHARMA, 86.20, 47 ..... 21071, 410, AKANKSHA SHARMA, RAJESH SHARMA, ANJU SHARMA  ...
   61  -19 2014 feb 03bharat singh sisodia1260218, GURU NANAK PUBLIC SR SEC SCH,HIRAN MAGRI,SECTOR-4, UDAIPUR, 03, 1, 26023, 416, BHARAT SINGH SISODIA , NAVAL SINGH SISODIA  ...
   62  ~ 2013 dec 06nmms application formsGuideline and Application Formus×kuy ehUl&de&esfjV LdkWyjf×ki ( N.M.M.S. ) ijh{kk 2014 fnukad & 17 uoEcj] 2013 foojf.kdk. ,oa vkosnu i= jktLFkku jkT; 'kSf{kd vuqla/kku ,oa  ...
   64  -51 2014 jan 12government of rajasthanGovernment of Rajasthan - Management Information System for be called the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory ... (xvii) “State Government” means the Government of Rajasthan ; and.
   64  +30 2013 dec 23zj on rtiRight to Information (Rajasthan Council of Elementary Education)ifj"kn eq[;ky; ij Lohd`r]dk;Zjr ,ao fjDr inksa dk fooj.k ifj"kn eq[;ky; ij Lohd`r]dk;Zjr ,ao fjDr inksa dk fooj.k dz- l- in dk uke. Lohd`r dk; Zj r fjDr fu;qfDr dk izdkj osr u J`a[  ...
   65  -13 2013 dec 05shreenath ji rajsamandrajsamandA, 18, A-WING, SHREENATH COLONY,NATHDWARA, RAJSAMAND ,313301 .... 2, SANVAD, RAJSAMAND , RAJSAMAND ,313326, SHRI JI PUBLIC SEC SCH  ...
   67  -12 2014 feb 12king shashi prakash agarwal4, 105, BHARATPUR, 1050170, 1, ANURAG GUPTA, RAJESH AGRAWAL , ANITA
   69  +30 2014 feb 21rajasthanSh. Kali Charan Saraf Hon'ble Minister, Education (Primary, Secondary and Higher Education) , Sanskrit Education, Technical Education, Rajasthan   ...
   71  ~ 2014 jan 26kavita singh rathorePALI20046, 419, MINAKSHI GOYAL, JABBER SINGH GOYAL, KAMLA, 83.80, 46
   71  +24 2013 dec 30requesting free laptopRequest for Proposal (RFP) Document for ... - Rajshiksha.gov.inRFP for selection of Vendor for supply of Laptops throughout the ..... has decided to implement the scheme of distribution of Laptops free of.
   72  -1 2014 feb 04ghanshyam hemlata vidya mandir68, 112, JAIPUR, 1580657, 1, 1, 1, 1120637, NUTAN VIDHYA MANDIR SR SS,
   73  ~ 2014 feb 05deepa maheshwari delhi1, 1120533, MAHESHWARI GIRLS SR SS,CHAURA RASTA,JAIPUR, 03 ..... 03 , 2, 12036, 429, DEEPA KUMARI VASWANI, DAULAT RAM, MAYA VASWANI, 85.80 .... 41, 1/64, VAN VIHAR COLONY DELHI BYE PASS, RHB JAIPUR 302002.
   74  -17 2014 feb 26heerapura jaipur2, 112, JAIPUR , 1544373, 1, 1, 1, 1120025, NIRMAL SR SEC SCH,24 GOVIND ... 90.40, 13, 66, VISHNU VIHAR HEERAPURA , AJMER ROAD JAIPUR 302024.
   75  -56 2014 feb 28neha soni jodhpur2, 117, JODHPUR , 1645440, 1, 1, 1, 1170510, APEX PUBLIC SR SEC SCH,3/9 KURI ..... MANDI, JODHPUR , 03, 2, 17054, 398, NEHA , NARENDRA SINGH PARIHAR ..... DALA RAM, SONI DEVI, 77.80, 76, MELBA DHAWA JODHPUR 342001.
   77  +13 2014 jan 31nand kishore badamibaran20, 129, BARAN, 1290269, 1, ADITYA SHARMA, NITYA NAND SHARMA, SUNITA
   78  +9 2014 jan 08sd ls govegRoiw.kZ foRrh; ,oa HkkSfrd miyfC/k;ka (fnlEcj] 2008 ls 30 uoEcj kZ foRrh; ,oa HkkSfrd miyfC/k;ka (fnlEcj] 2008 ls 30 uoEcj ] 2013 rd) uhfrxr fu. .... f' k{k.k 'kqYd ls eqDr gSA ckfydkvksa ..... gsrq izR; sd ftys ls 2&2 ekLVj Vªsujksa.
   79  ~ 2014 jan 21high school scholarshipSecondary Education ScholarshipsSecondary Education Scholarships . 1, सत्र 2013-14 की अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के चयनित छात्र-छात्राओं की सूची ।
   80  ~ 2014 feb 02bord of seciondary education
   80  -16 2013 dec 22raja singh lodhajhalawar52, 116, JHALAWAR, 1160172, 1, RAJA BABU MEENA, PHOOL CHAND MEENA .... 73, 116, JHALAWAR, 1160094, 1, BALRAM LODHA , AMAR SINGH LODHA   ...
   81  -3 2014 feb 27college of technical education rajasthanconsti'ution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules
   83  -4 2013 dec 22rati tehri singh6, 127, DHOLPUR, 1270349, 1, AKASH, FERAN SINGH , SHRIMATI, 1, 09
   87  +14 2014 jan 21soumya kanti educompRAJASTHAN EDUCATION INITIATIVE UPDATE MEETINGEducomp Solutions Ltd. India. Senior U.P.. 011-25762725, 26. 098111 97355. 1211, Padma Tower I, 5 Rajendra Place New Delhi. soumya . kanti @edumatics.
   89  ~ 2014 mar 05rajasthan board notificationconsti'ution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules .... 2 Substituted w.e.f. 1-4-1981 vide Notification No F.7 (2) DOP/A-II /81dated  ...
   89  -23 2014 feb 13dimpy jangid430, MANJU JANGID , HOTI LAL, SOMA DEVI, 86.00, 35, NADBAI NADBAI
   95  -21 2014 feb 09hathi gaon rmabarmerVEERMA RAM, DHAU DEVI, 82.80, 51, MAHAVEER NAGAR CHOHTAN BARMER ... 82.60, 52, SUTHARON KA KUA HATHI TALA SANAWARA BARMER 344708 .... CHANDRA DEVI, 79.80, 66, BERIWAL GAON KURLA BARMER 344001.
   95  ~ 2014 jan 14hanuman bahubali path87.60, 27, 10/284 KAVERI PATH MANSAROVER JAIPUR JAIPUR 302020 .... 86.40, 33, PANCH MUKHEE HANUMAN COLONY MANOHARPUR JAIPUR 303104 .... 40, 28, BAHUBALI NAGAR NIWARU ROAD, JHOTWARA JAIPUR 302012.
   96  +5 2014 feb 09ppr 60h nastrH#tfrffi-ru*+rr,e ppr ,| *d;tT'-Sf* ffiBtfftr-ffi tn,Qr ppr '| *,.4;; ... >l-l nA . /"vtg) l:---/ ntn e IUE '4"b I r, rrlSrzPP hul$ I 9S l8. 0z. {0lLh). :l\h.h s t/,li{19. 8-60-02 ..... 0l- F-tE 60h Lj ertl b.
  1 of 1 pages