se-edlearning.com

Please wait for loading...
    (5):

  /
   3  +2 2014 sep 25หe edSE- ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทย ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนหลักสูตร STEM ...
   3  ~ 2014 sep 13ซีเอ็ดSE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ ซีเอ็ด เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทย SE-ED Learning Center. เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และ ความมั่นใจในการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ...
   4  -2 2014 sep 25se ed สาขาสาขา /ที่ตั้ง - SE - ED Learning Center
   82  -27 2014 sep 18สอน wp ออนไลน์ครู เพื่อ ศิษย์ สร้าง ห้องเรียน กลับ ทาง - SE-ED Learning Centerสร้างแรงบันดาลใจให้ครูทั้งหลายได้มี. ก าลังใจ มีความหวัง มีแนวทางที่จะยกระดับการ จัดการ เรียน การ สอน ..... สิ่งที่เรียกว่าการ เรียน แบบ ออนไลน์ การกลับทางห้องเรียน ยังคงเป็น.
   87  ~ 2014 sep 22se ed book centerSE - ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทย SE - ED Learning Center . เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และ ความมั่นใจในการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ...
  1 of 1 pages