sharif.edu

Please wait for loading...
    (779):

  /
   1  +1 2014 sep 29متدلوژی های توسعه نرم افزارمتدولوژی های ایجاد نرم افزارانجام می گیرد و هدف از آن کاهش ریسک توسعه . و. عرضه نرم . افزار از طریق. حصول اطمینان از داشتن دیدی صحیح از پروژه و انتشار آن است.این. Milestone.
   1  +1 2014 sep 22سد ساوه pdfبیلان انرژی و ساختار حرارتی مخزن سد ساوه (الغدیر)ﺑﻴﻼﻥ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺣﺮﺍﺭﺗ. ﻲ. ﻣﺨﺰﻥ ﺳﺪ ﺳﺎﻭﻩ . ):ﺮﻳﺍﻟﻐﺪ(. ﺎﭼﻪ ﺍﻳﺩﺭ. ﻱ. ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰ. ﻭ ﻱ. ﺧﺸﮏ ﺍ. ﺮﺍﻥﻳ. ﺍﻣﻴﻦ ﺣﺴﻨﻲ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ،. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.
   1  +1 2014 sep 13مدار rcمدار RC - Physics, Sharifبه نام خدا. آزمایشگاه الکترونیک 1. آزمایش شماره 2. رعنا نظیفی. 87109012. رسانه آزاد ، استفاده از این رسانه برای همه آزاد می باشد. آزمایش شماره 2. جریان های متناوب.
   1  ~ 2014 sep 01multimedia system architecture1. Multimedia Systems Architectureapplications, a range of multimedia system architectures would be required ... architecture of a stand alone vs. a networked multimedia system are similar, the ...
   2  +1 2014 sep 29mostafa noori bygiMohammad Ghodsi's Homepage :: PhD StudentsMojtaba Noori Bygi , Thesis: Efficient computation of alpha-visibility in different domains, started Fall 2007 (Mehr 1386). Azadeh Tabatabaei, started Fall 2010 ...
   2  -1 2014 sep 22تمریهتمریه دوم رضایت، یزدان بد، صباغیانتمریه دوم. مهلت ارسال: 71. آبان ماه. 71. رضایت، یزدان بد، صباغیان. Page 2. 1. ( پادگان عجیب. در یک پبدگبى ً. ظ. بهی فزهبًذُ کِ اس تٌجلی سزثبس. اى. خَد. خستِ ضذُ ...
   2  -1 2014 sep 17دکتر شریف قدسیگروه نرم افزار دانشگاه صنعتی شریفدانش و فناوری کامپیوتر به بررسی یا تحلیل و ارزیابی فرایندها و سامانه های دریافت، نگهداری، پردازش و استخراج اطلاعات در همه ابعاد و طراحی سیستم های کارا برای انجام ... ‎اساتید - ‎معرفی گروه - ‎اخبار و مصوبات - ‎برنامه‌درسی
   2  -1 2014 sep 12متدولوژی های توسعه نرم افزار
   2  +2 2014 sep 12دانشگاه شریفسامانه آموزش - دانشگاه صنعتی شریفدانشجویان گرامی:لطفا به اطلاعیه های استادراهنما و ثبت نام در زیرمنوی "اطلاعیه و راهنمای ثبت نام " توجه فرمائید. سامانه آموزش دانشگاه صنعتی شریف - واحد انفورماتیک  ...
   2  -1 2014 aug 24picture of maleki sharifAbbas MalekiTehran. Azadi street. Sharif university of technology. Energy Engineering Department. Contact us: Phone: 02166165115. Mobile: 09121471810. E-mail: ...
   2  ~ 2014 jul 24software engineering pressman pdfSoftware Engineering : A Practitioner's Approach - Department of R.S. Pressman & Associates, Inc. ... Software engineers have a moral and ethical responsibility to ... modern software engineers is trying to figure out how to.
   3  ~ 2014 sep 25شریفاساتید محترم و دانشجویان گرامی ؛ لطفا اطلاعیه ترمیم در منوی ثبت نام و ترمیم زیرمنوی"اطلاعیه و راهنمای ثبت نام و ترمیم "را مطالعه فرمائید. سامانه آموزش دانشگاه ...
   3  -1 2014 sep 24تابع درهم ساز معروفو ﺗﻮاﺑﻊ درﻫﻢ ﺳﺎز ي اﺣﺮاز ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﻛﺪاﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺸﺮده ﺳﺎز ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﺎدم ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎﺑﻊ درﻫﻢ ﺳﺎز ﻧ. ﻴ. ﺰ ﻫﻤ. ﻦﻴ. ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . □. ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻌﺮوﻓ . ﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. □ MD5: Message Digest 5. □ SHA-1: Secure Hash Algorithm -1. از ﻫﻤ.
   3  -1 2014 sep 24بررسی قانون اهمﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ - Physics, Sharif1. آزﻣﺎﻳﺶ. 1. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ . و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ. اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﻓﻠﺰي. ﺗﺌﻮري آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺮ. ﺟﺴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ، داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. اﺳﺖ . اﺟﺴﺎم ﻓﻠﺰي،. ﺑﺪن اﻧﺴﺎن،.
   3  -1 2014 sep 19icns44th International Conference on Nanostructures ( ICNS4 ) - Welcome 4th International Conference on Nanostructures ( ICNS4 ), 12- 14 March 2012, Sharif University of Technology-International Campus, Kish Island (Iran) After...
   3  -1 2014 sep 19sadatiNASSER SADATINASSER SADATI . Full Professor. Department of Electrical Engineering, Sharif University of Technology. Director of Intelligent Systems Laboratory. Intelligent ...
   3  +1 2014 sep 19behzad akbariDr Akbari ' Course - Department of Computer EngineeringBehzad Akbari . Phone: (9821) 82884934,. Email: b_akbari At ce dot sharif dot edu. Official home page: :
   3  +1 2014 sep 17تحلیل وصیت نامه امامبسم الله الرحمن الرحيم - دانشگاه صنعتی شریفشرح درس: از امام خمینی سخن گفتن دشوار است، به دشواری سخن گفتن از کار بزرگ او ..... بررسی و تحلیل وصیت نامه امام خمینی; دموکراسی از دیدگاه امام خمینی; نخبگان ...
   3  -1 2014 sep 17computational fluid dynamics hoffmann习题答案Computational Fluid dynamicsFourth Edition. COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS . VOLUME I. KLAUS A. HOFFMANN . STEVE T. CHIANG. A. ODTU KUTUPH ANESI. M. E. T. U. LIBRARY .
   3  ~ 2014 sep 14آپ امپ 741آپ امپ ، تقويت كننده با بهره مثبتﺍﺯ . ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩ، ﻋﺪﺩﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﻓﻮﻕ، ﺗﻘﻮﻳﺖ. ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ. : ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﺍ. ﺗﺼﺎﻻﺕ ﺁﭖ . ﺍﻣﭗ . ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ. : ﺩﻭ ﺑﺎﺗﺮﻱ، ﺩﻭ ﺳﺮﺑﺎﺗﺮﻱ، ﺁﭖ . ﺍﻣﭗ . LM741 .
   3  ~ 2014 sep 11components of computer graphicsComputer Graphics - SharifIntroduction to Computer Graphics ,. Anirban ... Computer graphics is all these – a consciously managed ... Basic components of an interactive graphics system:.
   3  -1 2014 sep 10icns4 kish4th International Conference on Nanostructures ( ICNS4 ) - Academic 4th International Conference on Nanostructures ( ICNS4 ), 12- 14 March 2012, Sharif University of Technology-International Campus, Kish Island (Iran).
   3  +1 2014 sep 07parnian pourMohammad ParnianpourMohammad Parnianpour (Assistant Professor). B.A. from Queens College, City University of new York. M.Sc. from New York University. Ph.D. from New York ...
   3  ~ 2014 sep 01ppt on phpIntroduction to PHPIntroduction to PHP . “ PHP is a server-side scripting language designed specifically for the Web. Within an HTML page, you can embed PHP code that will be ...
   3  ~ 2014 aug 27crystal agile developmentAgile Methodologies - CrystalSoftware Development . Methodologies. Lecturer: Raman Ramsin. Lecture 12. Agile Methodologies: Crystal . Department of Computer Engineering. 1.
   3  +6 2014 aug 06mohammad reza rahimiMohammad Reza Rahimi TabarMohammad Reza Rahimitabar ... rough interfaces, Somaye Jafari, Ameneh Sheikhan, Ayoub Esmailpour, Mehrnaz Anvari and M. Reza Rahimi Tabar, Phys.
   4  ~ 2014 oct 01اقتصاد سنجی مالیداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻳﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﻲ ﺪاﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﻲ ﺳﺮي. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ . ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ. ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي. اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﻲ . ﺳﺮﻳﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ. ﻣﺎﻟﻲ . 3. و. اﺣﺪ. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺸﺎورز ﺣﺪاد. G.K.Haddad@sharif.edu. اﻟﻒ. ﻫ-. ﺪف درس .
   4  ~ 2014 sep 24صنعتی شریف
   4  +5 2014 sep 21مدار decoder هاﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻭ ﺩﻳﮑﻮﺩﺭ ، ﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺎ ﮔﻴﺖ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﺩﺭ ﺑﺨﺶ. ﻭﻡﺩ. ﺿﻤﻦ. ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺩﻳﮑـﻮﺩﺭ، ﺑـﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﭗ. ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻭﺭﻭﺩﻱ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ. ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣـﻲ. ﺷـﻮﺩ . ﺩﺭ ﻗـﺴﻤﺖ ﺳـﻮﻡ. ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﻣﻮﻟﺘﻲ. ،ﭘﻠﮑﺴﺮ. ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
   4  +1 2014 sep 20دانشگاه شريفضمن عرض تبریک و خیر مقدم به دانشجویان کارشناسی ورودی 93 به اطلاع میرساند: به علت تغییر در دروس و برنامه هفتگی,. برنامه درسی خود را روز پنجشنبه 93/6/27.
   5  -2 2014 sep 15mailcelogin to ce mail-CE Webmail - دانشگاه صنعتی شریف
   5  -2 2014 sep 10sharif university of technologyDepartment of Electrical Engineering - Sharif University of TechnologyChair's Welcome: Welcome to the prestigious Department of Electrical Engineering at Sharif University of Technology which was founded in 1967 with over ...
   5  -3 2014 aug 24voc file compressionAudio Compression SummaryVoc File Compression . ○ Linear Predictive Coding. ○ Mu-law compression. ○ Mu-law compression. ○ Differential Pulse Code Modulation. ○ MPEG ...
   6  -1 2014 oct 01سایت درسسایت درسریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید نمرات نهائی به آموزش ارسال گردید این سایت از این تاریخ دیگر بهنگام نخواهد شد موفق باشید ...
   6  +1 2014 sep 26مسابقه دانشگاه شریفمرکز آپا شریف - صفحه اصلی - دانشگاه صنعتی شریفمرکز آپا شریف ... فكر می‌كنید رایانه یا شبكه شما مورد حمله قرار گرفته است یا در معرض خطر است، آن را به آپا شریف گزارش دهید. اطلاعیه. دور مقدماتی مسابقه فتح پرچم.
   6  ~ 2014 sep 20دانشگاه صنعتی شریفPhysics, SharifWe are pleased to announce that the Physics of Advanced Material (PAM) Research Group at the Department of Physics, Sharif University of Technology, ...
   6  +6 2014 sep 17سیستم آموزش دانشگاهضمن عرض تبریک و خیر مقدم به دانشجویان ورودی 93 به اطلاع میرساند: به علت تغییر در دروس و برنامه هفتگی,. برنامه درسی خود را روز پنجشنبه 27/06/93. از سایت  ...
   6  -1 2014 aug 12hesam aldin shahriyari ahmadiExamExecutionTeamMemberListExpo51, 1, Ghis-al-din Jamshid Kashani , Abyek, Naji, Golnaz, Ghaem maghami, ATTENDEE, FEMALE, Iran. 52, Ahmad
   7  +10 2014 sep 25rikhtegaririkhtegari AT sharif.edu SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLGYPage is under construction. My email address is rikhtegari AT sharif.edu. SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLGY Iran, Tehran, Azadi St, Sharif University of ...
   7  +2 2014 sep 22mohammad amin tavanaERSLab Page - People - ESRLabMohammad Salehi Khanghahbar ... Soheil Aminzadeh , M.Sc. Seyyed Rezgar Poorahmadi, M.Sc. ... Mohammad Khavari Tavana , M.Sc. Email: tavana AT ...
   7  +3 2014 sep 10دانشجوي دكتري احسان فضل الهيshow Student List - Department of Aerospace Engineering - Sharif[ دانشجويان دكتري ] ..... دینامیک پرواز و کنترل, هوافضا, فرزام نیک, احسان , 90213801 . دینامیک پرواز و .... پیشرانش, هوافضا, فضل الهی قمشی, علیرضا, 92203748.
   7  +1 2014 aug 23pressman software engineering
   7  ~ 2014 aug 13digital system designDigital System Design Lecture 1: IntroductionSharif University of Technology. 2. Table of Contents. ○ Introduction to Digital Systems . ○ Digital Versus Analog Systems . ○ Contemporary Digital Design .
   8  +33 2014 sep 29طرح پیشنهادیدرخواست تسلیم پیشنهاد (RFP)شرکت پیشنهاد را. ارسال می کند. 5. ساختار RFP. عنوان و معرفی سازمان (شامل شرح وظایف); اعلام درخواست (علت – شرح طرح درخواستی); محدودیت های موجود در طرح ; شرایط ...
   8  +33 2014 sep 29طرح بیشنهادی
   8  +21 2014 sep 22كاربا xmlXML Demystified - Department of Computer EngineeringXML . ارائه دهنده: آزاده سادات مظفري. دانشكده مهندسي كامپيوتر .... براي تجزيه گر هاي مستندات XML كار با صفت مشكل تر از كار با يك زير شاخه است (از لحاظ پيچيدگي ...
   8  -2 2014 sep 19قابل خواندن در ضبط ماشیندستورالعمل استفاده از سیستم ضبط و نمایش
   8  -1 2014 sep 17کار اموزیدستورالعمل تهيه گزارش كارآموزي٢. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺰارش ﻛﺎرآﻣﻮزي . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از روي ﺟﻠﺪ ﮔﺰارش ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ. : .1. ﺟﻠﺪ. : ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﻮﺳﺖ. 1 .2. ﺻﻔﺤﻪ. ﺗﻘﺪﻳﺮ. و. ﺗﺸﻜﺮ .3. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻣﺜﺎل. : ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ) 1. ﻓﺼﻞ. اول. : ﻣﻌﺮﻓﻲ.
   8  ~ 2014 sep 15اثبات خطای روش مولرGeometric mean Newton's method for simple and multiple rootsروش وﺗﺮي اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در روش ﻣﻮﻟﺮ از دروﻧﯿﺎﺑﯽ درﺟﻪ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ... ام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂn را ﺧﻄﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺮار en ، در اﯾﻦ ﺻﻮرتen = xn − α ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ: ﺗﻌﺮﯾﻒ 3-1-1.
   8  -4 2014 aug 13change management pptManaging ChangeChange Management vs Organization Development. Contingency Approaches. Processual Approach. 8-2. Kotter's Eight-Step Model. Kotter's eight-step model ...
   8  ~ 2014 aug 13ladder logic tutorialLADDER LOGICLadder diagrams are specialized schematics commonly used to document industrial ... Ladder diagrams (sometimes called " ladder logic ") are a type of electrical.
   9  +7 2014 sep 25شیار های توسعهموضوع تحقیق: Sound card (کارت صدا) تهیه کننده: محسن مظلوم شماره‍ی کارت صدا یک مدار واسط است که توسط شیارهای توسعه به برد اصلی متصل شده است. ... فراهم کردن ویژگی صدا به استفاده از کارتهای صدا و شیار های توسعه نیازمندند.
   9  +38 2014 sep 24حسینی یزدی شیمیکمیته ها - چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران - دانشگاه صنعتی شریفچهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران.
   9  -5 2014 sep 21sharif universitySharifCE - HomeWebsite Monitoring by ServiceUptime.com · About CE · Introduction, Contact Us, Sharif University Of Technology · People · Administration, Faculty, Staff, Users ...
   9  -3 2014 sep 20narenjiAli Narenji Sheshkalani (علي نارنجي ششکلاني)Ali Narenji Sheshkalani's Home Page. Ali Narenji Sheshkalani. My name is Ali Narenji Sheshkalani (in Farsi: علي نارنجي ششکلاني). I am studying Ph.D in ...
   9  -6 2014 sep 18mirzad mohandespourMembers Head S. Ghassem Miremadi Professor. Current Students Mirzad Mohandespour . Mohammad Hadi Valavi. Mohammadreza Ghahremani. Hamidreza Mollaesmaeeli. Peyman Nabati. Mohammad Neysazian. Hamidreza ...
   9  +2 2014 sep 14آزمایشگاه شیمی صنعتیآزمایشگاه نفت، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریفآزمايشگاه نفت از اوان تاسيس دانشكده به منظور آشنایی دانشجويان با اندازه گيري ويژگي هاي نفت و ويژگي هاي فرآورده هاي آن طراحي و تجهيز شده است. از آن زمان تا کنون ...
   9  +92 2014 sep 12k a 2 b rateCHAPTER 16 KINETICS: RATES AND MECHANISMS OF The average rate is the slope of the line connecting two points on the curve. The closer together
   9  +7 2014 sep 11پرشين وبلاگراهنمای پرشین بلاگپرشین بالگ، در آستانه ورود به پنجمین سال فعالیت خود، همچنان برترین وبالگ سرویس فارسی جهـان ... درصدی فاصله خود را با پرشین بالگ اندکی کمتر کرده و همچنـان.
   9  -1 2014 aug 27software engineering pressman
   9  +92 2014 aug 18project management for dummiesProject Management For Dummies , 3rd Edition - Department of *Sweepstakes not currently available in all countries; visit Dummies .com for official rules. Get More and ... www. dummies .com/cheatsheet/ projectmanagement  ...
   9  -3 2014 aug 06face recognition ppt presentationFace Recognition . pptOverview; Scaling Invariance; Rotation Invariance; Face Recognition Methods. Multi-Layer .... Weights are updated after each pattern presentation . 31. Face ...
   9  -3 2014 jul 25eclipse process frameworkAn Introduction to the Eclipse Process FrameworkIntroduction to the Eclipse Process Framework . 2. EPF is an Open Source project within the Eclipse Foundation. The goals of EPF are to provide: An extensible ...
   10  -3 2014 sep 30کنفرانس دانشگاه صنعتی شریفچهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران - دانشگاه صنعتی شریفبا یاری خداوند بزرگ دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن شیمی ایران چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 شهریور 1391 در ...
   10  +5 2014 sep 22hosein haji mohamad taheriThe 2003 ACM Asia Programming ContestHossein Hajizadeh Saffar Mohammad Mottaghi ... Coach Mohammad Hossein Nadimi Shahraki, Reza Shahdani Navid Mashhadi ... Mohammad Taheri .
   10  -1 2014 sep 22ابطحیSeyed Ebrahim AbtahiEducation. MS Computer Science, Sharif University of Technology, IRAN, 1984. BS Computer Applications and Systems Analysis, SPCA (School of Planning ...
   10  -3 2014 sep 17مدار کد گشا هافهرست مطالب :كدهاي دستورالعمل همراه با داده ها در حافظه ذخيره مي شوند.
   10  -4 2014 sep 108051 c programmingC and the 8051 by Schultz.pdfSection [ covers C and assembly, for the 805! family. It will help to have some previous experience programming . To keep the examples simple, this section uses ...
   10  -3 2014 aug 31adaptive software developmentSoftware Development MethodologiesSoftware Development Methodologies – Lecture 11. Adaptive Software Development (ASD). ▫ Introduced by James Highsmith in 1997. A fi d d t d d i. i t d.
   10  +1 2014 aug 21software engineering by pressman
   11  +34 2014 sep 28the mckinsey quarterlyMcKinsey Global Survey Results of Change Management1. Creating organizational transformations: McKinsey Global Survey Results. July 2008 McKinsey Quarterly survey on organizational transformation.
   11  -4 2014 sep 21تاثير جنگ طبيعت docمدخلي بر علوم تصميم گيري - دانشگاه صنعتی شریفتصميم گيري تحت تاثير تعدادي از عوامل است، از جمله:
   11  ~ 2014 sep 20دانشگاه مازیارMaziar GoudarziMaziar Goudarzi. Assistant Professor Computer Engineering Department · Sharif University of Technology. Phone: +98-21-6616-6643. Fax: +98-21-6601-9246
   11  +36 2014 aug 25odyssey dispatch software manualObject-Oriented Embedded System Development Based on In our ODYSSEY research project [ ODYSSEY 03] on system-level design so- ..... MIU can also dispatch such instructions to software routines depending on the.
   11  +17 2014 aug 23software engineering ebookSoftware engineers have a moral and ethical responsibility to ensure that the ... Software engineers must be committed to the concept of doing things right the ...
   11  +4 2014 aug 11knt university of technologySharif University of TechnologyAmirkabir University of Technology -> Last War of PMP. 8. 1029. 2. Sharif University ... Khaje Nasir Toosi University of Technology -> nasir. Vali-E-Asr University ...
   11  -3 2014 aug 08agile unified processLecture 15: Agile MethodologiesSoftware Development Methodologies – Lecture 15. Agile Unified Process (AUP) . ▫ Proposed by Ambler as a simplified version of the. Rational Unified Process ...
   11  -1 2014 aug 04xilinx fpga tutorialFPGA Design Tutorial .pdfThe FPGA design flow can be divided into the following stages: 1. ... Open the top -level file: “mac.v” in “I:\ xilinx \ tutorial \mac” and try to understand the structure of.
   12  -4 2014 sep 29دوره های دو ساله mbaآموزشهای آزاد - دانشکده مدیریت و اقتصاد :: دانشگاه صنعتی شریف1- دوره‌های آموزش آزاد با دوره‌های رسمی MBA چه تفاوتهایی دارند؟ دوره‌های آموزش آزاد. دوره‌های رسمی MBA . طول دوره. 1 سال . 2/5 سال . تعداد درس ها. 10 درس. 17 درس + پایان‌نامه ... برای ارزشیابی عملکرد دانش‌پذیران این دوره‌ها دو معیار کلی وجود دارد: - حضور فعال در ...
   12  -5 2014 sep 26وب سرويس معنايي در كامپيوترگزارش پیشرفت پروژه ی کارشناسی ارشد - Department of Computer توزيع و به اشتراک‌گذاري ترکيب وب سرويس‌هاي معنايي مرکب در شبکه‌هاي نظيربه نظير. الهام پايکاري. paikari@ce.sharif.edu. دانشکده مهندسي کامپيوتر .
   12  -7 2014 sep 16مرکز مطالعات شریفدفتر مطالعات آب و محيط زيست | دانشگاه صنعتی شريف«ضوابط و معيارهاي طراحي روشهاي نوين جمع آوري و مديريت رواناب هاي سطحي شهري». مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 18 دي ماه 1392.
   12  -3 2014 aug 26digital systems design
   12  -5 2014 aug 10when was bjt inventedBipolar Junction Transistors - SharifFirst BJT was invented early in 1948, only weeks after the point contact transistor. ▫ Initially known simply as the junction transistor. ▫ It did not become practical ...
   12  -3 2014 jul 30popkin system architectSystem Architect - Department of Computer EngineeringPopkin Software makes no representations or warranties with respect to the contents hereof ... The System Architect logo is a trademark of Popkin Software.
   12  +52 2014 jul 24database security pdfDatabase Security —Concepts, Approaches, and ChallengesHowever, despite such advances, the database security area faces several new ... We then discuss current challenges for database security and some ...
   12  -8 2014 jul 20strategic management pdfChapter 1 The Nature of Strategic ManagementStrategic Management : Concepts & Cases. 11th Edition, Fred David, Prentice Hall, 2006. Chapter 1. The Nature of Strategic Management . What Is Strategy and .
   13  +12 2014 oct 01عشق در زمان وبا pdf...ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻓﻠﻮﺭﻧﺘﯿﻨﺎ ﺁﺭﯾﺜﺎ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻗﻠﺒﺶ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ. ... ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ..... ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ” ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻭﺑﺎ ” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﺎﺭﮐﺰ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ. ۱.
   13  ~ 2014 sep 26فاز 2و3Fundamental Of Programming Course Page / Homeافرادی که فاز ۲ و۳ پروژه ی خود را تحویل نداده اند فردا یکشنبه ظهر از ساعت ۱۱ تا ۱۲به آقای شاملی در طبقه‌ی هم کف ... تحويل حضوري فاز 2و3 پروژه شنبه 14 بهمن ماه است
   13  +7 2014 sep 25جمع دو رجیسترمقدمههمچنين داراي دو رجيستر خاص است, يکي A (آکومولاتور[31] يا انباره) و ديگري رجيستر F .... مثلاً براي جمع دو عدد 11 و20 , يكي از اين اعداد در آكومولاتور ذخيره مي شود و عدد ...
   13  +1 2014 sep 22پرشین بلاگ
   13  -2 2014 sep 22کار آموزی
   13  -4 2014 sep 22نارنجيMy name is Ali Narenji Sheshkalani (in Farsi: علي نارنجي ششکلاني). I am studying Ph.D in computer engineering (software) under the supervision of Dr. Ramtin ...
   13  -9 2014 sep 19فرم مرخصیفرم مرخصی تحصیلیﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ. ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ، در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . ﻧﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ﺧﺪﻣﺎت. آﻣﻮزﺷ. ﯽ
   13  -4 2014 sep 07plc ladder diagramLadder diagrams are specialized schematics commonly used to document ..... schematics would feel comfortable programming a PLC to perform the same ...
   13  -7 2014 aug 15runtime storage managementChapter 7 - RUN_TIME ENVIRONMENT.pptChapter 7. Run-Time Environments. Outline. Compiler must do the storage allocation and provide access to variables and data; Memory management .
   14  -1 2014 sep 29پرشين بلاگ
   14  +87 2014 sep 28electronic devices and circuitsElectronic Devices & Circuits - Physics, SharifTheory and Problems of. ELECTRONIC . DEVICES . AND CIRCUITS . Second Edition. JIMMIE J. CATHEY, Ph.D. Professor of Electrical Engineering. University of ...
  1 2 of 8 pages