SEMrush
sillapa.net

Please wait for loading...
  SEMrush

    (33):

  /
   5  -1 2014 sep 10สพม เขต 40งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ... 29. สพม . เขต 40 เพชรบูรณ์ 1, นายไกรสีห์ เสนามนตรี, 0877708077, โอนแล้ว. 30. สพม . เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 ...
   7  ~ 2014 sep 11จิรัชญา สมยาทวีสรุปกิจกรรม - งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน ครั้ง ที่ 632. เด็กหญิงพิพัฒน์พร แหวนวงค์ 3. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขันชนะชาติ, 1. นาง จิรัชญา เกษรบัว 2. นางจีระภา มุลทา ... เด็กหญิงผกาวรรณ สมยาทวี 2. เด็กหญิงนวลน้อง เสาะพบดี 3.
   7  -1 2014 sep 02นาย ศิลา มีสุขงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28 กลุ่ม นายพิศมัย ไกรสุข, โรงเรียนกันทรารมณ์, กรรมการและเลขานุการ. 16. นายสิวิพรรณ์ บุญ
   8  +24 2014 sep 17สพป ศก 1หน้าหลัก - งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน ครั้ง ที่ 63"( 1 ) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่ เมนู ... กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป . และ สพม.
   12  +3 2014 sep 26ยะลา เขต 2งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ เขต พื้นที่ 4. สพป. ชุมพร เขต 2, วิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์, 0817970248, พร้อมโอน. 5. สพป. ตรัง เขต 1 ... ยะลา เขต 2 , นางมุกดา ยะหริ่ง, 0898726501, พร้อมโอน. 23. สพป. ยะลา เขต 3 ...
   12  +89 2014 sep 05คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน้า 2. 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์ . 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน. การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ...
   14  -9 2014 sep 10ฉี ปะ ติดคลิกที่นี้ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติเกณฑ์การประกวด/แข่งขันการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ ภาพ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติปีการศึกษา 2555 ระดับชาติครั้งที่ 62. วันที่14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ...
   18  +2 2014 sep 21ดวงกมล คงคาน้อยโรงเรียน - รายงานตัวแทนเข้าแข่งระดับชาติ9, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3, 78.75, เงิน, รอง ชนะเลิศอันดับที่ ๒, โรงเรียน คงคา ราม, 1. เด็กหญิง ดวงกมล สุขศรี 2. เด็กหญิงปิยะเนตร คงอยู่
   29  +52 2014 sep 02รุจโรจน์ ตุงคะมณีอันดับ - รายงานตัวแทนเข้าแข่งระดับชาติ1. นางชลกร เสริฐสม 2. นางสุภัทรา นิธิ รุจโรจน์
   33  +16 2014 sep 03นางกัญญา ทองมั่นโรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต ๒นางเยาวรัตน์ เชียงแรง. 2, ภาษาไทย, การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4 -ป.6, 80.6, ทอง , 6, 1. เด็กหญิงปรียานุช เสมร .... นางกัญญา รัตน์ ศรี มัน ตะ. 37, ภาษาต่าง ...
   37  +24 2014 sep 26ที่นี่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง ที่ 64 ปีการศึกษา 2557กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิก ที่นี่ ] 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิก ที่นี่ ] 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13  ...
   37  ~ 2014 sep 08ทงอี 66ผลการลงทะเบียน42, 055, โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย, 48, 74, 66 . 43, 057, โรงเรียนบ้านดง อี ด่อย, 21, 16, 7. 44, 053, โรงเรียนบ้านดงเสียว, 41, 75, 42
   40  -12 2014 sep 21สุธีมนต์ มณีเชวงสรุปกิจกรรมเด็กหญิง สุธีมนต์ จันทร์แจ่มแสง 3. เด็กหญิงนิศารัตน์ คล้ายสุวรร ... เด็กหญิงชลธิชา งามเนตร, 1. นาย เชวง พันธุ์บ้านแหลม .... เด็กหญิงพิมพ์มาดา เกตุ มณี 3. เด็กชายวรภัทร ณัฐธำรงกุล
   40  -12 2014 sep 17เกียตคำชี้แจง เกียรติ บัตรการแข่งขัน - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ทางคณะทีมงานได้จัดพิม เกียรติ บัตรครบทุกรายการแล้วของลำดับที่ 1-12 ซึ่งจะทยอยส่ง โดยผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระเป็นผู้รับผิดชอบในการส่ง ...
   40  -5 2014 sep 02มะขามป้อม ชุติมากรรมการตัดสินการแข่งขัน - งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียนนาง ชุติมา หวันชิตนาย, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39, ประธานกรรมการ. 2. นางศรีรัตน์ โออินทร์ .... 3. นายบรรจบ จิตรหลัง, โรงเรียนบ้านทุ่ง มะขามป้อม , กรรมการและเลขานุการ ...
   42  +59 2014 sep 23วัดตากล้องโรงเรียน วัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต ๑โรงเรียน วัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต ๑. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ ...
   45  -17 2014 sep 17เกียรติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่่ 63การพิมพ์ เกียรติ บัตร ได้ทำการเปิดให้พิมพ์ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ยกเว้นทีมที่ ชนะเลิศ ที่จะได้รับฉบับจริง ซึ่งทางคณะดำเนินการจัดการแข่งขัน ...
   46  +18 2014 sep 05เกรียติ
   51  -8 2014 sep 12เทศบาล1 บ้านสะเดาคะแนน - รายงานตัวแทนเข้าแข่งระดับชาติ18, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การประกวดสวดมนต์แปล ป. 1 -ป.6, 96, ทอง, ชนะเลิศ, โรงเรียน เทศบาล ๑ บ้านสะเดา , 1 . เด็กหญิงณัฐณิชา เตชะกุล 2. เด็กหญิงณัฐธิดา รักไทย
   56  -5 2014 sep 09จิรวรรณ เฮงศิริหมวด หมู่ - รายงานตัวแทนเข้าแข่งระดับชาติเด็กหญิงปวรพัสตร์ วรรณ กลาง, 1. นางกมลมาลย์
   58  +13 2014 sep 17ปรางวาดโรงเรียนบ้านทอนวัง ปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒โรงเรียนบ้านทอนวัง ปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ ... 11, ศิลปะ, การแข่งขัน วาด ภาพลาย เส้น ม.1-ม.3, 84, ทอง, รองชนะเลิศอันดับที่ ๑, 1. เด็กชายปัญญวัต ศรีเพิ่ม, 1. นายสุรเดช ...
   68  -3 2014 sep 17คําคมคู่มือการแข่ง ขัน คําคม เกมต่ออักษรภาษาไทย - งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน คู่มือการแข่ง ขัน คําคม เกมต่ออักษรภาษาไทย. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556. สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยียม ...
   69  -20 2014 sep 24ม ต้นบทอาขยาน ม . ปลายบทอาขยาน ม . ต้น (บทหลัก). โคลงโลกนิติ. ๏ พระสมุทรสุดลึกล้น. คณนา. สายดิ่งทิ้งทอดมา. หยั่งได้. เขาสูงอาจวัดวา. ก าหนด. จิตมนุษย์นี้ไซร้. ยากแท้หยั่งถึง ฯ. ๏ก้านบัวบอกลึกตื้น.
   69  +19 2014 sep 09วิชญ วัฒนศัพท์ ลัดดาแลนด์รายงานตัวแทนเข้าแข่งระดับชาติ5, คณิตศาสตร์, การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย ใช้ โปรแกรม GSP ม.1-ม.3, 13.5, เข้าร่วม, 7, โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม, 1.
   75  -21 2014 sep 21อรสา ชลีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน - งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียนลำดับ, ชื่อ-สกุล, หน่วยงาน, หน้าที่, บัตรประจำตัว, เกียรติบัตร.
   80  -26 2014 sep 26นายบุญยัง โพธิ์พันธ์โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต ๒ - งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียนนาย วิชัยรัตน์ วีระด่านขจร. 10, คณิตศาสตร์, การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ... 2. เด็กหญิง กรรณิการ์ ปล่อยสำอางค์ 3. เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิพันธ์ 4. เด็กหญิงฐิติมา มณี บุญยัง 5.
   80  +21 2014 sep 11พ่อบุญธรรม จักรกฤษณ์ ปิ๊งเหรียญ - รายงานตัวแทนเข้าแข่งระดับชาติ9, ศิลปะ, การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3, -1, -, โรงเรียนปง รัชดาภิเษก, 1. เด็กชายโชคชัย ไชยอักษร, 1.
   83  -62 2014 sep 21ยิม อมรชัย 33 . เด็กชายวรสิทธิ์ วรสุทธุิ์, 1. นายนิกร บุญมาก 2. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิื พรชัยเจริญ. 2, สังคมศึกษา .... 3 . เด็กชาย อมรชัย สุวรรณรัศมี, 1. นางอัญชลี .... เด็กชายภาณุพงศ์ แย้ม ยิ้ม 14.
   83  +5 2014 sep 16อำพล อิสระพันธ์การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 - สรุปกิจกรรมนายเอก พล อิสระพันธ์ 3. นายวันใหม่ พุ่มมาลา ... เด็กหญิงพรรณปพร นันทอินทร์ 6. เด็กหญิง แพรวพลอย เมืองมนต์, 1. ... เด็กชายวัช พล อำ อวด 5. เด็กหญิงวรารักษ์ มัสโอดี 6.
   85  +16 2014 sep 18obecรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS( OBEC AWARDS). ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับชาติ. จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557. ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี. พร้อมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63.
   86  ~ 2014 sep 12กรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557ภาพกิจก กรรม ภายในงานวันที 18 ก.พ.57. Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์. by admin · ภาพกิจก กรรม ภายในงานวันที 18 ก.พ.57 คลิกที่นี่. This post has no tag. Comments off. ก.
   89  ~ 2014 sep 12้hotmailรายชือนายทะเบียนระบบบริหารจัดการแข่งขันทักนางช่อแก ้ ว จุลนวล. 093-5835396 chor-15@ hotmail .com. 2. คอมพิวเตอร์. เบญจมราชู ทิศ. นายเอกตวัน เลิศไกร. 081-9565669 aktawan@ hotmail .com. 3. ภาษาฝรังเศส.
   93  ~ 2014 sep 23โจ ตพญโรงเรียนบ้าน โจ ด ส พ ป. ขอนแก่น เขต ๒ - งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน ครั้ง ที่ 63ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ .ศ.2556
  1 of 1 pages
  SEMrush