skru.ac.th

Please wait for loading...
    (26):

  /
   8  +13 2014 sep 09นักศึกษากองพัฒนา นักศึกษา มรภ.สงขลาขอเชิญ นักศึกษา วิชาทหารชั้น ปี 5 รหัส56 เข้าประชุม - 308
   22  -5 2014 sep 02ฟอวท ้เรอสมฟคู่มือเทคนิคการสอนถาผู ยนคนใดไมเขาใจ เรอ งไค ตองขอความซวยเหลอจากเพอบในกลุม. | ฮ่ ้ . กอบ ท จะถามผู สอน. ข ' ชลุ่ ดู ๓ ซ | ยุ่ ฝื. 3.
   23  ~ 2014 sep 11จิรัชญา สมยาทวีระบบฐานข้อมูลวารสารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, รุ่งนะภา โนรี,จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ... ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย, นิต ยา ทวี ชีพ,พิทักษ์ จันทร์เจริญ,ประภาภรณ์ มูลแสดง,วัชรินทร์ จัตุ ชัย, จิรัชญา คงชาติไทย ... รัตนา แสงบัวเผื่อน,นาต ยา ปิลันธนานนท์, สม ถวิล ธนะโสภณ
   26  ~ 2014 sep 05ยฟห ทีบ้านเลข ที ห มุ่ ที ห มุ่บ้า ฟ อาคารบ้านเลข ที ห มุ่ ที ห มุ่บ้า ฟ อาคาร. ซอย/ตรอก ถนน
   29  ~ 2014 sep 10สตูลวิทยาเขต สตูล - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหน้าแรก; ผู้สนใจศึกษาต่อ; นักศึกษาปัจจุบัน; คณาจารย์และบุคลากร; วิทยาเขตสงขลา; ติตด่ อ; แผนที่. slideshow_large. วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขต สตูล  ...
   38  -1 2014 sep 12บริการระบบ บริการ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลายินดีต้อนรับสู่ระบบ บริการ การศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏ สงขลา ... นักศึกษาสามารถลง ทะเบียนออนไลน์ได้ที่ระบบ บริการ การศึกษาออนไลน์ และสามารถ Download ...
   41  +28 2014 sep 13wunca 25แฟ้มภาพกิจกรรมการฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 25 " ( WUNCA 25th ) (workshop "Campus Report" ) วันที่ 9 สิงหาคม ...
   43  +23 2014 sep 173bb dnsขั้นตอนการเปลี่ยน DNS สําหรับลูกคา 3BBขั้นตอนการเปลี่ยน DNS สําหรับลูกคา 3BB . 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน My Network Places . 2. เลือกเมนูทางดานซายมือ ที่มืชื่อวา view network connections. 3.
   44  +15 2014 sep 14dns 3bb
   44  +29 2014 sep 12pseudomonas คือการดูดซับตะกั่วโดยเชื้อ Pseudomonas app. ที่แยกจากน้ำทะเลและน้ำกร่อย ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ, Accumulation of Lead Ions by Pseudomonas spp. from Marine ... และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปริมาณเชื้อที่เหมาะสม คือ 400 mg ...
   45  +12 2014 sep 12เทศบาล1 บ้านสะเดามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ โรงเรียน เทศบาล ๑ บ้านสะเดา"โครงการวันเดียว เที่ยวสองนคร" ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ โรงเรียน เทศบาล ๑ บ้านสะเดา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายดาราศาสตร์และ ...
   47  ~ 2014 sep 23gambar animasiked by Mr. Bangladesh >> << hachacked by Mr. Bangladesh. from. Bangladesh GREY HAT Hackers We Defend || We Revenge © Bangladesh GREY HAT Hackers #respet TiGER-M@TE || Bd ...
   47  +28 2014 sep 23ไล่แมลงภู่การใช้สไปรู ไล น่า หอย แมลงภู่ และเปลือกกุ้ง ในการปรับสีผิวและเนื้อของปลา ชื่องานวิจัยภาษาไทย, การใช้สไปรู ไล น่า หอย แมลงภู่ และเปลือกกุ้ง ในการปรับสีผิวและเนื้อ ของปลาดุกบิ๊กอุย. ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ, Use of Spirulina , Green mussel and ...
   56  +8 2014 sep 21ชัชวนันท์ สันธิเดชสามก๊ก ฉบับ แฟนพันธุ์แท้ ตอน คิดเป็นเห็นต่าง - ห้องสมุดแนะนำทรัพยากรรายละเอียด :: สามก๊ก ฉบับ แฟนพันธุ์แท้ ตอน คิดเป็นเห็นต่างเล่มนี้ เป็นผลงานเล่มที่ 2 ของ ชั ชวนันท์ สันธิเดช สุดยอดแฟนพันธุ์แท้สามก๊กและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2008 ต่อจาก ...
   56  +1 2014 sep 05กรงนกเขาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย,Research Database systemชื่องานวิจัยภาษาไทย, แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการธุรกิจกลุ่มผู้ผลิต กรงนกเขา ชวา ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ, - ...
   58  -32 2014 sep 26ภาษาศูนย์ ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาEnglish Breakfast เรียน ภาษา อังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย. Yes ! you can ศูนย์พัฒนาความ สามารถ ในการใช้ ภาษา อังกฤษ. รายการทีวี English On Tour. รายการ “วิ๊งค์ วิ๊งค์ อิงลิช” ...
   60  -17 2014 sep 27sql รวม fieldคำสั่ง sql ที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา - ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย คำสั่ง sql ที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา. คำสั่ง SQL ในการ Select ตาราง select * from ชื่อตาราง select * from ชื่อตาราง where ชื่อฟิวส์=''$variable_name'' การใช้ limit ...
   60  ~ 2014 sep 13ณัฐธพงษ์ พยากรณ์ในสภาพปลอดเชื้อ, จันทร์จิรา เกียรติ พงษ์ พันธ์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ ( นเรศวร) .... กิตติ พงษ์ กุมภา พงษ์ , ดนัย สินธุยะ , ณัฐ กานต์ อวัยวานนท์ , ภานุวัฒน์ แย้มสกุล ... ปัจจัย พยากรณ์ สภาวะสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, พัชยา ภัคจีรสกุล , ธาดา อุดมธาดา , ฉัตรชัย เครือสาร , ธ นัช กนกเทศ
   61  +19 2014 sep 13ราย ชื่อ อีเมล์ นักศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาข่าวประชาสัมพันธ์; -- นักศึกษา ภาคกศ.บป.--ประกาศ รายชื่อ ผู้ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 ... โทร. 074-336-933 ต่อ 323 โทรสาร E-mail : watchara@skru.ac. th.
   67  +9 2014 sep 12ห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ ม.ราชภัฏสงขลาขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการส่งเสริม ห้องสมุด มีชีวิตและขอความอนุเคราะห์ประขาสัม. ... ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ข่ายงาน ห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET).
   68  +18 2014 sep 11onesqa thailandon QA Culture: Cooperation or Competitionin educational quality assurance in Thailand and the ASEAN Community ... the conference website at www. onesqa .or.th/icqa2013 .. . Note:.
   72  -25 2014 sep 01ประเมิน สมศ รอบ3การ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก รอบ สาม (พ. ศ . ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)3 . แนวคิดและทิศทาง ในการ ประเมิน คุณภาพภายนอก รอบ สาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 4. ประเมิน อิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา; ประเมิน จากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ...
   73  +28 2014 sep 05คาไซคูมอการเบกจายเงิน คาไซ ปิายในการดาเนนโครงการà - มหาวิทยาลัยราชภัฏ 'ี ิ โ ิ ่ ร:: 0 ฝั ผีั. คูมอการเบกจายเงิน คาไซ ปิายในการดาเนนโครงการวจย. จากงบเงินอุดหนุน. สถาบันวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ...
   81  -15 2014 sep 23วิทยุ:`๑่' :~o๛-๛o:*~•[ยินดีต้อนรับ FM 105.75MHz. เข้าสู่ วิทยุ เพื่อการศึกษา สถานี วิทยุ เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. S. SK. K. SKR. R. U. SKR R. RA. A . RAD. R D. D. RADI. I. RU. R DI. RADIO. RADO. SKRU RADIO. (C)もみじ葉の風.
   87  -65 2014 sep 02สำนัก ทะเ บียน regisรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 - สำนัก ส่งเสริมวิชาการและงาน 6 มี.ค. 2012 ... และงาน ทะเบียน รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน. ผศ.ขวัญกมล ..... ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง 2554. ห น้ า | 2. 2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ. ปรัชญา .....
   97  -58 2014 sep 21หนงเอกขอ ง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซัก 7 การจดการศึกษาระคบบณฑคศึกษา ใช้ระบบทวภาค ปิการศึกษา หนง แบงออกเป็น 2 ภาค ... 9.4 หลักสูตรปริญญา เอก เป็นทสักสูตรการศึกษาทีเน้นการวิจัยเพือพัฒนาน๊กวิชาการ.
  1 of 1 pages