skru.ac.th

Please wait for loading...
    (35):

  /
   17  +5 2014 may 12ฟอวท ้เรอสมฟคู่มือเทคนิคการสอนถาผู ยนคนใดไมเขาใจ เรอ งไค ตองขอความซวยเหลอจากเพอบในกลุม. | ฮ่ ้ . กอบ ท จะถามผู สอน. ข ' ชลุ่ ดู ๓ ซ | ยุ่ ฝื. 3.
   21  ~ 2014 jun 10l ru 'vfPage 1 rf r at : dr rin q r u o 3 n r :u 6 u ur ?il u r fru :r rfig a r r a r" d 2 ri 0 { sJ 0 u 14 &r 1 u'tu q n n a U fl U0= uir fr il : v dr I r urJ : v gu ua v fi 6 n r : ... tf, ry r r rj : v ur yt o irtr fi t n : : ru r o,r l y r i y eJ r a-u ulfi o rilfi u n r : ri o r n r r u d u u ...
   21  +65 2014 may 18นักศึกษากองพัฒนา นักศึกษา มรภ.สงขลาตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษา ที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี 2557 - 481. หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราข ทาน - ...
   22  +47 2014 may 12สำนัก ทะเ บียน regisงาน ทะเบียน ที่ นศ.ควรทราบ - Skru.ac.th - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตัวอย่างเช่น. 5.1 การติดต่อกับ สำนัก ส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เอกสาร ... นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะลง ทะเบียน เรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 22 หน่วยกิต.
   23  ~ 2014 may 20จิรัชญา สมยาทวีระบบฐานข้อมูลวารสารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, รุ่งนะภา โนรี,จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ... ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย, นิต ยา ทวี ชีพ,พิทักษ์ จันทร์เจริญ,ประภาภรณ์ มูลแสดง,วัชรินทร์ จัตุ ชัย, จิรัชญา คงชาติไทย ... รัตนา แสงบัวเผื่อน,นาต ยา ปิลันธนานนท์, สม ถวิล ธนะโสภณ
   25  +37 2014 apr 24l ru vtuJfru-or, l #rfilunr: l -uffn nr:r.J:vtrnruv n::r nr:rir ufiurrur-nur:r ulpirrnv 2nil:sTeJrdrar r vrriy ur #u :1 rri'fl a { ra l . o.d nxLntqlra nt:rir rfi ulrulunr:o-prrJ: vtu . o.b aqrJl-ufr n nr  ...
   26  -6 2014 jun 07ภาษาศูนย์ ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศูนย์ ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. Language ... English Breakfast เรียน ภาษา อังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย · Yes ! you can ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ ภาษา อังกฤษ.
   35  -7 2014 jun 23wep key คือศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใช้ WEP (Wired Equivalent Privacy) security protocol ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง IEEE
   37  +5 2014 may 21บริการสำนักวิทย บริการ และเทคโนโลยีสนเทศ ม.ราชภัฏสงขลาขอเชิญร่วมโครงการ บริการ วิชาการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิตและขอความอนุเคราะห์ประขาสัม..? อ่าน ... การสนับสนุนการให้ บริการ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Emerald Management 175 ...
   39  ~ 2014 may 29หนงเอกคําสั ง ล้ํนักงานอธิการบตี มหาวิทยาลัยราชภัฏส - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา2.2 จัดทํา เอก ฒรสอบราคา เอก ต่ํรประกวดราคา ใหัเพียงพอล้ํหรับการจําหน่ายจ่าย. แจกใหัวู๊ ัาท็ สนใจ ... 2.5 ทําคําส้ ง เเด่ ง ด์์ ง คณะกรรมการกํา หน ดราคากลางงานกํอสร้าง เเละติดตาม.
   43  -6 2014 jun 13sql รวม fieldคำสั่ง sql ที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคำสั่ง sql ที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา. คำสั่ง SQL ในการ Select ตาราง select * from ชื่อตาราง select * from ชื่อตาราง where ชื่อฟิวส์=''$variable_name'' การใช้ limit ...
   47  +13 2014 may 29อรสา ชลีคำสั่ง - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอรสา . ดร.วีระชัย. บายกําจร. บางสมสัคบ์. บางสมจิต. บางส์์วรรณ. บางจารุวรรณ. บ.ส.เกคลุ .... นางภั ชลี . น.ส.มลธิชา. นายธนกฤต. นรู้ส.วันวิสา. นายสิทธิคักติ์. น.ส.อรอนงค่ํ. นาย ป.ทัน.
   47  -9 2014 may 11ประเมิน สมศ รอบ3การ ประเมิน คุณภาพภายนอก รอบ สาม (พ. ศ . ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)การ ประเมิน คุณภาพภายนอก รอบ สาม (พ. ศ . ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). Office for ...
   56  ~ 2014 may 16ระยะ สินค้า การขายการ ส่งเสริม การ ตลาดที่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การ ตัดสินใจซื้อ สินค้า ในห้าง คำสำคัญ, การตลาด, การตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้า , ห้างสรรพ สินค้า ท้องถิ่น, จังหวัดสงขลา
   57  -8 2014 may 21เทศบาล1 บ้านสะเดามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ โรงเรียน เทศบาล ๑ บ้านสะเดาชื่อกิจกรรม : "โครงการวันเดียว เที่ยวสองนคร" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ โรงเรียน เทศบาล ๑ บ้านสะเดา จัดอบรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ.
   57  -9 2014 may 15กรงนกเขาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย,Research Database systemชื่องานวิจัยภาษาไทย, แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการธุรกิจกลุ่มผู้ผลิต กรงนกเขา ชวา ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ, - ...
   59  -10 2014 may 23dns 3bbขั้นตอนการเปลี่ยน DNS สําหรับลูกคา 3BB - Skru.ac.thขั้นตอนการเปลี่ยน DNS สําหรับลูกคา 3BB . 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน My Network Places . 2. เลือกเมนูทางดานซายมือ ที่มืชื่อวา view network connections. 3.
   61  +15 2014 may 18จิรวรรณ เฮงศิริการจัดการ(สข.) - งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารหัสสมัครสาขาวิชา 4074 ชื่อสาขาวิชา การจัดการ(สข.) คณะ วิทยาการ ...
   62  ~ 2014 jun 06dns vl ruS:UUNLhVILISIUNIS,S I S uur- ru u rlSur u €rr s wa Iq a r U ds ud orUu s :u uvu fin vru s ru n'r s' ( G o ve r n .... nsD u Dns -ln1a\) w u nu'lu slu n''ls ... LFtFIA tilO IIJUV!1.rfl {'tU:lUfil: vl {1.
   62  ~ 2014 may 26ปาราตคู่มือการเพาะพันธุ์ ปลา ดุก - คณะเทคโนโลยีการเกษตรตั้งใจจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการดแล ปลา ดกวัยออน ต องการความเอาใจใส. ต งใจจรง โดยเฉพาะอยางยงการดูแล ปลา ดุกวยออนตองการความเอาใจใส. คอนขางมาก ...
   64  -15 2014 may 29ชัชวนันท์ สันธิเดช22 - ห้องสมุดแนะนำทรัพยากรปีที่พิมพ์ :: 2553 รายละเอียด :: สามก๊ก ฉบับ แฟนพันธุ์แท้ ตอน คิดเป็นเห็นต่างเล่มนี้ เป็นผล งานเล่มที่ 2 ของ ชัชวนันท์ สันธิเดช สุดยอดแฟนพันธุ์แท้สามก๊กและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ¹.
   65  +36 2014 may 16ONESQAon QA Culture: Cooperation or Competitionthe conference website at www. onesqa .or.th/icqa2013 .. . Note: The Conference organization accepts papers or posters on the topics of the ...
   66  -2 2014 jun 03วิทยุ๑่' :~o๛-๛o - สถานี วิทยุ เพื่อการศึกษา มรภ.สงขลา - มหาวิทยาลัยราชภัฏ FM 105.75 MHz. สถานี วิทยุ เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. S. SK. K. SKR. R. U. SKR R. RA. A. RAD. R D. D. RADI. I. RU. R DI. RADIO. RADO.
   66  -14 2014 may 263bb dns
   67  +10 2014 may 13รุจโรจน์ ตุงคะมณีรายชื่อบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2554139, 136, นาย, มาศ รุจ , มะสุวรรณ. 140, 137, นาย
   69  +17 2014 may 21wunca 25แฟ้มภาพกิจกรรมการฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 25 " ( WUNCA 25th ) (workshop "Campus Report" ) วันที่ 9 สิงหาคม ...
   73  +28 2014 may 21pseudomonas คือAbstract (pdf) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานํามาจําแนกชนิดพบวาเปน Pseudomonas aeruginosa (P3) Pseudomonas aeruginosa ... แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปริมาณเชื้อที่เหมาะสม คือ 400 mg  ...
   75  -26 2014 jun 03ไล่แมลงภู่การใช้สไปรู ไล น่า หอย แมลงภู่ และเปลือกกุ้ง ในการปรับสีผิวและเนื้อของปลา การศึกษาผลของการใช้สไปรู ไล น่า หอย แมลงภู่ และเปลือกกุ้ง ในการปรับสีผิวและเนื้อของ ปลากดุกบิ๊กอุย โดยใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารทดลองสูตรพื้นฐาน อย่างละ 10 เปอร์เซ็นต์ ...
   76  +11 2014 may 21ห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ ม.ราชภัฏสงขลาขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการส่งเสริม ห้องสมุด มีชีวิตและขอความอนุเคราะห์ประขาสัม. ... ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ข่ายงาน ห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET).
   80  -5 2014 may 22ราย ชื่อ อีเมล์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาข่าวประชาสัมพันธ์; ข่าวกิจกรรม นักศึกษา ; ข่าวรับสมัครงาน; ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง; ข่าวทุนการ ศึกษา ... 20/05/57 : นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556 ตรวจสอบ รายชื่อ ผู้ที่ไ .
   82  -16 2014 jun 05cpu tm function คือ03 ตัวอย่าง รายงานฉบับเต็ม.doc - โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา1.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU )Intel(R)Core( TM )i3 CPU M 380 @ 2.53GHz ..... ( Function ) นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์การหน้าที่การงานและภารกิจจึง หมายถึง กลุ่ม ...
   83  ~ 2014 may 13สมัย ภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา จัดอบรม ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Insight Englisขยายเวลา การเก็บชั่วโมง ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมด้วยโปรแกรม ELLIS. ส าหรับนักศึกษา รหัส ... ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การเรียนภาษานั้นๆ ว่าง่ายหรือยาก เพราะ สมัย ที่ผู้เขียนเรียนที่.
   86  -16 2014 may 20onesqa thailandin educational quality assurance in Thailand and the ASEAN Community ... the conference website at www. onesqa .or.th/icqa2013 .. . Note:.
   89  ~ 2014 may 20modernfuss wordpressศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักสงขลา://boatsmartjobs.com/the- modern-fuss -with-regards-to-medical-negligence/ .... 6383
   94  ~ 2014 may 30belstaff roadmaster inletศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาbelstaff roadmaster jacket brown. Re : อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English Communication (Office) : Meeting People. ความคิดเห็นที่ # 31 วันที่ : 0000-00-00 19 :11 น.
  1 of 1 pages