su.ac.th

Please wait for loading...
    (402):

  /
   30  +14 2014 apr 19sai yok reservePreliminary Report on Freshwater Snails in Toa Dum Forest, Saiyok 195. Introduction. “Toa Dum Forest” is located in Saiyok National Park, ... Khaeng Wildlife Reserve , Khlong Larn National Park and Um Phang. Wildlife Refuge.
   32  -7 2014 may 11บมจ คือคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ .ธนาคาร - มหาวิทยาลัยศิลปากรบมจ .ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ในภาพรวม และในดานตาง ๆ 5 ดาน ... 2554 คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่(Frequencies) คารอยละ ...
   32  +9 2014 may 03voyage au siamLe récit de voyage au Siam sous Rama IV67. Le récit de voyage au Siam sous Rama IV. Le Siam dans Voyage autour du monde : Java, Siam & Canton du Comte Ludovic de BEAUVOIR. Narumon ...
   33  +46 2014 may 20wrs yahoo ylt yluการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย-ลาว (หลวงพระบ~fl'W~ri1~-:J~r~9'j' n'f)1~ Lnl?l,g'Wl'l'j'1U ~'f)~fj 111 LL~:; Ylt '~u~'W~h-:J
   33  -7 2014 apr 16review of bacterial neurotoxinBotulinum Neurotoxinshighest awareness bioterrorism agents, it was the first bacterial toxin that was approved ... This article will review mainly on structure and mechanism of action.
   33  +8 2014 mar 30farah buxton eggshellJournal of Life Sciencesegg shell thickness (mm), shell weight (g) and shell percentage for different storage periods were 87.46 and 98.52, 0.28 and 0.34,
   34  +3 2014 jun 24zero time คือsPoles และ Zero เปนปริมาณที่ใชบอก Response ของระบบได ... First Order System คือ ระบบที่มีPoles เพียงตัวเดียว ... Tr (Rise Time )เวลาที่ทําให response มี.
   34  +5 2014 jun 07อคติหัวหน้างาน “ อคติ ” ประเมินผล “ยุติธรรม” ได้? (ตัวอย่างบทความ) | การจัดการ บทความ โดย ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. หน้าที่ประการหนึ่งของ “หัวหน้างาน” ที่ต้อง ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือ การประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาว่า ...
   34  +4 2014 may 23kpi คือBlog Archive » Competency มาเจ๊อะกับ KPIแม้ KPI ส่วนบุคคลจะเริ่มไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ถูกใจเพราะดูแล้ววัดอะไรไม่ได้ ... เมื่อวานกับวันนี้มี แต่คำถามว่าจะเริ่มอย่างไรกับ KPI จึงขอเรียนว่าดิฉันทำเยี่ยงนี้ คือ  ...
   34  +22 2014 apr 26l ru lwvh nสำนักหอสมุดกลางn11f'i'uwun!Jfl1Nl?lfll1~ t1I f LLfN ::: n ' l ru :r:::P11if n t\'tl'l L 'Vl't'Vl:i':i'fllU"J.1 tl'IU'l r; Ju ...... JEJUtlfll"i5a ua:::ii JOCKEY PUMP "lluti1£J:UEllflElf' LWvh ;.J. PUMP tt.
   34  +32 2014 mar 27ethane dew pointChemical Reactionsas air-fuel ratio, percent theoretical air, and dew point temperature. •Apply energy .... Ethane (C2H6) is burned with 20% excess air during combustion process.
   35  +66 2014 may 27maryant solisTHE EFFECT OF PROCESSING PARAMETERS ON TEXTURAL Datta, A.K., Sun, E. & Solis , A. 1995. Food dielectric property data and their composition based prediction. pp. 457-494. In Engineering properties of foods. 2 nd.
   35  +10 2014 may 26wiang lakorn hotel lampang thailandBURMESE INFLUENCED ARCHITECTURE IN LAMPANG ... - RenewBurmese architectures, especially in Wiang Nua and Prabath Sub District.
   35  +4 2014 may 14encapsulatte คือ1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากรThe encapsulated citric acid was made by spray drying using maltodextrin
   35  +11 2014 may 12ฟอวท ้เรอสมฟราย ละเอียด - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร30 เม.ย. 2014 ... ัิ๐ ม ิ | สุ่ ย | ย. ฉบบ ว ทยาศาสตรํ (จานวน 6 ฉบบช้ํ) เป็นวารสาร ว ซาการ น๊หม) ... ั ่ ้ มู่ ั. สม คร และการสงบทความใด ท เว็บไซด์ บ็โ่โ่กู://พค่ํ,อูซอถ่แอโ่ อ .$0.ออ.
   35  +66 2014 apr 03ramkhamhaeng university usaStatisticsStatistics Faculty of Science Silpakorn University. ... (2002) and M.S. (1998) Montana State University USA ., M.S. (1994) Thammasart University Thailand ... methods; M.S. (1980) NIDA Thailand, B.S. (1977) Ramkhamhaeng University Thailand
   35  +4 2014 mar 25spa customer satisfaction surveya study of customers satisfaction on hotel services of wora bura hua In order to better understanding the customer satisfaction , the customer ..... Guest Satisfaction Survey … ... 4 Level of Customers ' satisfaction on The Wora Spa .
   36  -14 2014 jun 03prith powerpoint แบบ ขาว ดำการ สร้าง PDFมีรูป แบบ เหมือนเอกสารต้นฉบับ และสามารถสั่ง พิมพ์ เอกสารได้. - มีขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มาก
   36  +23 2014 may 29ณัชชา ธรรมวัชระประกาศรายชื่อผู้สมัคร - ระบบ บริการ การ ศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร26, 5500031, นางภัทรนันท์ ธรรม สุจิตร์. 27, 5500032
   36  +65 2014 may 26ยนพืการเชื่อมโยงมิติของเวลาผา นพื้นที่ ประวัติศ - มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปต ย กรรมศาสตร มหาบัณฑิต ... เวลาผา นพื้นที่ ประวัติศาสตรกรณีศึกษาขวงหลวงเชียงใหม ” เสนอโดย  ...
   36  -5 2014 may 25ampawa green ledTHE REVITALIZATION OF THE OLD MARKETS IN THAILAND By the lord mayor of Tumbon Amphawa and the ideal leader of Amphawa community, Khun. Pongwin Chaiwirat, The mayor of Tumbon
   36  -6 2014 may 21ลิ้มคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร » รองศาสตราจารย์ ดร. สนธยา ลิ้ม มั Characterization of pharmaceutical materials (including polymers and biomaterials): Morphological properties. Thermal properties. Mechanical properties.
   36  -14 2014 may 14คาไซเรอง คาตอบแทนเเละ คาไซ คายอน ๆ ในการดาเนนการโคà - กองการเจ้าหน้าที่ ปุ่- ้ ิ. ประกาศมหาวทยาลยศลปากร. สุ่ ่ ่ ั่ สุ่ ๐ ิ ี ้ ั ิ. เรอง คาตอบแทนเเละ คาไซ คายอน ๆ ในการ ดาเนนการโครงการประกาศนยบครบณฑต. สาขาการบริหารจัดการโครงการ ...
   37  -18 2014 may 30microsoft producer 2007โปรแกรม Microsoft Producer 2007 - Learning Management System Microsoft Producer 2007 . โปรแกรม Microsoft Producer 2007 เป็นโปรแกรมที่ใช้งาน ร่วมกับ MS - Powerpoint 2007 สำหรับใช้ทำเป็นสื่อการเรียนการสอน (e-Learning).
   37  -8 2014 may 26ตัวอย่าง กราฟ pdfกราฟ strongly (k,n)-extendable โดย นายธรรมนูญ ผุยรอด วิทยานิพบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “ กราฟ strongly ... ให n และ p เปนจํานวนเต็มบวก โดยที่ p ≥ 2n + 2 และ G เปน กราฟ อันดับ p.
   37  -7 2014 may 20monospace font คือโปรแกรมประยุกต์การคลิก(Clicking) คือ การกดปุ่มเมาส์ด้านซ้าย 1 ครั้ง; การดับเบิลคลิก(Double-Clicking) ... 2 ลักษณะ คือ . โมโนสเปซ( Monospace Font ) จะมีความกว้างของตัวอักษรทุกตัวเท่ากัน ...
   37  -8 2014 may 12สำนัก ทะเ บียน regisระบบ บริการ การ ศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากรนักศึกษาที่จะลง ทะเบียน วิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อน ว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F ...
   37  -1 2014 may 10modern house plans thailandTHE STUDY OF THAI TRADITIONAL ARCHITECTURE AS A “The study of Thai traditional architecture as a resource for contemporary building design in Thailand ”. Submitted by Mr. Wattana Boonjub as a partial fulfillment ...
   38  -3 2014 jun 06volunteer in koh tothailKHMER TEMPLES OF NORTHEAST THAILAND: A PROPOSED Group of volunteer tour guides at Prasat Phimai…
   38  ~ 2014 apr 27thia graphic artistFaculty of Painting Sculpture and Graphic Arts - มหาวิทยาลัยศิลปากรAt that time, it offered only two programs of study: painting and sculpture. ... visual arts and artistic creativity, for example, painting, sculpture, graphic arts , Thai art ...
   39  +15 2014 apr 07compounding tamiflu suspการเตรียมยา Oseltamivir ( Tamiflu ®) capsule เป็น suspension ... - หน้าแรกการพัฒนาสูตรตำรับยา Extemporaneous Compounding Oseltamivir Suspension สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. Source: ...
   40  +6 2014 may 30nru สกอเอกสารแนบ โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2555 (ตั้งไว้ที่ สกอ .) กองทุนเงิน โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2555 (ตั้งไว้ที่ สกอ .) ... เป็นผลผลิตที่ตอบสนองนโยบาย รัฐบาล; โครงการ National Research University ( NRU ) และ Center of Excellence ( CoE) ...
   40  +3 2014 may 19มาตรฐานมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมยอมรับและปฏิบัติตามคานิยม และ มาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจัง. การที่ มีบทบัญญัติใหภาครัฐตองจัดทําและเสริมสรางใหเกิด มาตรฐาน ทางคุณธรรมและ.
   41  +36 2014 may 18คลิป กีฬา ฮา เฮ2 - แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน เภสัชศาสตร์ ศิลปากร | ความรู้ ความสุขและ กีฬา ฮาเฮ ต้อนรับปีมะเมียปีนี้ สนุกสนานอีกเช่นเคย นักวิทย์ฯได้เตรียมเกมส์สนุกๆ ... คลิป วิดิ ทัศน์ประวัติคณบดีผู้ประศาสน์การ คณะเภสัชศาสตร์ ...
   41  -12 2014 may 18psa คือPowerpoint Fileทดสอบยืนยันผลด้วยวิธีการตรวจหา PSA (prostate specific antigen) ... conjugate); การ ตรวจวิเคราะห์แบบนี้ใช้สารตัวอย่าง 100 µl ( 3 หยด); cut off ของ PSA คือ 4 ng/ml.
   41  +40 2014 apr 03ball pen blau bRaman spectroscopy of blue gel pen inksPB 15:2, Hostaperm Blau AFL, Hoechst. (a-copper–phthalocyanine). -PB 15:3, Hostaperm Blau B2G, BASF. ( b -copper–phthalocyanine). -PB 15:4, Hostaperm ...
   41  +6 2014 mar 24traditional thai modular housesChoti Kanlayanamitr, traditional Thai house architecture ..... Chai, in the capital of Ayutthaya where prefabricated house parts were on sale. Thai craftsmen  ...
   42  -13 2014 jun 11terracotta replicas from sukothaiAESTHETICS OF WORLD HERITAGE : THAI TEMPLES ... - Renew139 Walking Buddha votive tablet, terracotta , Sukhothai , 14 th century ...... on the backs of monkeys in a chariot which is a miniature replica of the temple. Fig.
   43  +10 2014 jun 21%n in c by mircosoft( Microsoft PowerPoint - Chapter03-Structured Programming and Preprocessor lines are started with # and ANSI C has ..... % n . Number of Character in printf. Chapter03. 58. – % c or %s Display one Character or String. – %e,E,f ...
   43  ~ 2014 jun 08google app คือGoogle App - ศูนย์คอมพิวเตอร์ - มหาวิทยาลัยศิลปากรGoogle App · Microsoft Office 365 · ด้านระบบเครือข่าย · บริการ SU-NET ... คลิ้กที่นี่ เพื่อเข้าใช้งาน Google App For Education ... Google App For Education คือ อะไร ?
   43  +18 2014 may 07dna extraction methodsEvaluation of three methods for effective extraction of DNA from In this paper we evaluate three different methods for extracting DNA from human ... Keywords: DNA extraction ; Hair analysis; Polymerase chain reaction inhibitor.
   43  +58 2014 apr 24l ru vtuPage 1 lr) rJ r s n r fi n oJ s n rr il n r t rir rfi u n r t r fi a n fis f l t ? r{ n 1 nnrrcrrriil :v nirri'l{ }r fi r ... r a il : v n 1 fi :1 u fi o n ru r t r : ti tl : s ,t r frf, fi u o o o n L a u { a { n u lru u r a o n n { n : : }J n'] : a fl 1 }r r4'r ? fl u 1 ... Fltuu? vtu 'tn1:0fln1:.
   44  -6 2014 jun 02triennaleThe 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition
   44  +57 2014 may 29หนงเอกหนง สือรวมบทความวิชาการคณะโบราณคดึ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บํารุ ง คํา เอก . สํ ฝ่ ผู้ ร่ํ. อาจารย ประเทอง วธุฬทเพชร. ช่ ิ ข อ๊. อาจารยประอร คลาพบธ. อาจารย็อาภาโสม ฉายแสงจันทร์.
   44  ~ 2014 may 29คำนำคำนำ - มหาวิทยาลัยศิลปากรคำนำ . วารสาร Verdian E-Journal ฉบับนี้ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ของการตีพิมพ์เผยแพร่ผล งานบทความทาง. วิชาการ หรือบทความจากผลงานวิจัย ...
   44  -4 2014 may 28thaimiscThaimisc .com : ลองสร้าง gif animation กัน (2) : Bannershop GIF ลองสร้าง gif animation กัน (2) : Bannershop GIF Animator ตอนที่ 1. เขียนโดย เดอะ กาฝากไดอารี่ (ball@bbznet.com) , 04-08-2004. อย่างที่ได้บอลครับ ...
   44  -12 2014 may 21resonance กรด เบส2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร2.3.2.3 กรด อะมิโนที่เปน เบส ประกอบดวยหมูฟงกชั่นคารบอกซิล 1 ..... resonance โดยเปรียบเทียบระหวางสารประกอบเชิงซอนกับ กรด อะมิโนอิสระ ซึ่งพบวา .
   44  -8 2014 may 01ppt to scormE-learning StandardE-learning Market Trend; E-learning Standards Trend; ADL : SCORM Specification; SCORM : Goal, What does it Standardize? SCORM Run-Time Environment ...
   44  -18 2014 apr 09nakhon pathom thailandSilpakorn University Research and Development Institutelocated in Nakhon Pathom . The Center, thus, gives high priority to those research topics concentrating on various aspects of the Western Region of Thailand , ...
   45  -12 2014 jun 06diazotization mechanisimAMINESThe mechanism of these reactions varies with the identity of Z, so we will concentrate on ... group is removed by a two-step process: diazotization with NaNO. 2.
   45  -7 2014 may 22strontium aluminate europium googleThe effectiveness of strong afterglow phosphor powder in the www. google .com. F F F 2. F 2 F F F. F (Epidermis) F F F .... doped strontium aluminate phosphor. F 2 F ( D) F Europium doped strontium aluminate phosphor.
   45  ~ 2014 may 22เงิน คือBlog Archive » งาน คือเงินหากพูดถึงเรื่องการทำงานคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงคำยอดฮิตว่า “งานคือเงิน เงินคือ งาน บันดาลสุข” ซึ่งเป็นคำขวัญในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์. คำว่า งาน แปลว่า ...
   45  -23 2014 mar 25the lampang products ordinaryBURMESE INFLUENCED ARCHITECTURE IN LAMPANG I would like to thank my family in Lampang Province who always cheer me
   46  +55 2014 jun 06trienale
   46  +9 2014 may 28pottery otop productsthe challenges of developing a community approach to ... - Renewbecome a well-known tourist attraction as a centre of pottery product . Although ..... 26 The physical features from the OTOP tourism village which is supported by  ...
   46  +55 2014 may 27grain boundary คือผลของอัตราสวนการเจือจางตอการเปลี่ยนเฟสในบริเวณเนื้อเชื่อมที่ผสมกัน carbides (M7C3) on grain boundary . ... Co2W on solid solution matrix that distributed near grain boundary . ... 2.1 วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในการทดลอง คือ ER309 และ.
   46  -6 2014 may 13สมัย ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ - หอสมุด พระราชวัง สนาม จันทร์ - มหาวิทยาลัยศิลปากรนึกถึง สมัย เรียนปริญญาตรี ที่เรียน ภาษาอังกฤษ ค่อนข้างเยอะ เวลาอาจารย์ให้เขียนเรียงความ ส่ง คะแนนที่อาจารย์ให้จะแบ่งให้เป็นคะแนนความคิด และคะแนนไวยากรณ์ ...
   46  +2 2014 may 04separate dwarfs seiberling figurinesEditor in Chief and “Looking into Art” by Frank Seiberling , State University of Iowa
   46  +11 2014 may 01scorm spec modulesFocus on standards for airline training e.g. tests, lessons, modules ect. ..... Describes the available data elements permitted to build SCORM conformant ...
   46  +3 2014 apr 13work and travel quintstarภาคผนวก ก ข้อมูลเกียวกับโครงการ Work and Travel Program in USA
   47  -13 2014 jun 22th คือ อะไรKM คืออะไร - สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรการจัดการความรู้ คืออะไร . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
   47  +54 2014 may 24open journal systemsSilpakorn University Open Journal Systems - มหาวิทยาลัยศิลปากรJournal of the Research and Development Institute of Silpakorn University, Thailand. SUSTJ publishes peer-reviewed papers written in English in all science ...
   47  -5 2014 may 22picture of contused woundsA study of the morphology of gunshot entrance wounds , in entrance wound to the skin utilizing high-speed photography and the .... The high - speed camera takes a series of eight pictures , at a maximal .... Contusion ring.
   47  +12 2014 may 19ตอน ชนะ บด1สรุปผลโครงการปรับลดขั้น ตอน การปฏิบัติงาน - สำนักงานเลขานุการ คณะ 1 ช. เรือง สรุปผลโครงการปรับลดขัน ตอน การปฏบัดงาน. ี ี ม ช่. เรยน คณ บด คณะนิมิลชศาสตร . ่ ฒ ิ ั ิ กู .... รางวัลรอง ชนะ เลิศ อันตบ 1 จานวน 1 รางวล รางวล ละ 2,0ฒ บาท คอ. ' ช.
   48  -8 2014 jun 14harddisk คือExternal HarddiskExternal HARDDISK. External Harddisk คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ สามารถพกพาหรือนำติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆ. โดยใช้ Harddisk ...
   48  +53 2014 jun 07bangkok duean modelThai Kingship during the Ayutthaya Period - Silpakorn University ( Bangkok ), Indra4 was a god with significant roles e.g.. Ongkanchaengnam (the ... The Thai Rajaphisek was influenced by Indian models . The. Mahabharata ...
   48  +53 2014 may 09lean manufacturing pptLean ManufacturingLean Manufacturing . Industrial Engineering. What's Lean? What's Lean? History of Lean. History of Lean. ผลิตเฉพาะสินค้า หรือ ชิ้นส่วนที่จำเป็น ตามเวลาที่ต้องการ ...
   48  +36 2014 mar 30kvisoft flipbook maker proKvisoft Flipbook MakerKvisoft FlipBook Maker Pro . • ซอฟต์แวร์สําหรับทําสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์แบบ 3D. สามารถพลิกได้. • สามารถนํา PDF ไฟล์รูปภาพ และ flash movies.
   49  -16 2014 jun 03จักรวาล โลหะกิจโลกใหม โดย นายวิริยะ เพ็ชร กิจ วิทยานิพนธนี - มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย นายวิริยะ เพ็ชร กิจ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลป มหาบัณฑิต
   49  +5 2014 may 24kleptose gras status[7] Jean-Louis Gras , Thierry Soto and Jacques Viala, “Chiral conformationally restricted arachidonic acid analogs based on a 1, 3-dioxane core.” Tetrahedron:.
   49  -24 2014 may 22กัลยาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร-Faculty of Arts - กัลยา เทียนวงศ์กัลยา เทียนวงศ์. "การวิเคราะห์รูปแบบและความเหมาะสมของที่ตั้งอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกาในจังหวัดราชบุรี". ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ...
   49  +27 2014 apr 15office de tourisme thaillandePatrimoine culturel et pratique touristique en Thaïlandeguide du tourisme culturel en Thaïlande . Un guide qui .... l' Office National du Tourisme Thaïlandais , une grande première puisque l'obtention de cette carte était ...
   49  -16 2014 apr 01digital image processing pptChapter 2-1Digital Image Fundamentals. Faculty of Science. Silpakorn University. Overviews. Elements of Visual Perception; Term of image ; Sampling and Quantization.
   50  +1 2014 jun 02irc นักศึกษา ขาย บริการปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเยี่ยมชมเว็บ - มหาวิทยาลัยศิลปากรของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. โดย
   50  -9 2014 may 28em น้ำท่วมศิลปากรช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม - EM ball แก้ปัญหาน้ำเน่าได้จริงหรือ???รับแจ้งเหตุ น้ำท่วม 24 ชั่วโมง โทร 1784 ... รวมพลจิตอาสา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อปั้น EM Ball เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัย.
   50  +51 2014 may 20yadi yamamotoA COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPT “TRUTH” IN THE Sutta-Piṭaka” submitted by Mr.Kazuhiro Yamamoto as a partial fulfillment of the
   50  +26 2014 may 02rapid dna extractionRoom temperature DNA preservation of soft tissue for rapid DNA Room temperature DNA preservation of soft tissue for rapid . DNA extraction : An addition to the disaster victim identification investigators toolkit? E.A.M. Graham.
   50  ~ 2014 apr 24lonely planet argentinienINC 2014 - ArgentinaNext year, the conference will be held in El Calafate, Argentina located in the ... Lonely Planet selects this imposing glacier as the number 1 destination in ...
   50  -5 2014 apr 14thai house plansTHE TRANSFORMATION OF TRADITIONAL THAI HOUSES : STEPS traditional Thai house among other modern housing developments. However, there
   50  +42 2014 apr 02how refrigerator compressor workRefrigeration CyclesExample 10-1 A refrigerator uses refrigerant-134a as the working fluid and operates ... compressor , (b) the rate of heat rejection to the environment and (c) the.
   51  +50 2014 jun 03สาม ก๊ก ตอนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนด้วยวิธีสอนแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ. ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ.
   51  -13 2014 apr 11extract dna from teethHigh efficiency DNA extraction from bone by total demineralization§environment-born inhibitors that co- extract with DNA , the recovery of DNA data ... Bone and tooth extraction protocols often involve the incubation of powdered ...
   52  ~ 2014 mar 26advertising web service reviews5 Chapter 2 Literature Review Introduction Web Service Over the Web Services combine the best aspects of component–based development and the .... Advertisement and Discovery ofServices ( ADS ) or Discovery of Web ...
   53  +4 2014 may 29เส้น trendlineการทำนายแนวโน้ม - e-Learningจุดตัดของ เส้น แนวโน้ม ( trend line ). = ความชันของ เส้น แนวโน้ม (slope of the trend line ). t = เวลาใดเวลาหนึ่ง (point in time). โดยที่ = = เมื่อ = ค่าจริงของอนุกรมเวลาในระยะเวลา t.
   53  +8 2014 may 25extended abstract format( Extended Abstract Format )Form Extended Abstract . Evaluation of Greenhouse Gas Emission from Dry Extraction. Process of Palm Oil Mill (Cordia New 16 pt, bold). Anyanee Bunchai[1]  ...
   54  ~ 2014 jun 12china banbury mixerMixingand china clay; the latter sometimes has a mildly .... We can identify two basic mixing functions, and the .... scene, and the original type, the Banbury mixer still.
   54  -20 2014 may 22อนุกรมอนุกรม เทย์เลอร์และ อนุกรม แมคลอริน (Taylor and Maclaurin Series)1. อนุกรม เทยเลอรและ อนุกรม แมคลอริน (Taylor and Maclaurin Series). บทนิยาม อนุกรม กําลัง (power series) คือ อนุกรม ที่อยูในรูป. 2. 0. 1. 2. 0 n n n n n ax a ax ax ax .
   55  +37 2014 may 16วัชรินทร์ ทองสมบูรณ์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ - มหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและสายตรวจ นายสกล ทอง ทวี 22221
   55  +46 2014 may 14ต่ำ สูงกฎ ก.พ.อ.เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก. ราชกิจจานุเบกษา. ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหน ดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้น สูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. พ.ศ. ๒๕๕๔.
   55  +5 2014 may 14world heritage templesThesis title of “Aesthetics of World Heritage : Thai Temples and Ruins, Sukhothai. Historical Park and Associated Sites” submitted by Mr.Supot Chittasutthiyan as ...
  1 2 of 5 pages