tistr.or.th

Please wait for loading...
    (43):

  /
   8  +93 2014 sep 23งู สิง หาง ดํางูสิงหาง ลาย งูสิง เสื่อ Ptyas mucosus (Linnaeus, 1758) Banded rat ... - วว.งูสิงหาง ลาย งูสิง เสื่อ– Ptyas mucosus (Linnaeus, 1758) ... เกล็ดมีขอบสี ดํา ลําตัวมีขีดสั้น สีขาวกระจายตลอดความยาวของลําตัว และมีมากทางสวนบนของ.
   9  +92 2014 sep 14hydroponic คืองานวิจัย - การปลูกพืชไร้ดินHydroponic การปลูกพืชไร้ดิน. ในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดิน ( Hydroponics ) เป็นที่นิยมกัน อย่างกว้างขวาง ... คำว่า " Hydroponics " เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูก กล่าว คือ  ...
   13  +88 2014 sep 16blog แรงTISTR BLOG » Archive for เครื่องอัดด้วย แรง คน - วว.2 มี.ค. 2011 ... บล็อก ประสาน คือ วัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัว บล็อก ... เป็นเครื่องอัดด้วย แรง คนแบบมือโยกใช้การทด แรง แบบคานงัดคานดีด ...
   20  ~ 2014 aug 18klenbuterol fitnes otslabvaneauyOO Re:auyOOThe whole the talk in which the fitness industry is all over eating five to six small meals per day, yes I ......
   21  +80 2014 sep 25อัญชลี มูลคลื้นสุขภาพดี...ชีวีสดใส - วว.พิศมัย เจนวนิชปญจกุล นาง อัญชลี กมลรัตนกุล. ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก นายอนันต ..... สะอาด กำลังของ คลื่น ขอ มูล ทางดานการตลาด เปนตน เพื่อนำมา.
   21  ~ 2014 sep 23tonggol คือรายงานการศึกษา ภาวะอุตสาหกรรมปลาทูนากระปออุตสาหกรรมปลาทูนากระปอง คือ ปลาทูนาสดและปลาทูนาแชเย็นแชแข็ง ... ลักษณะคลายปลาโอของไทย เชน Tongol และ Bonito จึงมีปริมาณนําเขานอย ...
   22  +79 2014 sep 17ผัก hydroponicในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดิน ( Hydroponics ) เป็นที่นิยมกัน อย่างกว้างขวาง ... จึงเลือกที่จะ บริโภค ผัก ที่ปลูกในระบบ Hydroponics ซึ่งมีการปลูกในโรงเรือนที่ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ ...
   31  +1 2014 sep 02มะขามป้อม ชุติมามะขามป้อม - e-Library - TISTR Libraryการจอง. Title, ความก้าวหน้าในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ มะขามป้อม โดยใช้ ... leather [computer file] / ชุติมา ภูมิวณิชชา, อนุวัตร แจ้งชัด, และกมลวรรณ แจ้ง ชัด.
   31  +19 2014 jul 22jatropha biofuel caltex10. Current Biodiesel Standards and Lesson Learned on Impacts of Caltex Philippines ( Whitman Uy Matiao ). Government agencies: ... considering other feedstocks for biodiesel ( Jatropha ) in pursuit of the ...
   33  +68 2014 sep 23น้ําตาลแดงนกอีเสือสี น้ําตาล ลักษณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแก ราช. นกอีเสือสีน้ําตาล. ลักษณะ : ลําตัวยาว 20 ซม. หางยาว หลังและหางสี น้ําตาลแดง  ...
   34  +1 2014 sep 09locking plate korea ortho ขายรายงานขอมูลสิทธิบัตร ความกาวหนาและสถานะด - วว.โนบางอยางที่โฆษณาไวกับที่ไดรับจริงหลังสั่ง ซื้อ ก็ไมไดมีลักษณะเหมือนกันเสีย ทีเดียว ทั้งนี้เพราะยังไม
   38  ~ 2014 aug 30frecon kernel for andoirduvtEvt Can indicating intermediary judge- of home connected with http:// frecon .korea.ac.kr/?document_srl=14826&mid=Data
   44  +16 2014 aug 07indo biofuels energyBIOFUEL DEVELOPMENT: INDONESIAChairman, Alternative Energy Technical Team. BIOFUEL ... development of biofuel as alternative energy to increase people's .... INDO BIOFUELS . ENERGY .
   50  ~ 2014 sep 26icq with yoonoTISTR BLOG » Archive for Yoono - วว.Tweetdeck VS Twhirl VS Echofon VS Yoono . Posted by: อลิสรา คูประสิทธิ์ ... ๆ ครั้น จะไปใช้สไคพ์ (Skype) หรือไอซีคิว ( ICQ ) ก็ติดตรงที่เพื่อนฝูงไม่นิยมใช้ ...
   51  +50 2014 oct 04hart energy consultingBiodiesel Std_Hart.pdfGuidelines for the Development of Biodiesel Standards • All rights reserved • Hart Energy Consulting . Establishment of the Guidelines for the.
   53  ~ 2014 aug 07biosiesel fuel in bartlesvilleAPEC Biodiesel Standardemissions, coupled with a growing shortage of diesel fuel . Thus, Europe ...... Petroleum and Energy Research, Bartlesville , Oklahoma, USA. 58.
   57  ~ 2014 sep 25renewable energy institute japanTISTR Delegation Participated in Opening Ceremony of Fukushima TISTR Delegation Participated in Opening Ceremony of Fukushima Renewable Energy Institute (FREA) and the International Symposium, in Japan .
   57  ~ 2014 sep 17ผีเสื้อผีเสื้อ กลางวันที่พบในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช - วว.3, ผีเสื้อ หางดาบธรรมดา, Graphium antiphates pompilius, Fivebar Swordtail. 4, ผีเสื้อ หางดาบลายขีด, Graphium aristeus, Chain Swordtail. 5, ผีเสื้อ หางดาบลายจุด ...
   58  ~ 2014 jul 23dobavi sait dirspRt va Re:spRtaBeth tory .idigitalnet.com/user_detail.php?u=ernestwji ...... http:// dobavi - sait .sablaznime.com/link/66.
   63  +38 2014 sep 25ปลูกป่า สระแก้วบทกลอนความประทับใจโรงเรียนวัด สระแก้วต้นไม้ก็มีดี เราจึงไม่ควรตัดไม้ทำลายป่า แต่ควรมาช่วยกันปลุกป่า เพื่อทดแทนป่าที่หายไป สิ่งที่ควรทำคือการอนุรักษ์ นั้นคือป่าของไทยเรานี้เอง เราจึงมาช่วยกัน ปลูกป่า ทดแทน.
   65  +36 2014 sep 29untitled document joomlaUntitled DocumentJoomla เป็นระบบ CMS ที่มีการออกแบบโครงสร้างการทำงาน และการจัดการวัตถุดิบด้าน การบริหารได้อย่างเป็นระเบียบ และเป็นสัดส่วน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนาต่อ ...
   65  +36 2014 sep 23วุ้น มะนาว ทำเสียTISTR BLOG » Archive for เอกสาร/คู่มือ - วว.24 มี.ค. 2014 ... การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต มะนาว นอกฤดูมี 3 วิธี ..... โดยทั่วไปห้องเก็บ รักษาควรมีความชื้นสูงในระดับที่เหมาะส เพราะหากมีความชื้นสูงมากเกินไปจะมีข้อ เสีย คือ ทำให้ เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี ทำให้ ผลิตผลเกิดการเน่า เสีย .... วุ้น มะพร้าว.
   68  +6 2014 aug 27biodiesel in malaysia9. Biodiesel Standard Development in Malaysia & Impacts of Plam Biodiesel Standard Development in Malaysia . &. Impacts of Palm Biodiesel on Engines and. Emmissions. Dato' Dr. Choo Yuen May. Harrison Lau Lik Nang.
   69  -21 2014 oct 02chlorella in thailandTISTR Culture CollectionThailand Institute of Scientific and Technological Research. :: TISTR :: ไทย Eng ... 34, 8260, Chlorella ellipsoidea. 35, 8262, Chlorella sp. 36, 8263 ...
   70  +31 2014 sep 05มรรค 8TISTR BLOG » Archive for มรรค 8 - วว.20 เม.ย. 2009 ... วิทยาศาสตร์ หมายถึง องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ที่ได้ผ่านการสังเกต ทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ...
   73  +28 2014 sep 26สาหร่าย ทุเรียนวว. สรุปผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2549 - HOTNEWSboard TISTR... ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ทุเรียน สดเพื่อการส่งออกด้วยตู้เรือปรับอากาศ ... การวิจัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อ สาหร่าย ในประเทศไทย ...
   73  +12 2014 sep 18pa house รามบริษัท แคลิแบรชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด - วว.48/212 อาคารเซ็นเตอรเพลส ถนน ราม คําแหง แขวง/เขต สะพานสูง. กรุงเทพฯ 10240 ... In- house method : C-502 based on ... 0.58 kPa + 0.12 mPa/ Pa . C-505 based on.
   73  ~ 2014 sep 10คาราเมล กระป๋องTISTR BLOG » ปริมาณแคลอรี่ในอาหาร - วว.คาราเมล ๑ ออนซ์ (๒๘ กรัม) ๑๑๕ แคลอรี่ โคคา โคล่า ๑ ขวด ... นมสดตราหมี ๑ กระป๋อง ( ๑๔๔ กรัม) ๑๐๓ แคลอรี่ ... ปลา กระป๋อง ๒ ตัว (๘๗ กรัม) ๑๖๐ แคลอรี่.
   73  ~ 2014 jul 27smtp domen xosting besplatnovuEspv Re:vuEspvhttp:// smtp .mercuryseattle.com/groups/test/wiki/9b7fe/
   75  +26 2014 sep 24ทําqr codeTISTR BLOG » QR Code ทันสมัยได้ประโยชน์ - วว.25 เม.ย. 2010 ... QR Code , 2D bar code หรือ two-dimensional bar code ไม่ว่าใครจะเรียกหรือเคยได้ยิน ชื่อไหนมาก็แล้วแต่ ทั้งหมดนี้ก็คือ QR Code เช่นกันค่ะ QR Code  ...
   78  -41 2014 oct 05stromadapter sunrise taro beachaimed at the adolescent male audience and the Xtreme Beach volleyball
   78  ~ 2014 sep 09ทําqr codeเอง25 เม.ย. 2010 ... QR Code , 2D bar code หรือ two-dimensional bar code ... ทางหน่วยงานภาครัฐ เอง ได้ เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของ QR code โดย ดร.
   81  -9 2014 sep 21กระท้อนดองผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเป็นกา - วว.ผลิตที่ละเอียดของ กระท้อน แช่อิ่มอบ. แห้งไปแล้วในข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาว. ชนบท ฉบับ ที่ 93 (ต.ค.-ธ.ค. 48) และ. ในข่าวเทคโนฯ ฉบับนี้ จะกล่าวถึงผลไม้. แช่อิ่มอบแห้งอีก 3 ชนิด ...
   81  ~ 2014 sep 13ว ม วว ว . / มว ./AIST หารือความร่วมมือทางวิชาการ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ / มว ./AIST หารือความร่วมมือทางวิชาการ. blogimage. 23 ก.ค. Author: admin ... สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ( มว .).
   82  +19 2014 jul 29pilot plant biodieselengine testing and field trial (1985-1995). • Most exhaustive field trial was conducted with Mercedes Benz. (1990-1994). MPOB Palm Biodiesel Pilot Plant  ...
   82  +19 2014 jul 18lam site dleOrganization Chart of TISTRLam Takhong Research Station. Thai Packaging Centre. Environment and. Resources Department. Sakaerat Environmental. Research Station.
   84  -14 2014 sep 25สอบเทียบ ถังไซโลรายงาน - วว.สอบเทียบ รวมทั้งรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย
   85  +16 2014 sep 18ทํา qr code
   88  ~ 2014 sep 29mangosteen pericarp oilNeutraceutical composition containing mangosteen pericarp extractobtained from powdered extract of mangosteen pericarp and a ..... information points to the usefulness of sea buckthorn seed oil in gastric.
   90  ~ 2014 sep 23mint with peppers scriptmafiaI[EvEs Re:I[EvEsjudge, Pepper Cartwright. It's not his ...... marc-jacobs-wallet-290 ...... The dreamy Turner Satchel in mint goat skin and cowhide will be at the coach outlet sample sale for $288 from $575.
   90  ~ 2014 sep 05ตั้วมูลนิธิ ดร. ตั้ว ลพานุกรม (โรงเรียนมารีย์วิทยา) - วว.มูลนิธิ ดร. ตั้ว ลพานุกรม (โรงเรียนมารีย์วิทยา) จ.กรุงเทพฯ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
   91  ~ 2014 sep 17gafa moodlehttp://thaynes.org/ moodle /user/view.php?id=36878&course=1 .... http://info. gafa . ac.at/wiki/index.php?title=Benutzer:PeggyMLJ.
   95  +6 2014 sep 15kanjana traditional cosmeticก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก - วว.By Hosoya S., Arunpairojana V., Suwannachart C., Kanjana -Opas A. and Yokota A.
  1 of 1 pages