tistr.or.th

Please wait for loading...
    (32):

  /
   14  -5 2013 dec 11packaging council of singaporeThai Packaging CentreThe Packaging Association of Canada (PAC) ... Korea Institute of Packaging Technology & Information (KIPT&I) ... Packaging Council of Singapore (PCS).
   16  +9 2014 feb 09เอส จวย หัว เคѹè 20 ¸.¤. 2550 - วว .ปฏิกิริยาทราน เอส เทอริฟ เค ชัน ประกอบด วย ปฏิกิริยา 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ... ซึ่งป จ จัย ที่มีความสําคัญตอผลได(yield) ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ไดแก ..... ความหนา แนนเปนตัวแปรที่สําคัญในการออกแบบระบบ หัว ฉีด จ ายน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล คาความ.
   16  +12 2014 feb 04ผักชีผักชี ฝรั่งชื่อภาษาไทย, ผักชี ฝรั่ง. ชื่ออื่นๆ, ผักชี ดอย หอมป้อมกุลา แมะและเด๊าะ. ชื่อภาษาอังกฤษ, Sawtooth corianser, Spiny coriander, long coriander, Culantro. ชื่อวิทยาศาสตร์  ...
   16  ~ 2013 dec 05riparazione sede seeger drtTISTR KM Website - Re:goose - Knowledge Cafe - วว.lei ่ in contratto, soprattutto a causa del modello 1 con sede a Londra.
   17  +3 2014 feb 08โหระพาโหระพาโหระพา (Ho-ra-pa) Sweet-basil , Common basil. ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum basilicum Linn. วงศ์ LABIATAE. ชื่ออื่นๆ ภาคกลาง : มังลัก (Mang-lak) แมงลัก (Maeng-lak).
   17  +11 2014 feb 02มะขามป้อม ชุติมามะขามป้อม - e-Library - TISTR LibraryTitle, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มะขามป้อม แผ่น = Product development of Indian Gooseberry leather [computer file] / ชุติมา ภูมิวณิชชา, อนุวัตร แจ้งชัด, และกมลวรรณ แจ้งชัด.
   19  ~ 2013 dec 16unaico malaysia offices worldwideTISTR KM Website - chance you might be able to fix things ifyou The Malaysia logistics organization is capable of providing such freight
   25  +76 2014 feb 072500 farley จีนไบโอดีเซลชุมชน - วว.Sioux Center. Milford. Keokuk. Farley . Wall Lake. 30,000,000. 37,500,000. 30,000,000. 10,000,000
   25  +8 2013 dec 26indo biofuels energyBIOFUEL DEVELOPMENT: INDONESIABiodiesel . Target Energy Mix 2025. Natural Gas. 30%. Geothermal. 5% ... development of biofuel as alternative energy to increase people's .... INDO BIOFUELS .
   32  ~ 2014 feb 06locking plate korea ortho ขายรายงานขอมูลสิทธิบัตร ความกาวหนาและสถานะดาน ... - opac.tistr.or.thโนบางอยางที่โฆษณาไวกับที่ไดรับจริงหลังสั่ง ซื้อ ก็ไมไดมีลักษณะเหมือนกันเสีย ทีเดียว ทั้งนี้เพราะยังไม
   32  +8 2014 feb 06สอน ทำ สบู่วิธี ทำสบู่ จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์การผลิต สบู่ . น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์. จาก. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ Virgin coconut oil เป็นน้ำมันมะพร้าวเกรด. ดีที่สุด ซึ่งเหมาะที่จะนำมา ทำ เครื่อง.
   35  +11 2014 feb 24ชองระอา สรรพคุณชองระอาสรรพคุณ และวิธีใช้. 1. ใบ ใบ นำมาโขลกแล้วผสมกับไพลและการะ- บูนห่อแล้วนึ่งประคบ ใช้ รักษาอาการปวดบวม. 2. กิ่ง/เถา ทั้งต้น ใช้รักษาอาการไข้และเป็นยาถอน พิษทั้งปวง เช่น  ...
   39  +37 2014 feb 14สสวทสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ข่าวสารจากสอ.ว ท . icon แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน. icon ... ส .สุพัตรา เลื่อนกุลพงษ์ Email : supatra_l@tistr.or.th โทร. 08 3427 6518; น. ส .
   42  +19 2014 mar 05chlorella in thailandTISTR Culture CollectionThailand Institute of Scientific and Technological Research. :: TISTR :: ไทย Eng ... 34, 8260, Chlorella ellipsoidea. 35, 8262, Chlorella sp. 36, 8263  ...
   46  -18 2014 feb 16thai jasmine flowersStudy on flowering habit and flower yield for essential oil of Thai Study on flowering habit and flower yield for essential oil of Thai jasmine (Mali-la) LEKSKUL, Somsong Misc. Invest. no.75, Rep. no.1 Bangkok Thailand Institute  ...
   49  ~ 2014 feb 15กำจัดฟอง เข็มทิศฉบับที่10 / ตุลาคม 2556 ปที่16 - วว.กำจัด ขยะไรมลพิษ โดยใชพลาสมาเทคโนโลยีเพื่อผลิตกระแสไฟฟาและ. พลังงาน ความรอน “The .... การลาดตระเวน การใชแผนที่- เข็มทิศ การใชทักษะสัญญาณในการ. ลาดตระเวน .... อาหารไกไขพบวา จำนวนไขสะสมที่อายุ365 วัน เฉลี่ย 78 ฟอง จำนวน.
   52  ~ 2014 jan 03industrial technology research instituteThailand Institute of Scientific and Technological Research - วว.In addition, the delegation paid an on-site visit to Nanning High and New Technology Industrial Development Zone including the Shenzhen Sacred Industry Co.
   53  -12 2014 feb 22สามมิตรบริษัท สามมิตร มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - วว.บริษัท สามมิตร มอเตอรส แมนูแฟคเจอริง จํากัด(มหาชน). ชื่อผูติดตอ / ตําแหนง. คุณ ศักดิ์ชัย แกวกัลยา ตําแหนง ผูจัดการฝายวิจัยผลิตภัณฑรถใหญ. สถานที่ตั้ง.
   64  ~ 2014 feb 16technologic research and developmentIt is an Academic Event Series on Innovative Research and Action in Energy, Environment and Sustainable Development gathered the speakers and  ...
   65  -31 2014 feb 22รับรองสำนัก รับรอง ระบบ คุณภาพ - วว.สำนัก รับรอง ระบบคุณภาพ (สรร.) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้น ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีฐานะเป็นหน่วย รับรอง (Certification Body)  ...
   65  +1 2014 jan 12iti scotland knowledge managementTHE VALUE OF ICKnowledge and how we use it is a key to future ... A group of ~ 30 companies, sophisticated in the management of their .... Source: ITI Scotland .
   66  +35 2014 feb 24อัญชลี มูลคลื้นสุขภาพดี...ชีวีสดใส - วว.พิศมัย เจนวนิชปญจกุล นาง อัญชลี กมลรัตนกุล. ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก นายอนันต ..... สะอาด กำลังของ คลื่น ขอ มูล ทางดานการตลาด เปนตน เพื่อนำมา.
   66  -23 2013 dec 09jatropha biofuel caltex10. Current Biodiesel Standards and Lesson Learned on Impacts of 2006 – Biofuels Law was enacted providing mandatory use of commercial diesel fuel blended with 1 % CME.
   68  -10 2014 feb 22กระท้อนดองผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเป็นกา - วว.ผลิตที่ละเอียดของ กระท้อน แช่อิ่มอบ. แห้งไปแล้วในข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาว. ชนบท ฉบับ ที่ 93 (ต.ค.-ธ.ค. 48) และ. ในข่าวเทคโนฯ ฉบับนี้ จะกล่าวถึงผลไม้. แช่อิ่มอบแห้งอีก 3 ชนิด  ...
   85  -13 2014 feb 24งาน call centerTISTR Call Center - FAQ งาน วิจัย&ผลิตภัณฑ์ - วว.Joomla - the dynamic portal engine and content management  ...
   85  -6 2014 feb 06dkisk8jk v' ฑѹè 20 ¸.¤. 2550 - วว.ตอเนื่อง และไมมี ท าทีวาจะลดลง รวมทั้งการใชพลังงานจากปโตรเลียม ..... V = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮดรอกไซด. ที่ใชในการติเตรด, มิลลิลิตร.
   85  -8 2014 jan 01scanning microfiche auburndaleCitrus juices - e-Library - TISTR Library - วว.Title, Quality control manual for citrus processing plants/ James B. Redd, Donald L. Hendrix, Charles M. Hendrix, Jr. Author, Redd ... Imprint, Auburndale , Fla.
   86  +15 2014 feb 01สวทชข่าวสารจากสอ.ว ท . icon แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน. icon ... เรียน ท่านผู้ ใช้ บริการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางเขน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 มกราคม  ...
   87  -27 2014 feb 28spectrotest jrแบบสำรวจเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญของ วว. ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบทSpectrotest JR F, วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโลหะและโลหะผสมของเหล็ก, โลหะ และโลหะผสมของอลูมิเนียม,โลหะและโลหะผสมของทองแดง โลหะและโลหะผสมของนิเกิล.
   93  +8 2013 dec 16pilot plant biodiesel9. Biodiesel Standard Development in Malaysia & Impacts of Plam engine testing and field trial (1985-1995). • Most exhaustive field trial was conducted with Mercedes Benz. (1990-1994). MPOB Palm Biodiesel Pilot Plant   ...
   93  ~ 2013 dec 05lam site dleOrganization Chart of TISTRLam Takhong Research Station. Thai Packaging Centre. Environment and. Resources Department. Sakaerat Environmental. Research Station.
   94  -3 2014 feb 14ดรสำ ้รยยนสถาบันวิจ ย วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งประà - วว.จึงไดมการกาหนดนโยบายและ. 1. ั ฒ ั ' ้ . ดาน ร ฐ สงคม และส็งแวดลอม. | ษ์ ส่ ๘ | สุ่ บ สั ฮ่สู่ ๘ ๓ ... ตรวจสอบไต้ เเละให้ความ สํา คัญต่อการปลูกฝังศุณธรรม จริยธรรมในองค์การ. ฝ่ ั ิ ั ิ ั ั ก ิ ... มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างด่อเนือง พร้อมรับการเปลี ยน แปลง และมีคุณภาพ.
  1 of 1 pages