tistr.or.th

Please wait for loading...
    (28):

  /
   9  +5 2014 apr 01packaging council of singaporeThai Packaging CentrePackaging Council of Singapore (PCS) · Institute of ... Thai Packaging Centre was established according to the National Economic and Social Development
   15  +1 2014 may 18เอส จวย หัว เคเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2550 - วว .ปฏิกิริยาทราน เอส เทอริฟ เค ชัน ประกอบด วย ปฏิกิริยา 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ... ซึ่งป จ จัย ที่มีความสําคัญตอผลได(yield) ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ไดแก ..... ความหนา แนนเปนตัวแปรที่สําคัญในการออกแบบระบบ หัว ฉีด จ ายน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล คาความ.
   16  ~ 2014 apr 21microbial culture at homeTISTR Culture CollectionIn the year 2000 ,the quality management system of TISTR culture collection services such as culture supply, preservation and deposition of microbial cultures  ...
   22  +3 2014 may 182500 farley จีนไบโอดีเซลชุมชน - วว.Sioux Center. Milford. Keokuk. Farley . Wall Lake. 30,000,000. 37,500,000. 30,000,000. 10,000,000
   24  -7 2014 may 19โหระพาโหระพาโหระพา (Ho-ra-pa) Sweet-basil , Common basil. ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum basilicum Linn. วงศ์ LABIATAE. ชื่ออื่นๆ ภาคกลาง : มังลัก (Mang-lak) แมงลัก (Maeng-lak).
   28  +57 2014 may 16dkisk8jk v' ฑการกรองน้ำด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) - วว.SDI จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงการเกิดปัญหาการอุดตันได้ดีกว่าค่าความขุ่น วิธี การหาค่า . SDI ดังในรูปที่ 1
   28  -12 2014 may 14ผักชีผักชี ฝรั่งชื่อภาษาไทย, ผักชี ฝรั่ง. ชื่ออื่นๆ, ผักชี ดอย หอมป้อมกุลา แมะและเด๊าะ. ชื่อภาษาอังกฤษ, Sawtooth corianser, Spiny coriander, long coriander, Culantro. ชื่อวิทยาศาสตร์ ...
   32  -15 2014 may 13มะขามป้อม ชุติมาภูมิวณิชชา, ชุติมา - e-Library - TISTR LibraryTitle, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มะขามป้อม แผ่น = Product development of Indian Gooseberry leather [computer file] / ชุติมา ภูมิวณิชชา, อนุวัตร แจ้งชัด, และกมลวรรณ แจ้งชัด.
   35  -3 2014 may 18locking plate korea ortho ขายรายงานขอมูลสิทธิบัตร ความกาวหนาและสถานะด - วว.โนบางอยางที่โฆษณาไวกับที่ไดรับจริงหลังสั่ง ซื้อ ก็ไมไดมีลักษณะเหมือนกันเสีย ทีเดียว ทั้งนี้เพราะยังไม
   42  +23 2014 apr 30iti scotland knowledge managementTHE VALUE OF ICKnowledge and how we use it is a key to future ... A group of ~ 30 companies, sophisticated in the management of their .... Source: ITI Scotland .
   48  -6 2014 jun 30chlorella in thailandThailand Institute of Scientific and Technological Research. :: TISTR :: ไทย Eng ... 34, 8260, Chlorella ellipsoidea. 35, 8262, Chlorella sp. 36, 8263 ...
   50  +16 2014 mar 29jatropha biofuel caltexCurrent Biodiesel Standards and Lessons Learned on Impacts of 2006 – Biofuels Law was enacted providing mandatory use of commercial diesel fuel blended with 1 % CME.
   52  +49 2014 jun 06โลก หิน ดิน น้ำ pdfเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ ดิน ( Soilles Culture ) book - วว.จากการสํารวจพื้นที่การปลูกพืชไร ดิน ในประเทศตางๆ ทั่ว โลก เมื่อป พ.ศ. ..... เซลเซียส ใยหิน ที่ไดจากการหลอม หิน ภูเขาไฟที่ทําใหเปนเสนใยแลวผสมดวยสาร.
   60  -35 2014 apr 14indo biofuels energyBIOFUEL DEVELOPMENT: INDONESIANatural Gas. 30%. Geothermal. 5%. Other Renewable Energy . 5%. Biofuel . 5% ... development of biofuel as alternative energy to increase .... INDO BIOFUELS .
   65  -13 2014 apr 22industrial technology research instituteThailand Institute of Scientific and Technological Research - วว.In addition, the delegation paid an on-site visit to Nanning High and New Technology Industrial Development Zone including the Shenzhen Sacred Industry Co.
   70  +31 2014 jun 06สอบเทียบ ถังไซโลAnnual report 2006 รายงานประจำปี 2549 - วว.มาบุญครองอบพืชและ ไซโล จำกัด
   72  -4 2014 may 29กระท้อนดองผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเป็นกา - วว.ผลิตที่ละเอียดของ กระท้อน แช่อิ่มอบ. แห้งไปแล้วในข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาว. ชนบท ฉบับ ที่ 93 (ต.ค.-ธ.ค. 48) และ. ในข่าวเทคโนฯ ฉบับนี้ จะกล่าวถึงผลไม้. แช่อิ่มอบแห้งอีก 3 ชนิด ...
   74  -9 2014 may 29รับรองสำนัก รับรอง ระบบ คุณภาพ - วว.สำนัก รับรอง ระบบคุณภาพ (สรร.) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้น ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีฐานะเป็นหน่วย รับรอง (Certification Body) ...
   74  +27 2014 may 06biodiesel in malaysia4. Recommendation and Lessons Learned on the Use of Biodiesel Biodiesel Industry in Malaysia . ▫ To-date, 15 biodiesel plants have been constructed with total capacity of. 1,274,000 TPA. ▫ However in June 2008, 7/15  ...
   79  +22 2014 jun 06สอบเทียบ ถังsilo
   81  +20 2014 jun 06ประเทศไทยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย  ...
   82  -47 2014 jun 03ชองระอา สรรพคุณUn title page - วว.ชื่ออื่นที่ ใช้เรียกคือ พิมเสนต้น (ภาคกลาง) ชองระอา (ตราด) เซ็กเซเกียม ฮวยเฮียะ แกโต่ง เกียง (จีน) ... สรรพคุณ ใบสดมีสารไกล โคไซด์ชื่อ iridoid actyl barlerin และ barlerin ...
   82  -29 2014 may 29สามมิตรบริษัท สามมิตร มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - วว.บริษัท สามมิตร มอเตอรส แมนูแฟคเจอริง จํากัด(มหาชน). ชื่อผูติดตอ / ตําแหนง. คุณ ศักดิ์ชัย แกวกัลยา ตําแหนง ผูจัดการฝายวิจัยผลิตภัณฑรถใหญ. สถานที่ตั้ง.
   84  +1 2014 jun 06งาน call centerTISTR Call Center - FAQ งาน วิจัย&ผลิตภัณฑ์ - วว.ผล งาน วิจัยที่พร้อมถ่ายทอด ... ยาชะลอโรคอัลไซเมอร์จากน้ำมะพร้าวอ่อน, เจ้าหน้าที่ Call Center , 3668. เครื่องแยกกากสำหรับผลิตน้ำมะขาม, เจ้าหน้าที่ Call Center , 5096.
   85  ~ 2014 may 27pa house รามบริษัท แคลิแบรชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด - วว.48/212 อาคารเซ็นเตอรเพลส ถนน ราม คําแหง แขวง/เขต สะพานสูง. กรุงเทพฯ 10240 ... In- house method : C-502 based on ... 0.58 kPa + 0.12 mPa/ Pa . C-505 based on.
   87  -38 2014 may 26กำจัดฟอง เข็มทิศฉบับที่10 / ตุลาคม 2556 ปที่16 - วว.กำจัด ขยะไรมลพิษ โดยใชพลาสมาเทคโนโลยีเพื่อผลิตกระแสไฟฟาและ. พลังงาน ความรอน “The .... การลาดตระเวน การใชแผนที่- เข็มทิศ การใชทักษะสัญญาณในการ. ลาดตระเวน .... อาหารไกไขพบวา จำนวนไขสะสมที่อายุ365 วัน เฉลี่ย 78 ฟอง จำนวน.
   94  ~ 2014 jun 03แคะ ปูการแปรรูปเนื้อ ปู สงโรงงาน - e-Libraryถังใสน้ําลางปู. 7.กะละมัง ปากกวางขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 นิ้ว. 8.กะละมัง ปาก กวางขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว. 9.มีดสแตนเลส สําหรับ แกะปู . 10.ถาดใสเนื้อปู.
   98  -57 2014 may 26ผลิตภัณ ์ผิวข าวคุณเงาะวว. เร่งนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรแปรรูป แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำ เงาะ 5.
  1 of 1 pages