Please wait for loading...رضایت شغلی

keyword competition rating: 1.0 / 5.0

/
 1  +1 ut.ac.ir
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی چکیده « رضایت شغلی » نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می‌دارند. برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود  ...
 2  ~ mba-ajabshir.blogsky.comعوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان - مدیریت اجراییدر این مقاله، برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع انسانی سازمان، مطالبی بیان می‌شود سپس رضایت شغلی ، نظریه‌های مختلف در این باره و عوامل موثر در رضایت  ...
 3  +1 migna.ir
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رضايت شغلي Job satisfactionويلنت، دريافت که کارکرد شغلي خوب با کارکرد سالم در بسياري از زمينه‌هاي زندگي ارتباط دارد.[1] رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست ...
 4  +20 tums.ac.ir
عوامل موثر بر رضايت شغلی کارکنان براساس نظريه ... - پياورد سلامتﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑﺮگ. در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ. دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ اﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي ﭘﻮر. 1. ، دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام. دﻟﮕﺸﺎﻳﻲ. 2. ، روح اﷲ ﻛﻠﻬﺮ. 3. ،. ﻣﺤﻤﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﻛﻴﺎﻳﻲ. 4.
 5  +4 spac.ir
رضایت شغلی ، انگیزهرضایت شغلی کارکنان یکی از مسايل رفتاری بسیار مهم در حوزه انسانی سازمان بوده که خود تعیین‌کننده بسیاری از دیگر متغیر‌های سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده  ...
 6  ~ zeuzera.comبررسی رابطه بين رضايت شغلی و بهره وری کارکنانبررسی رابطه بين رضايت شغلی . و. بهره وری کارکنان. تهيه كننده : محمد علی میرشهیدی. كارشناس مديريت صنعتي. شركت بازرگاني سايپا يدك. دفتر منطقه اي مشهد.
 7  +20 irandoc.ac.ir
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در بخش «مديريت پردازش ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ. « ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. » ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺱ. ﭘﻲ.
 8  -3 ensani.ir
اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ درﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ. ع(. ) ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره. (1. زﻣﺴﺘﺎن. : ) 1387. ص. 79-104. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در. اﻳﺮان. (. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي. ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي.
 9  +2 usb.ac.ir
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﭼﻜﻴﺪه. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺸﺒﺮد. اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه. وري و روﺣﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،. ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ذﻫﻨﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً. رﺿﺎﻳﺖ از زﻧ. ـ. ﺪﮔﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻄﺮح. ﻣﻲ.
 10  +91 sbu.ac.ir
رضايت شغلی کارکنان و رهبری خدمتگزار سازمانرضايت شغلی کارکنان. سیّد کمال خرّازی. *. ،. سید محم. د میرکمالی. **. ،. علی ترکی. * **. 1. چکیده. پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و ...
 11  +9 mgtsolution.com
افزايش رضايت شغلي معلمان :: مقاله در راهكار مديريتيكي از اين عوامل، رضايت شغلي معلمين است، چرا كه رابطه مستقيمي بين رضايت شغلي افراد با عملكرد آنان وجود دارد و كساني كه رضايت داشته باشند، كار خود را بهتر ...
 12  +6 arakmu.ac.ir
رضايت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بيمارستان های شهر اراک32. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك. ﺳﺎل. 13. ، ﺷﻤﺎره. (1. ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ. )50. ، ﺑﻬﺎر. 1389. ،. 39-32. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اراك.
 13  ~ jipa.irبررسی عوامل مؤثر بر رضايت شغلی کارکنان بانک صنعت و معدن و 04/0- بر متغير رضايت شغلی تأثير منفی دارند. واژه‌های كليدي: رضايت شغلی ، مشارکت، جو سازماني، ادراك برابري، نيازها، پايگاه اقتصادي، بانک صنعت و معدن،.
 14  -2 researchgate.net
بررسي رضایت شغلی تکنسین های اتاق عمل ... - ResearchGateبررسي رضایت شغلی تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های. دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان، 1390. 2وحید راشدی* ،1، علی رفعت1محمد عسگری. کمیته تحقیقات ...
 15  +85 semums.ac.ir
بررسی رضايت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در اعضاء هيئت علمی دانشگاه اين مطالعه با هدف بررسی ميزان رضايت شغلی و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه اعضای ... برای گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه جمعيت‌نگاری و پرسش‌نامه رضايت شغلی اسميت، ...
 16  +3 tebyan.net
موفقیت شغلی یعنی رضایت شغلی - تبیانپیامدهای رضایت ‌شغلی فقط به درون سازمان محدود نمی‌شود، بلكه در مشتریان نیز تأثیر می‌گذارد. كاركنان شاد، موجب شادی مشتریان می‌شوند. حتی در بیمارستان، پزشكان و ...
 17  ~ aqr.ir
بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی 28 سپتامبر 2013 ... رضایت شغلی ، نگرشی فردی نسبت به شغل بوده و نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و نگرش مثبتی نسبت به آن دارند و آن را به ...
 18  +50 um.ac.ir
بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهدپژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته و عوامل موثر بر آن را مورد تحلیل قرار داده است.
 19  +33 kmu.ac.ir
رضایت شغلی پرستاران و عوامل دموگرافیکی و شغلی مؤثر بر آن در مقدمه: عدم رضایت پرستاران که به عنوان عمده‌ترين بخش نيروي انساني در نظام سلامت می‌باشند، می‌تواند منجر به كاهش كيفيت خدمات، ترك خدمت و غيبت از كار توسط آنان شود  ...
 20  +80 shmu.ac.ir
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و سلامت روان با رضایت شغلی مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت و سلامت روان با رضایت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی انجام شد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه‌ی ...
 21  ~ ieijqp.irعوامل موثر بر رضايت شغلی سازمان‌‌های پروژه محور مطالعه موردی پژوهشگاهIranian Electric Industry Journal. Vol 2 –No.3 Spring and Summer. Of Quality And Productivity. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ي ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮ. ر. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻴﺮو.
 22  -15 mums.ac.ir
رضایت شغلی در کارکنانرضایت شغلی در کارکنان. شرکت گوگل به اذعان یکی از کارمندش یکی از محیط های کاری ای محسوب می شود که به علت تمهیدات مدیریتی خود باعث گردیده است تا کارکنان  ...
 24  +64 academia.edu
رضايت شغلي كارشناسان ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين بر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در ﺣـﺪ زﻳـﺎد اﺳـﺖ و ﺑـﻴﻦ رﺿـﺎﻳﺖ ‫ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﻮع اﺳـﺘﺨﺪام و ﻣﺤـﻞ ﺧـﺪﻣﺖ ﺗﻔـﺎوت‬ ‫ﻣﻌﻨﻲداري وﺟﻮد‬ ...
 25  -12 iranjournals.ir
بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی صورت گرفته که در قالب یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی ارائه شده است. فرضیه اصلی  ...
 26  -18 civilica.com
بررسي رابطه هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني براي كاركنان مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني براي كاركنان بانك هاي دانشگاه اصفهان, در اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار (1st Nationl conference  ...
 27  +73 dadiran.ir
معاون آموزش دادگستری ایلام: رضایت شغلی افراد رضایت ارباب رجوع را 28 آوريل 2014 ... علی محمدی در خصوص اهمیت آموزش در دادگستری گفت: یکی از اهداف آموزش در دادگستری هماهنگی مجموعه دادگستری و افرایش رضایت شغلی است یعنی ...
 28  +11 sbmu.ac.ir
رضایت . شغلی .پرستاران.اورژانس.و.عوامل.مؤثر.بر.آن. . در ... - Journalsرضایت شغلی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر افزایش میزان بهره وری سازمان ها است. ... متوسط میزان کمی رضایت شغلی بر اساس آزمون بریفیلد و روث )12.1 )18-76. (.
 29  +19 tonekaboniau.ac.ir
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻘﺶ آن در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨ - دانشگاه آزاد اسلامی ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. 25/10/88. ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ. 4/11/88. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. 16/2/89. ﭼﮑﯿﺪه. در ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﯾﺮان و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ .
 31  ~ militarymedj.irمقايسه رضايت شغلی کارکنان بخش بهداشت و بخش درمان؛ آذربايجان ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محققساخته رضايت شغلی بود که پنج جنبه از رضايت شغلی شامل عوامل ساختاری و مديريتی، فردی، اجتماعی، ماهيت شغل و محيطی و رفاهی را ...
 32  +12 muk.ac.ir
پرسشنامه سنجش رضايت شغلي كاركنان - دانشگاه علوم پزشكي كردستانباسلام و خسته نباشید حضور شما، این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شغلی شما تنظیم گردیده است ، با پاسخ به سوالات مطرح شده مسئولین بیمارستان را جهت ...
 33  -30 mui.ac.ir
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻈﺎﻣﻲ ي ﻫﺎ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت - مجله ايراني آموزش در ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن. ،. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ و رﻛﻮد ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و زوال ﺗﺪرﻳﺠﻲ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻋﻀﺎي. ﻫﻴﺄت. ﻋﻠﻤﻲ دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...
 34  -9 umz.ac.ir
ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت چکیده هدف: مقاله حاضر درصدد بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها و معاونین ورزش خواهران مؤسّسات آموزش عالی کشور ...
 35  -6 sid.ir
The relationship between personality characteristics and job ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﯽ. ،. دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ روﺳﺎ. ) وﻋﺎﻣـﻞ ﻫـﺸﺘﻢ. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ . (. ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎر ارﺑﺎب رﺟﻮع. ) ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ دار وﺟﻮد دارد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.
 36  +2 modiryar.com
عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني و رضایت شغلی کارمندان بانک کشاورزی12 دسامبر 2013 ... چکیده: مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني و رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان هرمزگان می پردازد. نتایج نشان می دهد که ...
 37  +26 google.com
RAILDOCs034-21 سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در شرکت RAILDOCs034-21 سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در شرکت های حمل و نقل ریلی.pdf‎. Comments. Share. You are using an unsupported browser.
 38  ~ eskandari0372437.blogfa.comاسکندری برآفتاب - رضایت شغلی ..رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي است. محققان رضايت شغلي را از ديدگاه‌هاي گوناگوني تعريف و توجيه كرده‌اند. هاپاك، استاد تعليم و تربيت ...
 39  +62 pajoohe.com
رضايت شغلي Job satisfactionهر روز رابطه ميان رضايت شغلي و رضايت از زندگي خانوادگي از لحاظ روندهاي جمعيت‌شناسي مهمتر مي‌شود؛ براي مثال افزايش تعداد خانم‌ها در نيروي کار(به ويژه خانم‌هاي ...
 40  +60 khabaronline.ir
کاریکاتور/ رضایت شغلی ! - خبرآنلاینکاریکاتور/ رضایت شغلی ! طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - 83 درصد مردم ایران کارشان را دوست ندارند. ‌. امین منتظری. شرق. 6060. کلید واژه ها: ...
 41  +19 nlai.ir
رابطه سلامت روان و رضايت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و هدف: نظر به اهميت رضايت شغلی در بهره‌‌وری سازمان‌‌ها، هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه سلامت روان با رضايت شغلی کتابداران است. روش/ رويکرد پژوهش: روش پژوهش ...
 42  +47 umsu.ac.ir
بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضايت شغلی در پرسنل يافتهها: باوجودی که ميانگين رضايتشغلی پرسنل پرستاری(847/3) بهدست آمد که نشان از رضايت شغلی نسبتاً مطلوب دارد، اما بيشترين نارضايتی مربوط به عامل ...
 43  +58 asriran.com
رضایت شغلی موجب احساس آرامش می‌شود - عصر ایرانیک دکترای روانشناسی با بیان اینکه ایجاد روابط انسانی در محیط کار و زندگی موجب احساس آرامش و امنیت می‌شود گفت: رضایت شغلی موجبات آرامش و موفقیت را به همراه ...
 44  -21 aghebatbekhiri.persianblog.ir
رضایت شغلی معلمان - خیر و سلامولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درک عواملی است که بر کیفیت فعالیت معلمان مؤثر است. یکی از این عوامل، رضایت شغلی معلمین است، ...
 45  ~ ijnv.irتبيين ماهيت مفهوم رضايت شغلی : مطالعه مروری - فصلنامه مديريت هدف از اين مطالعه، شفاف سازي ماهیت مفهوم رضايت شغلي در متون بوده است. هدف: ... در نهايت هفت تم از مقاالت استخراج گرديد: رضايت شغلی به عنوان يك احساس يافته‌ها:.
 46  -14 ui.ac.ir
بررسی رابطه بين ابعاد جوّ اخلاقی و رضايت شغلی در ميان کارکنان چکيده مقاله: چکيده. هدف از اين پژوهش، بررسی رابطه بين ابعاد جو اخلاقی و رضايت شغلی کارکنان اداره ‌ های آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلی 89-1388 بود.
 47  -26 basu.ac.ir
ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ادراک از عدالت و رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. روش تحقیق، کمّی و از نوع همبستگی بود.
 48  -34 vista.ir
تا چه میزان رضایت شغلی موفقیت سازمانی را به همراه خواهد داشت؟در این مقاله، برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع انسانی سازمان، مطالبی بیان می‌شود سپس رضایت شغلی ، نظریه‌های مختلف در این باره و شاخص‌های رضایت ...
 49  +52 1-rial.com
به نظر شما مهمترین دلیل عدم رضایت شغلی چیست؟ - یک ریالبررسی علت های عدم رضایت شغلی در سازمان ها و ارائه راهکارهایی برای آنکه در شرایط فعلی سازمان و با حقوق پایین بتوان رضایت شغلی متناسبی را به ...
 50  +7 bazresi.ir
پژوهش ها - پژوهش ها - بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان زن شاغل در Sigma Portal.
 51  ~ miau.ac.ir
رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد هدف از این پژوهش، تعیین رابطهی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع ...