Please wait for loading...رضایت شغلی

keyword competition rating: 1.5 / 5.0

/
 1  ~ mba-ajabshir.blogsky.comعوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان - مدیریت اجراییدر این مقاله، برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع انسانی سازمان، مطالبی بیان می‌شود سپس رضایت شغلی ، نظریه‌های مختلف در این باره و عوامل موثر در رضایت   ...
 2  +2 ut.ac.ir
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان - مدیریت فرهنگ سازمانیچکیده « رضایت شغلی » نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می‌دارند. برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود   ...
 3  -2 mui.ac.ir
رضایت شغلیتاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی. تعاریف مختلف از رضایت شغلی . در منابع گوناگون از رضایت شغلی تعاریف متعددی ارائه شده است که در این قسمت به چند  ...
 4  -2 migna.ir
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رضايت شغلي Job satisfactionويلنت، دريافت که کارکرد شغلي خوب با کارکرد سالم در بسياري از زمينه‌هاي زندگي ارتباط دارد.[1] رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست  ...
 5  -2 ensani.ir
اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ درﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ. ع(. ) ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره. (1. زﻣﺴﺘﺎن. : ) 1387. ص. 79-104. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در. اﻳﺮان. (. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي. ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي.
 6  ~ jipa.irبررسی عوامل مؤثر بر رضايت شغلی کارکنان بانک صنعت و معدن و 04/0- بر متغير رضايت شغلی تأثير منفی دارند. واژه‌های كليدي: رضايت شغلی ، مشارکت، جو سازماني، ادراك برابري، نيازها، پايگاه اقتصادي، بانک صنعت و معدن،.
 7  +82 mums.ac.ir
بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در نزد پرستاران شاغل هدف: پرستاران عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی و سلامت را تشکیل می دهند . رضایت شغلی سبب می شود که بهره وری سازمان افزایش یافته و کارمند نسبت به  ...
 8  +25 civilica.com
ارزيابي عملكرد كاركنان با رويكرد رضايت شغلي با استفاده از تحليل يكي ازسرمايه هاي بزرگ هرسازمان نيروي انساني شاغل درآن سازمان است و درصورتي رضايت شغلي نيروي انساني ايجاد ميشود كه بين توقعات نوخاسته انسان با پاداشهايي كه  ...
 9  +91 spac.ir
رضایت شغلیرضایت شغلی کارکنان یکی از مسايل رفتاری بسیار مهم در حوزه انسانی سازمان بوده که خود تعیین‌کننده بسیاری از دیگر متغیر‌های سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده   ...
 10  +91 agri-jahad.ir
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در ... - وزارت جهاد كشاورزيتحقيق حاضر با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در بخش «مديريت پردازش» كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. روش تحقيق پيمايشي است و  ...
 11  ~ usb.ac.ir
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﭼﻜﻴﺪه. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺸﺒﺮد. اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه. وري و روﺣﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،. ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ذﻫﻨﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً. رﺿﺎﻳﺖ از زﻧ. ـ. ﺪﮔﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻄﺮح. ﻣﻲ.
 12  +2 researchgate.net
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻈﺎﻣﻲ ي ﻫﺎ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت - ResearchGateﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن. ،. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ و رﻛﻮد ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و زوال ﺗﺪرﻳﺠﻲ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻋﻀﺎي. ﻫﻴﺄت. ﻋﻠﻤﻲ دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ...
 13  +42 iranjournals.ir
بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی صورت گرفته که در قالب یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی ارائه شده است. فرضیه اصلی   ...
 14  +16 vista.ir
تا چه میزان رضایت شغلی موفقیت سازمانی را به همراه خواهد داشت؟ - ویستادر این مقاله، برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع انسانی سازمان، مطالبی بیان می‌شود سپس رضایت شغلی ، نظریه‌های مختلف در این باره و شاخص‌های رضایت   ...
 15  +86 iauksh.ac.ir
بررسي رابط سبك هاي مديريت تعارض و رضايت شغلي كاركنان1. واحدكرمانشاه. پاياننامهکارشناسیارشدرشتهمديريتبازرگاني. (گرايشمالي). موضوع: بررسيرابطهسبكهايمديريتتعارضورضايت شغلي كاركنان. دردانشگاهرازیكرمانشاه.
 17  +83 aqr.ir
بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی 28 سپتامبر 2013 ... بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه.
 18  +5 arakmu.ac.ir
1388 رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ - مجله دانشگاه علوم 32. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك. ﺳﺎل. 13. ، ﺷﻤﺎره. (1. ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ. )50. ، ﺑﻬﺎر. 1389. ،. 39-32. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اراك.
 19  +41 tebyan.net
موفقیت شغلی یعنی رضایت شغلی - تبیان7 نوامبر 2013 ... پیامدهای رضایت ‌شغلی فقط به درون سازمان محدود نمی‌شود، بلكه در مشتریان نیز تأثیر می‌گذارد. كاركنان شاد، موجب شادی مشتریان می‌شوند. حتی در  ...
 20  +9 mgtsolution.com
افزايش رضايت شغلي معلمان :: مقاله در راهكار مديريتيكي از اين عوامل، رضايت شغلي معلمين است، چرا كه رابطه مستقيمي بين رضايت شغلي افراد با عملكرد آنان وجود دارد و كساني كه رضايت داشته باشند، كار خود را بهتر  ...
 21  ~ basu.ac.ir
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ادراك از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﮋوﻫ - پژوهش های معاصر در 59. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ و ﻋﻠﻮم ﺣﺮﮐﺘﯽ. ﺳﺎل اول. –. ﺷﻤﺎر. ة. 1. –. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1390. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ادراك از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و  ...
 22  ~ zeuzera.comبررسی رابطه بين رضايت شغلی و بهره وری کارکنانبررسی رابطه بين رضايت شغلی . و. بهره وری کارکنان. تهيه كننده : محمد علی میرشهیدی. كارشناس مديريت صنعتي. شركت بازرگاني سايپا يدك. دفتر منطقه اي مشهد.
 23  +77 aghebatbekhiri.persianblog.ir
رضایت شغلی معلمان - عاقبت خیرولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درک عواملی است که بر کیفیت فعالیت معلمان مؤثر است. یکی از این عوامل، رضایت شغلی معلمین است، چرا که رابطه  ...
 24  -11 tums.ac.ir
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، - TUMS Electronic ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓــﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ: ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣـﯿﺰان رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر:.
 25  +54 umz.ac.ir
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺟﻮّ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬ - پژوهشنامه علوم انساني و ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺟﻮّ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ. ﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﺩﻗﻲ. *. ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺘﺤﻲ. **. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻮّ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ .
 26  +40 wikipedia.org
کیفیت زندگی کاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادامروزه بیشتر تحقیقات تجربی که در زمینه کیفیت زندگی کاری انجام شده‌است، به طور ضمنی چشم انداز جدیدی از رضایت شغلی و مفاهیم وابسته به حرفه و شغل را  ...
 27  +74 irandoc.ac.ir
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در بخش «مديريت پردازش ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ. « ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. » ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺱ. ﭘﻲ.
 28  +72 hums.ac.ir
بررسی رابطه بين استرس شغلی و رضايت شغلی در ميان پزشکان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس. -. اﻳﺮان. ﺗﻠﻔﻦ. : +4925 228 935 98. ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ. : aria.salimi @yahoo.com. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن. دﻛﺘﺮ.
 29  +32 sid.ir
شناسايي عوامل موثر در رضايت شغلي دبيران - مرکز اطلاعات علمی جهاد 4 : تحقيقات روانشناختي زمستان 1388; 1(4):38-48. شناسايي عوامل موثر در رضايت شغلي دبيران. تركمان فرخ,عابدي سيده مرضيه. هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر  ...
 30  +5 magiran.com
magiran.com:بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني (مطالعه رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني يكي از موضوعات اساسي و از جمله مسايل مهم در علم مديريت است كه كانون مباحثات فراوان در ميان محققان بوده است. بهبود رضايت   ...
 31  ~ saidyan.blogfa.comرضایت شغلی - مجــله ی اینــــترنتی رؤیای ســـــــبزبعضی اوقات واقعاً به معلم بودنم افتخارمی کنم مثلاً وقتی که می بینم به جد، دانش آموز تشنه ی یادگرفتن است . وقتی که ازچشمانش مهربانی وصداقت ومعصومیت می تراود .
 32  -16 ui.ac.ir
بررسی رابطه بين رضايت شغلی و نشاط اجتماعی در دبيران مقطع از آنجا که نيروی انسانی از حساسترين و مهمترين منابع يک سازمان محسوب ميشود، رضايت شغلی و نشاط و شادابی کارکنان از اهميت ويژهای برخوردار است، زيرا رضايت   ...
 33  +67 2had.com
امنیت شغلی یا رضایت شغلی - کانون مشاوره و تبلیغات حقیقتیادمان باشد رضایت شغلی و امنیت شغلی دو مقوله ی جدای از هم ولی مرتبط با یکدیگرند . ابتدا از برخی تعاریف عبور می کنیم. سپس موضوع امنیت شغلی و رضایت شغلی   ...
 34  -22 iranpa.org
تعهد سازماني و رضايت شغلي در پرستاران شهر تهرانهدف پژوهش حاضر بررسي ميزان و رابطهي معنويت، استرس شغلي ، تعهد سازماني و رضايت شغلي در پرستاران شهر تهران بود. بدين منظور از يک طرح پژوهشي توصيفي از  ...
 35  ~ militarymedj.irمقايسه رضايت شغلی کارکنان بخش بهداشت و بخش درمان؛ آذربايجان ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محققساخته رضايت شغلی بود که پنج جنبه از رضايت شغلی شامل عوامل ساختاری و مديريتی، فردی، اجتماعی، ماهيت شغل و محيطی و رفاهی را  ...
 36  ~ eskandari0372437.blogfa.comاسکندری برآفتاب - رضایت شغلی ..رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي است. محققان رضايت شغلي را از ديدگاه‌هاي گوناگوني تعريف و توجيه كرده‌اند. هاپاك، استاد تعليم و تربيت  ...
 37  +63 persianstart.com
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رضايت شغلي Job satisfaction عوامل متعددی وجود دارد كه در كنار هم می توانند ایجاد كننده رضایت شغلی در افراد باشد... احتمالا قسمت عمده‌اي از زندگي روزانه شما صرف يک کا.
 38  +33 modiryar.com
رهبری تحولی سبکی اثربخش برای بهبود عملکرد و رضایت شغلی معلمان5 دسامبر 2013 ... معلمان علاوه بر تکمیل مقیاسهای خود ارزیابی عملکرد و رضایت شغلی به پرسشنامه رهبری تحولی نیز پاسخ دادند. پس از تایید روایی و اعتبار هر سه  ...
 39  +35 sbmu.ac.ir
بررسی رابطه بين تعهد سازمانی رضايت شغلی و عوامل فردی پرستاران مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان تعهد سازمانی پرستاران و رابطه آن با رضـايت شغـلی و عـوامل فـردی پرسـتاران در بخـش های داخلی- جراحی بيمارسـتان های آمـوزشی وابسـته  ...
 40  -15 jums.ac.ir
بررسی ارتباط بين سبک‌های رهبری سرپرستاران با رضايت شغلی بررسی ارتباط بين سبک‌های رهبری سرپرستاران با رضايت شغلی پرستاران شاغل در بخش های داخلی و جراحی بيمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن  ...
 43  +57 pananews.ir
پانا نیوز | افزایش رضایت شغلی کارکنان... - پانا نیوز | پانا نیوز18 نوامبر 2013 ... افزایش رضایت شغلی کارکنان پالایشگاه آبادان 13:45 رئیس امور کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان از...
 44  +57 muk.ac.ir
پرسشنامه سنجش رضايت شغلي كاركنان - دانشگاه علوم پزشكي كردستانباسلام و خسته نباشید حضور شما، این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شغلی شما تنظیم گردیده است ، با پاسخ به سوالات مطرح شده مسئولین بیمارستان را جهت  ...
 45  -18 papyrus.ir
چگونه از کار خود لذت ببریم، 10 راهکار برای افزایش رضایت شغلیاما بهترین کارفرماها نیز ممکن است از فراهم نمودن شرایط ایده آل کارمند عاجز باشند اما همواره عواملی وجود دارند که کارمندان می توانند با رعایت آن رضایت شغلی بالاتری داشه  ...
 46  -10 iums.ac.ir
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ اي واﺳﻄﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي ﻛﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ، ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻇﻴﻔﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس. ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ.
 47  +53 epishro.com
رضایت شغلی و کیفیت زندگی | درج آگهی و تبلیغات نیازمندیهاهر فردی خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا نااگاهانه بنابه شرایط محیطی و ویژگی ها و نیازهای شخصی خود در سن خاصی وارد زندگی شغلی می شود. زندگی ای  ...
 48  +42 tonekaboniau.ac.ir
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻘﺶ آن در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨ - دانشگاه آزاد اسلامی ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. 25/10/88. ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ. 4/11/88. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. 16/2/89. ﭼﮑﯿﺪه. در ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﯾﺮان و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ .
 49  +51 translate.com
رضایت شغلی و قصد ترک شØ in English Translationرضایت شغلی و قصد ترک شغل translated to English.
 50  -16 zums.ac.ir
بررسی ميزان رضايت شغلی پرستاران و برخی عوامل تاثير گذار بر آن رضايت شغلی سبب می‌شود که بهره‌وری سازمان افزايش يافته و کارمند نسبت به سازمان متعهد گرديده و سلامت فيزيکی و ذهنی وی تضمين گردد. شناخت عوامل موثر در ايجاد  ...
 51  -44 miau.ac.ir
رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد هدف از این پژوهش، تعیین رابطهی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع  ...
 52  -33 kmu.ac.ir
بررسي رابطه ادراک عدالت سازماني و رضايت شغلي کارکنان دانشگاه عدالت سازماني نیز به دلیل تأثيرات مهمي که بر نتايج کاري فردي، سازماني، نگرش‌ها و رفتارهاي کارکنان از جمله رضایت شغلی دارد، مورد توجه ویژه می‌باشد. بنابراین هدف  ...