Please wait for loading...رضایت شغلی

keyword competition rating: 1.5 / 5.0

/
 1  ~ ut.ac.ir
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی چکیده « رضایت شغلی » نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می‌دارند. برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود  ...
 2  ~ mba-ajabshir.blogsky.comعوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان - مدیریت اجراییدر این مقاله، برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع انسانی سازمان، مطالبی بیان می‌شود سپس رضایت شغلی ، نظریه‌های مختلف در این باره و عوامل موثر در رضایت  ...
 3  +97 ssu.ac.ir
رضایت شغلیيكي از نخستين تعاريف مربوط به رضايت شغلي متعلق به هرزبرگ (1959) و همكاران اوست. به اعتقاد هرزبرگ، رضايت شغلي داراي دو بعد جداگانه است. يكي از اين ابعاد كه  ...
 4  ~ tums.ac.ir
عوامل موثر بر رضايت شغلی کارکنان براساس نظريه هرزبرگ در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑﺮگ. در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ. دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ اﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي ﭘﻮر. 1. ، دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام. دﻟﮕﺸﺎﻳﻲ. 2. ، روح اﷲ ﻛﻠﻬﺮ. 3. ،. ﻣﺤﻤﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﻛﻴﺎﻳﻲ. 4.
 5  ~ spac.ir
رضایت شغلیرضایت شغلی کارکنان یکی از مسايل رفتاری بسیار مهم در حوزه انسانی سازمان بوده که خود تعیین‌کننده بسیاری از دیگر متغیر‌های سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده  ...
 6  +4 sbu.ac.ir
رضايت شغلی کارکنان و رهبری خدمتگزار سازمانای که برای ارزیابی رضایت شغلی در بانک هنجاریابی شده بود، جمع. آوری شدند. داده. های . جمع ... های رهبری خدمتگزار در بانک ملّی شهر اراک و رضایت شغلی . کارکنان آن، هر دو ...
 7  ~ zeuzera.comبررسی رابطه بين رضايت شغلی و بهره وری کارکنانبه نام خدا. بررسی رابطه بين رضايت شغلی . و. بهره وری کارکنان. تهيه كننده : محمد علی میرشهیدی. كارشناس مديريت صنعتي. شركت بازرگاني سايپا يدك. دفتر منطقه اي ...
 8  -5 migna.ir
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رضايت شغلي Job satisfactionويلنت، دريافت که کارکرد شغلي خوب با کارکرد سالم در بسياري از زمينه‌هاي زندگي ارتباط دارد.[1] رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست ...
 9  +26 sid.ir
عنوان مقاله: عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي هدف اين مقاله، شناخت عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن است. براي بررسي اين مساله و سازوکارهاي تاثيرگذار آن، نظريه هاي مختلف مورد ...
 10  -3 irandoc.ac.ir
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در بخش «مديريت پردازش ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ. « ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. » ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺱ. ﭘﻲ.
 11  -3 ensani.ir
اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ درﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ. ع(. ) ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره. (1. زﻣﺴﺘﺎن. : ) 1387. ص. 79-104. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در. اﻳﺮان. (. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي. ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي.
 12  +24 modiryar.com
عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني و رضایت شغلی کارمندان بانک کشاورزی12 دسامبر 2013 ... چکیده: مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني و رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان هرمزگان می پردازد. نتایج نشان می دهد که ...
 13  +17 police.ir
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ: ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ. ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ... ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺑﺮﻭﻧﮕﺮﺍﻳﻲ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ  ...
 14  +11 iranjournals.ir
بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی صورت گرفته که در قالب یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی ارائه شده است. فرضیه اصلی  ...
 15  -1 researchgate.net
بررسي رضایت شغلی تکنسین های اتاق عمل ... - ResearchGateبررسي رضایت شغلی تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های. دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان، 1390. 2وحید راشدی* ،1، علی رفعت1محمد عسگری. کمیته تحقیقات ...
 16  ~ ieijqp.irعوامل موثر بر رضايت شغلی سازمان‌‌های پروژه محور مطالعه موردی پژوهشگاهIranian Electric Industry Journal. Vol 2 –No.3 Spring and Summer. Of Quality And Productivity. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ي ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮ. ر. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻴﺮو.
 17  -8 usb.ac.ir
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﭼﻜﻴﺪه. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺸﺒﺮد. اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه. وري و روﺣﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،. ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ذﻫﻨﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً. رﺿﺎﻳﺖ از زﻧ. ـ. ﺪﮔﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻄﺮح. ﻣﻲ.
 18  -6 arakmu.ac.ir
رضايت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بيمارستان های شهر اراک 32. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك. ﺳﺎل. 13. ، ﺷﻤﺎره. (1. ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ. )50. ، ﺑﻬﺎر. 1389. ،. 39-32. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اراك.
 19  +81 ajaums.ac.ir
بررسی عوامل مؤثر در رضايت شغلی پرستاران شاغل در بيمارستان های رضایت شغلی باالتر از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری. قرار دارند ) 3(. ... مفهوم رضایت شغلی پدیده ای حائز اهمیت در حرفه پرستاری است. اسپکتور نیز  ...
 20  ~ jipa.irبررسی عوامل مؤثر بر رضايت شغلی کارکنان بانک صنعت و معدن و 04/0- بر متغير رضايت شغلی تأثير منفی دارند. واژه‌های کلیدی: رضايت شغلی ، مشارکت، جو سازماني، ادراك برابري، نيازها، پايگاه اقتصادي، بانک صنعت و معدن،.
 21  +27 vista.ir
مفهوم رضایت شغلی در سازمان - Vista News Hubمفهوم رضایت شغلی در سازمان همانطور كه گفته شد نیازهای فرد، محرك و برانگیزاننده او در اقدام به كار جهت رفع این نیازها می‌باشد. اما چرا برخی از مردم بیشتر از دیگران كار ...
 22  ~ ijnv.irتبيين ماهيت مفهوم رضايت شغلی : مطالعه مروری - فصلنامه مديريت هدف از اين مطالعه، شفاف سازي ماهیت مفهوم رضايت شغلي در متون بوده است. هدف: ... در نهايت هفت تم از مقاالت استخراج گرديد: رضايت شغلی به عنوان يك احساس يافته‌ها:.
 23  +29 humanitiesportal.com
سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی ... - پرتال علوم انسانیبازدهی کارکنانی که رضایت شغلی دارند و آنان که از کار خود ناراضی می باشند، همواره مورد بحث و بررسی صاحبنظران بوده است. پژوهشگرانی که به ارزشهای انسانی اهمیت ...
 24  -13 mgtsolution.com
افزايش رضايت شغلي معلمان :: مقاله در راهكار مديريتيكي از اين عوامل، رضايت شغلي معلمين است، چرا كه رابطه مستقيمي بين رضايت شغلي افراد با عملكرد آنان وجود دارد و كساني كه رضايت داشته باشند، ...
 25  -3 mums.ac.ir
رضایت شغلی در کارکنانرضایت شغلی در کارکنان. شرکت گوگل به اذعان یکی از کارمندش یکی از محیط های کاری ای محسوب می شود که به علت تمهیدات مدیریتی خود باعث گردیده است تا کارکنان  ...
 27  -11 tebyan.net
کتابخانه اينترنتي تبيان - شغل، رضايت شغلي و روش هاي ارزيابي آن محققان مدت هاست در جستوجوى تعيين علل اساسى رضايت از شغل در سازمان و اداره هستند. تاكنون آن ها توانسته اند به رشته اى از عوامل ثابت و مرتبط با رضايت شغلى دست ...
 28  +73 nazemsara.com
مقاله ای علمی در باره رضایت شغلی و تعهد سازمانی | ناظم سراتهیه کننده:احمد نوروزی سده رضایت شغلی اغلب گفته می شود که (( کارمند خوشحال یک کارمند کارا است )) و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود. اهمیت رضایت ...
 29  +26 iums.ac.ir
ر ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان در زﻧﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎ ارﺗﺒﺎطﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان در زﻧﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎ. ر. ﻳ. ١. *. ٢. ٣. ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف. : ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن اﺳﺖ . ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎ.
 30  ~ esmaeilitahery.blogfa.comادبیات عرب - اهمیت رضایت شغلی معلمانولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درک عواملی است که بر کیفیت فعالیت معلمان مؤثر است. یکی از این عوامل، رضایت شغلی معلمین است، چرا که رابطه ...
 31  ~ jmdp.irتهيه و استاندارد کردن مقياس رضايت شغلی - فصلنامه فرايند مديريت و اين پژوهش با هدف تهيه و استاندارد کردن مقياس سنجش رضايت شغلی در سطح کشور در گروه نمونه‌ای 8000 نفری مديران و کارمندان دولت در دو مرحله تجربی و يک مرحله نهايی ...
 33  +40 hamikar.com
حامی کار - مقالات - رضايت شغلي و تعهد سازمانيرضايت شغلي : اغلب گفته مي شود كه "كارمند خوشحال يك كارمند كاراست" و يك كارمند خوشحال بايستي با شغلش ارضا شود. اهميت رضايت شغلي از آنجا ناشي مي شود كه ...
 34  -5 tonekaboniau.ac.ir
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻘﺶ آن در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨ - دانشگاه آزاد اسلامی ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. 25/10/88. ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ. 4/11/88. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. 16/2/89. ﭼﮑﯿﺪه. در ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﯾﺮان و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ .
 35  -7 sbmu.ac.ir
رضایت . شغلی .پرستاران.اورژانس.و.عوامل.مؤثر.بر.آن. . در ... - Journalsرضایت شغلی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر افزایش میزان بهره وری سازمان ها است. ... متوسط میزان کمی رضایت شغلی بر اساس آزمون بریفیلد و روث )12.1 )18-76. (.
 36  +11 basu.ac.ir
ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ادراک از عدالت و رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. روش تحقیق، کمّی و از نوع همبستگی بود.
 37  ~ abmadhani.blogfa.comمدهنی - تأثیر رضایت شغلی بر بهره وری نیروی انسانی - مدهنیتأثیر رضایت شغلی بر بهره وری نیروی انسانی 1-1 –مقدمه: بدون شک، هر سازمانی بدنبال روشهایی برای افزایش انگیزه افراد خود بوده که بدین ترتیب، عملکرد آنان را ...
 38  -12 civilica.com
بررسي رابطه هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني براي كاركنان مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني براي كاركنان بانك هاي دانشگاه اصفهان, در اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار (1st Nationl conference  ...
 39  -24 semums.ac.ir
بررسی رضايت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در اعضاء هيئت علمی دانشگاه اين مطالعه با هدف بررسی ميزان رضايت شغلی و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه اعضای ... برای گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه جمعيت‌نگاری و پرسش‌نامه رضايت شغلی اسميت، ...
 40  -22 um.ac.ir
بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهدپژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته و عوامل موثر بر آن را مورد تحلیل قرار داده است.
 41  -8 mui.ac.ir
مقالات ویژه ی رضایت شغلی و طرح تکریم ارباب رجوعرضایت شغلی در مقدمه : از جمله تلاشهای مدیران در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی ایجاد رضایت در كاركنان و جلوگیری از عدم رضایت آنهاست. بر این اساس رضایت شغلی در بالا بردن بهره ...
 42  +59 modiriran.ir
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی - مدیران ایرانبطور اساسی رضایت شغلی عبارت است از حد احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی  ...
 43  +16 hidoctor.ir
تاثیرات رضایت شغلی بر روی سلامت روانی - مجله پزشکی دکتر سلامیکی از مسائلی که می تواند در سلامت روانی فرد تاثیر مستقیم داشته باشد ، رضایت شغلی است. در صورتی که فرد از شغل خود ناراضی باشد مجبور ...
 44  ~ payeshjournal.irﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ - فصلنامه پايش :: Payesh Journalﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳـﻦ ﺑﺮﺭﺳـﻲ، ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻭ. ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ١٣٨٩. ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻲ. ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ. (ﻫـﺎﻱ. ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﻭ ...
 45  +33 sapco.com
پرسشنامه سنجش رضايت شغليپرسشنامه سنجش رضايت شغلي . درج نام شركت بازرسي الزامي مي باشد . شركت خدمات مهندسي
 47  -8 pajoohe.com
رضايت شغلي Job satisfactionهر روز رابطه ميان رضايت شغلي و رضايت از زندگي خانوادگي از لحاظ روندهاي جمعيت‌شناسي مهمتر مي‌شود؛ براي مثال افزايش تعداد خانم‌ها در نيروي کار(به ويژه خانم‌هاي ...
 48  -16 muk.ac.ir
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی کارکنان - دانشگاه علوم پزشکی کردستانباسلام و خسته نباشید حضور شما، این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شغلی شما تنظیم گردیده است ، با پاسخ به سوالات مطرح شده مسئولین بیمارستان را جهت ...
 49  +32 hawzah.net
گنجینه معارف : شغل، رضایت شغلی و روش های ارزیابی آن11 آوريل 2010 ... « رضایت شغلی » مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. (4) رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است; ...
 50  +20 thums.ac.ir
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳ - معاونت آموزشی پژوهشیﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺰﻫﺮا اﺻﻔﻬﺎن. ﻧﺎدﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﻮر. 1،. ﺷﻬﻨﺎز ﻣﺤﻘﻘﯿﺎن. 2. ، ﻣﺤﺴﻦ رﺣﯿﻤﯽ. *4. ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺻﯿﺎدي. 4. -1. ﻣﺮﺑــﯽ،. ﻋﻀــﻮ ﻫﺌﯿــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﮔــﺮوه روان.
 51  -5 ui.ac.ir
بررسی رابطه بين رضايت شغلی و نشاط اجتماعی در دبيران مقطع از آنجا که نيروی انسانی از حساسترين و مهمترين منابع يک سازمان محسوب ميشود، رضايت شغلی و نشاط و شادابی کارکنان از اهميت ويژهای برخوردار است، زيرا رضايت ...
 52  -18 umz.ac.ir
ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت چکیده هدف: مقاله حاضر درصدد بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها و معاونین ورزش خواهران مؤسّسات آموزش عالی کشور ...