Please wait for loading...مشخصه درس مورد نظر

keyword competition rating: 1.0 / 5.0

/
 1  +12 ut.ac.ir
راهنماى ارائه درسﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺗﺮﻡ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ، ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺭﺱ ،. ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ... ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺍﺻﻼﺡ. ﺩﺭ ﺳﻄﺮ ﺩﺭﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻈﺮ ﺍﺻﻼﺡ. ﺷﺪ. ﻩ ﻭ. ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ  ...
 2  ~ qiau.ac.ir
ثبت نام با کد مشخصهدانشجویان عزیز، امکان انتخاب واحد با کد مشخصه براي آن فراهم شده است که شما ... همانطور که در شکل زير مشاهده مي نماييد براي اخذ درس ، کد مشخصه درس موردنظر را در کادر ...
 3  ~ iauksh.ac.ir
راهنمای ثبت نام اینترنتیپس از ورود به سیستم جهت انتخاب واحد دروس مورد نظر ، وارد صفحه انتخاب واحد شده و برای اخذ دروس خود مشخصه درس مورد نظر را در جدول تعبيه شده وارد و دکمه ذخيره درس را ...
 4  +1 hidajiau.ac.ir
راهنمای انتخاب واحد اینترنتیﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب درس ﻣﻮرد ﻧﻆـﺮ اﺑﺘـﺪا. ﻋﻼﻣﺖ. +. ﮐﻨﺎر درس را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ھﺎى آن درس ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﻮد ﺳـﭙﺲ ﻣﺸﺨـﺼ. ﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻆـﺮ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ و ﺳـﭙﺲ. دروس ﺑﻌﺪى را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ...
 5  -1 mshdiau.ac.ir
انتخاب واحد - دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهدوارد کردن کد مشخصه درس براى عمل حذف درس يا اضافه کردن درس يا انتخاب دكمه ... وارد شود و يا مربوط به گروه آموزشى دانشجو نباشد ، درس مورد نظر پذيرفته نخواهد شد .
 6  ~ jia.ac.ir
راهنمای ثبت نام اینترنتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم9 سپتامبر 2012 ... برای انتخاب درس مورد نظر ابتدا علامت + کنار درس را کلیک نمایید تا کلیه مشخصه های آن درس نشان داده شود سپس مشخصه مورد نظر را انتخاب نمایید و ...
 7  ~ iaufala.ac.ir
ورود به سیستم اطلاع رسانی دانشجویاندر صورتی که مشخصه درس خود را نمیدانید بر روی لست دروس ارائه شده کلیک نمایید. درس مورد نظر را انتخاب نمایید ،سپس دکمه ثبت دروس انتخاب شده را کلیک نمایید.
 8  ~ iau-hidaj.ac.irراهنمای انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه آزاد هیدجبرای انتخاب درس مورد نظر ابتدا علامت + کنار درس را کلیک نمایید تا کلیه مشخصه های آن درس نشان داده شود سپس مشخصه مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس دروس بعدی را ...
 9  ~ fiau.ac.ir:8080راهنماي انتخاب واحد - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریماندر فرم برگ انتخاب واحد کد مشخصه درس ، نام درس ،نام استاد ، تعداد واحد و زمان ... تعداد اقساط مورد نظر را انتخاب وسپس گزینه تقسیط را کلیک نمایید.
 10  +2 d-iau.ac.ir
راهنمای سیستم خدمات دانشجویی - دانشگاه آزاد اسلامی درگز۱- انتخاب کد دروس مورد نظر . ... ۵- وارد کردن کد مشخصه درس برای عمل حذف درس یا اضافه کردن درس یا انتخاب دکمه قطعی نمودن دروس یا انتخاب دکمه چاپ نهایی برای اتمام  ...
 11  +9 mums.ac.ir
راهنمای سیستم انتخاب واحد دانشجوییسایر مشخصات دروس مانند روز و تاریخ برگزاری درس و امتحان آن مانند با نگهداشتن ... این لیست به دانشجوکمک می کند تا هنگام انتخاب واحد درس مورد نظر خود بهمراه گروه ...
 12  +29 taftiau.ac.ir
راهنمای نحوه انتخاب واحد(ثبت نام) و حذف و اضافه(ترمیم) در سامانه آموزش28 ژانويه 2009 ... شامل مشخصات اصلی دانشجو، واحد گذرانده، معدل معیار، واحد گذرانده ترم ... در این موارد کاربر می تواند گروه درسی مورد نظر خود را در ستون (گروه) وارد نماید.
 13  +42 iau.ir
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد واﺣﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آدرس اﺳﻼﻣﯽ - سیستم های یکپارچه ﺷﻤﺎ درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮم ﺟﺎري ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﻪ درس ،. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻼس، ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس ... درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﻧﮑﺘﻪ. : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض درس ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮ. م ﺟﺎري را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ...
 14  +21 shoushtar-samacollege.ir
آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻤﺎ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﻤﺴﻗﺮارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﯿﻦ آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻤﺎ ﺷﻮﺷﺘﺮ و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﻃﺒﻖ ... ﺣﻘﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﻪ درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 16  +84 itsi.ir
درس هشتم – بازگشت دادن مقادیر تابع | بزرگترین منبع برنامه نویسی در این درس با نحوه ی بازگشت دادن مقادیر تابع آشنا خواهید شد . ... در مشخصه ی اول نمونه ی مورد نظر به میزان ۱۵۰ پیکسل به سمت بالا منتقل می شود .
 17  +83 46.21.94.150
راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ واﺣ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از زﯾﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ... در اﯾﻦ روش ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﮐﺎدر ﺟﻠﻮي ﮐﺪ ﮔﺮوه ، ﻣﺸﺨﺼﻪ درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﻧﻤﻮده و. ﺑﺮ روي ﻋﻼﻣﺖ. ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 18  ~ maisam.blog.irآموزش کامپیوتر :: درس دوم Access22 فوریه 2013 ... فیلد کوچکترین بخش معنی دار اطلاعات ذخیره شده در یک بانک اطلاعاتی است که به یک ویژگی یا مشخصه از موجودیت مورد نظر مربوط می شود. در جداول ...
 19  ~ musictheory-1.blogfa.comتئوری موسیقی/ درس 2/ مشخصه های صوت از نظر موسیقیاییتئوری موسیقی - تئوری موسیقی/ درس 2/ مشخصه های صوت از نظر موسیقیایی - آموزش موسیقی ... ویا در مورد ساز نی هرچه بلندتر باشد صدا بم تر است.
 20  +8 ui.ac.ir
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دروس دوره ـ ﻗﺪرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮق ( - دانشگاه اصفهاندر اﯾن ﻗﺳﻣت ﺟداول ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﻲ و ﭘژوھﺷﻲ دوره ﭘس از ﺑﺎزﻧﮕري در ﻣورد دروس. اﺻﻟﻲ، ﺗﺧﺻﺻﻲ ... از واﺣدھﺎي درﺳﻲ ﺧود را ﺑﺎ ﻧظر اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮐﻣﯾﻟﻲ از ﻟﯾﺳت دروس اﺧﺗﯾﺎري.
 22  ~ mahabadedu.blogfa.comمطالعات برنامه درسی ، آموزش، روانشناسی - خلاصه ای از فصل دهم کتاب ب ) برنامه تدوين شده براي موقعيت مورد نظر مناسب تر است. ... عوامل موثر بر اجراي برنامه درسي 1: مشخصات برنامه جديد 2: شرايط و زمينه هاي محلي 3: راهبردهاي محلي 4: عوامل ...
 23  +77 pwut.ac.ir
پروژه چهارم درس طراحی اجزای دو- بهار93.pdfدرس . ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺰا. ي. دو. ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه. : ﻃﺮاﺣﯽ. ﺗﺴﻤﻪ و زﻧﺠﯿﺮ. داﻧﺸﮑﺪه. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. و اﻧﺮژي. _. ﺑﻬﺎر ... در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . ﮐﻠﯿﻪ. ﻣﺸﺨﺼﻪ . ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺗﺴﻤﻪ. ﺗﺨﺖ. ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﭼ. ﺮخ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎي.
 24  ~ irit.irتحليل مشخصه ها و نيازمنديهاي برنامه درسي نخبه پرور براي پرورش تحليل مشخصه ها و نيازمنديهاي برنامه درسي نخبه پرور براي پرورش بومي نخبگان و تعديل
 25  ~ iauteach.blogfa.comگروه عمرانمشخصه های درسی حذف شده نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 به دلیل نرسیدن به حد نصاب
 26  ~ talim92.blogfa.comفلسفه تعلیم و تربیت - چکیده کنفرانس درس برنامه ریزیرئوس برنامه درسی شامل رهنمودهایی درباره ی راهبردهای یادگیری و فعالیت های ... ساختار رشته درسی ،سه مجموعه مشخصه متمایز ، ولی مرتبط به هم را مورد نظر قرار می دهد:.
 27  +73 5.190.183.3
فساروش اول: مستقیما مشخصه خود را وارد کرده و کلید تایید را کلیک نمایید. روش دوم: لیست ... نظر را انتخاب نمایید. حذف درس : کلید حذف در مقابل درس مورد نظر را کلیک نمایید.
 28  +73 sums.ac.ir
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ درس ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در آﻧﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ درس . : ﻧﺎم درس . : ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ھﺎ. ﺷﻤﺎره درس . : ١٩٧٠٣۵ ... ﻣﺪت زﻣﺎن اراﺋﻪ درس .... ﺑﺎ روش ﺟﺪول ﻋﻤﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻆﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 29  +71 tama.ir
مجموعه هشتم - گروه آموزشی هنر28 سپتامبر 1971 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺸﺘﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﺟﺪاول ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﯿﻠ. ﯽ ﺷـﺎﺧﻪ. ﮐﺎرداﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد .... دروس اﺧﺘﯿـﺎري ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرﺗﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ...
 30  +41 kmu.ac.ir
: ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻣﺸﺨﺼﺎت دروس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﻣﺸﺨﺼﺎت دروس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ. دوره ... وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد درس . روش ..... ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم. آزﻣﺎﻳﺸﺎت. : -1.
 31  +70 marandiau.ac.ir
درﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺪا ﯽ ﮑ ﯿﻧو ﺮﺘ ﮑﻟا ﺖ ﺧا دﺮ ﭘو راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﺨﺎب وااﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺜﻞ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﺧﻮد ... ﻣﺸﺨﺼﻪ در. س. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و. روي ذﺧﯿﺮه. ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. 2.(. ) ﺑﺮاي ﺣﺬف درس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ.
 32  +69 sbu.ac.ir
درس اولمطالب این درس با مباحث درس دوم در ارتباط است و به هم وابسته هستند .... در مورد هر مشخصه نشان ..... به نظر برخی زبانشناسان در حقیقت، تفاوت یک واکه مرکب با دو واکه.
 33  +67 pardisiau.ac.ir
نحوه پرداخت اینترنتی شهریه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسدر صورت نداشتن مشخصه درس خود همانند شکل زیر با انتخاب گزینه ... که با کلیک روی گزینه اتصال به درگاه پرداخت بانک مورد نظر وارد صفحه بانک. انتخابی می شوید.
 34  +22 rezap502.epage.ir
20 روش تدریس علوم پنجم - خدا را شُکرمشخصات : نام درس : علوم مقطع : ابتدایی پایه : پنجم موضوع درس : ساختمان مواد ... دانش آموزان : با رویت شکل می فهمند که ماده مورد نظر جیوه می باشد. معلم : بچه ها از روی چه ...
 35  +66 fsriau.ac.ir
پیوست شماره 3 - دانشگاه علوم تحقیقات فارسﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﲢﻘﯿﻘﺎت ﻓﺎرس. ١. -. ﺟﺪول ﮐﻠﯽ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎرى. ردﯾﻒ. ﻧﺎم درس . ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ. ﻧﻮع درس . ﻧﻈﺮى .... ﻗﺮار ﻧﺪارد و داﻧﺸﺤﻮﯾﺎن ﺧﻮد. ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 36  ~ fmsraiu.blogfa.comکارشناسی ارشد مدیریت مالی علوم تحقیقاتباتوجه به هماهنگی هایی که جناب آقای ختایی نمودن کلاس درس سیستم اطلاعات مدیریت از ... کد درس مورد نظر را در قسمت مشخصه درس مورد نظر وارد کنند و درس را ذخیره نمایند.
 37  +63 jdm.ac.ir
راهنماي نگارش كاربينيكاربيني عبارت است از يك درس 1 واحدي عملي كه طي 32 ساعت به منظور مشاهده و آشنايي با حوزه شغلي مرتبط با رشته ... 3) آشنايي با جايگاه شغلي موردنظر و نقش آن در مأموريت آن حوزه شغلي ... قسمت اول: مشخصات دانشجو که باید طبق فرم زیر تکمیل گردد.
 38  +62 aftabir.com
درسی از مکتب امام محمدباقر(ع ) - آفتاب18 دسامبر 2007 ... برای یافتن علل این رجحان و فضیلت دقت در آنچه به صورت مشخصه های اصلی و محوری عالم و دانشمند مورد نظر این آموزه مطرح می گردد بسیار لازم و ضروری ...
 39  ~ hsalehani.blogfa.comH.K.SALEHANI - نمرات خام درس محاسبات عددی گروه1_ مشخصه 2127نمرات از ۱۰۰ می باشد. در صورت اطمينان از صحت جوابهای داده شده و مشاهده تفاوت چشمگير در نمره مورد انتظار و نمره اعلام شده درخواست تجديد نظر را در قسمت نظر سنجی با ...
 40  +61 pnuna.com
آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 93-92 پیام نور / اطلاعیه مهم در مورد تعداد واحد آموزش > دانشجو > مشخصات دانشجو > تکمیل و تایید اطلاعات شخصی دانشجو ..... طبق تبصره ماده ۱۰ بله می توانید به هم درس مورد نظر رو همنیاز کنید و با هم در یک ترم اخذش  ...
 41  ~ razmandsufi.persianblog.irروش تدریس معلّم و راه کارهایی برای تقویت آن در آموزش مؤثّر... از شروع تدریس، اهداف مورد نظر از تدریس هر درس را مشخص کند و تدریس را در جهت ... 3- داشتن یک مجموعه ارزشی به طوری که به صورت مشخصه فرد در آید.
 42  +58 iut.ac.ir
سرفصل درس مهندسي رودخانهمشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس
 43  ~ ostadpayam.comنحوه ثبت نام - صفحه اصلی4- ارسال پیام کوتاه با شماره مورد نظر خود به سامانه به شماره 30007008512940 و به ... توجه کنید منظور از مشخصه درس ، کد درسی است که در زمان انتخاب واحد برای هر درس  ...
 44  -18 sharif.edu
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﻠﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ... ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄ. ﻳﻴﺪ.
 45  ~ alisobhani90.blogfa.comدرس اصول ومفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی - مدیریت برنامه ریزی درسیوضعیت مطلوب یا مورد نظر در بر گیرنده ایده‌آل‌ها ، هنجارها‌، ترجیحات ، انتظارات و ..... 2 : عوامل موثر بر اجراي برنامه درسي 1: مشخصات برنامه جديد 2: شرايط و زمينه هاي محلي ...
 46  +55 mkamali.com
تعریف مفاهیم و متغیرها - پایگاه شخصی دکتر محمد کمالیدر اين درس شما با نحوه تعريف متغير ها و مفاهيم در تحقيق خود آشنا می شويد.
 47  ~ mroosta.persianblog.irگفت و شنود (1) مشخصه 224 - آموزش زبان انگلیسیدر این مطلب، نکات و موارد مربوط به درس گفت و شنود (1) و سرفصل مطالب مطرح شده در جلسات و یا منابع مربوطه قرار خواهد
 49  +52 78.38.109.115
سیستم انتخاب واحدروش اول: مستقیما مشخصه را وارد کرده و کلید تایید را کلیک نمایید. روش دوم: لیست دروس ... را انتخاب نمایید. حذف درس : کلید حذف در مقابل درس مورد نظر را کلیک نمایید.
 50  ~ wagtshabani.mihanblog.comمشخصات فیزیکی مبردها Refrigerant Physical Properties - گروه درسی تعداد بیشتر مبردهای مورد استفاده امروزی نسبتا ایمن هستند مبردهای کلروفلور ... برای جمع کردن روغن وپمپ مجدد به داخل کمپرسور در نظر گرفته شود.
 52  +49 parsiblog.com
اطلاعیه انتخاب واحد - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بندر کنگان unikangan19 سپتامبر 2012 ... روش اول: مستقیما مشخصه خود را که در لیست دروس ارائه شده است ، وارد کرده و کلید ... حذف درس : کلید حذف و اضافه در مقابل درس مورد نظر را کلیک نمایید.
 53  +47 sardroud-iau.ac.ir
ورود به سیستم آموزش - دانشگاه آزاد اسلامی سردرودروش اول: مستقیما مشخصه خود را وارد کرده و کلید تایید را کلیک نمایید. روش دوم: لیست ... را انتخاب نمایید. حذف درس : کلید حذف در مقابل درس مورد نظر را کلیک نمایید.