Please wait for loading...นิรนัย อุปนัย คือ

keyword competition rating: 2.0 / 5.0

/
 1  ~ 202.28.25.19ความแตกต่างของการให้เหตุผล นิรนัย - อุปนัยความแตกต่างของการให้เหตุผล นิรนัย - อุปนัย . การให้เหตุผลแบบ อุปนัยคือ การอ้างอิงจาก ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างที่เป็นทํานองเดียวกัน ไปสู่การสรุปเป็น. หลักการ กฎเกณฑ์ สูตร หรือ   ...
 2  +1 gotoknow.org
อุปนัย และ นิรนัย - GotoKnow6 มี.ค. 2007 ... เมื่อรวมกันก็มีความหมายย่อๆ ดังนี้. อุปะ + นัย = อุปนัย แปลว่า การนำเข้าไป. นิระ + นัย = นิรนัย แปลว่า การนำออกมา. ปัญหาก็ คือ การให้เหตุผลแบบ อุปนัย หรือ  ...
 3  +3 vcharkarn.com
ขอความหมายของ การให้เหตุผลแบบ นิรนัย และแบบ อุปนัย | เว็บบอร์ด ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 29 มิ.ย. 2549 (17:37) การให้เหตุผลแบบ นิรนัย (Deduction) คือ การนำข้อสรุปที่ได้แล้วไปใช้ในการหาข้อมูลย่อยๆ
 4  +4 files.wordpress.com
Induction & deduction - WordPress.comนิรนัย (Deduction) คือ การอ้างเหตุผลที่อาศัยหลักฐานจากความรู้เดิมหรือความจริงทั่วไปซึ่ง เป็นที่ยอมรับ เช่น แดงเป็นลุงของดำ แดงเป็นผู้ชาย. 2. อุปนัย (Induction) คือ   ...
 6  -1 exteen.com
Deduction ( นิรนัย ) induction ( อุปนัย ) และ abduction - แม่โป้ง - Exteenเคยรู้จักแต่เพียง deduction ( นิรนัย ) และ induction ( อุปนัย ) แต่ 2 ... นัย) ด้วย แล้วอะไร คือ การให้เหตุผลแบบ abduction ลองดู 2 อย่างแรกก่อนว่า คือ อะไร.
 7  ~ philoflanguage.wordpress.comการอ้างเหตุผล นิรนัย กับ อุปนัย | ปรัชญาภาษา16 เม.ย. 2013 ... นอกจากจะแปลงานของคานท์แล้ว อีกงานที่ทำมาต่อเนื่อง คือ เขียนหนังสือ "ปรัชญาทั่วไป" ... อันที่จริงวิธีการทั้งแบบ อุปนัย กับ นิรนัย นี้เป็นวิธีการในตรรกวิทยา  ...
 8  -6 siit.net
อุปนัย กับ นิรนัย ต่างกันยังไง - SIIT.NET[1], ตรงตัวครับ deduction ลด induction เพิ่ม... อธิบายเป็นเชิงตรรกวิทยา นิรนัย = วิธีการใช้ เหตุผลที่ดําเนินจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย อุปนัย   ...
 9  ~ inquiringmind.in.thการวิเคราะห์ข้อมูลของคนเรา ( อุปนัย และ/หรือ นิรนัย ) | Inquiring Mindในช่วงการอบรมที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2 แบบ นั่น คือ วิธีการแบบ นิรนัย (Deductive method) และ วิธีการแบบ อุปนัย   ...
 11  +11 no-domain.name
อุปนัย กับ นิรนัย - The Royal Institute - Thailandเปิดดูความหมายของ อุปนัย และ นิรนัย จากเว็บ royin.go.th แล้ว ... อุปนัย คือ วิธีการใช้ เหตุผลโดยรวบรวมจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ สรุปเป็นกฎ (induction) เช่น  ...
 12  +2 su.ac.th
อุปนัย - e-Learningอริสโตเติลใช้เทอม อุปนัย เพื่อแสดงความเด่นชัดของกระบวนการสร้างข้อเสนอทั่วไปที่ไม่ใช่ นิรนัย . ความหมายของ อุปนัย . 6. คาร์เวธ รีด (Carveth Read) กล่าวว่า อุปนัย คือ   ...
 13  ~ thaigoodview.com
การให้เหตุผล - ThaiGoodView.comนั่น คือ จะต้องมีข้อสังเกต หรือผลการทดลอง หรือ มีประสบการณ์ที่มากมายพอที่จะปักใจ เชื่อได้ แต่ก็ยังไม่สามารถแน่ใจในผลสรุปได้เต็มที่ เหมือนกับการให้เหตุผลแบบ นิรนัย ... การ สรุปผลของการให้เหตุผลแบบ อุปนัย อาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สรุป.
 14  ~ maridsanan48.wordpress.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และตัวอย่าง | maridsanan481 มี.ค. 2012 ... นั่น คือ จะต้องมีข้อสังเกต หรือผลการทดลอง หรือ มีประสบการณ์ที่มากมายพอที่จะปักใจ เชื่อได้ ... ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการให้เหตุผลแบบ นิรนัย จะให้ความแน่นอน  ...
 15  ~ math61za.wordpress.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย | - หน้าแรก - WordPress.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย . 3.1 · 3.2 · 3.3 · 3.4 · 3.5 · 3.6 · 3.7 · 3.8 · 3.9 · 4.0 · 4.1. Share this: Twitter · Facebook. Like this: Like กำลังโหลด... ให้ความเห็น  ...
 16  +8 bu.ac.th
ความรู้ทางการวิจัยเบื้องต้นคําถาม: แนวคิดพื้นฐานหรือปรัชญาของการทําวิจัย คือ อะไร มีอะไรบาง. คําตอบ: ... ลักษณะ ของการใชเหตุผลแบบ นิรนัย คือ ... อุปนัย (Inductive Reasoning). ทฤษฎี. สมมติฐาน.
 17  ~ kts.ac.thการอนุมาน.pptการอนุมาน อุปนัย และ นิรนัย . การอนุมาน. คือ กระบวนการคิดในการหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มี อยู่. แบ่งเป็น 2 ประเภท. 1. การอนุมานโดยวิธี นิรนัย .
 18  -1 google.co.th
การให้เหตุผลแบบ นิรนัย และ อุปนัย - มีคำตอบ - กูรูเพราะเป็นการอนุมานเกินสิ่งที่กำหนดให้ ซึ่งหมายความว่า การให้เหตุผลแบบ อุปนัย จะต้อง มีกฎของความสมเหตุสมผลเฉพาะของตนเอง นั่น คือ จะต้องมีข้อสังเกต  ...
 19  -3 chula.ac.th
สัปดาห์ที่ 11. ตรรกวิทยา. 2. การอ้างเหตุผล คือ อะไร; ความถูกต้องกับความจริง; เกณฑ์ตัดสินความถูก ต้องของการอ้างเหตุผล; ข้อดีข้อเสียของเกณฑ์ นิรนัย และ อุปนัย . 3. การอ้างเหตุผล. ข้ออ้าง.
 20  -2 facebook.com
เขียน"ชีวิต" - อุปนัย กับ นิรนัยคือ อะไรครับ ผมลืม... | FacebookLiu Ping Shu, นางกระเทียม อีกนางลือ, Suchanan Deemee and 11 others like this. Nattapong Wangnanchai Na Nan อุปนัย เริ่มจากส่วนย่อยไปส่วนใหญ่. นิรนัย   ...
 21  ~ ajarnpat.comบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย - อาจารย์พัชรา นิติวิทยาศาสตร์ อาญา 5 มิ.ย. 2010 ... การหาเหตุผลนั้นแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การหาเหตุผลแบบ นิรนัย ( Deductive Method ) และ การหาเหตุผลแบบ อุปนัย ( Inductive ) ซึ่งอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้.
 22  +7 baanjomyut.com
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล - หน้าบ้านจอมยุทธดังนั้น รูปแบบการใช้เหตุผลใหญ่ๆ นิยมใช้กันอยู่ 2 ประเภท คือ แบบ นิรนัย และ อุปนัย การใช้ เหตุผลที่ดีหรือสมบูรณ์แบบจึงมีเงื่อนไข 2 ข้อ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2543: 19-20) คือ   ...
 23  -8 slideshare.net
การให้เหตุผล อุปนัย - SlideShareการให้ เหตุผล คือ การที่มนุษย์ รู้ จกใช้ การให้ เหตุผล ัเพือสนับสนุนความเชื่อ ... ็ การให้ เหตุผลแบบ นิรนัย (Deduction) การให้ เหตุผลแบบ อุปนัย (Induction)  ...
 24  +11 tu.ac.th
หลักตรรกะกับกระบวนการวิจัย - หัวหน้า ภาค วิชาหลักตรรกะกับกระบวนการวิจัย. ภาพที่ 1 การใช้วิธีการทางตรรกะแบบ นิรนัย และ อุปนัย ใน กระบวนการวิจัย ... ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการวิจัยก็ คือ การแสวงหาความสัมพันธ์ในเชิง.
 25  +3 ku.ac.th
ข้อเท็จจริงที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธตรรกศาสตร์ - ภาควิชาปรัชญาและศาสนาทั้งหมดนี้ คือ แนวโน้มที่แตกต่างกันระหว่างตรรกศาสตร์แบบ นิรนัย และ อุปนัย ระหว่าง ตรรกศาสตร์ ... ตรรกศาสตร์แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ นิรนัย (Deduction) และ อุปนัย ( Induction)  ...
 26  +10 myfirstbrain.com
เทคนิคการสอนแบบ นิรนัย (Deductive Method) - MyFirstBrain.Comความหมาย วิธีสอนแบบนี้เป็นการสอนที่เริ่มจากภาพรวมลงมาสู่รายละเอียด ตรงกันข้ามกับการ สอนแบบ อุปนัย ที่เริ่มจากรายละเอียดขึ้นไปสู่ภาพรวม  ...
 27  -2 hcu.ac.th
Lesson 3.1.1สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใด ๆ คือ การออกแบบระบบที่ดีระบบที่ได้รับการ ... 2 วิธี คือ วิธี อุปนัย (inductive approach) และวิธี นิรนัย (deductive approach)  ...
 28  -2 mindmeister.com
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ - MindMeister Mind Mapการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์, การให้เหตุผลแบบ อุปนัย , วิธีการตรวจสอบว่า ผลสรุป สมเหตุสมผล, ... การใหัเหตุผลแบบ นิรนัย คือ วิธีการสรุปความรู้ที่เป็นผลมาจากความรู้พื้นฐาน เดิม.
 29  +33 opera.com
lPest Hunter aah - อุปนัย วิธีการ คือ อะไร - My Operaอุปนัย วิธีการ คือ อะไร. Friday, November 29, 2013 4:04:43 AM. กำจัดหนู. ความแตกต่าง ระหว่าง นิรนัย และ อุปนัย วิธีการ คือ อะไร อุปนัย วิธีการ คือ อะไร วิธีการ อุปนัย วิธีกำจัดหนู  ...
 30  ~ mybugree.blogspot.comวิธีการ นิรนัย /อนุมาน(Deductive Method) และวิธีการ อุปนัย /อุปมาน ใครเคยสับสนกับคำว่า “ นิรนัย ” “อนุมาน” “ อุปนัย ” “อุปมาน” บ้างไหม ... ถ้าใช้คำว่า อนุมาน จะ คู่กับ อุปมาน, สรุปว่า นิรนัย หรืออนุมาน ก็ คือ Deductive ส่วน อุปนัย   ...
 31  +8 api.ning.com
2.การให้เหตุผลแบบ นิรนัย - Ningผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง. เข้าใจและใช้การให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย ได้ถูกต้อง ... การให้ เหตุผลแบบ อุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกต  ...
 32  +5 mwit.ac.th
การให้เหตุผล (ppt) - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์การให้เหตุผลแบบ อุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริง ... การให้เหตุผลแบบ นิรนัย . การให้เหตุผลแบบ นิรนัย เป็นการให้เหตุผลที่อ้างว่าสิ่งที่กำหนดให้ยืนยัน. ผลสรุป.
 33  ~ mtk.ac.thการอ้างเหตุผล - ebookmtkนิรนัย (Deduction) คือ การอ้างเหตุผลที่อาศัยหลักฐานจากความรู้เดิมหรือความจริงทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น แดงเป็นลุงของดำ แดงเป็นผู้ชาย 2. อุปนัย   ...
 34  ~ 203.131.222.72หลักตรรกะกับกระบวนการวิจัยหลักตรรกะกับกระบวนการวิจัย. ภาพที่ 1 การใช้วิธีการทางตรรกะแบบ นิรนัย และ อุปนัย ใน กระบวนการวิจัย ... ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการวิจัยก็ คือ การแสวงหาความสัมพันธ์ในเชิง.
 35  -8 mcu.ac.th
การ อุปนัยการ อุปนัย . INDUCTION. เราได้พูดถึงการให้เหตุผลโดยทั่วๆ ไป และได้แบ่งการให้เหตุผล ออกไปเป็นแบบใหญ่ๆ ๒ แบบด้วยกัน คือ แบบ นิรนัย (deductive) กับแบบ อุปนัย (inductive)   ...
 36  -13 one2up.com
การให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย ในวิชาภาษาไทย.docx - One-2-Upการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย ในวิชาภาษาไทย.docx. URL : Upload By firenutza72. จำนวนผู้เข้าชม 11. Share. แจ้งลบ. Copyright © 2005-2011 one2up.com. | |
 37  +8 vru.ac.th
ปรัชญาพื้นฐาน - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์การวิจัยมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ โดยใช้วิธีการ นิรนัย (Deduction) คือ ... แบบ อุปนัย หรือข้อ สรุปแบบ นิรนัย ปรัชญาในการแสวงหาความรู้ความจริงอาศัยพื้นฐานปรัชญา. วิจัยปฏิฐานนิยม   ...
 38  +62 khanovaskola.cz
Translationsการให้เหตุผลแบบ อุปนัยคือ อะไร และการให้เหตุผลแบบ นิรนัยคือ อะไร. การให้เหตุผลแบบ อุปนัย คือ การดูรูปแบบ. หรือการดูแนวโน้ม. มัน คือ การดูแนวโน้มหรือรูปแบบแล้วขยาย. ผล ออก  ...
 39  -5 sahavicha.com
แบบทดสอบเหตุผลกับภาษา ๑.เหตุใดสังคมที่เจริญแกระบวนการคิดในการหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มีอยู่” คือ นิยามของค าใด. ก. นิรนัย ข. อุปนัย . ค. อนุมาน. ง. อุปมาน. ๖. การแสดงเหตุผลในข้อใดไม่มีข้อสนับสนุน. ก.
 40  -2 nrct.go.th
วิธี การ วิจัย ผสมผสานนิรนัย ขั้นต้น. นิรนัย + อุปนัย . อุปนัย . ญาณวิทยา. ทวิวิสัยเชิงวัตถุ. ทวิวิสัยที่ปรับปรุง. ปรวิสัย & อัตวิสัย ... สอง แต่ถ้ากระทาในลักษณะคู่ขนานแยกจากกันก็ คือ เริ่มต้นศึกษาหาคาตอบไป.
 41  +1 savedhistory.org
นิรนัย อุปนัย คือ - savedwebhistory.orgamong domains by keyword: นิรนัย อุปนัย คือ
 42  ~ journalhri.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย : การเรียนรู้ปัญหา และก - HRi Journalอุปนัย (Inductive reasoning) และการให้เหตุผลแบบ นิรนัย . (Deductive reasoning) คำ นิยามของการให้เหตุผลแบบ. อุปนัยคือ กิจกรรมของสมองที่ทำให้เราได้ความรู้ในสิ่งที่ไม่ได้.
 43  +58 cru.in.th
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Researchν การใช้เหตุผลเชิง อุปนัย และ นิรนัย เป็นองค์ประกอบสาคัญของ. กระบวนการวิจัย ..... ν ถ้า ตัวแปรต้น คือ ระดับการศึกษา ตัวแปรตาม คือ ระดับรายได้หรือระดับ. ตาแหน่งหน้าที่.
 44  +3 nu.ac.th
บทที่ 2 - คณะศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร2.5 แนวทางสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลกับการเรียนรูแบบ อุปนัย . 3.
 45  ~ coziplace.com[Memo] PY107 | Coziplace.comอริสโตเติลเป็นบิดาแห่งการ นิรนัย เบคอนสร้าง อุปนัย ขึ้นมา ... การสรุปแบบ นิรนัยคือ การ อุปนัย ที่สมบูรณ์ คือ ตรวจสอบทั้งประชากร. โทมัส ฮ๊อปส์ สงสัยว่า  ...
 46  -3 bsru.ac.th
การคิดและการตัดสินใจกระบวนการของการให้เหตุและผล มี 3 แบบ คือ . 1. การให้เหตุผลเชิง นิรนัย (Deductive resoning). 2. การให้เหตุผลเชิง อุปนัย (Inductive resoning). 3. การให้เหตุผลเชิงสหัช ญาณ  ...
 48  +9 search-document.com
ตรร¸ อุปนัย นิรนัย pdf - P(12) - Search-Document.comตรรกวิทยาของเทอม ความหมายของเทอม ประพจน์และรูป นิรนัย เหตุผลย่อ อุปนัย . .... 2 รูป แบบ คือ แบบ นิรนัย (deductive) และแบบ อุปนัย (inductive) โดยจะขึ นอยู่กับว่า ข้อมูล  ...
 49  ~ wikipedia.org
การให้เหตุผลแบบ นิรนัย - วิกิพีเดียการให้เหตุผลแบบ นิรนัย ตรงกันข้ามกับ การให้เหตุผลแบบ อุปนัย . ดึงข้อมูลจาก "
 50  ~ pil.in.thการให้เหตุผล1(จารุวรรณ โฉมเฉลา).pptx - Pil.in.thการให้เหตุผลแบบ อุปนัย (Inductive Reasoning). 1 ... ดังนั้น จำนวนนับที่ถัดจาก 10 อีกห้า จำนวน คือ ... การให้เหตุผลแบบ นิรนัย เป็นการนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ.
 51  -5 krirk.ac.th
ระเบียบวิธีการวิจัยวิธีการนี้ใชกับ. งานวิจัยเชิงปริมาณ. การหาความรูทั้ง 2 วิธีการนี้มีประโยชน คือ แบบ อุปนัย ใชเพื่อ. สรางทฤษฎีขณะที่แบบ นิรนัย ใชเพื่อทดสอบหรือพิสูจนทฤษฎี  ...
 52  +2 kku.ac.th
ความรู้พื้นฐานสำหรับการวิจัย - มหาวิทยาลัยขอนแก่นความรู้ที แท้จริง การหาความรู้ตามวิธีของ อริสโตเติล เรียกว่า หลักเหตุผลเชิง นิรนัย ( Deductive ... หลักเหตุผลเชิง อุปนัย (Inductive Reasoning) ซึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ   ...