Please wait for loading...ปร 4

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 1  ~ navy.mi.th
แบบฟอร์มประมาณการ ปร . 4 , ปร.5 , ปร.6 - รายละเอียด down_load9 เม.ย. 2008 ... แบบฟอร์ม ปร . 4 ใช้สำหรับรวบรวมรายการปริมาณงานแต่ละประเภทโดยจะแสดง จำนวนวัสดุและค่าแรง งานในการก่อสร้างที่ประมาณการไว้ในแบบฟอร์ม ...
 2  ~ cmu.ac.th
แบบ ปร 4 -6A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 1, แบบ ปร . 4 แผ่นที่ ...../..... 2, แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา. 3, กลุ่มงาน/งาน. 4, ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง. 5, สถานที่ก่อสร้าง, แบบเลขที่.
 3  ~ ku.ac.th
แบบฟอร์มคำนวณราคากลางแบบสรุป่ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร. ชือโครงการ/งานก่อสร็าง. สถานทืก่อสร็าง. สุ่. เเบบ เลขท. หน่ายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง. เเบบ ปร . 4 และ ปร. 5 ทีเเนบ มีจํานวน ชุด.
 4  +1 rid.go.th
แบบ ปร . 4แบบ ปร . 4 . อาคาร.xls. แผ่นที 1/24. ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง งานอาคารสํานักงาน 4 ชั น. สถานที ก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม. แบบเลขที . รายการเลขที . ประมาณการโดย ...
 5  ~ jamluang.go.thแบบ ปร . 46, หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง. 7, แบบ ปร . 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด. 8, คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
 6  +3 yota-thai.net
แบบ ปร . 4 และ ปร.5 ใช้ง่าย - เว็บบอร์ดโยธาไทยแบบ ปร . 4 และ ปร.5 ใช้ง่าย ทำงานบน Office 2007 ขึ้นไปนะครับ (ถ้าต่ำกว่านี้จะมีปัญหา เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล) ดาว์นโหลดได้ตาม Link ข้างล่างนี้เลยครับ ยิ้ม ...
 7  ~ 202.143.162.229ปร . 41, ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง, งานก่อสร้างศาลาพักผู้ป่วย บ่อเลี้ยงปลาและคันหิน, แบบ ปร . 4 แผนที่ 1/1. 2, สถานที่ก่อสร้าง, สถานีอนามัยมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง, แบบเลขที่.
 8  +3 google.com
แบบฟอร์ม ปร . โดยโยธาธิการ-ผังเมือง - Pr. By Kru.SShob - Google Sitesการ ประมาณราคา ก่อสร้าง ๑ รหัสวิชา ๓๑๐๖-๒๐๐๖ รายวิชาชีพสาขาวิชาในสาขาวิชาการ ก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง ระดับปวส.
 9  -5 psu.ac.th
แบบ ปร .1-6ประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จํา นวน. แผน. □. Factor F. 1. ก F. ก. ก. F. ( F ). □. □ . . ก F กF F. F ก / F. ประเภท. หนว ยงานออกแบบแปลนและรายการ. แบบเลขที่.
 10  +10 123.242.171.10
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ รายการ ประมาณราคา งานก่อสร้างแบบ ปร . 4 แผ่นที่. รายการ ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27. สถานที่ ก่อสร้าง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต. แบบเลขที่ -. รายการเลขที่ -. เมื่อวันที่ 7 ...
 11  +90 gprocurement.go.th
แบบสรุปราคากลางงานกอสรางอาคาร - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐIV. 0. CII. 0. QJ fl1 nLJ'Vl~n Lnru6f1LL~~\Jl';j1"ilG1eJLJ';j1fll n~ ..... แบบ ปร . 4 ที่ แนบ มีจํานวน หนา. คํานวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. หนวย : บาท.
 12  +25 mhs2.go.th
ตัวอย่างแบบ ปร 4 - สพป.มส.22, แบบ ปร . 4 . 3, รายการปริมาณงานและราคา. 4, รายการ ประมาณราคา ค่า, ปรับปรุง- ซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู แบบอื่นๆ สร้างเอง. 5, สถานที่ก่อสร้าง, โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ...
 13  +88 moj.go.th
ปร . 41, ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง, แบบ ปร . 4 . 2, สถานที่ก่อสร้าง, แบบเลขที่, รายการเลขที่. 3, ฝ่าย ประมาณราคา , กอง, กรม. 4, ประมาณการโดย, เมื่อวันที่, เดือน, พ.ศ. 5. 6, ลำดับที่ ...
 14  ~ rmutsv.ac.th
ปร . 4 .pdf - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต แบบ ปร . 4 แผ่นที่1/92. ฝ่าย/งาน หน่วยงานออกแบบและเขียนเบบ ส านัก/กอง ออกแบบและ พัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
 15  -3 nu.ac.th
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร4. รางระบายนา ท่อระบายนา บ่อพัก บ่อบาบัดนาเลีย บ่อเกรอะบ่อซิม บ่อเกบนา หรือถึงพักนา . งานระบบประปา ... เเบบฟอร์มสําหรบไซ้ํนการ ประมาณราคา มี 6 แบบฟอร์ม ดงน.
 16  -9 share4yotha.org
ขอตัวอย่าง แบบ ปร . 4 ,ปร.5 ตัวใหม่ครับ-ชมรมช่างท้องถิ่นเวียงแก่น - Powered by ส่งข้อความส่วนตัว. โพสต์เมื่อ 8-8-2012 10:11:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด. ท่านใดทำ ประมาณ ราคา โดยใช้ แบบ ปร . 4 , ปร.5 ตัวใหม่บ้าง รบกวนขอตัวอย่างด้วยนะครับ (จาก นายช่าง อบต.)  ...
 18  ~ kasetsuwan.go.thปร . 4 แผน ที่1 ประมาณราคา คา กอ สราง ถนนคสล.ผิวจราจปร . 4 . แผน ที่1. ประมาณราคา คา กอ สราง ถนนคสล.ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร. พรอมไหลท างลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล.
 19  +3 dla.go.th
ปร . 41, แบบ ปร.5. 2, สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. 3, ประเภท งานลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข. 4, เจ้าของอาคาร. 5, ประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จำนวน 4 แผ่น.
 21  -3 kmutnb.ac.th
ปร 4 แผ่นที่ 1 ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง โครงการ ก่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ปร 4 แผ่นที่ 1. ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. โครงการ ก่อสร้างบันไดด้านข้างอาคาร 64. แบบเลข ที่. รายการเลขที่. สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 22  -16 wikipedia.org
การ ประมาณราคา - วิกิพีเดียการ ประมาณราคา ในงานก่อสร้าง คือการจัดทำเอกสารประเมินราคาก่อสร้าง ราคาการจัดหา วัสดุทรัพยากรในการผลิตหรือราคาค่าบริการ เป็นการวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์  ...
 23  ~ yisan.go.thปร . 4 แผ่นที่ ใบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างอา - องค์การ บริหาร ส่วน ใบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร ... สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านดอนจั่น หมู่ที่4 ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัด ...
 24  -7 202.129.59.73
ตัวอย่างรายการ ประมาณราคาตัวอย่าง. แบบรายการ ประมาณราคา ( BOQ ). หมายเหตุ -เพื่อให้การแสดงผลของจอภาพมี ความถูกต้องและสวยงาม ควรปรับความละเอียดของหน้าจอให้เป็นขนาด 1024 x 768 pixels  ...
 25  +17 kmutt.ac.th
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 3/4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประธานกรรมการก าหนดราคากลาง. (นายศุภชัย วิศวกรสกาว). รวมราคางานจ้างเหมาติดตั้ง ระบบจาหน่ายไฟฟ้าสถานีเพาะเห็ด. งานติดตั้งเสาและระบบไฟฟ้า. รวมราคางานก่อสร้าง.
 26  +3 culture.go.th
เอกสารที่ 4 แบบ ปร . 4 ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่แบบ ปร . 4 . สถานที ก่อสร้าง ชั น 4 อาคารสํานักงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์. แบบเลขที . รายการเลขที . เมื อวันที . เดือน 22 มิถุนายน. พ.ศ. 2555. ราคาต่อหน่วย. จํานวนเงิน.
 27  ~ 203.157.181.2ถนนดิน,หินคลุก24, รายการ ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านคุ้ม - ดอนปู่ตา หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 400 เมตร, องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง แบบ ปร . 4 1/1 .
 28  +5 labour.go.th
ศ ปร . 4 (นครสวรรค์) จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านความปลอดภัย ใน ศ ปร . 4 (นครสวรรค์) จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านความปลอดภัย ในโรงงาน อุตสาหกรรม ... ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 4 นครสวรรค์ (นายเฉลิมพล กู้ เกียรติ) ...
 29  +61 obec.go.th
หน้า 1 แบบ ปร.6 แบบ ปร . 4 ปร.5 ปร.6 ทั้งหมด จานวน 13 แผ่น ป - สพฐ.แบบ ปร.6. แบบ ปร . 4 ปร.5 ปร.6 ทั้งหมด. จานวน 13 แผ่น. ประมาณราคา เมื่อวันที่3 มกราคม 2557. ปรับราคา เมื่อวันที่6 มกราคม 2557. ค่าก่อสร้าง. หน่วย : บาท. 1. 351,000.00. 2.
 31  -5 thaimallplaza.com
ประมาณราคา - ThaiMallPlaza.comประมาณราคา . หลกเกณฑ์และวธการ. งานกอลร้างทางเเละสะฒ. จงหวัดนครรช. สานักงาน ทางหลวงชบบท. ่. สานักทางหลวงชบบ. กรมทางหลวงํชซ้ํ. ย้ํวิศวกรรมการทาง ...
 32  +3 tat.or.th
แบบ ปร . 4 (ก) แผ่นที่1/3 กอง ฝ่าย พ.ศ. 2556 ราคาต่อหน่วยแบบ ปร . 4 (ก) แผ่นที่1/3. กอง. ฝ่าย. พ.ศ. 2556. ราคาต่อหน่วย. จานวนเงิน. ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน. 1 ห้องทางาน ผทท. 58,000.00. 2 ห้องประชุม. 93,000.00.
 33  +67 bumbadglang.com
แบบ ปร . 4 (2) - ทัณฑสถาน บำบัด พิเศษแบบ ปร . 4 แผ่นที่ / 19. รายการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. สถาที่ก่อสร้าง 33/2 ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. แบบเลขที่. รายการเลขที่. หน่วยงาน ...
 34  ~ ipeud.ac.th3. เอกสาร ปร . 41. แบบเลขที่. 0. แบบ ปร . 4 . รวมค่าวัสดุ. ราคาหน่วยละ จานวนเงิน. หน่วยละ จานวนเงิน. และ ค่าแรงงาน. 1 งานปรับปรุงอาคารเรียน 1 คณะศึกษาศาสตร์.
 35  ~ maesalongnok.go.thประมาณราคา แบบ ปร . 4 แผนที่ 1/2 ปริมาณงาน แบบเลขทแบบ ปร . 4 . แผนที่ 1/2. ปริมาณงาน. แบบเลขที่: สถานที่กอสราง. รายการเลขที่: ประมาณราคา เมื่อวันที่. ราคาตอหนวย จํานวนเงิน. ราคาตอหนวย.
 36  ~ rt.go.thปร . 4 ซ่อมแซมถนนลาดยาง - องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองปร . 4 แผ่นที่1. ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายช่องกระปีบ บริเวณ คอสะพานช่องกระปีบโดยก่อสร้างเป็นถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร.
 37  ~ wangmee.go.thแบบ ปร . 4 โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพยุงมแบบ ปร . 4 . โครงการ. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพยุงมิตร ยาว 2000 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ปริมาณงาน. กว้าง 6 เมตรยาว 2000 เมตร หนา 0.15 เมตร ...
 38  +63 kmitl.ac.th
รายการ ประมาณราคา - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังแบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1/21. เจ้าของโครงการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร. วันที่ 8 ตุลาคม 2556. หน่วยละ. เป็นเงิน. หน่วยละ. เป็นเงิน.
 39  ~ namuang.go.thใบ ประมาณราคา งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง (ใบ ปร . 4 และ ปร.5 ราคากลาง)ใบ ประมาณราคา งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง (ใบ ปร . 4 และ ปร.5 ราคากลาง) รายละเอียด ปรากฏดังเอกสารที่แนบมาด้วย ...
 41  -26 facebook.com
น ปร . 4 และ 5 ลงพื้นที่หนองคาย และ สปป.ลาว | Facebookโดย นปร. - เรา คือ โครงการพัฒนานักคิดนักบริหารเพื่อเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ · อัพเดทล่าสุด เมื่อ ประมาณ​ 12 เดือนที่แล้ว. น ปร . 4 และ 5 ไปปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดหนองคาย และ ...
 42  ~ khukhot.go.thแบบ ปร . 4 แผนที่ 1/9 ประมาณราคา คากอสราง ถนน ค.ส.แบบ ปร . 4 แผนที่ 1/9. ประมาณราคา คากอสราง ถนน ค.ส.ล. ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บ อพักน้ําและผิวจราจรรางวีค.ส.ล. สถานที่ดําเนินการ ถนน 900 ไร(ลําลูกกา 19).
 43  +11 port.co.th
แบบ ปร . 4 สถานที่ก่อสร้าง อาคารโอบี แบบเลขที่ - การท่าเรือแห่งประเทศไทย6 วันก่อน ... แบบ ปร . 4 . สถานที่ก่อสร้าง อาคารโอบี. แบบเลขที่. รายการเลขที่. จัดจ้างโดย การท่าเรือ แห่งประเทศไทย. กองแบบแผนและคานวณ. ฝ่ายการช่าง.
 44  +56 rmutt.ac.th
แผ่นที่ 1 แบบ ปร . 4 กลุ่มงาน รายการเลขที่ ชื - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช แบบ ปร . 4 . กลุ่มงาน. รายการเลขที่. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี. กอง คณะวิศวกรรมศาสตร์. กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ประมาณการโดย ...
 45  -6 rmuti.ac.th
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 112,476.00. 5.00. 21,630.00. 134,106.00. ประมาณราคา กลางค่าก่อสร้างงานอาคาร ปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม. ลาดับ. รายการ. จานวน.
 46  ~ thungkong.go.thปร . 4 ครุภัณท์จัดซื้อ ห้วยแก้ว ม.1.pdfแบบ ปร . 4 . สถานที่กอสราง สระน้ําหวยแกว ม.1 บานเขาแกว ต.ทุงกง อ. กาญจนดิษฐจ.สุราษฎรธานี แบบเลขที่. ประมาณการโดย นายวิฑูร บัวทอง. ราคาหนวย ละ ...
 47  ~ wangmaicity.go.thปร . 4 .pdf - เทศบาลตำบลวังใหม่แบบ ปร . 4 แผ่นที่. ประมาณการ. โครงการซื้อหินคลุกเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตําบ ลวังใหม่. สถานที่ก่อสร้าง. ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร. แบบเลขที่. รายการเลขที่. ฝ่าย/งาน.
 50  ~ kohyaocity.go.thปร . 4 - เทศบาลตำบลเกาะยาวแบบ ปร . 4 แผ่นที่..1./..4... กลุ่มงาน/งาน อาคาร, งานทาง. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกขยะ. สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กาจัดขยะเทศบาลตาบลเกาะยาว ...
 51  ~ talingchan-bpi.go.thปร . 4 แผน ที่ 1/2 ราคาตอ หนวย (บาท) จํานวนเงิน(บาท) ราคปร . 4 แผน ที่ 1/2. ราคาตอ หนวย. (บาท). จํานวนเงิน(บาท). ราคาตอ. หนว ย (บาท). จํานวน เงิน(บาท). 1 งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดินพรอมขนทิ้ง. 105.00 ตร.ม. -. -. 35.00.
 52  ~ pailom.go.thแบบ ปร.5 ส่วนราชการ งาน ประมาณราคา ส่วนโยธา สรุปแบบ ปร.5. ส่วนราชการ. งาน ประมาณราคา . ส่วนโยธา. ประเภท ก่อสร้างอาคารสานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ล้อม. เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ล้อม.
 53  ~ nakhonsi.go.thรายการ ประมาณราคา 2 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชรายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปร . 4 . กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช. โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรืดเสริมเหล็กซ้ํามคลองบ้านจันทร์ หมู่ทื 4 ดําบลควนฟัง.
 54  ~ psedthai.comน ปร . 4 และ 5 ดูงานจังหวัดหนองคาย และ สปป.ลาวน ปร . 4 และ 5 ไปปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดหนองคาย และ สปป.ลาว. กดที่ภาพ เพื่อดูแบบ Full Screen หรือ รับชมภาพผ่าน PSED facebook fanpage: นปร.
 56  ~ phamuang.comแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. ) แบบ ปร . 4แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1 ใน 4. งาน