Please wait for loading...ปร 4

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 1  ~ navy.mi.th
แบบฟอร์มประมาณการ ปร . 4 , ปร.5 , ปร.6 - รายละเอียด down_loadเรื่อง :: แบบฟอร์มประมาณการ ปร . 4 , ปร.5 , ปร.6. :: รายละเอียดโดยย่อ :: แบบฟอร์ม ปร . 4  ใช้สำหรับรวบรวมรายการปริมาณงานแต่ละประเภทโดยจะแสดงจำนวนวัสดุและ ...
 2  +98 sesarea23.go.th
แบบ ปร41, ปร.6. 2, สรุปผลการ ประมาณราคา . 3, สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียน
 3  -1 cmu.ac.th
แบบ ปร 4 -6A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 1, แบบ ปร . 4 แผ่นที่ ...../..... 2, แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา. 3, กลุ่มงาน/งาน. 4, ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง. 5, สถานที่ก่อสร้าง, แบบเลขที่.
 4  +96 phitsanulok3.com
แบบ ประมาณราคา ปร . 4 ปร.6 - _^ :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 25 มิ.ย. 2014 ... แบบ ประมาณราคา ปร . 4 ปร.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. แบบ ประมาณ ราคา ปร . 4 ปร.6. แบบฟอร์ม แบบ ประมาณราคา ปร . 4 ปร.6 [ 25 มิถุนายน ...
 5  -2 ku.ac.th
แบบฟอร์มคำนวณราคากลางแบบสรุป่ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร. ชือโครงการ/งานก่อสร็าง. สถานทืก่อสร็าง. สุ่. เเบบ เลขท. หน่ายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง. เเบบ ปร . 4 และ ปร. 5 ทีเเนบ มีจํานวน ชุด.
 6  +3 psu.ac.th
แบบ ปร .1-6ประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จํา นวน. แผน. □. Factor F. 1. ก F. ก. ก. F. ( F ). □. □ . . ก F กF F. F ก / F. ประเภท. หนว ยงานออกแบบแปลนและรายการ. แบบเลขที่.
 7  +4 gprocurement.go.th
แบบสรุปราคากลางงานกอสรางอาคาร - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐIV. 0. CII. 0. QJ fl1 nLJ'Vl~n Lnru6f1LL~~\Jl';j1"ilG1eJLJ';j1fll n~ ..... แบบ ปร . 4 ที่ แนบ มีจํานวน หนา. คํานวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. หนวย : บาท.
 9  ~ 202.143.162.229ปร . 41, ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง, งานก่อสร้างศาลาพักผู้ป่วย บ่อเลี้ยงปลาและคันหิน, แบบ ปร . 4 แผนที่ 1/1. 2, สถานที่ก่อสร้าง, สถานีอนามัยมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง, แบบเลขที่.
 10  ~ jamluang.go.thแบบ ปร . 46, หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง. 7, แบบ ปร . 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด. 8, คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
 11  -7 rid.go.th
แบบ ปร . 4แบบ ปร . 4 . อาคาร.xls. แผ่นที 1/24. ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง งานอาคารสํานักงาน 4 ชั น. สถานที ก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม. แบบเลขที . รายการเลขที . ประมาณการโดย ...
 12  ~ 202.143.157.5ปร . 43, ประมาณราคา รั้วมาตรฐานแบบทึบ คอนกรีตบล็อก 9 ก้อน ช่วงเสา 2.95 เมตร ... 4, สถานที่ ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, ประมาณราคา เมื่อวันที่.
 13  -5 google.com
แบบฟอร์ม ปร . โดยโยธาธิการ-ผังเมือง - Pr. By Kru.SShob - Google Sitesการ ประมาณราคา ก่อสร้าง ๑ รหัสวิชา ๓๑๐๖-๒๐๐๖ รายวิชาชีพสาขาวิชาในสาขาวิชาการ ก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง ระดับปวส.
 14  -2 mhs2.go.th
แบบ ปร4 - สพป.มส.22, แบบ ปร . 4 . 3, รายการปริมาณงานและราคา. 4, รายการ ประมาณราคา ค่า, ปรับปรุง- ซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู แบบอื่นๆ สร้างเอง. 5, สถานที่ก่อสร้าง, โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ...
 15  -2 moj.go.th
ปร . 41, ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง, แบบ ปร . 4 . 2, สถานที่ก่อสร้าง, แบบเลขที่, รายการเลขที่. 3, ฝ่าย ประมาณราคา , กอง, กรม. 4, ประมาณการโดย, เมื่อวันที่, เดือน, พ.ศ. 5. 6, ลำดับที่ ...
 16  -1 nu.ac.th
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร4. รางระบายนา ท่อระบายนา บ่อพัก บ่อบาบัดนาเลีย บ่อเกรอะบ่อซิม บ่อเกบนา หรือถึงพักนา . งานระบบประปา ... เเบบฟอร์มสําหรบไซ้ํนการ ประมาณราคา มี 6 แบบฟอร์ม ดงน.
 18  -8 123.242.171.10
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ รายการ ประมาณราคา งานก่อสร้างแบบ ปร . 4 แผ่นที่. รายการ ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27. สถานที่ ก่อสร้าง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต. แบบเลขที่ -. รายการเลขที่ -. เมื่อวันที่ 7 ...
 19  +81 ago.go.th
สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 - สำนักงานอัยการสูงสุดสรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง. ิ ประเภท ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร สํานักงานอัยการสูงสุด อาคารธนบุรี. ิ เจ้าของอาคาร สํา ...
 20  +80 nma6.go.th
แบบขอปรับปรุงซ่อมแซม (แบบใหม่ ปร . 4 , ปร. 6) แก้ไข | สพป.นครราชสีมา แบบขอปรับปรุงซ่อมแซม (แบบใหม่ ปร . 4 , ปร. 6) แก้ไข. 23 มิถุนายน 2557 - ประชาสัมพันธ์ - no comments · แบบขอก่อสร้าง ปรับปรุง ปี 57. 3,200 total views, 2 views today.
 21  +1 wikipedia.org
การ ประมาณราคา - วิกิพีเดียการ ประมาณราคา ในงานก่อสร้าง คือการจัดทำเอกสารประเมินราคาก่อสร้าง ราคาการจัดหา วัสดุทรัพยากรในการผลิตหรือราคาค่าบริการ เป็นการวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์  ...
 22  +52 forest.go.th
สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามแบบ ปร . 4 และปร.5 - กรมป่าไม้ข่าวสาร. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2013 เวลา 07:%M. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๔ สาขา พิษณุโลก เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 23  +1 202.129.59.73
แบบรายการ ประมาณราคาตัวอย่าง. แบบรายการ ประมาณราคา ( BOQ ). หมายเหตุ -เพื่อให้การแสดงผลของจอภาพมี ความถูกต้องและสวยงาม ควรปรับความละเอียดของหน้าจอให้เป็นขนาด 1024 x 768 pixels  ...
 24  ~ yisan.go.thปร . 4 แผ่นที่ ใบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างอา - องค์การ บริหาร ส่วน ใบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร ... สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านดอนจั่น หมู่ที่4 ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัด ...
 25  +76 correct.go.th
ปร . 4 - กรมราชทัณฑ์แบบ ปร . 4 แผ่นที่........ 2, สถานที่, แบบเลขที่, รายการเลขที่. 3, หน่วยงาน, กรมราชทัณฑ์, กระทรวงยุติธรรม. 4, ประมาณราคา โดย, เมื่อวันที่. 5 ... 2, สรุปผลการ ประมาณราคา ค่า.
 26  +15 facebook.com
ประมาณราคา ปร . 4 ปร.5 ปร.6 ไม่เข้าใจ... - Woranuch Sukkaen - Facebookประมาณราคา ปร . 4 ปร.5 ปร.6 ไม่เข้าใจ ทำไม่ได้ซักที อยากรู้ขั้นตอนโหลดมาดูแล้วก็ทำไม่ ได้ งานเลยช้าอยู่ที่พัสดุคนเดียว ช่วยหน่อยค่ะ.
 28  +72 linkedin.com
supathon น ปร . 4 - ประเทศไทย | LinkedInดูโพรไฟล์การทำงานของ supathon น ปร . 4 (ประเทศไทย) บน LinkedIn LinkedIn เป็น เครือข่ายธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดให้โลก ที่ช่วยให้มืออาชีพเช่น supathon น ปร . 4  ...
 29  ~ ednan1.go.thปร . 4 ใหม่ - สพท.น่าน เขต 12, ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด. 3, โรงเรียนบ้านบ้านวังยาว อำเภอบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. 4, ผู้ ประมาณราคา นางวีระวรรณ ...
 30  ~ nonkong.go.thแบบ ปร . 4 แผ่นที 1 / 2 รายการประมาณการราคาค่าก่อส - ทต.โนนฆ้องแบบ ปร . 4 แผ่นที 1 / 2. รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ประปาหอถังสูง. สถานที ก่อสร้าง ศูนย์ราชการเทศบาลตําบลโนนฆ้อง บ้านโนนฆ้อง ม.2 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ. ขอนแก่น.
 31  ~ kasetsuwan.go.thปร . 4 แผน ที่1 ประมาณราคา คา กอ สราง ถนนคสล.ผิวจราจปร . 4 . แผน ที่1. ประมาณราคา คา กอ สราง ถนนคสล.ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร. พรอมไหลท างลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล.
 32  -11 kmutnb.ac.th
ปร 4 แผ่นที่ 1 ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง โครงการ ก่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ปร 4 แผ่นที่ 1. ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. โครงการ ก่อสร้างบันไดด้านข้างอาคาร 64. แบบเลข ที่. รายการเลขที่. สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 33  -14 dla.go.th
ปร . 41, แบบ ปร.5. 2, สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. 3, ประเภท งานลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข. 4, เจ้าของอาคาร. 5, ประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จำนวน 4 แผ่น.
 34  -3 thaimallplaza.com
ประมาณราคา - ThaiMallPlaza.comประมาณราคา . หลกเกณฑ์และวธการ. งานกอลร้างทางเเละสะฒ. จงหวัดนครรช. สานักงาน ทางหลวงชบบท. ่. สานักทางหลวงชบบ. กรมทางหลวงํชซ้ํ. ย้ํวิศวกรรมการทาง ...
 35  ~ 203.157.181.2สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปรประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จำนวน 5 แผ่น ขนาด 1 ชั้น. ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดยโสธร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555. ราคาค่าแรงงาน ...
 36  -10 culture.go.th
เอกสารที่ 4 แบบ ปร . 4 ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่แบบ ปร . 4 . สถานที ก่อสร้าง ชั น 4 อาคารสํานักงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์. แบบเลขที . รายการเลขที . เมื อวันที . เดือน 22 มิถุนายน. พ.ศ. 2555. ราคาต่อหน่วย. จํานวนเงิน.
 37  ~ ipeud.ac.th3. เอกสาร ปร . 41. แบบเลขที่. 0. แบบ ปร . 4 . รวมค่าวัสดุ. ราคาหน่วยละ จานวนเงิน. หน่วยละ จานวนเงิน. และ ค่าแรงงาน. 1 งานปรับปรุงอาคารเรียน 1 คณะศึกษาศาสตร์.
 38  ~ pailom.go.thแบบ ปร.5 ส่วนราชการ งาน ประมาณราคา ส่วนโยธา สรุป - อบ ต.ไผ่ ล้อมแบบ ปร.5. ส่วนราชการ. งาน ประมาณราคา . ส่วนโยธา. ประเภท ก่อสร้างอาคารสานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ล้อม. เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ล้อม.
 39  ~ nongwha.go.th9-2 แบบ ปร4 ประปาม13-57 - nongwha.go.thแบบ ปร . 4 1/4. โครงการ ก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ. ปริมาณงาน ขนาดความจุ 20 ลูก บาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร. สถานที ดําเนินงาน หมู่ที 13 ตําบลหนองหว้า ...
 40  -2 kmitl.ac.th
รายการ ประมาณราคา - สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหาร แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1/21. เจ้าของโครงการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร. วันที่ 8 ตุลาคม 2556. หน่วยละ. เป็นเงิน. หน่วยละ. เป็นเงิน.
 42  +58 excise.go.th
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1/2 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมรางน้าฝนอแบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1/2. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมรางน้าฝนอาคารเก็บของกลางและติดกันสาด หน้าต่าง,ชักล้างด้านหลังอาคารชุดพักอาศัยส้านักงานสรรพสามิตพืนที่ระนอง. สถานที่ ก่อสร้าง ...
 43  ~ 113.53.230.150แบบ ปร . 4 ก่อสร้างอัฒจรรย์เหล็ก - สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษแบบ ปร . 4 ก่อสร้างอัฒจรรย์เหล็ก. เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 15 สิงหาคม 2557 07:22 | เขียนโดย Super User | พิมพ์ | ฮิต: 29. แบบ ปร . 4 ก่อสร้างอัฒจรรย์เหล็ก. โหลดเอกสาร ...
 44  -28 share4yotha.org
ขอตัวอย่าง แบบ ปร . 4 ,ปร.5 ตัวใหม่ครับ-ชมรมช่างท้องถิ่นเวียงแก่น - Powered by ท่านใดทำ ประมาณราคา โดยใช้ แบบ ปร . 4 , ปร.5 ตัวใหม่บ้าง รบกวนขอตัวอย่างด้วยนะครับ ( จาก นายช่าง อบต.) รายงาน. jaisukukan · jaisukukan ออฟไลน์.
 45  -2 port.co.th
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1/14 สถานที่ก่อสร้าง การท่าเรื - การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่าแรงงาน. รายการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงสานักแพทย์และอนามัย, งาน ปรับปรุงหลังคาที่ทาการแผนกเครื่องมือทุ่นแรง กองท่าบริการตู้สินค้า 1, ...
 46  ~ stpho.go.th11. ปร . 4 ส่ - สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณราคา ก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น. แบบ ปร . 4 หน้า 1/7. ออกแบบ แปลนและรายการ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี. กันยายน. 2556. รวม ค่า ...
 47  ~ kmosa2.orgแบบรายการ ประมาณราคา (แบบ ปร . 4 ) - ระบบข่าวสาร [ Attach xlsx File ]. รายการ ประมาณราคา (แบบ ปร . 4 ). และสรุปผลการ ประมาณราคา (ปร.6). Admin : admin admin [แก้ไข] 25/06/2014 - 12:45 - แก้ไขล่าสุด 25/06/2014 - 12:45 ...
 48  -20 labour.go.th
ศ ปร . 4 (นครสวรรค์) จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านความปลอดภัย ใน ศ ปร . 4 (นครสวรรค์) จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านความปลอดภัย ในโรงงาน อุตสาหกรรม ... ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 4 นครสวรรค์ (นายเฉลิมพล กู้ เกียรติ) ...
 49  ~ uboncat.ac.thแบบ ปร . 4 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีแบบ ปร . 4 . สถานที่ก่อ สร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบ ลราชธานี. วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุบ ลราชธานี. สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ประมาณการโดย ...
 50  ~ thungsong-army4.netแบบแสดงปริมาณงาน และราคา (BOQ.) แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1ค่าวัสดุและค่าแรง หมาย. ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน รวมเป็นเงิน. เหตุ. 1. งานซ่อมปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย (พิเศษ) จานวน 6 ห้อง หมายเลข 481/34 ของ. รพ.
 51  -19 tat.or.th
แบบ ปร . 4 (ก) แผ่นที่1/23 แบบเลขที่ กอง เมื่อวันที่แบบ ปร . 4 (ก) แผ่นที่2/23. แบบเลขที่. กอง. เมื่อวันที่ 9. เดือน. ตุลาคม. พ.ศ. 2556. ราคาต่อ หน่วย. จานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน. หมายเหตุ. ค่าวัสดุสิ่งของ. สถานที่ก่อสร้าง ถ.
 52  ~ pattani2.go.thสรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง - ส พ ป.ปัตตานี เขต 223 เม.ย. 2014 ... แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1/1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา. กลุ่มงาน/งาน. งานอาคาร. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ.
 53  ~ psedthai.comน ปร . 4นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4 . ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์. ระดับ: ปฏิบัติการ. กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี. กรม / สำนักงาน: กรมประชาสัมพันธ์. ปิยจิตต์ แสงครุฑ.