Please wait for loading...ปร 4

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 1  ~ navy.mi.th
แบบฟอร์มประมาณการ ปร . 4 , ปร.5 , ปร.6 - รายละเอียด down_load9 เม.ย. 2008 ... แบบฟอร์ม ปร . 4 ใช้สำหรับรวบรวมรายการปริมาณงานแต่ละประเภทโดยจะแสดง จำนวนวัสดุและค่าแรง งานในการก่อสร้างที่ประมาณการไว้ในแบบฟอร์ม  ...
 2  ~ cmu.ac.th
แบบ ปร 4 -6A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 1, แบบ ปร . 4 แผ่นที่ ...../..... 2, แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา. 3, กลุ่มงาน/งาน. 4, ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง. 5, สถานที่ก่อสร้าง, แบบเลขที่.
 3  +2 ku.ac.th
แบบฟอร์มคำนวณราคากลางแบบสรุป่ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร. ชือโครงการ/งานก่อสร็าง. สถานทืก่อสร็าง. สุ่. เเบบ เลขท. หน่ายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง. เเบบ ปร . 4 และ ปร. 5 ทีเเนบ มีจํานวน ชุด.
 4  +10 psu.ac.th
แบบ ปร .1-6ประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จํา นวน. แผน. □. Factor F. 1. ก F. ก. ก. F. ( F ). □. □ . . ก F กF F. F ก / F. ประเภท. หนว ยงานออกแบบแปลนและรายการ. แบบเลขที่.
 5  +2 rid.go.th
แบบ ปร . 4แบบ ปร . 4 . อาคาร.xls. แผ่นที 1/24. ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง งานอาคารสํานักงาน 4 ชั น. สถานที ก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม. แบบเลขที . รายการเลขที . ประมาณการโดย  ...
 6  ~ wikipedia.org
การ ประมาณราคา - วิกิพีเดียการ ประมาณราคา ในงานก่อสร้าง คือการจัดทำเอกสารประเมินราคาก่อสร้าง ราคาการจัดหา วัสดุทรัพยากรในการผลิตหรือราคาค่าบริการ เป็นการวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์   ...
 7  +1 share4yotha.org
ขอตัวอย่าง แบบ ปร . 4 ,ปร.5 ตัวใหม่ครับ-ชมรมช่างท้องถิ่นเวียงแก่น - Powered by ส่งข้อความส่วนตัว. โพสต์เมื่อ 8-8-2012 10:11:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด. ท่านใดทำ ประมาณ ราคา โดยใช้ แบบ ปร . 4 , ปร.5 ตัวใหม่บ้าง รบกวนขอตัวอย่างด้วยนะครับ (จาก นายช่าง อบต.)   ...
 8  ~ jamluang.go.thแบบ ปร . 46, หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง. 7, แบบ ปร . 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด. 8, คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
 9  ~ yota-thai.net
แบบ ปร . 4 และ ปร.5 ใช้ง่าย - เว็บบอร์ดโยธาไทยแบบ ปร . 4 และ ปร.5 ใช้ง่าย ทำงานบน Office 2007 ขึ้นไปนะครับ (ถ้าต่ำกว่านี้จะมีปัญหา เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล) ดาว์นโหลดได้ตาม Link ข้างล่างนี้เลยครับ ยิ้ม  ...
 10  ~ 202.143.162.229ปร . 41, ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง, งานก่อสร้างศาลาพักผู้ป่วย บ่อเลี้ยงปลาและคันหิน, แบบ ปร . 4 แผนที่ 1/1. 2, สถานที่ก่อสร้าง, สถานีอนามัยมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง, แบบเลขที่.
 11  ~ google.com
แบบฟอร์ม ปร . โดยโยธาธิการ-ผังเมือง - Pr. By Kru.SShob - Google Sitesการ ประมาณราคา ก่อสร้าง ๑ รหัสวิชา ๓๑๐๖-๒๐๐๖ รายวิชาชีพสาขาวิชาในสาขาวิชาการ ก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง ระดับปวส.
 12  +18 nu.ac.th
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร4. รางระบายนา ท่อระบายนา บ่อพัก บ่อบาบัดนาเลีย บ่อเกรอะบ่อซิม บ่อเกบนา หรือถึงพักนา . งานระบบประปา ... เเบบฟอร์มสําหรบไซ้ํนการ ประมาณราคา มี 6 แบบฟอร์ม ดงน.
 13  +87 ayutthaya.go.th
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e - GP... อ่านแล้ว 32. กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลราคากลาง. 4. 3. การเปิดเผยข้อมูลราคากลางที่หน้าเว็บไซต์. 8 .... แบบ ปร . 4 ที่แนบ มีจํานวน หนา. คํานวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. หนวย : บาท.
 14  +78 rmutsv.ac.th
ปร . 4 .pdf - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต แบบ ปร . 4 แผ่นที่1/92. ฝ่าย/งาน หน่วยงานออกแบบและเขียนเบบ ส านัก/กอง ออกแบบและ พัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
 15  +6 facebook.com
ประมาณราคา ปร . 4 ปร.5 ปร.6 ไม่เข้าใจ... - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ประมาณราคา ปร . 4 ปร.5 ปร.6 ไม่เข้าใจ ทำไม่ได้ซักที อยากรู้ขั้นตอนโหลดมาดูแล้วก็ทำไม่ ได้ งานเลยช้าอยู่ที่พัสดุคนเดียว ช่วยหน่อยค่ะ.
 16  ~ psedthai.comน ปร . 4กฤช อัจฉริยาภิรมย์. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4 . ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน. ระดับ: ปฏิบัติการ. กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี. กรม / สำนักงาน:  ...
 18  -1 kmutnb.ac.th
ปร 4 แผ่นที่ 1 ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง โครงการ ก่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ปร 4 แผ่นที่ 1. ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. โครงการ ก่อสร้างบันไดด้านข้างอาคาร 64. แบบเลข ที่. รายการเลขที่. สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 19  ~ yisan.go.thปร . 4 แผ่นที่ ใบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างอา - องค์การ บริหาร ส่วน ใบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร ... สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านดอนจั่น หมู่ที่4 ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัด  ...
 20  +15 123.242.171.10
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ รายการ ประมาณราคา งานก่อสร้างแบบ ปร . 4 แผ่นที่. รายการ ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27. สถานที่ ก่อสร้าง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต. แบบเลขที่ -. รายการเลขที่ -. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556.
 21  +2 siamvip.com
ปร . 4บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อตุรดิตถ์. 6, หน่วยงานออกแบบ/ ประมาณราคา , ส่วนโยธา องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแก่ง. 7, แบบเลขที่, -, /2555. 8, ประมาณการตามแบบ ปร . 4 , จำนวน 2 แผ่น.
 22  +29 dla.go.th
ปร . 41, แบบ ปร.5. 2, สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง. 3, ประเภท งานลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข. 4, เจ้าของอาคาร. 5, ประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จำนวน 4 แผ่น.
 23  ~ pailom.go.thแบบ ปร.5 ส่วนราชการ งาน ประมาณราคา ส่วนโยธา สรุป - ไผ่ ล้อมแบบ ปร.5. ส่วนราชการ. งาน ประมาณราคา . ส่วนโยธา. ประเภท ก่อสร้างอาคารสานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ล้อม. เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ล้อม.
 24  +32 dpt.go.th
ใบ ประมาณราคา ค่าก่อสร้างงานถนนลาดยางปร . 4 แผ่นที่1/2. โครงการก่อสร้าง. ถนนลาดยางสาย ไม้ค้ง - สระนางหงส์. สถานที่ก่อสร้าง. หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง. ลักษณะโครงการ.
 25  +75 mfu.ac.th
การเปิดเผยราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25562.3 แบบรูปรายการ (งานก่อสร้าง). 3. เเบบฟอร์มตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง. 3.1 งานก่อสร้าง. 3.1.1 ก่อสร้างอาคาร : แบบฟอร์ม ปร . 4 , ปร.(พ), ปร.5(ก), ปร 5(ข) เเละ ปร.6.
 26  -1 thaimallplaza.com
ประมาณราคา - ThaiMallPlaza.comประมาณราคา . หลกเกณฑ์และวธการ. งานกอลร้างทางเเละสะฒ. จงหวัดนครรช. สานักงาน ทางหลวงชบบท. ่. สานักทางหลวงชบบ. กรมทางหลวงํชซ้ํ. ย้ํวิศวกรรมการทาง  ...
 27  ~ nongtumlueng.go.thปร4 -ปร5เขานกยูง111111 01.4 เเผ่นที .213. คําดับ รายการ จํานวน 01100 ราคาวัลตุ คําแรงงาน ค่ากุ๊ฟีดุและ หมายเหตุ. ห็ ราคาศหน่วย จํานวนเงิน ราคาขํนน่วย จํานวนเงิน แรงงาน. น้ํปู้ซ้ํอย่ํศูน่ํค -รับ  ...
 28  ~ forest.go.th
สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามแบบ ปร . 4 และปร.5 - กรมป่าไม้18 มี.ค. 2013 ... หน้าหลัก · หน่วยงานภายใน · ส่วนอำนวยการ · ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า · ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า · ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ · ส่วนจัดการป่าชุมชน  ...
 29  -11 culture.go.th
เอกสารที่ 4 แบบ ปร . 4 ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่แบบ ปร . 4 . สถานที ก่อสร้าง ชั น 4 อาคารสํานักงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์. แบบเลขที . รายการเลขที . เมื อวันที . เดือน 22 มิถุนายน. พ.ศ. 2555. ราคาต่อหน่วย. จํานวนเงิน.
 30  ~ 203.157.181.2สรุปผลการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปรประมาณราคา ตามแบบ ปร . 4 จำนวน 5 แผ่น ขนาด 1 ชั้น. ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดยโสธร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555. ราคาค่าแรงงาน  ...
 31  -4 correct.go.th
ปร . 4 - กรมราชทัณฑ์แบบ ปร . 4 แผ่นที่........ 2, สถานที่, แบบเลขที่, รายการเลขที่. 3, หน่วยงาน, กรมราชทัณฑ์, กระทรวงยุติธรรม. 4, ประมาณราคา โดย, เมื่อวันที่. 5 ... 2, สรุปผลการ ประมาณราคา ค่า.
 32  ~ wangmee.go.thแบบ ปร . 4 โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพยุงมแบบ ปร . 4 . โครงการ. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพยุงมิตร ยาว 2000 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ปริมาณงาน. กว้าง 6 เมตรยาว 2000 เมตร หนา 0.15 เมตร  ...
 33  -11 labour.go.th
ศ ปร . 4 จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 4 พร้อมด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นครสวรรค์ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ  ...
 34  ~ ipekrabi.ac.thแบบ ปร . 4 (พ) แผ่นที่......./.......... ชื่อโครงการ/งานก่อสร้ - วิทยาเขตกระบี่แบบ ปร . 4 (พ) แผ่นที่......./.......... ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์. สถานที่ก่อสร้าง. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่. แบบเลขที่.
 35  -11 tat.or.th
แบบ ปร . 4 (ก) แผ่นที่1/3 กอง ฝ่าย พ.ศ. 2556 ราคาต่อหน่วยแบบ ปร . 4 (ก) แผ่นที่1/3. กอง. ฝ่าย. พ.ศ. 2556. ราคาต่อหน่วย. จานวนเงิน. ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน. 1 ห้องทางาน ผทท. 58,000.00. 2 ห้องประชุม. 93,000.00.
 36  ~ maesalongnok.go.thประมาณราคา แบบ ปร . 4 แผนที่ 1/2 ปริมาณงาน แบบเลขทแบบ ปร . 4 . แผนที่ 1/2. ปริมาณงาน. แบบเลขที่: สถานที่กอสราง. รายการเลขที่: ประมาณราคา เมื่อวันที่. ราคาตอหนวย จํานวนเงิน. ราคาตอหนวย.
 37  +34 mhs2.go.th
ตัวอย่างแบบ ปร 4 - สพป.มส.22, แบบ ปร . 4 . 3, รายการปริมาณงานและราคา. 4, รายการ ประมาณราคา ค่า, ปรับปรุง- ซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู แบบอื่นๆ สร้างเอง. 5, สถานที่ก่อสร้าง, โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง  ...
 39  -8 rmuti.ac.th
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเ - Rmuti.ac.thประมาณราคา กลางค่าก่อสร้างงานอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม. ล าดับ. รายการ. จ านวน. หน่วย. ค่าวัสดุ. รวม. หมายเหตุ. ค่าแรงงาน  ...
 40  ~ wangpikul.go.thแบบ ปร . 4 หน้า 1/3 ใบ ประมาณราคา จ้างเหมาทาการก่อสร - วัง พิกุลแบบ ปร . 4 หน้า 1/3. ใบ ประมาณราคา จ้างเหมาทาการก่อสร้างทาง(แก้ไข). ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลวังพิกุล. งบประมาณประจาปี 2556. โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง.
 41  +54 koratdla.go.th
แบบ ปร . 4 ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนแบบ ปร . 4 . ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม. แผ่นที่ 1. เลขที่แบบ. รายการ. หน่วยงานราชการ  ...
 42  +3 kmutt.ac.th
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 3/9 แบบเลขที่……… A รายการ 1,502,400.00 จาแบบ ปร . 4 แผ่นที่ 3/9. แบบเลขที่……… A. รายการ. 1,502,400.00. จานวนเงิน (บาท). แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา. รวมราคางานก่อสร้าง. ลงชื่อ.
 43  ~ plaiphraya.comแบบ ปร . 4 - เทศบาล ตำบล ปลายพระยา1, แบบ ปร . 4 . 2, แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา. 3, ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง, ศาลา เอนกประสงค์วิสาหกิจชุมชนบ้านปากน้ำ ขนาดกว้าง 6.50 ม.ยาว 16.00 ม.
 44  ~ wangmaicity.go.thปร . 4 .pdf - เทศบาลตำบลวังใหม่แบบ ปร . 4 แผ่นที่. ประมาณการ. โครงการซื้อหินคลุกเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตําบ ลวังใหม่. สถานที่ก่อสร้าง. ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร. แบบเลขที่. รายการเลขที่. ฝ่าย/งาน.
 45  ~ rt.go.thปร . 4 ซ่อมแซมถนนลาดยาง - องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองปร . 4 แผ่นที่1. ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายช่องกระปีบ บริเวณ คอสะพานช่องกระปีบโดยก่อสร้างเป็นถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร.
 46  ~ army3.mi.thแบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1 ใน 19 แผ่นคอนกรีต 1:2: 4 . 125.00 ลบ.ม. 2,470.00. 308,750.00. 485.00. 60,625.00. 369,375.00. ไม้แบบ ( 242.00 ตร.ม.) 169.00 ตร.ม. 380.00. 64,220.00. 133.00.
 48  +52 rta.mi.th
แบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1 ใน 14 แผ่นแบบ ปร . 4 แผ่นที่ 1 ใน 14 แผ่น. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.) งาน
 49  +51 aviation.go.th
ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง แบบ ปร . 4 แผ่นห็ 1 112 - กรมการบินพลเรือนฝ่าย ประมาณราคา กลุ่มโครงการวิชาการ สําบักพัฒนาท่าอากาศยาบ กรมการบินพลเรือบ. ประมาณการโดย บายย่ํดาคักติ์ กองมณี บายซ่างโยธาบุญู_ ณีอร์นที 25 พฤศจิกายบ 2556 ่่่่ ่่่   ...
 51  -10 thairath.co.th
น ปร . 4 - ค้นหา - ข่าวไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์. วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ... น ปร . 4 ฝึกงานสถานทูต. 21 กันยายน 2554, 05:01 น. น ปร . 4 ฝึก​กับ​เอกชน (2). 14 เมษายน 2554, 05:01 น.
 52  ~ psdst.blogspot.comสาระควรรู้เกี่ยวกับ "การพัสดุ": การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ16 มี.ค. 2013 ... ที่ต้องประกาศเปิดเผย หมายถึง แบบ ปร . 4 , ปร . 4 (พ), ปร.5 (ก). ปร.5 (ข) และ ปร.6. 2. การ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง. 2.1 กรณีที่เป็นครุภัณฑ์  ...
 53  ~ klongphon.go.thปร 4 - เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาแบบ ปร . 4 . ประมาณราคา คํากํอสร๎าง โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่13 บ๎านคลอง ยี่เหรํ. สถานที่กํอสร๎าง หมูํที่13 บ๎านคลองยี่เหรํ ตาบลคลองพน  ...