Please wait for loading...มติ ครม

keyword competition rating: 0 / 5.0

/
 1  +1 soc.go.th
ค้นหาข้อมูล มติคณะรัฐมนตรีค้นหาข้อมูล มติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน) ... สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ เผยแพร่ มติคณะรัฐมนตรี ที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
 2  -1 thaigov.go.th
มติ ครม . ที่สำคัญ - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠湡浥㴢䝅久剁呏刢⁣潮瑥湴㴢䵩捲潳潦琠䙲潮瑐慧攠㔮〢㸊㱭 整愠湡浥㴢偲潧䥤∠捯湴敮琽≆牯湴偡来⹅摩瑯爮䑯捵浥湴∾ਊ㱴楴汥㻊펹톡ꋒ ...
 3  +97 mnre.go.th
ค้นหาข้อมูล มติคณะรัฐมนตรี - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำดับ, ชื่อเรื่อง. ส่วนราชการ เจ้าของเรื่อง. วันที่มี มติ . 1 มีเอกสารภาพ, รายงานสถานการณ์น้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (มกราคม 2552), ทส. 2 มีเอกสารภาพ ...
 4  -1 eppo.go.th
มติครม . - Energy Policy and Planning Officeโปรดทราบ ผลสรุปข่าวการประชุม คณะรัฐมนตรี นี้เป็นเพียงการนำเสนอในเชิงข่าวเท่านั้น มิ อาจถือเป็น มติ ของที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ได้ จึงขอให้ตรวจสอบ มติ และขอรายละเอียดเพิ่มเติม  ...
 5  -1 myfirstinfo.com
มติคณะรัฐมนตรี - My First Info.comมติคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 · วันนี้ (6 พฤษภาคม 2557) เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ...
 6  ~ kamphaengphet.go.th
สรุป มติ ครม . - จังหวัดกำแพงเพชรสรุป มติ ครม . วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556. เริ่มโดย Kamphaengphet. 0 ตอบ 626 อ่าน, กระทู้ล่าสุด พฤศจิกายน 26, 2013, 10:31:26 AM โดย Kamphaengphet · สรุป มติ ครม .
 7  -2 moi.go.th
BACK - สำนักนโยบายและแผน - กระทรวงมหาดไทยส่วนนโยบายและแผน รวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ... หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 59 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557, (ประชุม ค สช. 08-7-57) .... มติ ชน · Bangkok Post.
 8  +64 oag.go.th
กฎ ระเบียบ มติ ครม . - WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR กฎ ระเบียบ มติ ครม . กฎ ระเบียบ มติ ครม . มติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบัน. มติคณะรัฐมนตรี ที่สำคัญ. ห้องสมุดกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา. ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ.
 9  +36 moac.go.th
มติคณะรัฐมนตรี ด้านการเกษตร - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าว/บทความทั้งหมด. มติคณะรัฐมนตรี ด้านการเกษตร. การรายงานผลการดำเนินการตาม มติ คณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015. 19 ส.ค. 2557 ...
 10  +3 mof.go.th
มติ ครม . : กระทรวงการคลังระบบ e-Learning · ระบบสำนักงาน สคร. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ... คำสั่ง/ ประกาศ/หนังสือเวียน · คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจ · มติ ครม . ระเบียบ · กระทรวง ...
 11  -4 mots.go.th
มติครม . - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันที่สิ้นสุด : ค้นหา : เฉพาะหมวด มติครม . ข่าว/บทความทั้งหมด. กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา >>. มติครม . สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 ...
 12  +6 paidoo.net
ครม . - ศูนย์รวมข่าว ครม . - Paidoo.netชุดรักษาความปลอดภัยนายกฯ ตรวจความพร้อมก่อนประชุม ครม .พรุ่งนี้ - มติ ชน >> ... 16:08 น. ข้าราชการเตรียมเฮ!ปลัดคลังแย้มขึ้นเงินเดือนชัดหลังถก ครม .9ก.ย. - มติ ชน >> · 15:26 น.
 13  +4 onep.go.th
มติ ครม . ด้านสิ่งแวดล้อมมติ ครม . ด้านสิ่งแวดล้อม. รวม มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม. พ.ศ. ๒๕๕๕. พ.ศ. ๒๕๕๖. มกราคม. มกราคม ... ค้นหา มติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเติม ...
 14  +17 moph.go.th
ทุจริตและละทิ้งหน้าที่ราชการเรื่ อง ขอปรับ ปรุง มติคณะรัฐมนตรี เ กี่ยวกับ การลงโทษขาราชการผูก ระทําผิดวิน ัยอยา งรายแรง. บางกรณี. เรียน (เวียน กระทรวง ทบวง กรม). อางถึง ...
 15  +85 ratchaburi.go.th
ประมวล มติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ D: หน.สิริบูรณ/ ประมวล มติ ครม . ประมวล มติคณะรัฐมนตรี . ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐถือ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540. ครั้งที่1 ...
 16  +50 cgd.go.th
CGD :: มติคณะรัฐมนตรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางประเภทที่ 1, มติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 – ... ประเภทที่ 3, มติเกี่ยวกับบุคลากร คณะ กรรมการหรือผู้แทน ... ประเภทที่ 15, มติเกี่ยวกับการร่วมงานหรือดำเนินการร่วมกับเอกชน.
 17  -6 gprocurement.go.th
ด่วนทืสุด - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใช้ตามข้อ ๑. ให้ดําเนินการ ดังมี. ๒.๑ ยกเลิกหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันทื. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ รวมท๊งหลักเกณฑ์ รายละเอียดประกอบ ...
 18  +24 tca.or.th
ข่าว มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ข่าว มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผล กระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 ...
 19  -10 facebook.com
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง... - Facebookระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพิ่ม 10 รูปภาพใหม่. 5 ธันวาคม 2013 ·. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556.
 20  +81 bb.go.th
หนังสือเวียน/ มติ ค รม . ที่ เกี่ยวข้อง - สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรีหนังสือเวียน/ มติ ครม .ที่เกี่ยวข้องกับค่า K. นร 0719/ ว 19 ลว.14 ธ.ค. 2553 เรื่อง ซักซ้อม ความเข้าใจการปฏิบัติงานตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ...
 21  +34 ocsc.go.th
รวม มติ ครม . มติ ก.พ. และกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ - สำนักงาน ก.พ.รวม มติ ครม . มติ ก.พ. และกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ. PDF · พิมพ์ · อีเมล. เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- สมว. -- สำนักมาตรฐานวินัย. การจัดซื้อ , การเงิน ...
 22  +1 kapook.com
วันหยุดปีใหม่ 2557 มติ ครม . เห็นชอบหยุด 5 วัน - Kapookมติครม .เห็นชอบให้หยุดยาวช่วงปีใหม่5วัน (ไอเอ็นเอ็น) วันหยุดปีใหม่ 2557 มติ ครม . เห็น ชอบให้ วันหยุด 2557 วันหยุด 2556 ช่วงปีใหม่ รวมหยุดยาว 5 วัน
 23  +9 komchadluek.net
ข่าวดี! มติครม .ไฟเขียวหยุดยาวปีใหม่5วัน - คมชัดลึกค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ( ครม .)มี มติ เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็น กรณีพิเศษในปี 2556 โดยกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม ...
 24  +1 forest.go.th
กฎหมาย ระเบียบ มติครม . - กรมป่าไม้ทั้งหมด, 445632. กฎหมาย ระเบียบ มติครม . -บันทึกข้อตกลงเรื่องการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัทไม้อัดไทย
 25  -1 m-society.go.th
มติ ครม . - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มติ ครม . การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2556 ที่เกี่ยวกับกระทรวง พม. (28 ม.ค. 2556) icon hot อ่าน 1187 ครั้ง; การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มี.ค.
 26  ~ khonkaen.go.thมติ ครม . - จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเลือกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการมาไว้ในหมวดหัวข้อนี้. มติ ครม . ประจำวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556 · มติ ครม . ประจำวันที่ 29 มกราคม 2556 · มติ ครม .
 27  +13 opdc.go.th
มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ2555; มกราคม; กุมภาพันธ์; มีนาคม; เมษายน; พฤษภาคม; มิถุนายน; กรกฏาคม; สิงหาคม; พฤศจิกายน; ธันวาคม; มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554; มกราคม; มีนาคม; เมษายน; พฤษภาคม ...
 28  +67 twitter.com
Twitter / Search - #คสชปลอม มติครมThe latest and best tweets on #คสชปลอม มติครม . Read what people are saying and join the conversation.
 29  +29 doe.go.th
การยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าว ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 10 มิ.ย. 2014 ... การยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าว ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ... ปี และอยู่ ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ...
 30  +49 nesdb.go.th
ความเห็นของ สศช. และ มติครม . เรื่องความเห็นของ สศช. และ มติครม . เรื่อง. 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการใชไบโอ ดีเซลจากปารม. 2. การขอใชพื้นที่ปาชายเลนเพื่อกอสรางสะพาน คสล.
 31  +55 acfs.go.th
บทบาทภารกิจตาม มติ ครม . - ACFSNews and updates landing. บทบาทภารกิจตาม มติ ครม . (26 กุมภาพันธ์ – 26 สิงหาคม 2546) ของ มกอช. สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ด้านเศรษฐกิจ)
 32  +3 prd.go.th
สรุป มติ ครม .สัญจร ครั้งที่ 1 - 6 - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 - กรมประชาสัมพันธ์สรุป มติ ครม .สัญจร ครั้งที่ 1 - 6. ครั้งที่ ๗ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ๒๑ - ๒๒ ต.ค.๕๕ (28 ต. ค. 2555). ครั้งที่ ๖ ณ จ.สุรินทร์ ๒๙ - ๓๐ ก.ค.๕๕ (18 ต.ค. 2555) ...
 33  -12 kruwandee.com
ข่าวดี! มติครม . วันนี้ (15 ต.ค.2556) เห็นชอบหยุดยาวปีใหม่5วัน15 ต.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ( ครม .)มี มติ เห็นชอบกำหนดวันหยุด ราชการเพิ่มเติมเป็น กรณีพิเศษในปี 2556 โดยกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 ...
 34  +67 dnp.go.th
และ มติ คณะรัฐมนตรี - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง ...
 35  -25 moe.go.th
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลไทย. รวม มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการศึกษา ... รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของ รัฐมนตรี ... คสช. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เลขาธิการสำนักงาน กศน. และผู้ตรวจราชการกระทรวง
 36  -6 dtn.go.th
มติคณะรัฐมนตรี - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมติ ครม . วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมว่าด้วยการ ประกาศการเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)  ...
 37  +64 rid.go.th
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง(ใหม่) ตาม มติ ครม . 13 มี.ค. 2555หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง(ใหม่) ตาม มติ ครม . 13 มี.ค. 2555. 1. ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง ...
 39  -6 nccd.go.th
มติคณะรัฐมนตรี - ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)นโยบาย/ยุทธศาสตร์ มติ/คำสั่ง/ข้อสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี . ลำดับที่, มติ ครม . เมื่อวัน ... 2556, เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็น ...
 40  -14 dld.go.th
มติ ครม . ที่เกี่ยวข้อง - กรมปศุสัตว์1, ผลการประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 57 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์, Administrator, 80. 2, ผลการประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 57 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กรม ...
 41  -33 ryt9.com
มติครม .เปิดเผยว่า ที่ประชุมคสช.คณะใหญ่วันนี้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีผู้ ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.... พร้อมกับเห็นชอบให้ทบทวน มติครม .เมื่อวันที่ 22 ต.ค.56 ...
 42  +59 ubonratchathani.go.th
มติคณะรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรี 19 พฤศจิกายน 2551. มติคณะรัฐมนตรี 11 พฤศจิกายน 2551. มติ คณะรัฐมนตรี 4 พฤศจิกายน 2551. มติคณะรัฐมนตรี 28 ตุลาคม 2551. มติคณะรัฐมนตรี 21 ตุลาคม ...
 43  +57 nep.go.th
มติ ครม . | สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติขณะนี้คุณอยู่ที่. หน้าหลัก » กฎหมาย/นโยบาย » มติ ครม . มติ ครม . ชื่อ. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 · Subscribe to มติ ครม .
 44  ~ xn--12cfk3im9ebc.comหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม . 13 รายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ที่ผ่าน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา. ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ...
 45  +55 dmf.go.th
มติคณะรัฐมนตรีสํานัก/กอง เจาของเรื่อง. ชื่อ-ตําแหนง ผูอนุญาติใหตรวจดู. 34. มติคณะรัฐมนตรี . 9 (7) . สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม นางชยาภรณ บุณยะภักดิ์. 34.1 มติครม . 10 มค. 49.
 46  +54 iitbbs.ac.in
Annual Report 2010-11Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17 ...
 47  -25 thairath.co.th
มติ ' ครม .' คืนเก้าอี้เลขาฯ สมช. 'ถวิล' - ข่าวไทยรัฐออนไลน์25 มี.ค. 2014 ... "สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" เผยผลประชุม ครม .โยก "ถวิล" คืน เก้าอี้สลับ "ภราดร" พร้อมมอบหมายงานดูแลภาคใต้-ความมั่นคง.
 48  +53 matichon.co.th
กราฟฟิก มติ ชน "ค่าตอบแทน ครม .-คสช.-สนช.-สปช." น่าสนใจ1 วันก่อน ... คลิกอ่าน แจงยิบ! เงินเดือน′นายกฯ- รม ต.-สนช.- ค สช.′-′วิษณุ′ชี้ช่อง′เงินเดือน′รับ ทางเดียว แต่′เงินตำแหน่ง′ไม่อั้น ...
 49  ~ jobdoe.comขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวตาม มติ ครม . 15 ม.ค. 2556ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตาม มติ ครม .15 ม.ค. 2556 ที่ได้รับการ ผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย. 1.สัญชาติพม่า. - ราย ละเอียด.
 50  -6 aviation.go.th
มติ ครม . ที่เกี่ยวข้อง - กรมการบินพลเรือนข่าวใหม่; ปรับปรุงล่าสุด; เปิดดูมากที่สุด; แสดงความคิดเห็นมากที่สุด. grit; list. มติ ครม .ปี 2556 ... มติ ครม .ปี 2548. 1 พฤศจิกายน 2556. 0 198 >. ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ.