Please wait for loading...dodatok k zmluve vzor

keyword competition rating: 2.0 / 5.0

/
 1  ~ najpravo.sk
Dodatok k zmluve ( vzor dodatku) | D | Najprávo.sk - najlepší právny Dodatok k zmluve ( vzor dodatku). 5.3. 2011, 09:29 | Monika Kiklicová. Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb (ďalej len „zmluva") zo dňa ...
 2  ~ vzory-zmluv-zadarmo.sk
Dodatok - Vzory zmlúv zadarmoDodatok je vzor zmluvy , ktorý sa pridáva k už existujúcej zmluve na základe dodatočných potrebných informácií alebo podmienok, ktoré majú doplniť údaje ...
 3  ~ m-fit.comDODATOK č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.6.2011 uzatvorenej - M-FiTDODATOK č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.6.2011 uzatvorenej podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších ...
 4  +8 minv.sk
Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy (49,7 kB)A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 1, VZOR TLAČIVA PRE ZVEREJŇOVANIE DODATKU K ZMLUVE SAMOSPRÁVY A INÉ SUBJEKTY. 2. 3, Všobecné údaje. 4.
 5  +31 vrutky.sk
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 148/104 - VrútkyDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 148/104 uzavretá v zmysle § 588 a nás. Občianskeho zákonníka ktorú uzavreli predávajúci : Mesto Vrútky zastúpené lng.
 6  -3 dashofer.sk
Vzor dodatku ku kúpnej zmluve o zmene spôsobu úhrady na euro Vzor dodatku ku kúpnej zmluve o zmene spôsobu úhrady na euro 11.11.2008. DODATOK KU KÚPNEJ ZMLUVE uzavretá podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 ...
 7  -1 gov.sk
„ Vzor dodatku k nájomnej zmluve “CRZč.1838/2012/LSR. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.1342-NZn014/OZ02- 2010 zo dňa 20.5.2010 uzatvorený medzi. LESY Slovenskej republiky, štátny ...
 8  +1 porada.sk
Vzor Dodatku - PORADA.sk1....? Vzor : Dohoda o zmene dohodnutých pracovných podmienok. ... Vzor Dodatku ..... uzavierajú tento dodatok k pracovnej zmluve . 1.
 9  ~ vudpap.skDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Výskumný k Zmluve o nájme nebytových priestorov. (ďalej len „zmluva“) zo dňa 29.11.2012 (ďalej len „ dodatok č. 1“) uzatvorená medzi. 1. Prenajímateľ:.
 10  -2 sora.sk
VZORY ZMLÚV A DOKUMENTOV - BYT - demo - Slovenská realitná Tento vzor zmluvy je vhodný pre použitie medzi stranami, ktoré si manažujú .... Preto zmluvné strany uzatvárajú k zmluve dodatok , v ktorom sa dohodnú na ...
 11  ~ budca.skDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve s RD.doc (64.5 kB) - BudčaDodatok č. 1 k. zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. uzavretá podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení ...
 12  +1 webnode.sk
Obchodné zmluvy :: Vzory dokumentovDodatok k najomnej zmluve .doc (23 kB) ... Odstupenie od kupnej zmluvy na objednany tovar.doc (21 kB) .... Vzory dokumentov a tlačív Obchodné zmluvy .
 13  ~ fotomarcinek.skdodatok k zmluve o pôžičke vzor - fotomarcinek.skDodatok K Zmluve Vzor - Home Home 30+ položiek – keyword competition rating : 1.0 / 5.0. position, domain, title ... Zmluva o pôžičke - Právnik Vzor zmluvy ...
 14  ~ csz.skVzory tlačív - CSZ.skOsobná asistencia na facebooku: Obsah: Vzor zmluvy . Vzor dodatku k zmluve .
 15  ~ vlckovce.skDodatok ku kúpnej zmluve - Obec VlčkovceDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k ... Účastníci zmluvy sa dohodli na nasledovnom doplnení kúpnej zmluvy :.
 16  ~ zsdis.skDodatok ku Zmluve - Západoslovenská distribučná, asVZOR . Dodatok ku Zmluve . 1/3. I. Úvodné ustanovenia. 1. Zmluvné strany uzatvorili dňa [○] Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia číslo ...
 17  +3 fhi.sk
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluveDodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov ...
 18  ~ ngonline.skdodatok k zmluve o pôžičkeFINANC - Dodatok k zmluve o pôžičke - Žilinský samosprávny kraj Dodatok č. 1 k Zmluve ... Dodatok k zmluve ( vzor dodatku) | D | Najprávo.sk - najlepší právny .
 19  +81 euba.sk
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluveDodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve . uzatvorenej medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave. a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov ...
 20  +15 hnonline.sk
Dodatok k spoločenskej zmluve | HNonline.skDnes som si išla po prvý výpis z obchodného registra a zamietli mi to, lebo mi chýbajú nejaké údaje v spoločenskej zmluve . V spoločenskej zmluve vraj musia  ...
 21  ~ batorovekosihy.skSIEA - Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS 8 Zmluvy ,,Podpisový vzor “ sa ruší a nahrádza sa novou PrílOhOu č. ... 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán ...
 22  +30 uszz.sk
Dodatok č. 1 k smernici o poskytovaní dotácií-pdf formát - Úrad pre ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9 k tejto smernici, a predloží ho predsedovi úradu najneskôr pred podpisom dotačnej zmluvy so žiadateľom, ktorého sa ...
 23  ~ omdvsr.skOMD v SR - Súbory na stiahnutieVzor výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie - stiahnuť; Zmluva o výkone osobnej asistencie - vzor stiahnuť; Dodatok k zmluve o výkone ...
 24  ~ airmodel.skdodatok k zmluve o pôžičke vzorFINANC - Dodatok k zmluve o pôžičke - Žilinský samosprávny kraj 30.5.2011 – 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka ...
 25  +6 zvjs.sk
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1 - Zbor väzenskej a justičnej strážeDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1 uzavretý na základe Čl. V bod 2. Kúpnej zmluvy č. ... 2 sa za slová ,, Topánky trekové letné vzor 2010.
 26  ~ ruvzds.skDodatok číslo l k mandátnej zmluve 134/2009 uzavretá podľa § 566 Dodatok číslo l k mandátnej zmluve 134/2009 uzavretá podľa § 566 a naši. ObZ. Mandatár: Mandant: Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s..
 27  ~ dolnazdana.skDodatok č.1 k spoločenskej zmluve - Obec Dolná Ždaňabmedzeným spoločnosti s ručením o. DODATOK c. 1. K. sPoLočENsKEJ. zMLqu. FK POHRONIE žiar nad Hronom. Dolná Ždaňa, s. r. o. ...
 28  -6 24spravy.sk
dodatok k zmluve o pôžičke vzorZamestnanie :: Vzory dokumentov Vzory dokumentov. Dokumenty a tlačivá
 29  ~ ropka.skVzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc - Regionálny operačný programPoskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj
 30  ~ hvt.skdodatok k zmluve o pôžičke vzorZmluva o pôžičke - Právnik Vzor zmluvy - Zmluva o pôžičke. ... Zmluvy , a akákoľvek zmena Zmluvy je možná len písomným dodatkom k Zmluve uzavretým  ...
 31  ~ spslevice.skDodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ... podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc.
 32  -11 facebook.com
Sergej Firkaľ - Dodatok k prácovnej zmluve | FacebookSergej Firkaľ - Dodatok k prácovnej zmluve . vzory -zmluv-zadarmo.sk Vzor dodatku k pracovnej zmluve nájdete tu:
 33  +5 petrzalka.sk
ITMS kód Projektu: 26140130011 DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné ... 3 Zmluvy „Podpisové vzory “ sa nahrádza novou prílohou „ Podpisové.
 34  -2 uips.sk
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO - Ústav informácií a prognóz DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. ...
 35  ~ spolocenskazmluva.skSPOLOČENSKÁ ZMLUVA | vzory spoločenských zmlúv na stiahnutieNajpoužívanejšie spoločenské zmluvy . Vzor 1. - iba relevantné ustanovenia ... zrušiť prejavom ich vôle v podobe písomného dodatku ku spoločenskej zmluve .
 36  ~ zilinskazupa.skFINANC - Dodatok k zmluve o pôžičke - Žilinský samosprávny krajDodatok č. 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka. (ďalej len „ dodatok “). Zmluvné strany: Žilinský samosprávny kraj.
 37  ~ obecplesivec.skDodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf (5.6 MB) - Plešivecevid. č. dodatku zhotoviteľa: SAP10000086069/ 3489 ... neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve O dielo, pokial' súvisia s predmetom diela, sú pre jeho realizáciu nevyhnutné ... Príloha č.3 - Vzor „Porovnávací rozpočet- dodatočné práce k .
 38  ~ nemha.skDodatok zmluvy - Nemocnica HandlováDODATOK Č. 1 ... TENTO DODATOK je uzavretý medzi: 1. ... 3 zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisový vzor . V článku 1. Zmluvy o poskytnutí NFP ...
 39  ~ tatravagonka.skDodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve - tatravagónka popradDodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve ... Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy : a. ... d) protokol o meraní ( vzor protokolu tvorí prílohu č.
 40  ~ margecany.infoDodatok k darovacej zmluve - Obec MargecanyDodatok č. 1 k Darovacej zmluve zo dňa 10. 5. 2012. Darca: Kalický Ján rod. Kalický. Bystrá 379/31. 055 01 Margecany, SR rodné číslo:.
 41  ~ urpin.skdodatok k zmluve o pôžičke vzorDodatok - Vzory zmlúv zadarmo Dodatok je vzor zmluvy , ktorý sa pridáva k už existujúcej zmluve na základe dodatočných potrebných ...
 42  ~ ksuke.skDODATOK č.2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone DODATOK č.2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012. V súlade s ustanovením § 229 ods. 6, § 231 ...
 43  ~ hksenec.skdodatok k zmluve o pôžičke vzor - peniaze výrokyDodatok k zmluve o pôžičke vzor . Amendment 1 Term Loan and Security Agreement - Ormet Amendments to the Loan Agreement; Consent to ...
 44  ~ sacr.skSCB Dodatok č.7 k Zmluve o združení - SACRDoterajši bod 4.2 Zmluvy o združení sa nahrádza novým bodom 4.2. s ... Účastníci svojím podpisom potvrdzujú, že tento Dodatok č. ... 3: Vzor Pristúpenia.
 45  +55 fio.sk
Vzory zmlúv | Fio BankaTu nájdete zmluvy , ktoré budete na pobočke podpisovať.
 46  +55 saia.sk
kliknite[ Vzor Darovacej zmluvy ohľadom 2% dane pre právnické osoby] .... sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto Zmluve a sú datované a obojstranne podpísané.
 47  +53 rtvs.org
Príloha č. 1 – vzor dodatku DODATOK č. ...MK - ........ na rok 201. k Príloha č. 1 – vzor dodatku . DODATOK č. ...MK - ........ na rok 201. k Zmluve č. MK - .../2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania ...
 48  +29 upsvar.sk
ÚPSVaR > Zmluvy 2011 (ÚPSVR Prešov)Vzory žiadostí · Právne predpisy ... NP VII-2-PO, dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ... 49-56-2011-ŠR, dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chranenej dielne alebo chraneneho pracoviska
 49  ~ spoznajhistoriu.skdodatok k zmluve o pôžičkeFINANC - Dodatok k zmluve o pôžičke - Žilinský samosprávny kraj Dodatok ... Dodatok - Vzory zmlúv zadarmo Dodatok je vzor zmluvy , ktorý sa ...