Please wait for loading...dodatok k zmluve vzor

keyword competition rating: 2.0 / 5.0

/
 1  ~ najpravo.sk
Dodatok k zmluve ( vzor dodatku) | D | Najprávo.sk - najlepší právny Dodatok k zmluve ( vzor dodatku). 5.3. 2011, 09:29 | Monika Kiklicová. Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb (ďalej len „zmluva") zo dňa  ...
 2  ~ vzory-zmluv-zadarmo.sk
Dodatok - Vzory zmlúv zadarmoDodatok je vzor zmluvy, ktorý sa pridáva k už existujúcej zmluve na základe dodatočných potrebných informácií alebo podmienok, ktoré majú doplniť údaje  ...
 3  +98 dashofer.sk
Vzor dodatku ku kúpnej zmluve o zmene spôsobu úhrady na euro Vzor dodatku ku kúpnej zmluve o zmene spôsobu úhrady na euro 11.11.2008. DODATOK KU KÚPNEJ ZMLUVE uzavretá podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964  ...
 4  ~ m-fit.comDODATOK č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.6.2011 uzatvorenej - M-FiTDODATOK č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.6.2011 uzatvorenej podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  ...
 5  +96 zask.sk
FINANC - Dodatok k zmluve o pôžičke - Žilinský samosprávny krajDodatok č. 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka. (ďalej len „ dodatok “). Zmluvné strany: Žilinský samosprávny kraj.
 6  -3 gov.sk
„ Vzor dodatku k nájomnej zmluve “CRZč.1838/2012/LSR. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.1342-NZn014/OZ02- 2010 zo dňa 20.5.2010 uzatvorený medzi. LESY Slovenskej republiky, štátny  ...
 7  ~ hagy.skDODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO - NÚTPCHaHCH Vyšné Hágykvartaineho obdobia zosumarizovane a upravene formou dodatku k zmluve . 0.2. ... Prilohou k tomuto dodatku je vzor zmenového listu ( Príkaz k zmene) .
 8  +18 sora.sk
VZORY ZMLÚV A DOKUMENTOV - BYT - demo - Slovenská realitná Tento vzor obsahuje viac ako 20 základných údajov - vlastností, ktoré by mal o .... Preto zmluvné strany uzatvárajú k zmluve dodatok , v ktorom sa dohodnú na  ...
 9  -1 porada.sk
Vzor Dodatku - Porada.skVzor : Dohoda o zmene dohodnutých pracovných podmienok. ... s niekým na niečom dohodne a potom urobia dodatok k existujúcej zmluve .
 10  ~ nemha.skDODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO TENTO DODATOK je uzavretý medzi: 1. ... o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve ... o poskytnutí NFP – Podpisový vzor .
 11  ~ csz.skVzory tlačív - CSZ.skOsobná asistencia na facebooku: Obsah: Vzor zmluvy. Vzor dodatku k zmluve .
 12  -8 minv.sk
Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy (49,7 kB)A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 1, VZOR TLAČIVA PRE ZVEREJŇOVANIE DODATKU K ZMLUVE SAMOSPRÁVY A INÉ SUBJEKTY. 2. 3, Všobecné údaje. 4.
 13  ~ webnode.sk
Zamestnanie :: Vzory dokumentovVzory dokumentov. Dokumenty a tlačivá ... Dodatok k pracovnej zmluve .doc (25,5 kB) .... Zaloba o zaplatenie dodatku mzdy pri vykone inej prace.docx (13,1 kB)
 14  ~ vlckovce.skDodatok ku kúpnej zmluve - Obec VlčkovceDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretej v Trnave dňa 26.4.2011. Na Správe katastra prijatej pod  ...
 15  -5 tym.sk
Dodatok k (mandátnej) zmluve uzatvorenej dňa - spotrebitelske forum(mandátnej zmluvy) zo dňa ................ v ........... medzi XX(mandant) a XY( mandatár) uzatvárajú tento dodatok k (mandátnej zmluve ) v nasledovnom znení: Za čl.
 16  ~ zsdis.skDodatok ku Zmluve - Západoslovenská distribučná, asVZOR . Dodatok ku Zmluve . 1/3. I. Úvodné ustanovenia. 1. Zmluvné strany uzatvorili dňa [○] Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia číslo  ...
 17  ~ airmodel.skdodatok k zmluve o pôžičke vzorFINANC - Dodatok k zmluve o pôžičke - Žilinský samosprávny kraj 30.5.2011 – 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka  ...
 18  ~ canoekayak.skdodatok k zmluve o pôžičke vzorDodatok k zmluve o pôžičke vzor . Amendment 1 Term Loan and Security Agreement - Ormet Amendments to the Loan Agreement; Consent to  ...
 19  ~ hvt.skdodatok k zmluve o pôžičke vzorZmluva o pôžičke - Právnik Vzor zmluvy - Zmluva o pôžičke. ... Zmluvy, a akákoľvek zmena Zmluvy je možná len písomným dodatkom k Zmluve uzavretým   ...
 20  -5 fhi.sk
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluveDodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov  ...
 21  +80 facebook.com
Dodatok k prácovnej zmluve - vzory -zmluv-zadarmo.sk | Facebookvzory -zmluv-zadarmo.sk Vzor dodatku k pracovnej zmluve nájdete tu: :12am.
 22  +78 24spravy.sk
dodatok k zmluve o pôžičke vzor - 24spravy.skZamestnanie :: Vzory dokumentov Vzory dokumentov. Dokumenty a tlačivá
 23  ~ urpin.skdodatok k zmluve o pôžičke vzorDodatok - Vzory zmlúv zadarmo Dodatok je vzor zmluvy, ktorý sa pridáva k už existujúcej zmluve na základe dodatočných potrebných  ...
 24  -6 edupage.org
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP - Základná škola Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ... podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc.
 26  ~ omdvsr.skOMD v SR – Súbory na stiahnutieVzor výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie - stiahnuť; Zmluva o výkone osobnej asistencie - vzor stiahnuť; Dodatok k zmluve o výkone  ...
 27  ~ vudpap.skDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Výskumný k Zmluve o nájme nebytových priestorov. (ďalej len „zmluva“) zo dňa 29.11.2012 (ďalej len „ dodatok č. 1“) uzatvorená medzi. 1. Prenajímateľ:.
 28  ~ dolnazdana.skDodatok č.1 k spoločenskej zmluve - Obec Dolná Ždaňabmedzeným spoločnosti s ručením o. DODATOK c. 1. K. sPoLočENsKEJ. zMLqu. FK POHRONIE žiar nad Hronom. Dolná Ždaňa, s. r. o.  ...
 29  ~ spslevice.skDodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ... podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc.
 30  ~ statmyweb.com
Dodatok K Zmluve Vzor :: Top search results - Stat My WebWebsites for Dodatok K Zmluve Vzor . See analytics for sites matching " Dodatok K Zmluve Vzor ". Website Tools. Trace Route · Website Worth · Google Pagerank  ...
 31  -12 zvjs.sk
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1 - Zbor väzenskej a justičnej strážeDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1 uzavretý na základe Čl. V ... 2 sa za slová ,, Topánky trekové letné vzor 2010. Veľkosť/počet párov: 36/10,  ...
 32  +69 uips.sk
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO - Ústav informácií a prognóz DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a § 43 zákona č. 610/2003 Z.z.  ...
 33  ~ slovgram.skŽIADOSŤ o vykonanie zmien v zmluve k prevádzkovaniu ... - slovgramuviesť všetky zmeny, ktoré sa majú v zmluve vykonať. Všetky zmeny sa vykonávajú formou dodatku k zmluve . Prevádzkovateľ od SLOVGRAM-u obdrží po  ...
 34  ~ batorovekosihy.skSIEA - Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS k zMLUVE o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ... Príloha č. 8 Zmluvy ,,Podpisový vzor “ sa ruší a nahrádza sa novou PrílOhOu č. 8,.
 35  +66 hnonline.sk
Dodatok k spoločenskej zmluve | HNonline.skPovinné údaje, ktoré musí obsahovať spoločenská zmluva, ustanovuje najmä § 110 Obchodného zákonníka.
 36  -1 vrutky.sk
Dodatok ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Mesto Vrútkyí `. ( """""""J. Dodatok . kZmluve o prevode vlastníctva bytu uzatvorenej podľa zák. č . 182/1993 Z. z. v znení zmien a doplnkov o vlastníctve bytov a nebytových  ...
 37  ~ hksenec.skdodatok k zmluve o pôžičke vzor - peniaze výrokyDodatok k zmluve o pôžičke vzor . Amendment 1 Term Loan and Security Agreement - Ormet Amendments to the Loan Agreement; Consent to  ...
 38  -5 petrzalka.sk
ITMS kód Projektu: 26140130011 DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné ... 3 Zmluvy „Podpisové vzory “ sa nahrádza novou prílohou „ Podpisové.
 39  +10 katasternehnutelnosti.sk
Zamietnutý návrh na vklad vlastníckeho práva • diskusia Je potrebné urobiť dodatok k zmluve - opraviť ten članok - . časť zmluvy ... dajte si do googlu hľadať darovacia zmluva vzor , v druhom okne si  ...
 40  ~ rzof.skDodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ... Podpisový vzor Helena Oprenčáková sa nahrádza novým podpisovým vzorom Mgr.
 41  ~ protected-consulting.skdodatok k zmluve o pôžičke vzorVzory dokumentov. Dokumenty a tlačivá ... Dodatok k pracovnej zmluve .doc (25,5 kB) .... Zaloba o zaplatenie dodatku mzdy pri vykone inej prace.docx (13,1 kB)
 42  -21 cetelem.sk
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poistení CTM7019 - Cetelem K RÁMCOVEJ ZMLUVE O POISTENÍ č. ... Dodatok uzatvárajú spoločnosti: ... Tento vzor Prihlášky k poisteniu je priložený k tomuto Dodatku ako  ...
 43  +5 epi.sk
Dohoda o zmene pracovných podmienok - Epi.skDohoda o zmene pracovných podmienok. Dodatok č. 1 k pracovnej zmluve . zo dňa 25.11.2008 uzavretý v súlade s ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník  ...
 44  ~ mzv.skDodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH VPN a hlasovú službu za podmienok dohodnutých v Zmluve a záväzok ... zaväzuje poskytovať na základe objednávok Objednávateľa, ktorej vzor tvorí prílohu č.
 45  +6 sse.sk
Uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluveUzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve (zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste). Zmenou odberateľa rozumieme zánik zmluvy na predmetnom   ...
 46  ~ tatravagonka.comDodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve - tatravagónka popradd) protokol o meraní ( vzor protokolu tvorí prílohu č. 3 ku tejto zmluve ). 3. Ak kúpna zmluva nestanovuje inak je predávajúci povinný tovar zabaliť a zabezpečiť pre  ...
 47  -23 egov.sk
Dodatok č.l k Rámcovej zmluve o spolupráci č.30/2011 ( ďalej len Vzor dodatku tvorí prílohu Č. 1 k Zmluve ." ,. 2. Bod 3.4. Zmluvy znie: " 3.4 Za účelom splnenia predmetu zmluvy sa Operátor zavázuje: 3.4.1 na vlastné náklady  ...
 48  ~ obecplesivec.skDodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf (5.6 MB) - Plešivecevid. č. dodatku zhotoviteľa: SAP10000086069/ 3489. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SAP 10000073137/3489 zo dňa 2.4.2012 uzavretej pod/'a § 536 a nasl.
 49  +52 fyxm.net
Dodatok K Zmluve Vzor - FYXM.net" Dodatok K Zmluve Vzor " Related Websites: www.enoviny.sk. eNOVINY. - Informačný servis. Pagerank: 4. Hosting: GTS Czech s.r.o.. IP Address: 193.179.
 50  ~ sacr.skSCB Dodatok č.7 k Zmluve o združení - SACRzMLuvE o zDRuzENI uzatvorenej dňa 8.10.2010 ... Účastníci svojím podpisom potvrdzujú, že tento Dodatok č. 7 uzatvárajú ... 3: Vzor Pristúpenia i 2012 Slovak   ...