Please wait for loading...nampi temanten

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 1  ~ njowotenan.blogspot.comContoh Atur Panampi Temanten - NJOWORATOWEKIJANEContoh Atur Panampi Temanten . Panjenenganipun ingkang kinabekten, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti ...
 2  ~ jendelailmubasajawi.wordpress.comTuladha Teks Sesorah Nampi Calon Penganten Kakung Kaping tiga: pasrah panjenengan calon temanten kakung ingkang nama Radit Setya Aji putranipun bapak Darma ingkang badhe sesarengan ...
 3  ~ officialku.blogspot.comPidato Panampi Penganten [Bahasa Jawa] | Selamat datang di Pidato Panampi Penganten [Bahasa Jawa]. Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten.
 4  ~ pidato.netPidato Bahasa Jawa Singkat : Atur Panampi PasrahanPidato Bahasa Jawa Singkat : Atur Panampi Pasrahan ... atur panampi temanten ; Sesorah panampi penganten ; atur panampi penganten  ...
 5  ~ pelangiditanahjawa.wordpress.comPASRAH LAN PANAMPI LAMARAN CALON PENGANTEN A.Atur Pasrah Lamaran Calon Penganten Pasrah lamaran calon penganten kalebu salah sijining sesorah. Babagan sing magepokan karo ...
 6  ~ finnaningrum.blogspot.comFinna Dwi Estianingrum: PASRAH PANAMPI MANTENSawijining acara kang diarani tanggap wacana sajroning pahargyan manten yaiku atur pasrah lan panampi pasrah temanten . Pasrah ...
 7  ~ trah-atmosukartan-solo.blogspot.comCARA MUDAH PEMBICARA / MC : " NAMPI MANTEN " (TERIMA Cara Mudah Menjadi Pembicara / MC “ NAMPI MANTEN ” (Terima Temanten ) di Pernikahan (yang lain-nya : Atur Pambagya Hargya, Pasrah ...
 8  ~ ferryariyantow.blogspot.comferryariyantow: PASRAH- PANAMPI penganten JAVA exercisePASRAH- PANAMPI penganten JAVA exercise. Nama : wahit ferry ariyanto. No : 34. Kelas : xi ototronik A. PASRAH Assalamu'alaikum wr.wb.
 9  ~ saefulljutex.blogspot.comBang IPOELL's: PASRAH LAN TAMPI PENGANTENPASRAH PENGANTEN Assalamu 'alaikum wr.wb Nuwun Para sepuh, para tamu kakung putri ... Ingkang punika mugi kaparenga nampi .
 10  ~ wongcungkup.compidato penampi pasrah pengantin memakai bahasa jawa dumateng pengiring temanten kakung miwah putri ingkan kawulo
 11  +39 scribd.com
Atur Pasrah Penganten Jaler - ScribdATUR NAMPI PENGANTEN JALER Assalamu'alaikum Wr.Wb Kadang kulo sepuh / anem, minongko talanging atur Bp/Ibu Raharjo ingkang ...
 12  ~ putracelll.wordpress.comPasrah Manten Bahasa Jawa | SUWARNONAMPI PASRAH PANGANTEN KAKUNG ... Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi bingahing manah ...
 13  ~ panatacaradewe.blogspot.comPANATACARA: TULADHA NAMPI PASRAH PENGANTEN KAKUNGKula ingkang kajibah hamakili bapak ……………… (tiyang sepuh penganten putri), saderengipun kula ngayahi jejibahan, langkung rumiyin ...
 14  ~ rohmadiaris21.blogspot.comTULADHA ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN KAKUNGTULADHA ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN KAKUNG. Bagi Sahabat semua yang masih ingin melestarikan adat budaya Jawa dalam ...
 15  ~ fakhri1902.blogspot.comPidato Tampi Pasrah Penganten Kakung - ll About Fakhri A(asma sarimbit pihak besan), ingkang sampun karsa nampi ... kula minangka tiyang sepuhipun temanten kakung, inggih anak kula pun …
 16  ~ lengser.wordpress.comPidato Menerima Manten Kakung | Berbagi InformasiBerikut contoh sambutan pada saat menerima calon manten Pria untuk ... kiranging subasita anggen kula nampi rawuh panjenengan sedaya, ...
 17  ~ bhsindonbhsjawa.blogspot.comTuladha sesorah pasrah penganten lan nampi penganten - bjawaXKaping kalihipun, sowan kula ing mriki minangka dhutanipun adhi kula kekalih inggih punika Bapak saha Ibu Harjono saking tlatah Bantul Ngayogyakarta ...
 18  ~ pambiwara.blogspot.comTULADHA MASRAHAKEN SAHA NAMPI PASRAH PENGANTENSasampunipun tataran asok paningset, ngancik tataran candhakipun dahuping penganten . Tatacara-tatacara ingkang katindakaken ...
 19  ~ kawuryan.comAtur Panampi Pasrahan Penganten | KAWURYANAtur Panampi Pasrahan Penganten Assalamu'alaikum wr. wb. Kawula nuwun. Para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Bapak-bapak ...
 20  ~ noviaitunori.blogspot.comnouri'es kita: contoh pidhato panampiTemanten putri : Fairuz. Ingkang Pasrah : Munafiah. Ingkang nampi pasrah : Novia Arismawati. Wiwahan : Getas, dinten sabtu 22 September ...
 21  ~ b3jdu.blogspot.combelajar bicara bahasa Jawa di depan umum: Pasrah Temanten PutriBerikut adalah contoh Atur Pasrah Penganten Putri yang disampaikan sendiri ... Kepara malah lajeng nampi kula sarombongan kanthi pakurmatan ingkang ...
 23  ~ plupuh.blogspot.comManten - ong Sragen.........Email : sont_82@yahoo.co.id Tresna asih Gusti Ingkang Maha Suci mugi tansah manunggal ing kita. [ nampi penganten ] Dhumateng panjenenganipun Bapa A ingkang piniji ...
 24  ~ iqbaljavanese.blogspot.comTuladha Hamicara (2): Atur Panampi Pasrah Manten - Iqbal Java StyleIng perangan menika, kepareng kula paring pamundhut arupi conto atur panampi pasrah manten . Prelu kawuningan, bilih ing budaya Jawi, ...
 25  ~ ikadewianggrayni.blogspot.comNyampekake Pambagyaharja Nampi Penganten - Pasinaon Basa Kudu dieling-eling nampi manten iku nalika upacara mantu kang nampa yaiku pihak putrid, dening kang pasrah iku pihak jaler ojo nganti ...
 26  -21 ki-demang.com
39 Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung - Ki-demang.comNun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung, mboten kekilapan kula  ...
 27  +74 naskahdrama5.com
Contoh Pidato Bahasa Jawa Pasrah Temanten Dan Nampi Contoh Pidato Bahasa Jawa Pasrah Temanten Dan Nampi Temanten . You are browsing the search results for Contoh Pidato Bahasa Jawa Pasrah Temanten ...
 28  ~ melvaarea.blogspot.commelvaarea: Nampi pasrah temantenNampi pasrah temanten . PANAMPI . Kawilujengan saha katentreman tansah tumanduk wonten ing pajenengan dalasan kula. Amin.
 29  ~ school-isfun.blogspot.comSCHOOL IS FUN: teks nampi nganten (menyerahkan pengantin)Wondene kalampahanipun mekaten : kala wau tabuh 09.00 penganten kakung kula pendhet saking dalem Margi Permai angka 21, kanthi ...
 31  ~ nestywahyuindriyawati.wordpress.comTuladha, Pranata Cara Tanggap Manten | nestywahyuReroncening adicara tanggap temanten sebagai berikut :1. ... putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana.
 32  ~ pendidikan-agung33.blogspot.comAtur Pambagyaharjo Temanten - Sugeng Rawuh Konco2Among semanten panampi saking Bp…………sekalihan (ingkang mengku gati) lumantar kula, katuri uninga bilih menawi sampun dumugi wahyaning mangsa ...
 33  -12 google.com
CARA MUDAH PEMBICARA / MC : " NAMPI MANTEN ... - Google+CARA MUDAH PEMBICARA / MC : " NAMPI MANTEN " (TERIMA TEMANTEN) Cara Mudah Menjadi Pembicara / MC “ NAMPI MANTEN ” ...
 34  ~ belajarbahasajawa2013.wordpress.comTULADHA PASRAH PANAMPI | Belajar Bahasa Jawa 2013Tuladha Pasrah Temanten Assalamu'alaikum wr.wb. Nuwun, para pinisepuh, para sesepuh saha para aji sepuh ingkang dhahat kinurmatan, ...
 35  ~ dhanaherdika.wordpress.comdhanaherdika | Just another WordPress.com siteRehning kados2 putra temanten putri anggenipun hanglulur salira hangelus wadana miwah hangadi busana sampun ... Badhe nampi
 36  +4 kapanlagi.com
Tuladha Janturan & Pranatacara Wiwahan Temanten - Clubbing Miyosipun temanten putri Wahyaning mangsangkala apan wus dungkap titi laksitaning adicara. Rehning kados2 ... Badhe nampi . Satuhu tatas ...
 37  ~ emint.wordpress.comTuladha Pranatacara | Catatan kaki emintTinarbuka sowaning putra temanten saking sasana busana kepareng humarak sowan .... Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung ...
 38  ~ ngleluribasajawa.wordpress.commodul basa jawa kelas xii semester 2 | ngleluribasajawa... siswa SMA N4 saged nampi lan salajengipun saged ngleluri budaya menika. ..... Nembe manten anyar kok ndadak bojo diplayokake wong.
 39  ~ kidemangsodron78.wordpress.comPawiwahan Jangkep | DjawaDwipaPenganten putri sampun purna ngadi busana, karigenaaken dening ibu…………. Kakanthi ibu…….. ... ( ingkang badhe nampi ), bapak…….. ( keluarga ingkang ...
 40  ~ arifyanto1.wordpress.comPRANATA HADICARA (BAHASA JAWA) | BLOG-e WONG JOWO... ingkang minulyo. Temanten sarimbit panjenenganipun… ... Atur panampi saking keluarga PUTRI ingkang deneng sarirani deneng Bopo…
 41  ~ mertosanankulon.wordpress.comTANGGAP WACANA TEMANTEN | Kampung Mertosanan KulonTanggap Wacana Atur Pasrah Temanten Assalamu'alaikum wr. Wb Kawula nuwun. Para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat ...
 42  +59 umy.ac.id
MC JAWA (Masrahaken Temanten ) « SUGIYANTO / Mas GieA. Contoh ringkes : masrahaken temanten ... kawula nampi wewarah saking para nimpuna saestu pribadi kawulo namung saged nyenyadhong ...
 44  ~ pienata.wordpress.comTATA PAHARGYAN TEMANTEN ADAT JAWA | Pienata's BlogACARA PAHARGYAN RESEPSI WISUDANING TEMANTEN ... putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana.
 45  ~ suwardanijaya.wordpress.comTata adat Budaya Jawa | SuwardanijayaBEDANIPUN UPACARA MANTEN JOGJA LAN SOLO ... Dene kulawarga pihak putri, sampunipun nampi rawuhipun para tamu, ing salajengipun badhe ...
 46  -17 wikimedia.org
Wb/jv/Pengantin Jawa/Atur pambagya srah tinampèn - Wikimedia ... putra calon penganten setataning agami miwah setataning adhat. ... nampi pasrahipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing ...
 47  ~ suksmaproklamasiuny.wordpress.comPenganten Solo Basahan | SUKSMA WacanaJinising penganten ingkang ketingalanipun agung kanthi ngginakaken .... Menawi simbahipun penganten tasih wonten, ugi badhe nampi  ...
 48  ~ sman1slawikurikulum.wordpress.comRPP BHS JAWA XII | Kurikulum SMA N 1 SlawiSiswa dapat menulis teks sambutan pasrah manten dan nampi manten ... Damela rengrengan teks sambutan nampi manten lan pasrah manten, salajengipun ...
 49  ~ henriprihantono.blogdetik.comRANCANGAN PARA PARAGA KRIDHA DARMAKecamatan. PANGESUHING PANAMPI PANINGSET SAHA IJAB QABUL. 1. ... Ingkang nampi pasrahan. : Bp. ... Ingkang ngijabaken penganten : Bp. Ortu. 2.
 50  +51 kaskus.co.id
Tuladha Pidato Basa Jawi - Kaskus - The Largest Indonesian CommunityNuwun, awiyosipun, kula sampun nampi paring panjenengan serat katiti ... Dene anggen kula nyowanaken penganten kinanthen: maskawin ...
 51  ~ ikippgrismg.ac.idi MAKNA SIMBOLIK UPACARA PANGGIH ... - e-LIBRARYTemanten Adat Jawi Gagrag Yogyakarta” ingkang kaserat dening: Nama : Misiya
 52  ~ sdwijosusastro.wordpress.comSesorah | SUJARNO DWIJO SUSASTROATUR PANAMPI CALON PENGANTEN KAKUNG. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Panjenenganipun Bapak/Ibu Hadi Sugito dalah rombongan calon besan saking  ...