Please wait for loading...tatimi ne burim

keyword competition rating: 2.5 / 5.0

/
 1  ~ uccial.alUDHËZIM Nr. ………………. PËR TATIMIN MBI TE ARDHURAT Në personave fizikë e juridikë subjekte të këtij Ligji, si dhe të ardhurat për të cilat tatimi mbahet në burim . 1.2 PËRKUFIZIM. 1.2.1 Termat: “tatimpagues”, “person”,  ...
 2  +8 financa.gov.al
Tatimi mbi të ardhurat Personale - Ministria e FinancaveTatimi mbi të ardhurat Personale. ... organizatat jofitimprurëse dhe çdo subjekt tjetër i njohur nga legjislacioni në fuqi, janë të detyruar të mbajnë në burim tatimin ...
 3  ~ analizaekonomike.wordpress.comPjesa II: Tatimi në burim (akcizat, tatimi i xhiros, TVSh-ja) | EkonomistiMirëpo, si përmirësim ndaj tatimeve të të ardhurave, tatimet në burim nuk përpiqen të ndajnë të ardhurat sipas burimeve të ndryshme, por ...
 4  -1 kpmg.com
Broshura Tatimore 2013 - KPMGTatimi mbi fitimin zbatohet mbi fitimin kontabël pasi janë bërë ... 1 Janar dhe përfundon në 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. ... Tatimi i mbajtur në burim .
 5  ~ eurofast.euRregullorja mbi Tatimin e Mbajtur në Burim në Shqipëri - EurofastTatimi i mbajtur në burim është i përcaktuar në dispozitat e ligjit mbi tatimin mbi të ardhurat. Ky ligj u miratua në vitin 1998 duke u pasuar me hyrjen në fuqi të ...
 6  +5 ikub.al
Sistemi Tatimor ne Shqiperi - Tatimet e Individeve - Gjeniu, Finance Sistemi Tatimor ne Shqiperi - Tatimet e Individeve , Tatimi mbi të ardhurat personale aplikohet ndaj çdo të ardhure të çfardolloj forme, nga çdo burim , e realizuar ...
 7  ~ ek-sk.comTatimi mbi te ardhurat nga punesimiBehet: ll) shpenzimet për shërbime teknike, konsulence dhe të menaxhimit, të faturuara nga persona të tretë, për të cilat nuk është paguar tatimi në burim , ...
 8  ~ pak-ks.orgLigji Nr. 03/L-115 për Tatimin në të Ardhura PersonaleShkarko si PDFNë mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; ..... ( mbajtur në burim tatimi në paga), një certifikatë për ndalimin nga paga (mbajtjen në  ...
 9  ~ eduart0.tripod.comligji nr. 8438 tatimi mbi te ardhurat 01/2013Shumës së këtij tatimi i zbriten tatimet e paguara gjatë periudhës tatimore, të dokumentuara nga mbajtësi në burim i këtyre tatimeve. Për individët rezidentë ...
 10  ~ kkk.gov.alTatimet mbi te Ardhuratkryesore në kontabilizimin e tatimeve mbi të ardhurat është mënyra si të rregjistrohen ... tatimet e mbajtura në burim , që paguhen nga një filial, pjesëmarrje os ...
 11  -2 monitor.al
Tatimi i mbajtur në burim dhe dividentët - MONITOR - Biznes Të dhënat e krahasuara për vitet 2002 dhe 2003 tregojnë se në krahasim me vitin 2002, tatimi i mbajtur në burim nga pagimi i dividentëve ...
 12  ~ slideshare.net
Hyrje ne kontabilitetin e tatimeve - SlideShareTatimi në interes, dividentë, fitore në lotari paguhet çdo muaj duke mbajtur në burim ( i ndalen),10% të tatimeve me rastin e pagesës të atyre të ...
 14  +20 shekulli.com.al
Shekulli MobileMinistria e Financave ka shpërndarë një urdhër, i cili ka hyrë në fuqi dje, .... Tatimi i mbajtur në burim evidentohet nga personat rezidentë në  ...
 15  +6 dpttv.gov.al
Ligji.9920 Procedurat Tatimore në RSH - dpttv.gov.alnë burim , si dhe për persona të tjerë, të përcaktuar nga legjislacioni tatimor; ... Tatimet dhe taksat vendore përcaktohen në ligjin për sistemin e taksave vendore.
 16  +2 data.al
Tatimi mbi te Ardhurat Personale TAP ne Shqiperi dhe Rajon 2013 Tatimi mbi të Ardhurat Personale, TAP në Shqipëri dhe Rajon 2013 / 2014. 7 muaj më ... Burimi : Autoritetet tatimore të vendeve përkatëse Viti: 2013. Komentet  ...
 17  ~ aida.gov.alTaksat | AIDATaksat. TATIMET . Sistem i favorshëm i tatimeve dhe doganat. Me miratimin e ... 179/2013 në 28 dhjetor 2013 qeveria ka marrë një numër iniciativash të tilla si:.
 20  -4 translate.com
Tatim Në Burim in English TranslationTatim Në Burim Translated to English. Albanian to English. left Go Back. Translate G. needs your help. They want the perfect translation.
 21  +80 qkr.gov.al
UDHEZIM Nr. 16, date 25.7.2012 PER DISA SHTESA E Ne kete deklarim duhet pershkruar burimi i ketyre te ardhurave. ... mbi kete vlere te te ardhurave duhet te paguhet tatimi mbi te ardhurat ne masen 10%. Ky tatim  ...
 22  -21 tatime.gov.al
Kreu Home pageAfati i fundit i dorezimit ne menyre elektronike te librave te shitjes dhe blerjes ... 17.06.2014 – Njoftim në lidhje me deklarimin dhe pagesën e tatimit në burim . ​​  ...
 23  ~ bankassoc-kos.comKËRKESË PËR PROPOZIME (SHËRBIME TRAJNIMI) - Shoqata e Mbajtjen e trajnimit me temë “ Tatimet në Banka” për stafin përkatës të ... Neni 39 – Tatimi i mbajtur në burim në interes dhe të drejta pronësore (me theks në .
 24  ~ rks-gov.net
Regjimi tatimor në Kosovë Kosova ka zhvilluar një sistem fiskal të dhe indirekte ( Tatimi në të Ardhurat e. Korporatave, Tatimi në të
 25  ~ llogaria.weebly.com4. TATIMET Kuptimi dhe definicioni i tatimit Karakteristikat e tatimitdefinicion tjetër thotë se tatimi është dhënie ne para te cilat shteti i .... Burimi Tatimor – janë ato te mira te cilat i ka obliguesi tatimor për te cilat paguan tatim , p. sh ...
 26  -12 societegenerale.al
Societe Generale Albania » Transaksione Bankare ElektronikeDisa nga avantazhet e sherbimit SOGE / NET ne krahasim me transaksionet ... te tjera (ku perfshihen 10% Tatim Fitimi, Tatimi ne burim si dhe Tatim qeraje).
 27  ~ invest-ks.orgLigji për Administratën Tatimore dhe Proceduratpasurinë e tatimpaguesit si siguri për pagesën e çdo tatimi dhe të drejtën për të ... 1.8.1. një pasqyrë vjetore barazimi e tatimit në të ardhura të mbajtur në burim .
 28  ~ scaak.orgZgjidhjet - ScaakLIGJET DHE TATIMET NË KOSOVË. Zgjidhjet. P4. Nr. ... Sa është shkalla e ndaljes së tatimit në burim për jo-rezidentet që nuk kanë një njësi të përhershme në  ...
 29  ~ tatimineprone-rks.orgKontakti dhe Zyret - tatimi - ne -proneDepartamenti i Tatimit në Pronë (DTP) ofron udhëzime komunave për të siguruar se tatimi në pronë ofron një burim të ardhurash me rritje të vazhdueshme dhe ...
 30  -5 gazetajnk.com
Shmangie Tatimi Për Firmat që Thonë Se i Kanë Çregjistruar Në Gjykatën Themelore në Pejë është mbajtur të hënën seanca e shqyrtimit kryesor kundër Burim dhe Bajram Sadikut, të akuzuar për veprën penale shmangie ...
 31  ~ rlb.gov.alUDHËZIM Nr.3, datë 7.1.2011 PËR DISA SHTESA NË UDHËZIMIN Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës së ... Shuma bruto, mbi të cilin llogaritet tatimi në burim , është diferenca midis fitimit të lojtarit me ...
 32  +36 shqiptarja.com
Shqiptarja.com - Tatimet kontroll noterëve Ja shkeljet fiskaleNë rastet kur ambjentet ishin marrë me qira, Administrata Tatimore konstatoi se në shumicën e rasteve nuk kishin zbatuar detyrimin ligjor të mbajtjes në burim të  ...
 33  +9 scribd.com
Doracak_Tatimet_Kosove - ScribdKush janë obliguesit e Tatimi në të Ardhurat Përsonale ? ..... Tatimi në paga mbahet në burim dhe transferohet çdo muaj nga punëdhënësit.
 34  -5 bkt.com.al
BKT > Depozita bankareInteresi dhe tatimi në burim . Njihuni me interesat e depozitave të ofruara nga banka nëpërmjet buletinit të fundit të Normave të Interesit. Hapni depozitën tuaj ...
 35  ~ energjia.gov.alVKM nr.233, datë 23.3.2011 - Ministria e Energjisë dhe Industrisë56, pika I, të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në .... b) ' Tatime mbi tė' Ardhurat e mbajtur në 1. Burim c) Tatimi mbi ıc' Ardhurat nga ...
 36  +5 gjiganti.com
Tatimi në Norvegji - Gjiganti.comAdministrata e tatimit në Norvegji. ... Ende nuk kemi përgatitur informacione në gjuhën shqipe rreth tatimit në Norvegji. ... Burimi i informacionit: www.udi.no ...
 37  +7 mei-ks.net
Dokument për diskutim mbi Doganat dhe tatimet - Ministria e Integrimitpjesëmarrësve të takimit tematik punues mbi doganat dhe tatimet në kuadër të
 38  ~ qshr.orgTatim I SheshtëQSHR | QSHRProfesor i financave në Universitetin e Tiranës .... Tatimi mbi të ardhurat personale 10%, tatimi në burim 10%, tatimi mbi të ardhurat e biznesit ...
 39  -3 gjykataeapelittirane.al
Pala paditese konstaton se nuk qendron penalizimi me 50.000 leke Lloji i detyrimeve: Tatimi mbi te ardhurat personale, Tatimi ne Burim , Kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore, Gjobe per mungesen e perditesimit ...
 40  ~ mesime24.comKalkulatori i pagës Bruto - Neto - Mesime24.comdhe kontributin personal në përqindje e cila minimumi mund të jetë 5%. Pastaj kontributet tatimi në burim dhe paga neto, do të llogariten në mënyr automatike.
 41  -10 bankofalbania.org
Analizë krahasuese e sistemeve të taksave me disa vende të rajonit Ideja e përgatitjes së një materiali të tillë erdhi që në periudhën e ndryshimit të .... vend, paguajnë një tatim në burim në masën 10 pë qind për rezidentët dhe 15 ...
 42  ~ moneynews.alTaksat dhe tatimet kryesore në sistemin tatimor... - Money News Tatimi mbi fitimin 10% Tatimi mbi të ardhurat personale 10% Tatimi i mbajtur në burim 10% Tatimi mbi vlerën e shtuar 20%. Norma e tatimit mbi pagat do të ...
 43  +40 tirana.gov.al
LIGJ NrNjë person i tatueshëm nuk ka të drejtë të kërkojë kreditim tatimi në bazë të ..... agjentët tatimorë, agjentët e mbajtjes së tatimit në burim , si dhe për persona të ...
 44  +56 bkt-ks.com
BKT > Depozita RekordPër të pasur përfitime më të larta, për kursimet tuaja në Lek, Euro ose USD, ju mund të hapni një depozitë rekord për ... Interesi dhe tatimi në burim për depozitat:.
 45  ~ lgpa.alPROJEKT - LIGJ Nr. ------ date - LGPATatimi eshte pagese e detyrueshme dhe e pakthyeshme ne buxhetin e shtetit apo ... mbajë tatimin në burim për një tatimpagues, të raportojë si dhe t'i transferoje ...
 46  +1 kuvendikosoves.org
Shpalo (PDF) - Kuvendi1.12 E ardhura me burim në Kosovë - e ardhura bruto që krijohet në Kosovë, .... tatimore pasuese, tatimi në të ardhura personale ngarkohet sipas shkallëve në  ...
 47  +53 bislame.net
taksat- tatimet shtetërore dhe ligjshmëria e tyre në konceptin islamNë konceptin islam tatimet e karaktereve të ndryshme ekonomike s'mund të konsiderohen asnjëherë burim kryesor i të ardhurave shtetërore, veçanërisht kur  ...
 48  ~ menaxherat.comÇka është Tatimi në Pronë? - Menaxherat.comTatimi në pronë është taksë vjetore komunale. Të hyrat nga tatimi në pronë nevojiten për zhvillimin e infrastrukturës në komunën tuaj ... burimi : tatimineprone rks ...
 49  +45 gazeta-shqip.com
Formulë e re për këstet e tatimfitimit - Gazeta SHQIP | Gazeta SHQIPDje u miratua shtesa në ligjin për koncesionet ... ndryshimin që bëhet, është si çdo e ardhur tjetër, për të cilën duhet të mbahet tatim në burim .
 50  +50 klsh.org.al
1 MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË E TIRANËS ... - KLSHpërputhje me legjislacionin fiskal për tatimin në burim. .... nuk janë bërë ndalesat dhe nuk është arkëtuar tatimi në burim në shumën 34,267 euro, për.
 51  -19 vitrina.edu.al
Tatimi mbi te ardhurat - Universiteti VITRINATatimi mbi të ardhurat personale aplikohet ndaj çdo të ardhure të çfardolloj forme , nga çdo burim , erealizuar nga çdo individ objekt tatimi në  ...
 52  -29 lajm-shqip.com
Tatimet , 14 miliardë lekë në janar ( Burimi : Top Channel, www.top Tatimet , 14 miliardë lekë në janar Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njoftoi se ka arritur të grumbullojë 14.4 miliardë lekë të ardhura gjatë ...